Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kanepi valla aadressitähiste eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2013, 3

Kanepi valla aadressitähiste eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 21.10.2010 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri sätestab Kanepi valla tänavatele paigaldatavate aadressitähiste tehnilised, kujunduslikud, keelelised ja paigaldamise ühtsed nõuded. Kujunduse, paigalduse ja teiste ühtsete nõuete esitamise eesmärgiks on muuhulgas liiklemise hõlbustamine, mille tagab aadressitähiste lihtne ja ühene äratuntavus vallas.

  (2) Käesolev eeskiri on kohustuslik juhindumiseks Kanepi Vallavalitsusele ja ehitiste omanikele.

  (3) Vallavalitsuse poolt tagatakse:
  1) tänavasiltide paigaldamine tänava alguses, lõpus ja ristmikel olevatele ehitistele sõltumata nende omandikuuluvusest;
  2) numbrimärgi paigaldamine ehitisele, sõltumata selle omandikuuluvusest, kui aadressinumber on muudetud vallavalitsuse ettepanekul üldhuvidest lähtuvalt.

  (4) Ehitise omaniku või selleks volitatud isiku poolt tagatakse:
  1) numbrimärgi paigaldamine ehitisele (hoonele, piirdele või näiteks postkastile), kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt;
  2) soovi korral tänavasildi paigaldamise ka talle kuuluvale ehitisele, mis asub väljaspool ristmikku.

  (5) Aadressitähiseks (edaspidi “tähis”) on käesolevas eeskirjas ehitisele paigaldatav tänavasilt ja aadressi numbrimärk. Eeskiri ei käsitle postile paigaldatavaid tähiseid, milleks on tänavanimega (või lisaks ka suunavate numbrimärkidega) liiklusmärk nr 644 “Tee nimi” või liikluse suunaviit ning mis paigaldatakse EV riikliku standardi “Liiklusmärgid ja nende kasutamine” alustel. Eeskiri ei käsitle talukoha tähiseid, mis paigaldatakse hajaasustusega alale.

  (6) Tänavasildil on tänava, maantee, puiestee või muu tänava analoogi ametlik eestikeelne nimi ning numbrimärgil on ehitise aadressi ametlik põhinumber või ka selle tähtlisand või kaldkriipsule järgnev lisanumber (edaspidi “number”). Nime- ja numbriosa ei tohi olla samal tähisel.

  (7) Tähised peavad üldjuhul vastama käesoleva eeskirjaga sätestatud nõuetele ning eri kujunduse soovi korral, peab olema tagatud tähiste vastavus nõuetekohaselt kinnitatud projektile, mis kooskõlastatakse vallavalitsusega.

§ 2.   Tehnilised nõuded

  (1) Tähised peavad olema pimedal ajal valgustatud ja nähtavad, mis tagatakse tänavavalgustuse või liiklusvahendi sõidutulede abil või puuduliku valgustuse ja tänavast kaugel asuva tähisega hoone puhul tähise lähedusse paigaldatud kohtvalgusti abil. Eri kujundusega aadressitähis võib olla valgustatud ka seestpoolt.

  (2) Tähised tuleb üldjuhul valmistada 1,5-2,0 mm paksusest metall-lehest. Tähiste materjal ja kinnituskruvid peavad olema korrosioonikindlad või kaetud korrosioonikaitsekihiga.

§ 3.   Kujunduslikud nõuded

  (1) Tähiste kujunduse graafiline osa on esitatud käesoleva eeskirja lisas 1.

  (2) Tähise formaadi kujundavad tähise määratletud kõrgus, numbri või lühikese nime puhul tähise määratletud pikkus ning pikema nime puhul määratletud vaba ruum nime alguses ja lõpus. Nimesildi ja numbrimärgi kõrgus ei tohi omavahel erineda.

  (3) Tähiste kõrgused peavad vastavalt paiknemise piirkonnale olema järgmised:
  1) paneel- või muu selline suurhoonestus – 320 mm;
  2) väikeelamutel – 180 mm.

  (4) Nimesildi maksimaalseks pikkuseks võib sildi kõrguse 320 mm puhul olla 1200 mm ja sildi kõrguse 180 mm puhul – 900 mm.

  (5) Lühikese, kahe kuni nelja (või kitsaste täheväljade esinemisel ka viie) tähelise ja liigisõna kasutuseta nime puhul peavad tänavasildi pikkused olema järgmised:
  1) sildi kõrguse 320 mm puhul – 700 mm;
  2) sildi kõrguse 180 mm puhul – 450 mm.

  (6) Viie tähelise ja pikema nime puhul jäetakse alates tähise raamjoone siseservast, nimest vasakule ja paremale vaba ruumi järgmiselt:
  1) sildi kõrguse 320 mm puhul – 100 mm;
  2) sildi kõrguse 180 mm puhul – 50 mm.

  (7) Numbrimärgi kõrguse 320 mm puhul peavad märgi pikkused olema järgmised:
  1) ühekohalise numbriosa puhul – 350 mm;
  2) kahekohalise numbriosa puhul – 400 mm.

  (8) Numbrimärgi kõrguse 180 mm korral peavad märgi pikkused olema järgmised:
  1) ühekohalise numbriosa puhul – 200 mm;
  2) kahekohalise numbriosa puhul – 250 mm.

  (9) Nime ja numbri kirjatüübiks peab olema Arial Baltik (Bold). Nime kujundamisel kasutatakse suur- ja väiketähtede süsteemi.

  (10) Tekstiosa kõrguse määratleb nime alustava suurtähe kõrgus, mis vastavalt tänavasildi kõrgusele on järgmine:
  1) sildi kõrguse 320 mm puhul – 120 mm;
  2) sildi kõrguse 180 mm puhul – 75 mm.

  (11) Numbri kõrgus on vastavalt numbrimärgi kõrgusele järgmine:
  1) märgi kõrguse 320 mm puhul – 130 mm;
  2) märgi kõrguse 180 mm puhul – 90 mm.

  (12) Tähiste värvilahendusena kasutada liiklus eekirjas kehtestatud nõudeid.

  (13) Tähise servades on raamjoon, mille värvus vastab teksti või numbriosa värvile ning asukoht, laius ja 90 kraadised ümarpöördenurgad on järgmised:
  1) tähise kõrguse 320 mm puhul on raamjoone väline piir tähise kõigist servadest 20 mm kaugusel, raamjoone enda laius 7 mm ja pöördenurga siseraadius 25 mm ja välisraadius 32 mm;
  2) tähise kõrguse 180 mm puhul on raamjoone väline piir tähise kõigist servadest 10 mm kaugusel, raamjoone enda laius 5 mm ja pöördenurga siseraadius 15 mm ja välisraadius 20 mm;

  (14) Tähise nelja nurka tehakse kruviauk arvestusega, et kruvipea ei kata tähise servades olevat raamjoont. Kruvi augu võib 320 mm kõrgusega pikkadel tänavasiltidel teha sissepoole raamjoont.

§ 4.   Keelelised nõuded nime- ja numbriosale

  (1) Tänavasildil kasutatakse üksnes ametlikus nimistus esinevat aadressikoha ükskeelset nimekuju, kusjuures lubatud on vaid käesolevas eeskirjas esitatud nime lühikujud, võrreldes täiskujuga.

  (2) Isiku järgi määratud tänavanimes, mille ametlikus nimekujus esineb ka eesnimi, kirjutatakse see üldjuhul täielikult välja (näiteks Kristjan Raua, Peeter Süda, Nikolai v. Glehni; tiitlit selle täiskujul “von” viimases välja ei kirjutata).

  (3) Täisnime asemel initsiaali(de) kasutamine on tänavasildil lubatud vaid pikema perekonnanime, kahe eesnime või väljakirjutatud liigisõna esinemise puhul (näiteks A. Weizenbergi; F. R. Faehlmanni, F. R. Kreutzwaldi; N. v. Glehni põik, E. Särgava allee, E. Vilde tee, mitte Ed. Vilde tee) ja ainsa erandina kahe perekonnanimega ametlikus lühinimes A. H. Tammsaare tee.

  (4) Tänavanime kirjutamist alustatakse suure algustähega ja ülejäänud on väiketähed, sealhulgas liigisõna algustäht (näiteks Pikk jalg, Vana turg; Vilu tee).

  (5) Initsiaali(de) kasutamisel jäetakse pärast punkti ja enne järgmist initsiaali või perekonnanime tühik, nagu ka tiitli ametliku lühendi puhul.

  (6) Tänavanimes, kus esineb sidekriipsuga hargtäiend ja nimetuum (näiteks Suur-Karja, Hiiu-Maleva), enne ja pärast sidekriipsu tühikut ei jäeta.

  (7) Numbri tähtlisandiks on väiketäht (näiteks 28a), mis järgneb numbrile tühikuta, nagu ka kaldkriips ja teine number (näiteks 66/68 või 50/1).

  (8) Kõik liigisõnad (tee, allee, põik jne) kirjutatakse täielikult välja, väljaarvatud “maantee” ja “puiestee”, mille puhul on lubatud punktita lühendid mnt ja pst (näiteks Kaskede pst). Nimetuumaga kokkukirjutatud liigisõna ei lühendata (näiteks Toompuiestee).

  (9) Liigisõna “tänav” esinemisel nimetuuma taga, jäetakse see tänavasildil üldse ära (näiteks Ahju, Kätki, Moora), nagu ka erandlike nimetavakäändeliste ametlikult liigisõnata tänavanimede puhul (näiteks Tõnismägi, Suur Rannavärav). Ainsa erandina kirjutatakse liigisõna “tänav” välja nimes Moora umbtänav.

  (10) Liigisõna “põik” asemel on keelatud kasutada “põiktänav” või “põiktee”.

§ 5.   Paigaldamise nõuded

  (1) Tänavasildid tuleb ristmiku ehitistele paigaldada arvestusega, et igal sõidusuunal oleks ristmikku moodustavate kõigi tänavate sildid nähtavad.

  (2) Iga ristmikku moodustava tänava suunas tohib olla üksnes selle tänava järgi määratud aadressi tähis.

  (3) Ristmiku ehitisel paigaldatakse tähised üldjuhul hoone fassaadi või piirde ristmikupoolsele nurgale ning samale kõrgusjoonele.

  (4) Hoonele kinnitatavate tähiste paigalduskõrguseks on üldjuhul I ja II korruse vaheline tsoon, I korruse akende või peaukse ülemine kõrgusjoon või kõrgus kuni 3 meetrit, arvestades fassaadi arhitektuuri eripära.

  (5) Piirdele kinnitatavate tähiste paigalduskõrguseks on üldjuhul kuni 2 m ja madalamate piirete korral paigaldatakse tähis vahetult nende ülaääre alla.

  (6) Tänavasilt ja numbrimärk paigaldatakse üldjuhul vahetult üksteise kõrvale, moodustades ühtse tähiste ploki, kusjuures numbrimärk järgneb tänavasildile. Kui hoone fassaadi iseloom ei võimalda tähiste järgnevat paigaldamist, on lubatud numbri-märgi paigaldamine tänavasildi alla, selle keskteljele (mitte kohale), jättes tähise kõrguse 320 mm puhul kahe tähise vahele 40 mm ja tähise kõrguse 180 mm puhul – 20 mm vaba ruumi või paigaldatakse numbrimärk sobivasse kohta ka hoone peaukse juures.

§ 6.   Paigaldamise tähtajad

  (1) Perspektiivselt väljaehitatava tänava silt või ehitise numbrimärk paigaldatakse tänava või ehitise väljaehitamise ajaks.

  (2) Olemasoleva, seni nimetu tänava korral, millele määratakse nimi või ümbernimetatava tänava puhul, paigaldatakse sildid vastavalt vallavolikogu nime määramise õigusaktis antud uue nime jõustumise ajaks.

  (3) Olemasoleva ehitise aadressi muutmisel, paigaldatakse uus numbrimärk vastavalt aadressimuutmise dokumendis esitatud uute aadressinumbrite jõustumise ajaks.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 01. novembrist 2010. a.

Vahur Tohver
Volikogu esimees

Lisa ähiste kujunduse graafiline osa

/otsingu_soovitused.json