Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 27.03.2018 määruse nr 16 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 10.12.2019, 10

Maardu Linnavolikogu 27.03.2018 määruse nr 16 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 26.11.2019 nr 57

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Maardu Linnavolikogu 27.03.2018 määruses nr 16 "Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise kord" tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


"§ 6. Taotlusele esitatavad nõuded:


(1) Taotluse koosseisus esitatakse ühes eksemplaris järgmised taotleja esindaja poolt allkirjastatud dokumendid:


1) vormikohane toetuse taotlus korterelamu rekonstrueerimiseks vastavalt käesoleva määruse lisale 2;


2) kavandatava tegevuse kirjeldus;


3) kavandatava tegevuse eelarve ja ajakava ning neid toetavad dokumendid (sh pakkuja(te) hinnapakkumiste koopiad);


4) taotleja üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust korterelamu rekonstrueerimiseks vajalike tööde teostamise kohta ja kinnitust rahaliste vahendite olemasolu kohta omafinantseerimise mahus.


(2) Juhul, kui taotlus esitatakse korterelamus avariiolukorra vältimiseks või tekkinud tagajärgede kõrvaldamise kulude hüvitamiseks tuleb lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele esitada pädeva isiku ekspertiisiakt või aruanne (edaspidi ekspertiisiakt).“;


2) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


„(2) Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill. Juhul kui taotlus esitatakse korterelamus avariiolukorra vältimiseks või tekkinud tagajärgede kõrvaldamise kulude hüvitamiseks võib taotleja esitada linnavalitsusele toetuse taotluse pärast käesolevas lõikes määratud tähtaja saabumist.“;


3) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:


„Erakorralistel asjaoludel võib linnavalitsus toetada pädeva isiku ekspertiisiaktiga tõendatud varem teostatud avariitöid.“;


4) paragrahvi 7 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


„(5) Tähtajaks esitatud taotlused vaatab komisjon läbi 14 kalendripäeva jooksul alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Erandina vaatab komisjon taotluse toetuse maksmiseks läbi 7 kalendripäeva jooksul alates selle esitamisest, kui taotlus on esitatud korterelamus avariiolukorra vältimiseks või tekkinud tagajärgede kõrvaldamise kulude hüvitamiseks ja korterelamu avariiline seisukord on tõendatud pädeva isiku ekspertiisiaktiga.“;


5) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:


„(14) Linnavalitsus võib erandkorras toetada korteriühistuid korterelamus avariiolukorra vältimiseks või tekkinud tagajärgede kõrvaldamise kulude hüvitamiseks.“;


6) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «taotluse» sõnadega „(v.a korra § 7 lg 14 nimetatud juhtudel)“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json