SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimuste ja korra kehtestamine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2013, 6

Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimuste ja korra kehtestamine

Vastu võetud 15.02.2007 nr 8

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesolev kord sätestab toimetulekutoetuse rahaliste vahendite ülejäägi korral täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuse osutamise tingimused ja korra Kanepi vallas alaliselt elavatele ja rahvastikuregistri järgi Kanepi vallas registreeritud elukohaga abivajavatele isikutele toimetuleku soodustamiseks.

§ 2.  Täiendavad sotsiaaltoetused

 (1) Toetus vähekindlustatud või 4- ja enamalapseliste peredele laagrituusikute osaliseks või täielikuks katmiseks.

 (2) Toetus vähekindlustatud lastega peredele koolitarvete ostmiseks.

 (3) Toetus mittetöötavatele töövõimetuspensionäridele hambaproteeside kulude osaliseks või täielikuks katmiseks.

 (4) Erandkorras toetus dokumentide (pass, isikutunnistus, elamisluba jne) taotlemiseks.

 (5) Ühekordne toetus toimetuleku soodustamiseks üldjuhul üks kord aastas. Igat avaldust käsitletakse eraldi.

§ 3.  Sotsiaalteenus

  Alkoholismiravi:
 1) Isik, kes tunneb, et ei suuda alkoholisõltuvusest ise jagu saada, võib pöörduda valla sotsiaalnõuniku poole abi saamiseks;
 2) Sotsiaalnõunik lepib kokku raviasutusega vastuvõtu aja ja teenuse hinna osas.

§ 4.  Täiendavate sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste taotlemine, määramine ja maksmine

 (1) Sotsiaaltoetust ja sotsiaalteenust määratakse isikliku avalduse alusel, millele lisatakse võimalusel kulutusi tõendavad dokumendid. Avalduses tuleb märkida andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta, toetuse taotlemise põhjus ning toetuse saaja või teenuse osutaja arveldusarve number.

 (2) Taotlust menetleval isikul on õigus nõuda taotlejalt täiendavat teavet ja dokumente toetuse vajaduse kohta ning kaasata abi vajaduse hindamisel teisi spetsialiste.

 (3) Toetuse andmisel ja suuruse ning teenuse määramisel arvestatakse taotleja majanduslikku olukorda, seadusjärgset ülalpidamiskohustust omavate isikute olemasolu, kõrvalabi vajadust, spetsialistide hinnangut, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu, teenuse ja vahendite olemasolu ning muid abi vajaduse ja selle osutamisega seotud asjaolusid.

 (4) Toetuse maksmise ja suuruse ning teenuse määramise otsustab vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul korraldusega.

 (5) Määratud toetus kantakse taotleja pangaarvele, makstakse välja sularahas või kantakse teenuse osutaja pangaarvele.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 18. veebruaril 2007. a.

Vahur Tohver
Volikogu esimees