Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastava lapsehoiuteenuse korraldamine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2016, 6

Riigi rahastava lapsehoiuteenuse korraldamine

Vastu võetud 04.02.2016 nr 3
jõustumine 01.03.2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 111 lõike 2 ja § 112 lõigete 1, 3 alusel ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse korraluse seaduse § 22 lõikega 2 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõikega 2.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib rahvastikuregistri järgi Viimsi vallas elava raske või sügava puudega lapse (edaspidi laps) vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldamise lepingu alusel hooldajale (edaspidi lapsehoiuteenusele õigustatud isik) riigi rahastatava lapsehoiuteenuse (edaspidi teenus) taotluse esitamist, teenuse saamiseks otsuse tegemist ja halduslepingu sõlmimist, teenuse eest tasumist ja teenuse osutamiseks vajalike vahendite kasutamist.

§ 2.   Teenusele suunamine

  (1) Lapsehoiuteenusele õigustatud isikud esitavad oma taotlused koos nõutavate dokumentidega teenuse saamiseks Viimsi Vallavalitsusele.

  (2) Teenusele suunamise otsuseid teeb sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja või teda asendav isik.

§ 3.   Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks

  Viimsi valla nimel sõlmib halduslepingu lapsehoiuteenusele õigustatud isikuga ja lapsehoiuteenusele õigustatud isiku valitud lapsehoiuteenuse osutajaga riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks sotsiaaltöö eest vastutav abivallavanem või tema asendaja.

§ 4.   Teenuse jaoks eraldatud vahendite kasutamine

  Teenuse jaoks eraldatud vahendite kasutamisel vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuamet (edaspidi amet):
  1) planeerib teenuse osutamise eest tasumiseks vajalikke rahalisi vahendeid;
  2) lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse muutumisel kannab lapse uue elukohajärgse kohaliku omavalitsuse taotlusel üle lapse teenuse jaoks eraldatud vahendid;
  3) tasub teenuse osutamise eest teenuse osutajatele halduslepingu kohaselt esitatud arvete alusel.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2016.

Mailis Alt
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json