Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Aleviku- ja külavanema statuudi kinnitamine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2013, 10

Aleviku- ja külavanema statuudi kinnitamine

Vastu võetud 23.03.2006 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 58 ning Kanepi valla põhimääruse § 43 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Aleviku- ja külaelanik (edaspidi külaelanik) käesoleva statuudi mõistes on isik, kellel on vastavas külas või alevikus alaline elukoht.

  (2) Aleviku- ja külavanem (edaspidi külavanem) on aleviku, ühe või mitme küla elanike esindaja, kes juhindub oma tegevuses ja lepingute sõlmimises aleviku ja küla ühistest seisukohtadest ja arengukavast, omavalitsuse otsustest, määrustest ja kehtivast üldplaneeringust ja Eesti Vabariigi seadustest. Olukordades, kus tegevus ei ole reguleeritud kehtivate õigusaktidega, tegutseb külavanem lähtudes headest tavadest.

§ 2.   Külavanema valimine

  (1) Külavanem valitakse poolthäälteenamusega täisealiste külaelanike üldkoosolekul (edaspidi koosolek), mille toimumise aeg ja koht on ette teatatud vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist.

  (2) Külavanema valimise saab algatada vähemalt kaks täisealist elanikku.

  (3) Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool aleviku või küla valimisõiguslikest isikutest.

  (4) Külavanema valimise koosolekul valitakse koosoleku juhataja ja protokollija.

  (5) Külavanem valitakse koosolekust osavõtnud elanike poolthäälte enamusega salajasel hääletamisel. Kui ükski kandidaat ei osutu valituks, korraldatakse teine hääletusvoor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel. Kui ka teises voorus ei osutu keegi valituks, loetakse valimine läbikukkunuks ja määratakse uue koosoleku toimumise aeg. Hääletamise läbiviimiseks moodustatakse kolmeliikmeline häältelugemis komisjon.

  (6) Külavanema valimise koosolekul koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, millele lisatakse koosolekul osalenud elanike registreerimisleht. Protokoll koos registreerimislehega esitatakse Kanepi Vallavalitsusele 10 päeva jooksul arvates koosoleku toimumise päevast.

  (7) Külavanema volituste kestus ei ole piiratud.

  (8) Naaberkülad võivad soovi korral korraldada ühise koosoleku ja valida mitme küla peale ühise külavanema.

  (9) Külavanem on aruandekohustuslik elanike üldkoosoleku ees.

  (10) Omavalitsus aktsepteerib seaduses esitatud nõuete järgi valitud külavanemat ja teeb temaga koostööd.

§ 3.   Külavanema õigused

  (1) Esindada külaelanikke volikogus, vallavalitsuses ning riigiasutustes ja muudes institutsioonides.

  (2) Kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada lahendamiseks külaelu küsimusi, mis ei ole vastuolus seadusandlusega ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega.

  (3) Nõuda külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamist kohalikus omavalitsuses. Avaldada arvamust küla probleemide lahendamiseks.

  (4) Taotleda küla nimel rahalisi vahendeid valla eelarvest, erinevatest struktuurifondidest ja muudest allikatest, lähtudes koosolekul vastuvõetud otsustest ja arengukavast.

  (5) Saada omavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet.

  (6) Moodustada külaelanikest külakogu vms. ja määrata endale asendaja oma äraoleku, haiguse jms. ajaks.

  (7) Teha külaelanikele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku käitumist jne.

  (8) Osaleda nõuandva häälega vallavolikogu istungitel.

  (9) Moodustada elanikest seltsinguid, töögruppe, mittetulundusühinguid jms.

  (10) Astuda külavanema kohalt tagasi, eelnevalt kokkukutsudes aleviku või küla üldkoosoleku uue külavanema valimiseks.

§ 4.   Külavanema kohustused

  (1) ( 1) E dastada külaelanike ühised soovid ja ettepanekud vallavalitsusele ning muudele asjakohastele institutsioonidele.
  1) Võimaldada külaelanikele omavalitsusest ja mujalt tulnud külaelanikke puudutava
informatsiooni kättesaamist. Regulaarselt tutvuma omavalitsuse õigusaktidega ja riigi seadustega ning nende muudatuste ettepanekutega.

  (2) Teavitada vallavalitsust küla sotsiaalsetest probleemidest.

  (3) Korraldada küla arengukavade arutelusid.

  (4) Organiseerida külas ühistegevust, ärgitama külaelanikke koostööle.

  (5) Jälgida külas loodusressursside säästlikku kasutamist ning sekkuma vajadusel.

  (6) Aidata organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi
saamiseni.

  (7) Viia vähemalt üks kord aastas läbi aleviku või küla üldkoosoleku ja esitama elanikele aruande oma tegevuse kohta.

  (8) Tagab küla kroonika pidamise ja eksponeerimise.

§ 5.   Külavanema vastutus

  (1) ( 1) Külavanem vastutab isiklikult oma ametikohustuste täitmise eest, mis on ette nähtud käesoleva statuudiga.

  (2) Külavanem vastutab valla kultuuri-, spordi- ja külaliikumise rahastamise plaanist rahaliste vahendite õigeaegse taotlemise ja rahaliste vahendite õigeaegse aruandluse esitamise eest.

§ 6.   Külavanema töö tasustamine

  (1) Külavanemale kompenseeritakse avalike ülesannete täitmisest tulenevad otsesed kulutused Kanepi Vallavalitsusega sõlmitud lepingu alusel.

  (2) Alevik ja küla võib moodustada oma kassa, kust võidakse katta külavanema kulutusi ja muid ühistegevusega seotud kulutusi. Kassa loomise, pidamise ja majanduslikult kõige otstarbekama kasutamise eest vastutab külavanem.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 28. märtsil 2006. a.

Vahur Tohver
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json