SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2021, 8

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 28.12.2017 nr 13
RT IV, 11.01.2018, 4
jõustumine 14.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.12.2021RT IV, 11.12.2021, 101.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5 ning § 14 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib sotsiaaltoetuste määramist ja maksmist Mustvee valla eelarvest.

  (2) Käesoleva korra alusel võimaldatakse sotsiaaltoetust üldjuhul üks kord kalendriaastas vähekindlustatud ja toimetulekuraskustega inimestele või perekondadele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Mustvee vald.

  (3) Vältimatu abi korras osutatakse abi ka isikutele, kes ajutiselt viibivad Mustvee vallas.

  (4) Käesoleva määrusega nimetatud Mustvee valla ülesandeid täidab üldiselt Mustvee Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus), kelle struktuuris on ette nähtud sotsiaaltöö spetsialistide ametikohad. Sotsiaaltöö spetsialistide õigused ja pädevus sätestatakse ametijuhendites.

  (5) Toetuste määramisel juhindutakse käesolevast korrast, kuid iga üksikut juhtumit individuaalselt käsitledes.

  (6) Toetuste määrad kinnitab Mustvee vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (7) Toetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks ja mittesõltuvateks toetusteks.

§ 2.   Leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused

  Leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused vallaeelarve vahenditest on:
  1) sünnitoetus;
  2) matusetoetus;
  3) ranitsatoetus;
  4) laste prillitoetus;
  5) eakate juubeli- ja sünnipäevatoetus;
  6) täisealise isiku hooldajatoetus;
  7) puudega lapse hooldajatoetus;
  8) ujumistoetus eakatele, puudega lastele ja nende saatjatele
  9) vältimatu abi toetus;
  10) alushariduses makstava toiduraha toetus.
[RT IV, 11.12.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

§ 3.   Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused

  Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused vallaeelarve vahenditest on:
  1) ravimitoetus;
  2) küttepuude toetus;
  3) ühekordne sotsiaaltoetus.

§ 4.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust võib taotleda lapsevanem juhul, kui lapse vähemalt ühe vanema elukoht enne lapse sündi on rahvastikuregistri andmetel Mustvee vald ja lapse elukohaks registreeritakse Mustvee vald.

  (2) Sünnitoetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast lapse sündi.

  (3) Sünnitoetust makstakse välja kahes osas:
  1) esimene osa pärast lapse sünni registreerimist;
  2) teine osa kolme kuu jooksul lapse aastaseks saamisest juhul, kui lapse hooldusõigust omav isik on olnud rahvastikuregistri andmetel aasta jooksul Mustvee valla elanik.

  (4) Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust iga lapse kohta.

  (5) Sünnitoetus makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud sünnitoetuse määras.

§ 5.   Matusetoetus

  Matusetoetuse saamise õigus on isikul, kes korraldab valla elaniku surma puhul lahkunu matused olenemata korraldaja elukohast ja sugulusvahekorrast.

§ 6.   Ranitsatoetus

  (1) Ranitsatoetust on õigus saada Mustvee valla kooli esimesse klassi esmakordselt astuva lapse hooldusõigust omaval isikul sõltumata rahvastikuregistri järgsest elukohast.

  (2) Erandkorras võib ranitsatoetust maksta ka objektiivsetel põhjustel (lapse erivajadus, koolitranspordi puudumine) mujal koolis õppima asumise puhul.

  (3) Ranitsatoetuse saajate nimekirja koostab vallavalitsuse sotsiaalosakond EHIS-est saadud andmete alusel.

§ 7.   Laste prillitoetus

  Toetust prillide maksumuse kompenseerimiseks on õigus saada lapse hooldusõigust omaval isikul kuni 18. a lapse eest.

§ 8.   Eakate juubeli- ja sünnipäevatoetus

  Sünnipäevatoetust on õigus saada alates 75. sünnipäevast.
[RT IV, 11.12.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

§ 9.   Täisealise isiku hooldajatoetus

  Hooldajatoetust makstakse Mustvee valla sotsiaalteenuste korra § 9 alusel määratud täisealise isiku hooldajale.

§ 10.   Puudega lapse hooldajatoetus

  (1) Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus isikule, kes seaduses või lepingus sätestatud juhtudel on kohustatud hoolitsema puudega lapse eest.

  (2) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse:
  1) 3 kuni 15-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamisel;
  2) 16 kuni 17-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamisel.

  (3) Puudega lapse hooldajatoetust võib taotleda:
  1) üks puudega lapse vanematest;
  2) puudega last kasvatav isik, kellega on sõlmitud sotsiaalhoolekande seaduse alusel kirjalik hooldamise leping;
  3) puudega lapse eestkostja.

  (4) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud isikule tema hooldusel olevale puudega lapsele pideva kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve osutamise tõttu.

  (5) Puudega lapse lapsevanem, hooldaja või eestkostja esitab ametiasutusele toetuse määramiseks taotluse koos lapse rehabilitatsiooniplaani ja arstliku ekspertiisi otsusega.

  (6) Ametiasutuse sotsiaaltöö spetsialist hindab taotluse esitamisel puudega lapse hooldamise koormust, kasutades hindamiseks hindamisvahendit.

  (7) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse selleks õigustatud isikule käesoleva korra nimetatud tingimuste üheaegsel esinemisel tähtajaliselt kuni arstliku ekspertiisi otsuse kehtivusaja lõpuni või lapse täiskasvanuks saamiseni.

  (8) Toetuse summa määratakse kehtiva ekspertiisiotsusega määratud puudeastmest lähtuvalt volikogu poolt kinnitatud määras.

  (9) Kui hoolduse keskel ekspertiisiotsuse kehtivus lõpeb, peatatakse perioodiks, mil kehtivat ekspertiisiotsust ei ole, hooldajale toetuse maksmine ning uue ekspertiisiotsuse andmisel makstakse hooldajale tema avalduse alusel toetust tagasiulatuvalt kogu hoolduse aja eest vastavalt ekspertiisiotsusel märgitud puude astmele.

  (10) Toetuse maksmise jätkamiseks tuleb esitada 10 tööpäeva jooksul uue ekspertiisiotsuse teatavakstegemisest vallavalitsusele avaldus. Kui hooldaja ei esita avaldust toetuse maksmiseks eelmärgitud tähtajal, talle toetust tagasiulatuvalt ei maksta, vaid toetuse maksmist jätkatakse päevast, mil hooldaja esitas avalduse.

  (11) Puudega lapse hooldajatoetust ei määrata, kui:
  1) on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
  2) puudega lapse hooldamine on püsivalt tagatud avalike teenuste (kool või koolieelne õppeasutus ) või nende kohandamise, sotsiaalteenuste või muude meetmete kaudu.

  (12) Hooldajatoetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks, kui on muutunud puudega lapse hooldajatoetuse määramise aluseks olnud asjaolud.

  (13) Puudega lapse hooldajatoetust saav isik on kohustatud hiljemalt 10 päeva jooksul teavitama ametiasutust asjaoludest, mis on aluseks hooldajatoetuse maksmise lõpetamisele.Vastasel juhul on vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

§ 11.   Ujumistoetus eakatele, puudega lastele ja nende saatjatele

  Toetust makstakse ujula eelarvesse. Toetust arvestatakse neljale ujumiskorrale kuus, toetuse arvestamise aluseks on ujula klienditeenindaja poolt Avinurme teenuskeskuse haldusjuhile esitatud andmed.

§ 12.   Vältimatu abi toetus

  (1) Vältimatu abi toetust on võimalik maksta isikule või perekonnale, kes on ajutiselt sattunud kriisiolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, kuriteo või pereliikme äkilise haigestumise tagajärjel.

  (2) Vältimatu abi andmise aluseks on kannatanu või tema eest seisva kolmanda isiku avaldus, milles on toetuse saamise vajadus põhjendatud.

§ 13.   Ravimitoetus

  (1) Ravimitoetust makstakse retseptiravimite ja abivahendite hüvitamiseks üks kord aastas volikogu poolt kinnitatud summas. Toetust saab taotleda isik, kelle sissetulek on alla 1,5-kordset toimetulekutoetuse piirmäära.

  (2) Ravimite ostmist kinnitavad kuludokumendid tuleb esitada koos avaldusega.

§ 131.   Alushariduses makstava toiduraha toetus

  (1) Alushariduse makstava toiduraha toetust on õigus saada Mustvee valla lasteaias käival lapsel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Mustvee vald.

  (2) Alushariduse makstava toiduraha toetuse saajate nimekiri saadakse lasteaia e-andmebaasi andmetest või saadab lasteaia direktor iga kuu lõppedes raamatupidamisse sööjate andmed ja saadud andmete alusel korraldab valla rahandusosakond vallapoolse tasumise, mis näidatakse ära ka lasteaia arve esitamisel lastevanematele.

  (3) Toetus on mitterahaline, mis tasutakse lasteaias käiva lapse toidupäeva maksumusest otse valla raamatupidamisetoimingutena.
[RT IV, 11.12.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

§ 14.   Küttepuude toetus

  (1) Toetus on ette nähtud üksikule vanurile, üksikule puudega isikule ja üksikvanemale, kellel ei ole ülalpidamiskohustusega lähedasi. Toetust saab taotleda isik, kelle sissetulek on alla 1,5-kordset toimetulekutoetuse piirmäära.

  (2) Toetust ei saa taotleda isik, kes omab metsamaad.

§ 15.   Ühekordne sotsiaaltoetus

  (1) Ühekordset sotsiaaltoetust on võimalik taotleda hädavajalike põhjendatud kulutuste osaliseks hüvitamiseks, kui taotleja ja tema pereliikmete sissetulek ühe liikme kohta jääb alla 1,5-kordse riiklikult kehtestatud toimetuleku piiri, piirangut ei rakendata üksi elava puudega inimese taotluse menetlemisel.

  (2) Ühekordset sotsiaaltoetust on võimalik taotleda järgmiste hädavajalike põhjendatud kulutuste osaliseks ja/või täielikuks hüvitamiseks:
  1) dokumentide (dokumendifoto, isikutunnistuse, elamisluba) taotlemisega seotud kulude hüvitamine juhul kui riigilõivu vabastuse taotlemine ei ole võimalik;
  2) koolieelses lasteasutuses ja lapsehoius käiva lapse hooldusõigust omavale isikule kohamaksu ja toidupäeva maksumuse kompenseerimine;
  3) muude hädavajalike kulude katmiseks, mille on põhjustanud ettenägematu sündmus.

§ 16.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja või taotleja esindaja kirjaliku taotluse ametiasutusele. Taotluses märgitakse ära taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonna kooseisu kohta, pangaarve number. Taotlusele lisatakse vajadusel kulu- ja sissetulekut tõendavad dokumendid.

  (2) Ametiasutusel on põhjendatud vajaduse korral õigus teha päringuid andmete saamiseks läbi STAR infosüsteemi ja muude infosüsteemide.

  (3) Ametiasutuse sotsiaaltöö spetsialist kontrollib esitatud taotluste vastavust käesoleva korra nõuetele ja vajadusel küsib täiendavaid dokumente.

  (4) Toetuse taotluse vastuvõtmise, registreerimise, vastamise ja väljamaksmise dokumentide vormistamise korraldab ametiasutus. Taotluste vormid kinnitab Mustvee Vallavalitsus ( edaspidi vallavalitsus ).

§ 17.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Toetuse määramise volikogu poolt kinnitatud toetuste määrade alusel otsustab sotsiaaltöö spetsialist hiljemalt 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest või toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast.

  (2) Toetuse määramisel arvestatakse vajadusel taotleja materiaalset olukorda, sissetulekuallikaid ja muude elatusvahendite olemasolu, tervislikku olukorda, ülalpeetavate arvu ja vanust.

  (3) Kui toetuse taotlus ületab volikogu poolt kehtestatud toetuse piirmäära, otsustab toetuse saamise vallavalitsus, kuulates ära sotsiaaltöö spetsialisti arvamuse.

  (4) Vallavalitsusel on erandjuhtudel õigus määrata sotsiaaltoetusi ka käesoleva korraga sätestamata juhtudel sotsiaaltöö spetsialisti ettepanekul.

  (5) Sissetulekust sõltuvate toetuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei esita sotsiaalosakonnale nõutavaid täiendavaid dokumente;
  3) taotleja ja tema pereliikmete sissetulekud ületavad kehtestatud minimaalsete sissetulekute piiri;
  4) kui leitakse, et taotleja või tema pereliikmete kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või tema pereliikmetele toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
  5) töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenuses või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses;
  6) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  7) taotleja pole täitnud vanemakohustusi lapse eest hoolitsemisel.

  (6) Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis 10 tööpäeva jooksul.

  (7) Toetus makstakse toetuse saaja soovil, kas pangaarvele või sularahas vallavalitsuse või teenuskeskuse kassast.

  (8) Vallavalitsusel on õigus toetustest (va. matusetoetus ja vältimatu abi) ja hüvitistest kinni pidada kuni 100% kui taotlejal on võlgnevusi vallavalitsuse ja/ või tema hallatavate asutuste ees.

§ 18.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.jaanuarist 2018

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json