Teksti suurus:

Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 11.01.2017, 4

Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Vastu võetud 02.01.2017 nr 3

Saarde Vallavolikogu tegi ettepaneku Häädemeeste, Surju ning Tahkuranna Vallavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised (03.02.2016, otsus nr 2). Häädemeeste Vallavolikogu (10.03.2016, otsus nr 24), Surju Vallavolikogu (23.03.2106, otsus nr 11) ja Tahkuranna Vallavolikogu (30.03.2016, otsus nr 16) võtsid vastu otsused ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta ning sellele järgnesid ühinemisläbirääkimised.
Saarde Vallavolikogu 07. detsembri 2016. a otsusega nr  6 „Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamata jätmine“ jäeti kinnitamata Häädemeeste valla, Surju valla ja Tahkuranna valla ühinemisleping ja selle lisad ning lõpetati ühinemisläbirääkimised, mis algatati Saarde Vallavolikogu 03.02.2016. a otsusega nr 2 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku tegemine“ Häädemeeste vallaga, Surju vallaga ja Tahkuranna vallaga haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.
Lähtudes ühinemisläbirääkimiste edasistest tulemustest, soovisid Häädemeeste vald, Surju vald ja Tahkuranna vald sõlmida ühinemislepingu eesmärgiga moodustada ühinemisel uus omavalitsusüksus.
Häädemeeste Vallavolikogu 28. detsembri 2016. a otsusega nr 95 „Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine“ kinnitati Häädemeeste, Surju ja Tahkuranna valdade ühinemisleping koos lisadega.
Häädemeeste Vallavolikogu 28. detsembri 2016. a otsusega nr 96 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ otsustati taotleda Vabariigi Valitsuselt Häädemeeste, Surju ja Tahkuranna valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks omavalitsusüksuseks, mille nimeks saab Häädemeeste vald.
Surju Vallavolikogu 29. detsembri 2016. a otsusega nr 40 „Ühinemislepingu ja lisade kinnitamata jätmine ja läbirääkimiste jätkamine“ jäeti kinnitamata Häädemeeste valla, Surju valla ja Tahkuranna valla ühinemisleping ja selle lisad ning lõpetati ühinemisläbirääkimised, mis algatati Saarde Vallavolikogu 03.02.2016. a otsusega nr 2 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku tegemine“ Häädemeeste vallaga, Surju vallaga ja Tahkuranna vallaga haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.
Nimetatud otsusega arvestades osutus võimatuks ühinemislepingu sõlmimine Häädemeeste, Surju ja Tahkuranna valdade vahel ning nimetatud valdade osas Vabariigi Valitsuselt haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine eesmärgiga ühineda uueks omavalitsusüksuseks ning Häädemeeste Vallavolikogu 28. detsembri 2016. a otsus nr 95 „Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine“ ja Häädemeeste Vallavolikogu 28. detsembri 2016. a otsus nr 96 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ tunnistati kehtetuks.
Lähtudes ühinemisläbirääkimiste edasistest tulemustest, soovivad Häädemeeste vald ja Tahkuranna vald sõlmida ühinemislepingu, mille eesmärgiks on moodustada ühinemisel uus omavalitsusüksus, mille nimeks saab Häädemeeste vald.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹ lõiked 6 ja 7, arvestades Häädemeeste ja Tahkuranna valdade vahelisi läbirääkimisi ja valdasid esindanud volitatud isikute poolt saavutatud kokkuleppeid ning asjaolusid, et ühinemislepingu projekt oli avalikustatud kõikide valdade veebilehtedel, rahvaraamatukogudes ja valla ajalehe kaudu edastatud informatsioonina valla elanikele, ühinemislepingut on tutvustatud kõikides valdades toimunud rahvakoosolekutel ajavahemikul 18.-27.10.2016. a ning ühinemislepingule esitati kokku 55 ettepanekut, sh Häädemeeste vallast 33 ettepanekut lepingu täiendamiseks ja täpsustamiseks, Häädemeeste Vallavolikogu
o t s u s t a b:

1. Kinnitada Häädemeeste ja Tahkuranna valdade ühinemisleping (lisatud otsusele) koos järgmiste lisadega:
1.1.Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta.
1.2.Lisa 2. Häädemeeste valla kaart mõõtkavas 1:50 000.
1.3.Lisa 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute loetelu, nende tegemise põhjendus ja eelarve.
1.4.Lisa 4. Valdade auditeeritud 2015. majandusaasta aruanded.

2. Lisada ühinemislepingule lisana nr 5 Häädemeeste Vallavolikogu 28.12.2016. a otsusega nr 94 kinnitatud õiend Häädemeeste valla, Saarde valla, Surju valla ja Tahkuranna valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta.

3. Ühinemisleping koos lisadega avalikustatakse Häädemeeste ja Tahkuranna valla veebilehtedel.

4. Ühinemisleping avalikustatakse Riigi Teatajas.

5. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Häädemeeste Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.

6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

Lisa Häädemeeste ja Tahkuranna valdade ühinemisleping

Lisa 1.  Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta

Lisa 2. Häädemeeste valla kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute loetelu, nende tegemise põhjendus ja eelarve

Lisa 4. Valdade auditeeritud 2015. majandusaasta aruanded

Lisa 5. Häädemeeste Vallavolikogu 28.12.2016. a otsuse nr 94 "Õiendi kinnitamine Häädemeeste, Saarde, Surju ja Tahkuranna valdade ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta" lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json