EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Saue valla välireklaami määrus

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2020, 6

Saue valla välireklaami määrus

Vastu võetud 30.01.2020 nr 4
jõustumine 01.07.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 5, § 10 lõike 6 ning reklaamiseaduse § 13 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib välireklaami (edaspidi reklaam) paigaldamist ja kehtestab nõuded reklaami avalikustamise viisile ja kohale Saue valla haldusterritooriumil.

  (2) Käesoleva määrusega kehtestatakse Saue valla haldusterritooriumil reklaamimaks.

  (3) Määruses reklaami avalikustamise viisile ja kohale sätestatud nõuetest on kohustatud kinni pidama nii maksustatava kui ka maksustamisele mittekuuluva reklaami avalikustaja. § 9 lg 2 punktides 5-11 loetletud reklaamid ei ole kohustatud esitama reklaami paigaldusloa taotlust, kuid on kohustatud kinni pidama määruses kehtestatud reklaami avalikustamise viisile ja kohale sätestatud nõuetest.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) reklaam – reklaam reklaamiseaduse mõttes ning liiklusväline teabevahend liiklusseaduse § 53 mõttes;
  2) reklaamikandja – reklaami paigaldamiseks kasutatav alus, konstruktsioon, seadeldis (reklaamipost,- tahvel, treiler jms);
  3) mobiilne konstruktsioon - sõiduk, haagis või pukseeritav seade, mille vahendusel reklaami edastatakse. Mobiilne konstruktsioon ei pea olema kantud liiklusregistrisse;
  4) paigaldusluba – luba, mis annab õiguse reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamiseks;
  5) reklaamimaks – Saue valla territooriumil reklaami avaldamise eest käesolevas määruses sätestatud korras, ulatuses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv maks (edaspidi maks);
  6) maksuobjekt – reklaam, mis on avalikustatud (paigaldatud) füüsiliste ning juriidiliste isikute poolt Saue valla territooriumile väljaspool siseruume;
  7) maksumaksja – füüsiline või juriidiline isik, kes on paigaldanud käesoleva määruse § 2 punktis 6 nimetatud reklaami;
  8) sotsiaalreklaam - reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit;
  9) vallavalitsus - Saue Vallavalitsus kui ametiasutus;
  10) sponsorreklaam – reklaam, mis on kasulik isikule, kes on toetanud vallas haridus-, kultuuri-, spordi-, sotsiaalabi-, tervishoiu- või kommunaalvaldkonna teenuse osutamiseks vajaliku objekti ehitamist (kusjuures reklaam on paigaldatud eelnimetatud objekti asukohas), selle objekti ekspluateerimist või eelnimetatud valdkondade tegevust või sündmuste elluviimist;
  11) maksudeklaratsioon - maksu suuruse arvutamiseks ettenähtud dokument, mille maksumaksja on maksuseaduse alusel kohustatud esitama maksuhaldurile;
  12) maksustamisperiood – mõõdetav ajavahemik, mille eest ühe maksudeklaratsiooni alusel reklaamimaks tasutakse.

§ 3.   Reklaami põhinõuded

  (1) Reklaam peab vastama reklaamiseaduses sätestatud reklaami nõuetele

  (2) Reklaam peab teostuselt, mõõtmetelt ja kujunduslikult sobima ümbruskonda ning olema ohutu.

  (3) Reklaam ei tohi häirida paiknemise koha läheduses elavate või pidevalt viibivate inimeste huve.

2. peatükk Paigaldusloa taotlemine ja väljaandmine 

§ 4.   Paigaldusloa taotlemine

  (1) Paigaldusluba võib taotleda reklaami paigaldada sooviv füüsiline või juriidiline isik maa omaniku või seadusliku valdaja nõusolekul. Juhul kui reklaami soovitakse paigaldada kolmanda isiku omandis olevale territooriumile või ehitisele, siis on reklaami paigaldaja kohustatud reklaami paigaldamise eelnevalt kooskõlastama territooriumi omanikuga või ehitise omanikuga.

  (2) Paigaldusloa taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele kehtestatud korras Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU kaudu paigaldusloa taotlus, millel esitatakse järgnevad andmed:
  1) reklaami avalikustaja isiku nimi, isiku- või registrikood, aadress ja kontaktisik ning tema andmed (telefon, e-post);
  2) paigaldatava reklaamikandja asukoht, katastritunnus, reklaamikandja mõõdud, reklaami tekst ja kirjeldus, paigaldamise ning mahavõtmise aeg;
  3) reklaamimaksu tasumise kohustus määruse § 9 lõike 2 alusel;
  4) reklaami eksponeerimise aeg kalendripäevades ja eelistatud maksustamisperiood (kalendrikuu, -kvartal, -aasta);
  5) kinnitus, et taotleja poolt esitatud andmed on õiged.

  (3) Paigaldusloa taotlusele lisatakse:
  1) reklaami kujundus koos mõõtude ja värvilahendusega;
  2) mõõtkavas asendiplaan, kus on näidatud paigaldatava reklaami asukoht;
  3) maa omaniku, hoone omaniku või teadliku valdaja kirjalik nõusolek;
  4) korterelamule reklaami või reklaamikandja paigaldamisel korteriomanike üldkoosoleku või juhatuse (volituse korral) otsus;
  5) reklaamikandja paigaldamise tehnorajatise kaitsevööndisse vastava tehnorajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek;
  6) riigimaantee kaitsevööndisse paigaldatava reklaami puhul Maanteeameti kirjalik kooskõlastus.

  (4) Kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja vastab ehitusseadustikus sätestatud ehitusloa kohustusliku ehitise tunnustele, toimub reklaamikandja paigaldamine ja likvideerimine ehitusseadustikus ning käesolevas määruses sätestatud korras.

  (5) Välireklaami reklaamikandja paigaldamisel Saue valla omandis olevale kinnisasjale, maatükile või ehitise pinnale on kinnisasja, maatüki või ehitise pinna kasutamine tasuta. Kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja vastab ehitusseadustikus sätestatud ehitusloa kohustusliku ehitise tunnustele, toimub Saue valla omandis oleva kinnisasja, maatüki või ehitise pinna kasutusse andmine Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruses nr 36 „Saue vallavara valitsemise kord“ sätestatud korras.

  (6) Reklaamikandja paigaldamisel, millega kaasnevad kaevetööd tuleb arvestada Saue Vallavolikogu 25.01.2018 määruses nr 7 „Saue valla kaevetööde eeskiri“ toodud nõuetega.

§ 5.   Paigaldusloa taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus:
  1) registreerib paigaldusloa taotluse;
  2) kontrollib taotluse vastavust paragrahvis 3 sätestatud nõuetele ning puuduste esinemise korral annab täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
  3) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust.

  (2) Paigaldusluba väljastatakse või paigaldusloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul nõuetekohase paigaldusloa taotluse esitamisest ja dokumendi registreerimisest.

  (3) Vallavalitsus määrab ametniku, kes menetleb ja väljastab paigaldusloa taotlusi või teavitab taotlejat taotluse rahuldamata jätmisest.

§ 6.   Paigaldusloa väljastamine

  (1) Vallavalitsuse poolt määratud ametnik vormistab ja väljastab paigaldusloa. Reklaami paigaldusloale märgitakse loa väljaandja koos kontaktandmetega, reklaami avalikustaja, asukoht, mõõdud, loa kehtivuse tähtaeg, reklaamimaksu summa ja märkused.

  (2) Vallavalitsusel on õigus seada kõrvaltingimusi väljastatud paigaldusloale, mille täitmisega kaasnevad kulud kannab reklaami avalikustaja.

  (3) Paigaldusloaga antakse nõusolek paigaldada välireklaam tähtajaga kuni 1 (üks) aasta. Tähtaja möödumisel tuleb taotleda uus paigaldusluba.

  (4) Reklaami paigaldusloa kehtivuse ajal reklaami või reklaamikandja vahetumisel tuleb uus reklaam eelnevalt kooskõlastada vallavalitsuse poolt määratud ametnikuga.

  (5) Loa tähtaja möödumisel tuleb reklaam või reklaamikandja eemaldada hiljemalt määratud tähtajaks või taotleda uus luba vähemalt 14 kalendripäeva enne tähtaega.

  (6) Paigaldusluba väljastatakse tasuta.

§ 7.   Paigaldusloa väljastamisest keeldumine

  (1) Vallavalitsusel on õigus paigaldusloa andmisest keelduda, kui:
  1) avalduses ja/või sellele lisatud dokumentides on esitatud valeandmeid;
  2) reklaam ei vasta reklaamiseaduses või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) avalduse esitaja on reklaamimaksu võlglane;
  4) avalduse esitajal on viimase 12 kuu jooksul olnud rikkumisi reklaami ja/või reklaamikandja kohta kehtestatud nõuete osas;
  5) reklaam või reklaamikandja ei sobi soovitud asukohta (miljööväärtuslik ala, muinsuskaitseobjekt, park, mänguväljak vms ala) või jääb teatud tegevusi (avalikud sündmused, ehitustegevus, hooldustegevus vms) takistama;
  6) reklaam ei sobi ehitise või ümbruskonna arhitektuurse stiili ja värvilahendusega;
  7) reklaam jääb varjutama varem paigaldatud reklaami;
  8) vallavalitsus ei pea ehitise või maa-ala omaniku või valdajana reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamist antud asukohta sobilikuks.

  (2) Vallavalitsuse poolt määratud ametnik teavitab paigaldusloa taotlejat paigaldusloa väljastamata jätmisest ning põhjendab seda kirjalikult.

  (3) Vallavalitsusel on õigus muul mõjuval põhjusel lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud alustel keelduda reklaamiloa väljastamisest.

3. peatükk Reklaami paigaldamise erisused ja nõuded paigaldusloa kehtivuse ajal 

§ 8.   Reklaami paigaldamise üldnõuded

  (1) Teele ja tee kaitsevööndi alale reklaami ehk liiklusvälise teabevahendi paigaldamisel tuleb arvestada:
  1) liiklusväline teabevahend peab vastama lisaks antud korras kehtestatud nõuetele ka liiklusseaduses § 53 sätestatud nõuetele;
  2) riigimaantee kaitsevööndis tuleb reklaami asukoht kooskõlastada kirjalikult Maanteeametiga ja eratee ääres teeomanikuga.

  (2) Reklaami ja reklaamikandja omanik on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami vastavuses esitatud dokumentide ja paigaldusloaga;
  2) tagama reklaami ja reklaamikandja korrektse väljanägemise kogu perioodi jooksul. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaam tuleb koheselt korrastada või eemaldada;
  3) tagama, et reklaam ei takista jalakäijate ja sõidukite liiklemist;
  4) tagama, et reklaam ei muudaks ilmastiku mõjul oma asukohta ja ei tekitaks kolmandatele osapooltele kahjusid;
  5) vajadusel paigaldama konstruktsioonile tähistatud raskused või julgestustrossid ümberkukkumise vältimiseks;
  6) tagama, et kõik valgustatud reklaamid, sildid jm valguskapid oleksid töökorras ning kõrvaldama kõik tekkinud rikked (valguselemendi kustumine, vilkumine vms) koheselt;
  7) teatama vallavalitsusele kavatsusest eemaldada reklaam ennetähtaegselt;
  8) teatama vallavalitsusele reklaamikandja võõrandamisest 14 kalendripäeva jooksul pärast võõrandamist;
  9) maa või hoone omaniku muutumisel esitama vallavalitsusele viivitamatult uue omaniku kirjaliku nõusoleku reklaami paigaldamise lubamiseks;
  10) täitma pädevate ametnike ettekirjutusi.

  (3) Valgusreostuse vähendamiseks ja öise rahu tagamiseks on vallavalitsusel õigus mitte lubada valgus- ja heliefekte (sh vilkumist ja liikumist) sisaldavaid reklaame, digiekraane, valguskappe ja valgustatud tähti hoida töös õhtul alates kella 23.00 kuni hommikul kella 6.00.

  (4) Reklaami avalikustaja on kohustatud hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaami tagajärjel (purunemine, allakukkumine jms) kõik isikutele ja nende varale tekitatud kahjud.

4. peatükk Maksustatav reklaam, maksumäär, maksu tasumine  

§ 9.   Maksuobjekt

  (1) Saue valla territooriumil kuulub maksustamisele reklaam, mida eksponeeritakse:
  1) avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub siseruumidest või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;
  2) eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult;
  3) mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.

  (2) Igasugune Saue valla territooriumil paigaldatud reklaam kuulub maksustamisele, välja arvatud:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam;
  2) sotsiaalreklaam;
  3) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  4) Saue vallas toimuvate kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;
  5) hoonele, kus ettevõtja tegutseb, ettevõtja ärinimi, ettevõtte nimi ja/või samale ettevõtjale kuuluvana registreeritud kaubamärk. Ärinime, ettevõtte nime ja/või registreeritud kaubamärgi juurde võivad olla lisatud ettevõtte lahtioleku aeg ja sidevahendite numbrid ning toitlustusettevõtte puhul pakutavate roogade ja jookide hinnakiri;
  6) inimeste poolt vahetult teostatavat reklaami (kostüümide kandmine, trükiste jagamine jm);
  7) kohtkindla seadme, mille põhieesmärk ei ole reklaami edastamine, ekraanil eksponeeritav reklaam (nt sularahaautomaat, pakiautomaat, tankur jms). Samuti seadme omaniku nime ja logo eksponeerimist iseteenindusseadme asukoha tähisena;
  8) ehituse ajaks paigaldatav informatsioonitahvel, millel eksponeeritakse teave rajatava objekti kohta, samuti ehitusettevõtja logo, nime ja kontaktandmete paigaldamine ehituse piirdele;
  9) jäätmekäitleja logo, nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil;
  10) avaliku ruumi paigaldatud sponsorreklaam;
  11) Saue valla infotahvlitele paigaldatud kuulutused.

§ 10.   Maksumäär

  (1) Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamiga kaetud pinna (reklaamipinna) 1 m2maksumus, milleks on 0,40 eurot reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta päevas.

  (2) Reklaamimaks on võrdne makusperioodi päevade arvu, reklaamipinna suuruse (pindala m2) ja maksumäära korrutisega. Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse vajadusel sendi täpsusega.

§ 11.   Maksuhaldur

  (1) Maksuhalduriks on Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus), volitatud ametnik on avaliku ruumi spetsialist.

  (2) Maksuhalduri kohustused ja õigused tulenevad maksukorralduse seadusest.

§ 12.   Maksu tasumine

  (1) Maksumaksjal tekib maksukohustus reklaami eksponeerimise päevast arvates ja lõpeb reklaami likvideerimise päeval.

  (2) Maksu tasumise tähtpäev on maksudeklaratsiooni esitamise tähtpäev.

  (3) Maksumaksja on kohustatud esimese maksudeklaratsiooni esitama maksuhaldurile hiljemalt reklaami paigaldamisele järgneval esimesel tööpäeval.

  (4) Maksustamisperioodid on kalendrikuu, kalendrikvartal või kalendriaasta. Maksumaksja määrab eelistatud maksustamisperioodi reklaami paigaldusloa taotlusel. Maksustamisperioodi peale paigaldusloa väljastamist muuta ei saa.

  (5) Kui reklaami eksponeerimise aeg on lühem kui kõige lühem maksustamisperiood, st 1 kuu, makstakse reklaamimaks ettemaksuna kogu reklaami eksponeerimise perioodi eest.

  (6) Maksusumma arvutatakse maksudeklaratsiooni esitamisel ja tasutakse maksu tasumise tähtpäeval vallavalitsuse kassasse või arvelduskontole.

  (7) Maksu mittetasumisel on avaliku ruumi spetsialistil tulenevalt maksukorralduse seadusest õigus sisse nõuda tasumata maks.

  (8) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 13.   Maksudeklaratsioon

  (1) Iga paigaldatud reklaamipinna kohta esitatakse eraldi maksudeklaratsioon.

  (2) Maksudeklaratsioon esitatakse vallavalitsusele kehtestatud korras Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU kaudu, millel esitatakse järgnevad andmed:
  1) reklaami paigaldusloa number;
  2) andmed maksustamisele kuuluva reklaami kohta (reklaami asukoht, reklaamipinna pindala);
  3) maksumaksja kontaktandmed (isiku nimi, isiku- või registrikood, aadress, telefon, e-post);
  4) reklaami eksponeerimise aeg;
  5) maksustamisperiood (kalendrikuu, -kvartal, -aasta);
  6) arvutatud maksusumma;
  7) kinnitus, et maksumaksja poolt esitatud andmed on õiged ja makusmaksja on teadlik, et ebaõige või ebatäpse informatsiooni esitamine on maksukorralduse seaduse alusel karistatav.

  (3) Ühe maksuobjekti kohta saab esitada ühel maksustamisperioodil ainult ühe maksudeklaratsiooni.

  (4) Maksudeklaratsioon peab olema digitaalselt allkirjastatud maksumaksja või maksumaksja esindusõigusliku isiku poolt.

  (5) Maksumaksja peab pidama maksuhaldurile esitatud maksudeklaratsiooni kohta arvestust.

5. peatükk Järelevalve 

§ 14.   Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Vallavalitsuse poolt määratud ametnikul on õigus paigaldusluba kehtetuks tunnistada juhul, kui ilmneb, et:
  1) reklaami omanik on jätnud täitmata vallavalitsuse poolt määratud ametniku kirjaliku ettekirjutuse;
  2) reklaami ei ole paigaldatud 14 kalendripäeva jooksul arvates paigaldusloa kehtivuse tähtaja algusest;
  3) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel;
  4) reklaami omanik on paigaldusloa taotlemisel esitanud valeandmeid;
  5) muutunud on maa või hoone omanik, millel reklaam asub ja puudub vastav kirjalik nõusolek maakasutuse osas.

  (2) Paigaldusloa kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

§ 15.   Vastutus

  (1) Vastutus määruse sätete rikkumise eest tuleneb maksukorralduse seadusest, reklaamiseadusest ja karistusseadustikust.

  (2) Kehtestatud tähtajast hiljem tasutud maksusummalt või tasumata maksusummalt arvestatakse intressi 0,06% kalendripäevas alates maksukohustuse tekkimise päevast.

  (3) Maksuhalduril on õigus teha maksumaksjale ettekirjutus, mille mittetäitmisel on maksuhalduril õigus vastavalt asendustäitmise ja sunniraha seadusele korraldada reklaami ja/või reklaamikandja eemaldamist reklaami omaniku kulul järgmistel juhtudel:
  1) sellise reklaami eemaldamiseks, mille eest on reklaamimaks tasumata üle kahe kuu;
  2) reklaami eemaldamiseks, mille paigaldamine ei ole kooskõlastatud vallavalitusega.

  (4) Määrusega kehtestatud maksmisele kuuluvad summad laekuvad valla eelarvesse.

  (5) Reklaamimääruse täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (6) Reklaami mittenõuetekohasel paigaldamisel on vallavalitsuse poolt määratud isikul õigus teha ettekirjutus või märgukiri käesoleva korra rikkujale ning nõuda rikkumise lõpetamist ja anda tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Nõude täitmata jätmisel võib vallavalitsus paigaldusloa kehtetuks tunnistada.

§ 16.   Vaidluste lahendamine

  Maksuhalduri maksuotsuse või muu haldusakti või toimingu peale on õigus esitada vaie Saue Vallavalitsusele maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatud korras.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Määruse rakendamine

  (1) Määrusega reguleerimata küsimustes kohaldatakse kohalike maksude seadust, maksukorralduse seadust,reklaamiseadust ja teisi õigusakte.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud paigaldusload peavad vastama määruses sätestatud tingimustele hiljemalt 31. detsembriks 2020, mille üle järelevalvet teostab vallavalitsuse poolt määratud ametnik.

  (3) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud paigalduslubadele ei rakendata määruse § 10 sätestatud maksumäära kuni paigaldusloa kehtivuseni.

  (4) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 30. novembri 2010 määrus nr 27 „Välireklaami paigaldamise kord“.

  (5) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 30. novembri 2010 määrus nr 28 „Reklaamimaksu kehtestamine“.

  (6) Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 18. mai 2017 määrus nr 67 “Välireklaami paigaldamise eeskiri”.

  (7) Määrus jõustub 1. juulil 2020.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json