Teksti suurus:

Haaslava valla põhimääruse muutmine

Väljaandja:Haaslava Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.10.2012
Avaldamismärge:RT IV, 11.01.2013, 1

Haaslava valla põhimääruse muutmine

Vastu võetud 12.10.2012 nr 40
jõustumine 20.10.2012

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 8 lg 1 punktide 5 ja 6 ning § 22 lg 1 punkti 9 alusel.

§ 1. Haaslava Vallavolikogu 26. märtsi 2010. a määruses nr 7 “Haaslava valla põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 24 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Volikogu määrused avaldatakse Riigi Teatajas vastuvõetud algtekstidena ning nende alusel kõiki muudatusi sisaldavate terviktekstidena. Määrus esitatakse avaldamiseks hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast allakirjutamist.“
(jõustub 01.01.2013)
2) paragrahvi 24 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Volikogu määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas, kui määruses ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva.“
(jõustub 01.01.2013)
3) paragrahvi 24 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Volikogu määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist, kui määruses ei ole sätestatud hilisemat jõustumise tähtaega Volikogu määrused avalikustatakse valla veebilehel ja valla raamatukogus.“
4) paragrahvi 24 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(4) Volikogu otsus jõustub teatavakstegemisest ja avalikustatakse valla veebilehel.
5) paragrahvile 24 lisatakse lõige 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Kõik volikogu määrused ja otsused on kättesaadavad vallakantseleis ning valla veebilehel dokumendiregistri kaudu.“
6) paragrahvi 31 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Vallavalitsuse määrused avaldatakse Riigi Teatajas vastuvõetud algtekstina ning nende alusel kõiki muudatusi sisaldavate terviktekstidena.“
(jõustub 01.01.2013)
(3) Vallavalitsuse määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist, kui määruses ei ole kehtestatud hilisemat tähtaega.
7) paragrahvi 31 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Vallavalitsuse määrused avalikustatakse valla raamatukogus, valla veebilehel ja on kättesaadaval vallakantseleis ja valla veebilehel dokumendiregistri kaudu.
8) paragrahvi 31 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(5) Vallavalitsuse korraldus jõustub teatavakstegemisest, kui korralduses eneses ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva,.
9) paragrahvile 31 lisatakse lõige 6 ja sõnastatakse järgmiselt
„(6) Vallavalitsuse korraldused avalikustatakse valla veebilehel ja on kättesaadavad valla kantseleis ja valla veebilehel dokumendiregistri kaudu, ei avalikustata andmeid, mille väljastamine on seadusega keelatud või mõeldud üksnes valla ametiasutuse siseseks kasutamiseks.
10) peatükk 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„9 peatükk
ARENGUKAVA, EELARVE JA MAJANDUS
§ 38. Arengukava koostamise ja muutmise üldpõhimõtted
(1). Vallal peab olema arengukava. Arengukava on valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.
(2) Arengukava osa või sellega seotud iseseisev dokument on eelarvestrateegia, mille nõuded on sätestatud kohaliku omavalitusese finantsjuhtimise seaduses.
(3) Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks vallaeelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeerimisprojektide kavandamisel.
(2) Kõik valdkonnapõhised arengukavad, valla arengukava ning üldplaneering peavad olema omavahel seotud ning ei tohi olla vastuolus.
(3) Mis tahes eelarveaastal peab kehtiv arengukava hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Kui vallal on pikemaajalisi varalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, peab arengukava olema nimetatud varalisi kohustusi käsitlevas osas kavandatud selleks perioodiks.
(4) Arengukava koostatakse kogu valla territooriumi kohta. Täiendavalt võib arengukava koostada:
1) valla territooriumi osa kohta kehtiva arengukava täpsustamiseks või täiendamiseks;
2) valdkonnapõhise arengukavana kehtiva arengukava täpsustamiseks või täiendamiseks;
3) mitme valla või nende territooriumi osade kohta huvitatud kohalike omavalitsusüksuste omavahelisel kokkuleppel.
(5) Vallavalistus valmistab ette arengukava eelnõu, korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava koostamise protsessi. Teade arengukava ja selle muutmise eelnõu kohta avalikustamise kohta avaldatakse vallakantseleis, valla veebilehel ja valla raamatukogus.
(6) Arengukava või selle muutmise eelnõu avalikustatakse vallakantseleis, valla veebilehel ja valla raamatukogus vähemalt kolm nädalat enne kinnitamist. Arengukava kohta tehtud ettepanekud esitab vallavalitsus koos oma seisukohaga volikogule.
(7) Volikogu kinnitab arengukava või selle muudatuste vastuvõtmise volikogu määrusega enne, kui vallavalitsus esitab eelarve eelnõu volikogule, või hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks.
(8) Arengukava koos eelarvestrateegiaga ning volikogu istungi ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid arengukava menetlemise kohta avaldatakse valla veebilehel..
(9) Arengukava ja arengukava muudatused avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul, arvates nende vastuvõtmisest volikogu poolt. Vallasekretär esitab arengukava või selle muudatuste
vastuvõtmisest arvates kahe nädala jooksul maavanemale ja Siseministeeriumile elektrooniliselt informatsiooni arengukava või arengukava muudatuste vastuvõtmise kohta.
§ 39. Eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja muutmise ning finantsjuhtimise üldised põhimõtted
(1) Eelarvestrateegia on valla arengukavast tulenev finantsplaan nelja eelseisva eelarveaasta kohta.
(2) Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegias esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud andmed ja informatsioon..
(3) Eelarvestrateegia võetakse vastu arengukava osana või kui ei ole vajadust arengukava muuta, arengukavaga seotud eraldiseisva dokumendina.
(4) Eelarve koostamise aluseks on linna arengukava ja eelarvestrateegia.
(5) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega.
(6) Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kehtestab vallavolikogu.
(7) Eelarve täitmist ja raamatupidamist korraldab vallavalitsus.
(8) Finantsjuhtimisel lähtutakse seaduses ja õigusaktides sätestatud finantsjuhtimise põhimõtetest, et tagada finantsdistsipliinist kinnipidamine.
§ 40. Majandusaasta aruanne
(1) Majandusaasta aruanne koosneb:
1) raamatupidamise aastaaruandest koos eelarve täitmise aruandega;
2) tegevusaruandest vastavalt raamatupidamise seadusele;
3) reservfondi kasutamise aruandest;
4) audiitori järeldusotsusest;
5) muudest volikogu poolt ettenähtud andmetest.
(2) Majandusaasta aruande koostab ja kiidab heaks vallavalitsus.
(3) Enne majandusaasta aruande kinnitamist volikogus vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, milles annab ülevaaate ka oma tegevuses kohta ning esitab selle volikogule.
(4) Vallavalitsus esitab heakskiidetud ja vallavanema poolt allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks. Majandusaasta aruande kinnitab volikogu hiljemalt järgneva aasta 30. juuniks, kuulanud ära revisjonikomisjoni arvamuse.
(5) Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist seitsme tööpäeva jooksul valla veebilehel.
§ 41. Vallavara
(1) Munitsipaalomand on vallale kuuluv vara..
(2) Vallavara registreeritakse ühtses vallavara registris.
(3) Vallavara valitsemise korra kehtestab volikogu.
§ 42. Laenude võtmine
(1) Volikogu võib kooskõlas eelarvestrateegiaga lubada vallavalitsusel anda laenu ainult kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuvale üksusele ning tagada selle poolt võetavaid kohustusi.
(2) Volikogu võib kooskõlas eelarvestrateegiaga lubada vallavalitsusel koormata kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses nimetatud ülesannete täitmiseks olulist kinnisasja või lubada vastavat kinnisasja koormava hoonestusõiguse võõrandamist või kinnisasja koormamist piiratud asjaõigusega selliselt, et kinnisasja või hoonestusõiguse võõrandamisel või koormamisel jätkuks kinnisasja kasutamine endisel otstarbel.
(3) Vald võib võtta laenu, emiteerida võlakirju, võtta kapitalirendi- ja faktooringukohustusi ning teisi kohustusi kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud korras ja tingimustel.
§ 43. Majandustegevus ja osalemine juriidilistes isikutes
(1) Vald võib teenuste osutamiseks asutada valla ametiasutuse hallatavaid asutusi, mis ei ole juriidilised isikud. Vald võib olla osanikuks või aktsionäriks valla arengu seisukohast olulises äriühingus, samuti asutada sihtasutusi ja olla mittetulundusühingu liikmeks, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses esitatud tingimusi. Valla eraõiguslikes isikutes osalemise tingimused ja korra kehtestab volikogu.
(2) Sihtasutuse, mille ainuasutajaks on vald, samuti osaühingu või aktsiaseltsi, mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks on vald, asutamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise ja lõpetamise otsustab ning põhikirja ja selle muudatused kinnitab volikogu. Sihtasutuse, osaühingu või aktsiaseltsi nõukogu liikmed nimetab, samuti muid asutaja, osaniku või aktsionäri õigusi teostab vallavalitsus. Kui osaühingul ei ole nõukogu, nimetab vallavalitsus osaühingu juhatuse liikmed.
(3) Kui sihtasutusel on mitu asutajat või kui äriühingus osaleb lisaks vallale ka teisi osanikke või aktsionäre, samuti kui vald osaleb liikmena mittetulundusühingus, otsustab osalemise ja selle lõpetamise volikogu. Muus osas teostab osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liikmeõigusi vallavalitsuse poolt nimetatud isik.
(4) Vallal on õigus oma ülesannete täitmiseks sõlmida lepinguid.
11) peatükk 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„10. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
§ 44. Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine
(1) Põhimääruse võtab vastu või teeb selles muudatusi vallavolikogu.
(2) Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine otsustatakse volikogu koosseisu häälteenamusega.
12) peatükis 11 asendatakse paragrahvi number “48“ numbriga „45“ ja paragrahvi number „49“ paragrahvi numbriga „46.“

§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 20. oktoobril 2012. a.

Taivo Kirm
Volikogu esimees