Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Laste ja perede komisjoni põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.01.2018, 44

Laste ja perede komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 08.01.2018 nr 1

Määrus kehtestada lastekaitseseaduse § 17 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Laste ja perede komisjon (edaspidi komisjon) on Viljandi Linnavalitsuse (linnavalitsus) juures laste õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete, lastele ja peredele teenuste ja toetuste väljatöötamisega ja valdkonna arendamisega tegelev alaline nõuandev komisjon.

  (2) Komisjoni koosseisu, sealhulgas komisjoni esimehe ja asjaajamist korraldava sekretäri kinnitab linnavalitsus.

  (3) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja muudab linnavalitsus.

  (4) Komisjoni töö lõpetamise otsustab linnavalitsus.

  (5) Komisjon lähtub oma töös kehtivatest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Ülesanded

  Laste ja perede komisjoni ülesanneteks on:
  1) ettepanekute tegemine linnavalitsusele laste ja perede heaolu ning laste tervise kaitse küsimustes sh asjakohaste tegevuste ja toetuste algatamise, dokumentide koostamise ning õigusaktide, sh arengukavade vastuvõtmise ja muutmise kohta;
  2) linnavalitsusele ettepanekute tegemine vanemlust ja perede toimetulekut toetavate teenuste algatamiseks, asjakohase teenuste süsteemi arendamiseks ning varase sekkumise ja lastekaitsesüsteemi pidevaks arendamiseks;
  3) laste õiguste edendamine;
  4) ettepanekute tegemine linnavalitsusele lastele ja peredele toimetulekut soodustavate sotsiaalteenuste väljatöötamiseks.

§ 3.   Õigused

  Laste ja perede komisjonil on õigus:
  1) kaasata komisjoni töösse vastava ettevalmistusega eksperte ja asjatundjaid väljastpoolt komisjoni;
  2) saada komisjoni töövaldkonda kuuluvate küsimuste osas materjale ja informatsiooni linnavalitsuselt ning teistelt isikutelt ja asutustelt;
  3) õigusteha ettepanekuid lapsi ja peresid puudutavates küsimustes linnavalitsusele ja volikogule.

§ 4.   Töö- ja kodukord

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni asjaajamist korraldab komisjoni sekretär.

  (3) Komisjon töötab vastavalt vajadusele ning koosoleku valmistab ette ja kutsub esimehe või aseesimehe korraldusel kokku komisjoni sekretär.

  (4) Komisjoni koosolekud on kinnised, välja arvatud kui komisjon ei otsusta teisiti.

  (5) Koosoleku toimumisest ja päevakorrast teatatakse komisjoni liikmetele ette vähemalt viis tööpäeva.

  (6) Komisjoni töös lähtutakse lapse heaolust, lastega perede ja teisi lapsi kasvatavate isikute huvidest.

  (7) Komisjoni koosolekud protokollitakse ja nendele kirjutab alla sekretär ja komisjoni esimees või aseesimees.

  (8) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh esimees või aseesimees.

  (9) Komisjoni otsused võetakse vastu kohal viibivate komisjoniliikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe hääl.

§ 5.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 11.09.2000 määrus nr 19 “Viljandi linna Laste Hoolekande Komisjoni põhimääruse kinnitamine”.

§ 6.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Madis Timpson
linnapea

Ene Rink
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json