Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Rannu Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Rannu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2014, 41

Rannu Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 29.01.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 34 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Üldsätted

 (1) Rannu Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on rahvaraamatukogu seaduse alusel tegutsev Rannu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (2) Raamatukogu ametlik nimetus on Rannu Raamatukogu. Inglisekeelne nimetus on Rannu Public Library.

 (3) Raamatukogu asub Rannu alevikus. Raamatukogu postiaadress on Rannu alevik, Rannu vald, 61120 Tartumaa.

 (4) Raamatukogul on oma eelarve ja registrikood. Raamatukogul võib olla oma sümboolika.

 (5) Raamatukogu teeninduspiirkond on Rannu vald.

 (6) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Rannu Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja teistest kehtivatest õigusaktidest.

 (7) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse volikogu poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas.

§ 2.  Raamatukogu struktuur

 (1) Raamatukogu koosneb kesk-ja harukogudest.

 (2) Raamatukogu keskkogu asub Rannu Raamatukogus Rannu alevikus.

 (3) Raamatukogul on harukogud:
 1) Kureküla harukogu;
 2) Sangla harukogu.

 (4) Raamatukogu keskkogu ametlik nimetus on Rannu Raamatukogu.

 (5) Harukogude ametlikud nimetused ja asukohad on:
 1) Kureküla Raamatukogu – Kureküla alevik Rannu vald Tartumaa;
 2) Sangla Raamatukogu – Väike-Rakke küla Rannu vald Tartumaa.

 (6) Keskkogu struktuuri kuulub Rannu Kooli raamatukogu.

§ 3.  Raamatukogu eesmärk ja ülesanded

 (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 (2) Eesmärkide täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks arvuti kasutamise võimaldamine) Rannu valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutamise eeskirjale;
 2) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
 3) osutab internetiteenuseid ning tagab avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu;
 4) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jms). Eriteenuste eest võetakse tasu, mille suuruse kinnitab vallavalitsus;
 5) toetab oma tegevusega Rannu Kooli õppekava täitmist ning on õpikeskkonna osa;
 6) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul;
 7) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks üritusi;
 8) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 9) arendab koostööd teiste Eesti ja välismaa raamatukogudega.

2. peatükk JUHTIMINE 

§ 4.  Raamatukogu juhtimise korraldus

 (1) Raamatukogu tööd juhib juhataja. Juhatajal peab olema kõrgharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

 (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

§ 5.  Raamatukogu juhataja kohustused

  Raamatukogu juhataja:
 1) tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
 2) korraldab bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;
 3) teostab tehinguid käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete saavutamiseks volikogu poolt kehtestatud korras;
 4) tegutseb raamatukogu nimel ja volitab vajadusel teisi isikuid raamatukogu esindama;
 5) esindab raamatukogu ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, suhetes muude juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 6) esitab raamatukogu eelarve eelnõu vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;
 7) kinnitab asutuse töökorralduse reeglid arvestades volikogu poolt ettenähtud korda;
 8) määrab raamatukogu töötajate töökohustused ja töötab välja töötajate ametijuhendid ning esitab need kinnitamiseks vallavalitsusele;
 9) korraldab keskkogu ja harukogude töö selliselt, et on tagatud elanike kvaliteetne ja vajaduspõhine teenindamine;
 10) raamatukogu palgafondi piires teeb vallavalitsusele ettepanekuid töötajatele vajadusel lisatasude ja ühekordsete toetuste maksmiseks;
 11) annab oma pädevuse piires raamatukogu töö korraldamiseks käskkirju, suulisi või kirjalikke korraldusi ning kontrollib nende täitmist;
 12) sõlmib oma pädevuse piires lepinguid;
 13) osaleb raamatukogu tegevust puudutavate küsimuste arutamisel omavalitsusorganites;
 14) algatab ja osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõu ning arengukava koostamisel ja esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks omavalitsusorganitele;
 15) esitab vallavalitsusele regulaarselt informatsiooni raamatukogude külastatavuse kohta, koostab ja viib läbi vähemalt kord aastas lugeja ja avaliku internetipunkti (edaspidi AIP) kasutaja rahulolu küsitlusi, koostab raamatukogu sündmuste tegevuskava igaks järgnevaks eelarveaastaks;
 16) koostab enda ja raamatukogu töötajate koolitusplaanid ning esitab koolitusplaani ja koolitustel käimise aruande vähemalt kord aastas vallavanemale;
 17) tagab raamatukogu lugejatele ja AIP kasutajatele professionaalse, kliendisõbraliku ja kiire teeninduse.

§ 6.  Raamatukogu nõukogu

 (1) Kohalikule omavalitsusele raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks moodustatakse nõuandva koguna 5-liikmeline Rannu raamatukogu nõukogu.

 (2) Nõukogu põhiülesanne on raamatukogu tegevuse ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine ja nõustamine.

 (3) Raamatukogu nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus neljaks aastaks. Oma liikmete hulgast valib nõukogu esimehe.

 (4) Nõukogu pädevuses on:
 1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate projektide ja programmide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamisel osalemine;
 2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine edasiseks arenguks;
 3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

 (5) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

 (6) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Otsused tehakse lihthäälteenamusega. Nõukogu otsused protokollitakse.

 (7) Nõukogu istungitest võtab osa raamatukogu juhataja, kes vastutab nõukogu otsuste elluviimise eest.

3. peatükk VARA JA FINANTSEERIMINE 

§ 7.  Raamatukogu vara

 (1) Raamatukogu vara moodustavad Rannu valla ja teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt tema kasutusse antud varad.

 (2) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 8.  Raamatukogu finantseerimine

 (1) Raamatukogu finantseeritakse:
 1) Rannu valla eelarvest;
 2) riigieelarvest;
 3) annetustest;
 4) tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
 5) laekumistest sihtasutustest ja sihtkapitalidelt.

 (2) Rannu valla eelarvest tagatakse:
 1) töötajate töötasud;
 2) kogude regulaarne varustamine teavikutega, lähtuvalt raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust;
 3) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majandamiskulud.

 (3) Raamatukogu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

4. peatükk KOGU, LUGEJA,TEENUS JA TEENINDUS 

§ 9.  Kogu

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 (2) Raamatukogu kogude vastavus vajadusele tagatakse juhataja ja raamatukoguhoidja kutsenõuetele vastavuse ja koolitusega.

§ 10.  Lugeja ja teenused

 (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.

 (2) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit (AIP arvuti).

 (3) Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (4) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud isikud, kellel on lugeja õigus ajutiselt ära võetud.

 (5) Teenuste loetelu ja nende osutamise kord ning lugeja õiguse ajutine äravõtmine on kinnitatud volikogu poolt kehtestatud raamatukogu kasutamise eeskirjas.

§ 11.  Teenindus

 (1) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas.

 (2) Raamatukogu teeninduskvaliteet tagatakse juhataja ja raamatukoguhoidja kutsenõuetele vastavuse ja koolitusega.

5. peatükk KONTROLL, JÄRELEVALVE JA ARUANDLUS 

§ 12.  Kontroll, järelevalve ja aruandlus

 (1) Kontrolli ja järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostatakse Rannu valla põhimääruses ja muude õigusaktides ettenähtud korras.

 (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta käesolevas põhimääruses ja muudes õigusaktides ettenähtud aruanded.

 (3) Erialaselt nõustab ja annab täiendkoolitust raamatukogule maakonna keskraamatukogu.

6. peatükk TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub volikogu otsuse alusel.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandavat tähtaega.

§ 14.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Rannu Vallavolikogu 25.11.2010 määrus 16 „Rannu Raamatukogu põhimäärus“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heino Gottlob
Volikogu esimees