Teksti suurus:

Jõelähtme Vallavolikogu 28.02.2011 määruse nr 47 „Jõelähtme valla munitsipaalkooli hoolekogu töökord“ muutmine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.2014
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2014, 2

Jõelähtme Vallavolikogu 28.02.2011 määruse nr 47 „Jõelähtme valla munitsipaalkooli hoolekogu töökord“ muutmine

Vastu võetud 30.01.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ning huvikooli seaduse § 17 alusel.

§ 1. Jõelähtme Vallavolikogu 28.02.2011 määruses nr 47 „Jõelähtme valla munitsipaalkooli hoolekogu töökord“ tehakse alljärgnevad muudatused:
1) paragrahvi 2 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Hoolekogu on kooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel.“
2) paragrahvi 3 lõike 3 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) 6 lapsevanemate esindajat, kellest kaks esindab algkooli, kolm põhikooli ja üks gümnaasiumi lapsevanemaid;“
3) paragrahvi 11 lõike 1 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;“
4) paragrahvi 11 lõike 1 punkti 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„5) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;“
5) paragrahvi 11 lõike 1 punkti 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„8) annab hinnangu huvitegevuse ja pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta;“
6) tunnistatakse kehtetuks § 11 lõike 1 punktid 11 ja 21.
7) paragrahvi 11 lõike 1 punkti 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„15) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;“
8) paragrahvi 11 lõike 1 punkti 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„20) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta ja osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;“
9) paragrahvi 11 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktid 7, 8, 10 ja 16 kehtivad vaid põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu suhtes.“

Art Kuum
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json