Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 6 „Linnavara valitsemise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2020, 21

Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 6 „Linnavara valitsemise kord” muutmine

Vastu võetud 30.01.2020 nr 65

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 6 "Linnavara valitsemise kord" muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruses nr 6 "Linnavara valitsemise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses: „12) lühike aeg on ajavahemik mitte rohkem kui kolm päeva;“;
  2) paragrahv 2 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses: „13) pikk aeg on ajavahemik pikem kui kolm päeva.“;
  3) paragrahv 8 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses: „(21) Hallatava asutuse vara kasutamise hinnakirja kehtestab korraldusega valitsus.“;
  4) paragrahv 8 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses: „(22) Linnavara kasutamise andmisel üüritasu algsuuruse kehtestab määrusega valitsus.“;
  5) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „2) kasutusse antakse ruum, mida kasutatakse mitte kauem kui 1 aasta;“;
  6) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „ (1) Linnavara võib kasutusse anda tasuta lähtudes avalikest huvidest.“;
  7) paragrahv 17 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: „(11) Linnavara tasuta kasutamine pika aja jooksul ning tasuta kasutamise lepingu sõlmimise otsustab valitsus. Linnavara tasuta kasutamine lühikese aja jooksul ning tasuta kasutamise lepingu sõlmimise otsustab ametiasutuse/ hallatava asutuse juht käskkirjaga. Otsus peab olema põhjendatud.“;
  8) paragrahv 17 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: „(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 sätteid ei kohaldata juhul, kui linnavara kasutatakse lühikese aja jooksul.“;
  9) määruse 4. peatükki täiendatakse paragrahviga 271 järgmises sõnastuses:
§ 271. Maareformi probleemide lahendamiseks munitsipaliseeritud maa võõrandamine
(1) Maareformi probleemide lahendamiseks munitsipaliseeritud maaks on maa, millel asuvad kasutusel olevad maareformi seaduse nõuetele vastavad omandidokumentideta ehitised või ehitised, mis on omandatud peremehetute ehitistena.
(2) Lõikes 1 nimetatud maa võõrandamise otsustajaks on valitsus. Võlaõiguslepingu ja asjaõiguslepingu allkirjastab linnapea või tema poolt volitatud isik.
(3) Valitsus määrab müügihinna, milleks on maa munitsipaliseerimiseks ja võõrandamiseks vajalike kulutuste ja kehtiva maa maksustamishinna summa.
(4) Kui ehitise valdaja ei tee ilma mõjuva põhjuseta valitsuse poolt määratud tähtajaks ettenähtud toiminguid, kaotab ehitise valdaja õiguse maareformi probleemide lahendamiseks munitsipaliseeritud maa omandamiseks ning maad ja sellel asuvaid ehitisi käsutatakse edaspidi lähtudes linnavara valitsemise üldistest alustest. Tähtaeg ei või olla lühem kui kolm kuud ega pikem kui üks aasta.“

Riina Ivanova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json