HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Märjamaa valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2015, 34

Märjamaa valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 30.04.2013 nr 5
RT IV, 31.05.2013, 38
jõustumine 03.06.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.01.2015RT IV, 11.02.2015, 2114.02.2015

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Märjamaa valla lasteaedadesse ja lasteaed-põhikoolide lasteaiarühmadesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

  (2) Lasteaeda võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi lapsi, kui lapse elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Märjamaa vald.

  (3) Laps võetakse lasteaeda vaba koha olemasolul vastavas vanuserühmas vastavalt taotluste registreerimise järjekorrale ning taotluses märgitud lasteaia eelistustele.

  (4) Väljaspool järjekorda võetakse lasteaeda vastu koolieelikud.

  (5) Erandkorras võib Märjamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korralduse alusel väljaspool järjekorda lasteaeda vastu võtta lapse, kes vajab lasteaiakohta tema arengu huvidest lähtuvalt. Vastava ettepaneku vallavalitsusele teeb lasteaia direktor.

  (6) Vabade kohtade olemasolul võib lasteaeda vastu võtta lapse, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on teine kohalik omavalitsus.

  (7) Lapsevanemal/hooldajal/eestkostjal (edaspidi vanem) on õigus valida lapsele lasteaed.

  (8) Rühmade komplekteerimise periood on 1.aprillist kuni 15.augustini. Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi kogu aasta kestel.

§ 2.   Taotluste esitamine

  (1) Lasteaeda vastuvõtuks esitab vanem paberkandjal või elektrooniliselt vallavalitsusele vormikohase taotluse (vastavalt lisale 1). Taotlused registreeritakse valla dokumendiregistris laekumise järjekorras vastavalt vallavalitsuse asjaajamise korrale.

  (2) Registreeritud taotluse alusel kannab vallavalitsuse haridusametnik andmed Märjamaa valla lasteaia taotlusteregistrisse (edaspidi taotlusteregister). Taotlusteregistrit on vanemal võimalik jälgida aadressil http://soft.sepeks.ee/marjamaa/ või Märjamaa valla kodulehel www.marjamaa.ee asuva lingi kaudu.

  (3) Taotluste registris registreeritud taotlus edastatakse vastava lasteaia direktorile. Kui vanem on soovinud oma last panna mitme lasteaia järjekorda (taotluses näidatud eelistustega), edastatakse avaldus kõigile eelistuses/valikus toodud lasteaedade direktoritele.

  (4) Taotluses esitatud andmete muutumisest teavitab vanem vallavalitsust.

  (5) Lasteaia eelistuse muutumisel esitab vanem uue taotluse, mille alusel teostab vallavalitsuse haridusametnik taotlusteregistris eelistuste muudatuse.

§ 3.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmise üle otsustab lasteaia direktor, erandkorras vastavalt määruse § 1 lõikes 5 sätestatule vallavalitsus.

  (2) Lasteaia direktor komplekteerib rühmad taotlusteregistri andmete alusel (seisuga 01. aprill) vastavalt taotluse esitamise ajalisele järjestusele, koha soovimise ajale, vanuserühmale ja lasteaia eelistustele 15.augustiks ning kinnitab kolme tööpäeva jooksul rühmade lastenimekirjad oma käskkirjaga.

  (3) Lasteaia direktor koostab kahe nädala jooksul (15.aprilliks) esialgsed rühmade lastenimekirjad, kus on äranäidatud võimalikud vabad kohad ja nende potentsiaalsed täitjad, kusjuures mitme kohaeelistusega lapse puhul kooskõlastatakse see vastavate lasteaedade direktorite vahel.

  (4) Lasteaedade direktorid teatavad koha saamise võimalusest vanematele taotluses näidatud viisil (telefoni või posti või meili teel). Vanemad on kohustatud vastava teate saamisel hiljemalt kahe nädala jooksul teatama oma otsusest.

  (5) Kui vanem muudab oma soovi lasteaiakoha kasutamise algusaja suhtes, siis tema taotlus jääb edasi taotlusteregistri järjekorda.

  (6) Kui vanem ei teata oma otsust või lasteaia direktor ei saa temaga taotluses märgitud kontaktidel ühendust 01. maiks, siis kustutatakse selle vanema esitatud taotlus taotlusteregistrist. Kohta pakutakse järjekorras järgmisele lapsele.

  (7) Lasteaia direktor teatab vanemale lapse vastuvõtmisest avalduses toodud telefoninumbril või aadressil. Lasteaia koha kasutamise kohta sõlmib lasteaia direktor vanemaga lepingu (vastavalt määruse lisale 2) ja informeerib vallavalitsuse haridusametnikku lasteaialepingu sõlmimisest.

  (8) Lasteaia direktor tutvustab vanemale lasteaeda vastuvõtu ja sealt lahkumise korda ning lasteaia tegevus- ja päevakava, lasteaia põhimäärust, informeerib vanemat tema poolt tasumisele kuuluvatest tasudest, nende suurusest ja tasumise tähtajast.

  (9) Laps, kes on saanud koha lasteaias, kustutatakse üldjuhul lasteaia järjekorrast. Kui laps saab koha teise või kolmanda eelistuse lasteaias, siis võib vanema soovil jätta lapse esimese eelistuse lasteaia järjekorda.

  (10) Soovitud tähtajaks mitterahuldatud taotlused jäävad järjekorda ootele.

§ 4.   Lasteaialepingu peatumine

  (1) Vanema ja lasteaia direktori vahelisel kokkuleppel võib lasteaialepingu kuni üheks õppeaastaks peatada.

  (2) Lasteaialepingu tähtajalisest peatamisest teavitab lasteaia direktor vallavalitsuse haridusametnikku, kes teeb vastava kande taotlusteregistrisse.

  (3) Lasteaialepingu tähtajalise peatamise korral võib lasteaia direktor ajutiselt lasteaeda vastu võtta teise lapse. Asendava lapse kohta sõlmitakse tähtajaline lasteaialeping.

§ 5.   Vabadest kohtadest teavitamine

  (1) Lasteasutuses koha vabanemisest teavitab lasteasutuse direktor taotlusteregistris olevate laste vanemaid. Vabade kohtade täitmine toimub kogu õppeaasta jooksul § 3 lõikes 4 sätestatud korras.

  (2) Kui taotlusteregistris lapsi järjekorras ei ole, teavitab lasteaia direktor Märjamaa valla veebilehel ja infolehes ”Märjamaa Nädalaleht” üldsust vabade kohtade olemasolust.

§ 6.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse võib direktor lasteaiast välja arvata (kustutatakse nimekirjast):
  1) seoses kooliminekuga;
  2) vanema kirjaliku taotluse alusel.

  (2) Lapse lasteaiast väljaarvamisel on vanem kohustatud tasuma toitlustus- ja muu vanema poolt makstava tasu kuni lapse lasteaiast lahkumise kuupäevani. Tasumata jäetud summa nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.

  (3) Lapse väljaarvamine vormistatakse lasteaia direktori käskkirjaga.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrust rakendatakse alates 01. septembrist 2013.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Avaldus Märjamaa valla lasteaia järjekorda võtmiseks

Lisa 2 Lasteaialeping
[RT IV, 11.02.2015, 21 - jõust. 14.02.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json