HaridusKool

Teksti suurus:

Jõelähtme valla munitsipaalkooli hoolekogu töökord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2017, 6

Jõelähtme valla munitsipaalkooli hoolekogu töökord

Vastu võetud 28.02.2011 nr 47
RT IV, 19.04.2013, 54
jõustumine 07.03.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.2014RT IV, 11.02.2014, 214.02.2014
14.09.2017RT IV, 20.09.2017, 223.09.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ning huvikooli seaduse § 17 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Jõelähtme valla munitsipaalkooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.

  (2) Käesolevat korda rakendatakse kõigi Jõelähtme valla munitsipaalkoolide hoolekogude suhtes.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  (1) Hoolekogu on kooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel.
[RT IV, 11.02.2014, 2 - jõust. 14.02.2014]

  (2) Huvikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kes suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja kooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (3) Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, huvikooli seadusest, kooli põhimäärusest, Jõelähtme Vallavolikogu ja Jõelähtme Vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

2. peatükk HOOLEKOGU KOOSSEIS 

§ 3.   Hoolekogu koosseis

  (1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) õppenõukogu esindaja;
  3) vähemalt 2 lapsevanemate esindajat;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) kooli toetavate organisatsioonide esindaja.

  (2) Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (3) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid;
  3) 6 lapsevanemate esindajat, kellest kaks esindab algkooli, kolm esindab põhikooli ja üks gümnaasiumi lapsevanemaid;
[RT IV, 11.02.2014, 2 - jõust. 14.02.2014]
  4) vilistlaste esindaja;
  5) kooli toetavate organisatsioonide esindaja;
  6) õpilaste esindaja(d).

  (4) Hoolekogu koosseisu enamuse moodustavad lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni esindajad.

  (5) Huvikooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) huvikooli toetavate organisatsioonide esindaja(d);
  3) vähemalt 2 õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajat;
  4) vähemalt 2 lapsevanemate esindajat;
  5) õpilaste esindaja;

  (6) Hoolekogu koosseisu kuuluvate lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

3. peatükk HOOLEKOGU MOODUSTAMISE KORD 

§ 4.   Lapsevanemate esindaja valimine

  (1) Lapsevanemate esindajate valimine hoolekogusse toimub lapsevanemate üldkoosolekul, mille kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles lapsevanemate üldkoosolekul.

  (3) Kandidaatideks võivad olla kõik antud koolis õppivate õpilaste vanemad, eestkostjad või hooldajad (edaspidi vanemad), kes on andnud kirjaliku nõusoleku kooli hoolekogusse kandideerimiseks.
[RT IV, 20.09.2017, 2 - jõust. 23.09.2017]

  (4) Vanemate esindaja valimine hoolekogusse toimub avalikul hääletamisel. Valimiste kohta koostatakse protokoll.
[RT IV, 20.09.2017, 2 - jõust. 23.09.2017]

  (5) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühe kaupa ja vanemate esindajaks kooli hoolekogusse esitatakse enim hääli saanud kandidaadid.

§ 5.   Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja valimine

  (1) Ettepaneku vilistlastele ja kooli tegevust toetavate organisatsioonidele oma esindaja valimiseks hoolekogusse teeb kooli direktor.

  (2) Kooli vilistlased, kes tegutsevad ühinguna, seltsinguna või muul viisil organiseeritult valivad hoolekogusse oma esindaja. Juhul, kui vilistlased ei tegutse organiseeritult, esitab vilistlaste esindaja hoolekogusse kooli direktor.

  (3) Organiseeritult tegutsevate vilistlaste juht esitab kooli direktorile kirjalikult vilistlaste esindaja andmed.

  (4) Vilistlaste ettepanekule lisatakse kandidaadi kirjalik nõusolek kooli hoolekogu töös osalemise kohta.

  (5) Kooli tegevust toetavad organisatsioonid, mis tegutsevad juriidilise isikuna või seltsinguna, valivad ühe ühise esindaja ja esitavad kooli direktorile kirjalikult esindaja andmed.

  (6) Juhul kui koolil puudub vilistlaste ja/või kooli toetava organisatsiooni esindaja, valitakse nende asemel hoolekogu koosseisu täiendavad lapsevanemate esindajad.

§ 6.   Gümnaasiumi õpilaste esindaja valimine

  (1) Gümnaasiumi õpilaste esindaja valitakse kooli õpilasesinduse koosolekul, mille kutsub kokku õpilasesinduse juht või tema puudumisel kooli direktor.

  (2) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õpilasesinduse liikmete poolt. Kandidaat peab kandideerimiseks andma oma kirjaliku nõusoleku.

  (3) Õpilaste esindaja valitakse poolthäälteenamusega.

  (4) Õpilasesinduse juht esitab kooli direktorile kirjalikult õpilaste esindaja andmed.

  (5) Käesoleva paragrahvi sätteid rakendatakse ka põhikooli õpilaste esindaja valimisel juhul, kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus.

§ 7.   Õpetajate esindaja valimine

  (1) Õpetajate esindaja valitakse õppenõukogu koosolekul.

  (2) Kandidaat peab kandideerimiseks andma oma kirjaliku nõusoleku.

  (3) Esindaja valimine toimub avaliku hääletamise teel.

  (4) Õpetajate esindajaks kooli hoolekogusse esitatakse enim hääli saanud kandidaat.

§ 8.   Kooli pidaja esindaja

  (1) Vallavolikogu nimetab oma esindaja kooli hoolekogusse uue koosseisu volituste alguses.

  (2) Vallavolikogu esindaja volitused kestavad kuni volikogu uue koosseisu poolt volikogu esindaja nimetamiseni või juhul, kui vallavolikogu esindaja volitused lõpevad enne volikogu volituste lõppemist, uue esindaja nimetamiseni.

4. peatükk HOOLEKOGU KOOSSEISU KINNITAMINE 

§ 9.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitused

  (1) Hoolekogu liikmete nimekirja koos lapsevanemate üldkoosoleku protokolli väljavõttega esitab direktor vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt jooksva õppeaasta 1. novembriks.
[RT IV, 20.09.2017, 2 - jõust. 23.09.2017]

  (2) Hoolekogu kinnitatakse 2 aastaks.

  (3) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (4) Hoolekogu liikmete volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud lapsevanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel haridusasutuse õpilaste nimekirjast;
  5) hoolekogu liikme surma korral;
  6) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse põhjal.

§ 10.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  Hoolekogu liikme volituse ennetähtaegsel lõppemisel teavitab kooli direktor sellest koheselt vallavalitsust, esitades põhjendatud taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks.
[RT IV, 20.09.2017, 2 - jõust. 23.09.2017]

5. peatükk HOOLEKOGU ÜLESANDED 

§ 11.   Hoolekogu kohustused

  (1) Kooli hoolekogu:
  1) lahendab õpilaste või nende vanemate esitatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes;
  2) annab nõusoleku riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimistu muutmiseks;
  3) annab arvamuse ja teeb ettepanekuid kooli õppekava ja õppekorralduse ning nende muudatuste kohta;
  4) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
[RT IV, 11.02.2014, 2 - jõust. 14.02.2014]
  5) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
[RT IV, 11.02.2014, 2 - jõust. 14.02.2014]
  6) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kohta;
  7) annab arvamuse õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
  8) annab hinnangu huvitegevuse ja pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta;
[RT IV, 11.02.2014, 2 - jõust. 14.02.2014]
  9) teeb vajadusel koostööd kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
  10) teeb vajadusel koostööd kooli tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisel õpilase suhtes;
  11) [kehtetu - RT IV, 11.02.2014, 2 - jõust. 14.02.2014]
  12) annab arvamuse ja teeb ettepanekuid kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
  13) teeb koostööd kooli arengukava koostamisel ja selle muutmisel ning annab arvamuse selle kohta;
  14) annab arvamuse kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta;
  15) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
[RT IV, 11.02.2014, 2 - jõust. 14.02.2014]
  16) annab arvamuse kooli sisehindamise aruande kohta;
  17) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale;
  18) kuulab ära kooli direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale;
  19) teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
  20) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta ja osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
[RT IV, 11.02.2014, 2 - jõust. 14.02.2014]
  21) [kehtetu - RT IV, 11.02.2014, 2 - jõust. 14.02.2014]
  22) otsustab teisi seaduse alusel või kooli pidaja otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktid 7, 8, 10 ja 16 kehtivad vaid põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu suhtes.
[RT IV, 11.02.2014, 2 - jõust. 14.02.2014]

§ 12.   Hoolekogu õigused

  Hoolekogul on õigus:
  1) saada kooli direktorilt kirjalik ülevaade kooli õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ning raha kasutamisest;
  2) saada kirjalik teade direktorilt kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelvalveasutuse tehtud ettekirjutusest;
  3) saada kooli direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;
  4) teha vajadusel vallavalitsusele ettepanek järelvalve teostamiseks kooli tegevuse üle;
  5) kaasata vajadusel ja kooskõlas vallavalitsusega hoolekogu töösse arutavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning eksperte.

6. peatükk HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD 

§ 13.   Hoolekogu töö juhtimine

  (1) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ning protokollija.

  (2) Hoolekogu esimees, aseesimees ning protokollija valitakse hoolekogu koosolekul avaliku hääletamise teel osalejate poolthäälteenamusega.

§ 14.   Hoolekogu tegevuse planeerimine

  Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on ära toodud:
  1) tegevuse eesmärgid;
  2) tegevuse sisu (temaatika);
  3) ülesannete täitmise tähtaeg.

§ 15.   Koosolekute läbiviimine

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

  (2) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (3) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (4) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (5) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (6) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele e-postiga (selle puudumisel kirjalikult) vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Erakorralise koosoleku toimumisest võib hoolekogu liikmeid teavitada telefoni või e-posti teel vähemalt kolm päeva varem.

  (7) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (8) Hoolekogu koosolekutest võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

  (9) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal või kutsel.

  (10) Hoolekogu koosolekutest on õigus osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelvalvet teostaval ametiisikul.

  (11) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (12) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  3) koosolekust osavõtnud ja koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed;
  4) koosolekule kutsutud isikute nimed ning nende ametinimetused;
  5) arutusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel ning otsustajate või küsimuste algatajate eriarvamused;
  6) vastuvõetud otsused.

  (13) Hoolekogu koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (14) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega.

§ 16.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel. Hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsuse täitmist korraldab kooli direktor koostöös vallavalitsusega.

  (3) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused (välja arvatud seadustega kehtestatud piiratud juurdepääsuga dokumendid) on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

§ 17.   Aruandlus

  (1) Hoolekogu esimees esitab oktoobris kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele õppeaasta jooksul tehtud hoolekogu töö aruande ja plaani uueks õppeaastaks.

  (2) Kui hoolekogu ei esita töö aruannet eelmises lõikes nimetatud tähtajaks, on vallavalitsusel õigus hoolekogu koosseisu volitused lõpetada ennetähtaegselt.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.   Jõelähtme Vallavolikogu 29. aprilli 2010 määruse nr 21 „Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus“ muutmine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 19.   Hoolekogu töökorra rakendamine Jõelähtme Muusika- ja Kunstikoolile

  Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu töö korraldamisel rakendatakse Jõelähtme Vallavolikogu 29. aprilli 2010 määruse nr 21 „Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus“ 3. jao sätteid käesolevas hoolekogu töökorras ettenähtud erinevusi arvestades.

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 7. märtsil 2011

/otsingu_soovitused.json