KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.12.2019, 4

Kohtla-Järve linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 28.11.2019 nr 62
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Kohtla-Järve linnas.

  (2) Määrust on kohustatud täitma kõik Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil elavad, tegutsevad ja viibivad füüsilised ja juriidilised isikud.

  (3) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi valitsus).

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas vabas õhus toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus (mess või laat) või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses;
  2) avaliku ürituse luba (edaspidi ürituse luba) on valitsuse väljastatud nõusolek ürituse korraldamiseks ja pidamiseks;
  3) linnarajatis on Kohtla-Järve linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluv tänav, väljak, haljasala ja muu maapinnaga püsivalt ühendatud inimtegevuse tulemusel valminud ehitis, mis ei ole hoone;
  4) mess ehk müüginäitus on kaubandusüritus, kus kaubandus- ja tootmisettevõtted reklaami eesmärgil tutvustavad oma tooteid ja sõlmivad kohapeal müügilepinguid;
  5) laat on kaubandusüritus, kus kauplejad müüvad kaupa (eelkõige omatoodang, toiduained, talukaubad, aianduskaubad, metsasaadused, kunstitarbed, raamatud, käsitöö) või teenust ürituse korraldaja poolt väljastatud müügipileti alusel;
  6) kaubanduskeskus on peamiselt kaubandustegevuseks kasutatav hoone või hoonete kompleks. Kaubanduskeskuseks ei loeta hoonet või hoonete kompleksi, kus lisaks äriruumidele asuvad ka eluruumid.

§ 3.   Ürituse korraldaja

  (1) Ürituse korraldamise õigus on täisealisel ja teovõimelisel füüsilisel isikul või juriidilisel isikul.

  (2) Juriidilisest isikust ürituse korraldaja peab määrama füüsilise isiku, kes kannab tema eest ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi.

2. peatükk Ürituse loa taotlemine 

§ 4.   Ürituse loa taotluse esitamine

  (1) Ürituse loa andmise aluseks on ürituse loa taotlus, mis on ürituse loa lahutamatuks osaks.

  (2) Ürituse luba ei ole vaja taotleda, kui:
  1) üritus toimub vabas õhus ning vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil;
  2) kaubandusüritus toimub kaubanduskeskuse kinnistul;
  3) ürituse korraldaja on valitsus või Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus (edaspidi hallatav asutus).

  (3) Ürituse loa taotlus koos kõigi nõuetekohaste lisadokumentide ja nõusolekutega esitatakse valitsusele paberkandjal või elektrooniliselt.

  (4) Ürituse loa taotlus esitatakse vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse läbiviimise päeva, kuid mitte varem kui 6 kuud enne ürituse pidamise päeva.

  (5) Ürituse loa taotlus esitatakse hiljemalt 20 tööpäeva enne ürituse pidamise päeva, kui:
  1) üritusega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  2) ürituse pidamisel kasutatakse ajutist suuremõõtmelist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon);
  3) ürituse pidamisel kasutatakse pürotehnilisi tooteid, tehakse tuletöid või kasutatakse lahtist tuld.

  (6) Ürituse loa taotluse vorm on esitatud määruse lisas.

§ 5.   Ürituse loa taotlus

  (1) Ürituse loa taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse laad (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat, filmivõtted vms);
  3) ürituse sisu kirjeldus, milles käsitletakse ürituse mõtet ja eesmärki ning tuuakse välja aja- ja tegevuskava;
  4) üritusel osalejate eeldatav arv;
  5) ürituse toimumise koht ja liikumisteekond (selle olemasolu korral);
  6) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg ning ürituse ettevalmistus- ja koristusaeg;
  7) ürituse korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  8) kui ürituse korraldab juriidiline isik, siis tema nimi ja registrikood ning juriidilise isiku nimel või ülesandel üritust korraldava isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  9) teave üritusel heli- ja pürotehnika ning lahtise tule (lõke, toidu valmistamine) kasutamise kohta;
  10) turvalisust tagava turvaettevõtja nimi, registrikood ja aadress juhul, kui ürituse pidamiseks kaasatakse turvaettevõte;
  11) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  12) märge alkohoolsete jookide pakkumise või jaemüügi korraldamise kohta ning alkohoolse joogi etanoolisisaldus (kuni 6% mahust, kuni 22% mahust või üle 22% mahust);
  13) märge ürituse toimumise kohas reklaami eksponeerimise kohta;
  14) märge inventari (kauplemisinventar, tribüün, lava vms) paigaldamise vajaduse kohta koos inventari loeteluga;
  15) muud ürituse loa taotluse vormil märgitud andmed.

  (2) Ürituse loa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) asukohaplaan, milles on märgitud täpne ürituse toimumise koht;
  2) kinnistu omaniku või valdaja kirjalik nõusolek;
  3) inventari asendiplaan, inventari kirjeldus ja joonised, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui ürituse toimumise kohta on vaja paigaldada inventari;
  4) laada puhul müügikohtade koguarv ning eraldi müügikohtade arv, kus peamiseks kaubaks on § 2 lõike 1 punktis 5 märgitud kaup (kaubad);
  5) reklaami- või teabekandja mõõdud, joonis, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui ürituse toimumise kohas eksponeeritakse reklaami või teavet;
  6) kehtiva liikluskorralduse muutmise korral valitsusega kooskõlastatud liikluskorralduse ja ühissõidukite ümbersõiduskeem.

  (3) Ürituse loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

  (4) Valitsus võib põhjendatud juhtudel nõuda ürituse korraldajalt ürituse kohta lisateavet ja -kooskõlastusi.

3. peatükk Ürituse loa taotluse menetlemine 

§ 6.   Ürituse loa taotluse läbivaatamine

  (1) Ürituse loa taotluse ja selle lisadokumendid vaatab läbi valitsus.

  (2) Kui ürituse loa taotluses või selle lisadokumentides on nõutud andmed jäetud esitamata, ürituse loa taotluses ja lisadokumentides on muid puudusi või ürituse loa andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente ja/või -kooskõlastusi, määrab valitsus ürituse loa taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib valitsus jätta ürituse loa taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse ürituse loa taotlus tähtaegselt esitatuks.

  (3) Nõuetekohane ürituse loa taotlus võetakse menetlusse, millest valitsus teavitab ürituse korraldajat e-posti teel.

  (4) Valitsus võib jätta ürituse loa taotluse läbi vaatamata, teavitades sellest ürituse korraldajat, kui:
  1) ürituse loa taotluses ja lisadokumentides ei kõrvaldata puudusi valitsuse määratud tähtajaks;
  2) ürituse loa taotlus ja lisadokumendid ei ole esitatud määruse § 4 lõikes 4 või lõikes 5 sätestatud tähtajaks.

§ 7.   Ürituse loa andmine

  (1) Ürituse loa andmise või sellest keeldumise määruse paragrahvis 8 sätestatud alustel otsustab valitsus korraldusega.

  (2) Ürituse loas märgitakse järgmised andmed:
  1) ürituse korraldaja (juriidilise isiku puhul juriidilise isiku määratud füüsilisest isikust ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi kandev isik) nimi, isikukood või registrikood ja kontaktandmed;
  2) ürituse nimetus;
  3) ürituse toimumise koht ja/või liikumisteekond;
  4) ürituse toimumise aeg (sealhulgas ettevalmistusaeg, alguse ja lõpu kellaaeg ning koristusaeg);
  5) märge alkohoolsete jookide pakkumise ja müügi kohta;
  6) muud vajalikud andmed.

§ 8.   Ürituse loa andmisest keeldumine

  Valitsuse põhjendatud otsusega võib ürituse korraldamise nõusoleku andmisest keelduda, eelkõige kui:
  1) samal ajal ja samas kohas või liikumisteekonnal on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
  2) üritus on vastuolus kehtivate õigusaktidega või on soovitud kohas ja ajal sobimatu;
  3) ürituse korraldaja on jätnud varem peetud üritustel olulisel määral täitmata õigusaktidest tulenevad nõuded ning on alust eeldada rikkumise kordumist.

§ 9.   Ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Valitsus võib ürituse loa tunnistada kehtetuks põhjendatud otsusega, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse loa taotluses ürituse korraldamise ja pidamise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel ja pidamisel riigi ja linna õigusaktides sätestatud nõudeid;
  3) ürituse korraldaja rikub ürituse loal märgitud tingimusi;
  4) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamise ja pidamise ajal valitsuse või teiste ametkondade nõutud ettekirjutusi ürituse läbiviimise tagamiseks ürituse loal märgitud ja õigusaktides sätestatud tingimustel;
  5) ilmnevad asjaolud, mida ei olnud ürituse loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Ürituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab valitsus kohe ürituse korraldajat.

4. peatükk Ürituse pidamine 

§ 10.   Ürituse pidamise nõuded

  (1) Üritust tohib pidada üksnes määruse kohaselt antud loa olemasolul, välja arvatud käesoleva määruse § 4 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

  (2) Ürituse korraldaja on ürituse pidamisel kohustatud:
  1) täitma ürituse loas esitatud tingimusi ja arvestama tehtud märkustega;
  2) tagama, et ürituse eest vastutav isik on ürituse ajal ja kohas kättesaadav;
  3) tagama ürituse rahumeelse pidamise ja üritusest osavõtjate turvalisuse ja ohutuse;
  4) tagama, et ürituse pidamisel ei ohustata keskkonda ega isikute tervist, elu ja vara;
  5) tagama parkimise korraldamisel ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu;
  6) lõpetama viivitamata ürituse, kui sellega tekitatakse oluline või kõrgendatud vahetu oht või ilmnevad korrakaitseseaduse paragrahvis 62 nimetatud asjaolud;
  7) täitma valitsuse, politsei või muu pädeva korrakaitseorgani antud korraldusi korra tagamiseks üritusel;
  8) tagama ürituse toimumise kohast ürituse ajaks paigaldatud asjade eemaldamise loal märgitud kellaajaks;
  9) tagama pärast ürituse lõppemist selle pidamise kohas ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamise ja vajadusel heakorrastama ürituse käigus rikutud haljastuse;
  10) paigaldama ürituse toimumise kohta vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid;
  11) lõpetama viivitamatult ürituse, kui selle korraldamise luba on kehtetuks tunnistatud.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 3-7 loetletud kohustused kehtivad kõikide ürituste puhul, sealhulgas määruse § 4 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

§ 11.   Ürituse korraldaja hüvitatavad kulud

  (1) Ürituse korraldaja hüvitab linnale üritusega kaasnevad seotud kulud (näiteks liikluse ümberkorraldamine ja muu selline).

  (2) Hallatavad asutused on vabastatud üritusega kaasnevate kulude kandmisest.

§ 12.   Ürituse korraldaja makstavad tasud ja maksud

  (1) Kui üritus (eelkõige laat) korraldatakse linnarajatisel, kohaldatakse linnarajatise kasutusse andmisel Kohtla-Järve Linnavolikogu määrust, mis kehtestab Kohtla-Järve linna omandis oleva vara valdamise, kasutamise ja käsutamise õiguslikud alused.

  (2) Kui üritusega kaasneb tee või tänava sulgemine, kohaldatakse ürituse käigus tee või tänava sulgemisel Kohtla-Järve Linnavolikogu määrust, mis käsitleb Kohtla-Järve linna teede ja tänavate sulgemise maksu maksmist.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 13.   Üleminekusäte

  Enne määruse jõustumist esitatud ürituse loa taotlust menetletakse taotluse esitamise ajal kehtinud määruse kohaselt ning enne määruse jõustumist välja antud ürituse loale kehtib ürituse loa taotluse esitamise ajal kehtinud määrus.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määrus nr 43 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa Avaliku ürituse loa taotlus

/otsingu_soovitused.json