Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Reservfondi kasutamise kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2013, 5

Reservfondi kasutamise kord

Vastu võetud 15.02.2007 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõige 1 punkt 37, valla-ja linnaeelarve seaduse § 17 alusel.

§ 1.  Reservfondi suurus

 (1) Kanepi valla eelarve reservfondi suuruse määrab Kanepi Vallavolikogu eelarve vastuvõtmisel eelarve koosseisus. Reservfondi suurus peab olema vähemalt 1 protsent vallaeelarve suurusest.

 (2) Reservfondi suurust eelarveaasta jooksul võib Kanepi Vallavolikogu muuta eelarve muutmise või lisaeelarve vastuvõtmise teel.

§ 2.  Reservfondi kulutuste katmine

  Kanepi Vallavalitsus kasutab reservfondi järgmiste kulutuste katmiseks:
 1) kriisiolukordade ja õnnetusjuhtumite ennetamiseks ja tagajärgede likvideerimiseks;
 2) kuludeks, mille katmiseks ei ole vallaeelarves vahendeid planeeritud, kuid mis on vajalikud valla igapäevaseks tegevuseks;
 3) kulude katmiseks, mis on vallaeelarvesse planeeritud, kuid tegelikud kulud osutuvad planeeritust suuremaks ja kulude ületamine on põhjendatud.

§ 3.  Reservfondist raha eraldamine

 (1) Reservfondist raha eraldamiseks esitatakse kirjalik taotlus Kanepi Vallavalitsusele koos arvestuse ja põhjendusega raha kasutamise kohta.

 (2) Kanepi Vallavalitsus kontrollib taotluse põhjendatust ja valmistab ette vallavalitsuse korralduse projekti vahendite eraldamiseks.

 (3) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata, rahuldada see osaliselt või täielikult.

 (4) Vahendeid reservfondist eraldatakse vallavalitsuse korraldusega sihtotstarbeliselt. Vallavalitsus ei tohi üldjuhul reservfondi kasutada vallavalitsuse enda või hallatavate asutuste eelarves kinnitatud palgafondi ja tegevuskulude suurendamiseks.

 (5) Erandiks on koondamishüvitise maksmine juhul, kui eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse likvideerimist või töötajate koosseisude muutmist või kui asutuse eelarves ei olnud selleks piisavalt vahendeid.

§ 4.  Määruse rakendamine

 (1) Vallavalitsus informeerib vallavolikogu vähemalt 2 korda aastas (juuni ja detsember) reservfondi kasutamisest.

 (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2007. a.

Vahur Tohver
Volikogu esimees