Teksti suurus:

Sonda Vallavolikogu 11.02.2013 määruse nr 4 muutmine

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.2014
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2014, 3

Sonda Vallavolikogu 11.02.2013 määruse nr 4 muutmine

Vastu võetud 29.01.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 5 alusel.

§ 1.  Sonda Vallavolikogu 11.02.2013 määrus nr 4 "Sonda valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused" muutmine

  Sonda Vallavolikogu 11.02.2013 määruses nr 4 "Sonda valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused" tehakse alljärgnevad muudatused:
 1) Paragrahv 2 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ (3) Haridusasutuse juhi töötasu alammäär:
1) Sonda Kooli direktor 886 eurot;
2) Erra lasteaia direktor 746 eurot.“
 2) Paragrahv 3 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Õpetajana töötava isiku, kelle kvalifikatsioon ei vasta pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, töötasu alammäär on 420 eurot.“
 3) Paragrahv 3 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia õpetajate töötasu alammäärad:
1) kõrgharidusega lasteaia õpetaja 725 eurot;
2) keskeriharidusega lasteaia õpetaja 646 eurot.“

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.jaanuaraist 2014.

Veiko Erm
Volikogu esimees