HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.10.2022
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2020, 35

Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Vastu võetud 28.06.2012 nr 9
RT IV, 15.01.2013, 3
jõustumine 01.08.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.01.2013RT IV, 08.02.2013, 2411.02.2013
30.06.2016RT IV, 09.07.2016, 201.01.2017
23.02.2017RT IV, 03.03.2017, 4106.03.2017
29.03.2018RT IV, 11.04.2018, 4214.04.2018
30.01.2020RT IV, 11.02.2020, 3414.02.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib spordiorganisatsioonidele ja huvikoolidele Harku valla eelarves ettenähtud vahendite arvelt antava toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korda (edaspidi määrus).

  (2) Määruse eesmärk on toetada ühesugustel alustel 7-19aastaste noorte (edaspidi harrastajad), kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel asub Harku vallas, huvi- ja sporditegevust.
[RT IV, 03.03.2017, 41 - jõust. 06.03.2017]

  (3) Täiendavad võimalused 7-19 aastaste puudega või püsiva töövõimetusega harrastajate huvi- ja sporditegevuse toetamiseks valla eelarvest on sätestatud sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korras ja teistes valla õigusaktides.

  (4) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

  (5) Käesolevat korda ei rakendata munitsipaalomandis olevate huvikoolide suhtes. Nende rahastamine toimub omavalitsuste vahelisel kokkuleppel, mille allkirjastab vallavanem.
[RT IV, 03.03.2017, 41 - jõust. 06.03.2017]

§ 2.   Toetuse taotleja

  (1) Toetust võib taotleda huvikool:
  1) kelle põhitegevuseks on huvihariduse andmine;
  2) kes pakub huviharidust harrastajatele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Harku vallas;
  3) kus harrastajate arv on vähemalt 10.

  (2) Toetust võib taotleda spordiorganisatsioon:
  1) kelle põhitegevuseks on organiseeritud sporditegevuse korraldamine;
  2) kes pakub organiseeritud sporditegevust harrastajatele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Harku vallas;
  3) kus harrastajate arv on vähemalt 10;
  4) kus harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt treeneri kutseala viienda taseme kutsetunnistusega treenerid.
[RT IV, 09.07.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

  (3) Toetuse taotlemiseks esitatakse Harku Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) Harku valla taotluste esitamise elektroonilises keskkonnas (SPOKU) vormikohane taotlus. Erandkorras on taotlust võimalik esitada ka paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna. Taotluse vormi(d) kinnitab vallavalitsus. Teave taotlemise tingimuste ja vormi kohta avaldatakse Harku valla veebilehel www.harku.ee.
[RT IV, 11.04.2018, 42 - jõust. 14.04.2018]

§ 3.   Toetuse maksmine

  (1) Toetuse määra ühe harrastaja kohta kuus kehtestab vallavalitsus.
[RT IV, 03.03.2017, 41 - jõust. 06.03.2017]

  (2) Toetust makstakse taotlejale üks kord kuus vallavalitsusega sõlmitud lepingu alusel.
[RT IV, 11.02.2020, 34 - jõust. 14.02.2020]

  (3) Toetuse perioodiks loetakse kalendriaastat.

  (4) Kui harrastaja võtab osa mitme huvikooli või spordiorganisatsiooni tööst, makstakse toetust ühele harrastaja või tema seadusliku esindaja poolt valitud huvikoolile või spordiorganisatsioonile.

§ 4.   Toetuse taotlus

  (1) Taotlus on vormikohane avaldus, mis esitatakse vallavalitsusele koos käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumentidega järgmise aasta kohta hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks. Taotluse allkirjastab taotleja või tema volitatud isik.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ja tema esindaja andmed;
  2) huvi- ja treeningrühmade loetelu.

  (3) Taotleja lisab taotlusele järgmised dokumendid:
  1) järgneva aasta eelarve;
  2) treenerite või pedagoogide ja harrastajate vormikohane nimekiri paber- ja elektroonilise dokumendina. Harrastajate vanust arvestatakse toetuse saamise aasta 1. jaanuari seisuga;
  3) treening- või tunniplaan vähemalt järgmise toetusperioodi 1 kuu kohta;

  (4) Vallavalitsus võib põhjendatud vajaduse korral nõuda täiendavate dokumentide esitamist, mis on toetuse andmise otsustamiseks olulised. Täiendavate dokumentide nõudmisest ja nende esitamise tähtajast teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult (posti või e-posti teel).

  (5) Toetuse taotlemisel võib vallavalitsus nõuda taotlejalt jooksva aasta spordi- või huvitegevuse korraldamisega seotud dokumentide esitamist ja tutvuda kohapeal tegevuse korraldusliku poolega ning tegevuseks vajalike tingimustega.

  (6) Toetuse saamiseks peab teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja kinnitama, et soovib taotleja kaudu Harku vallalt spordi- või huvitegevuseks toetust saada.

  (7) Kinnitus peab olema esitatud 1. detsembriks valla veebilehel (www.harku.ee) oleva lingi kaudu.
[RT IV, 09.07.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]
  1) [kehtetu - RT IV, 09.07.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]
  2) [kehtetu - RT IV, 09.07.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud dokumentide vastavust määruse §-s 4 sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (posti või e-postiga) 10 tööpäeva jooksul arvates määruse § 4 lõikes 1 sätestatud tähtajast.

  (2) Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul nende teatavakstegemisest arvates. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine vallavalitsuse korraldusega ning esitatud taotlus koos lisadega tagastatakse.

§ 6.   Toetuse andmise otsustamine

  Toetuse andmise ja toetuse suuruse otsustab vallavalitsus.

§ 7.   Toetuse andmisest keeldumine

  Toetust ei anta, kui:
  1) taotlus ei vasta määruse tingimustele;
  2) taotleja majanduslik olukord on halvenenud sellisel määral, et toetuse sihipärane kasutamine võib olla ohustatud;
  3) taotlejal esineb maksuvõlgnevusi ja võlgnevusi valla asutuste ees;
  4) taotleja on esitanud taotluses teadlikult valeandmeid;
  5) taotleja kohta ei ole 1. detsembriks teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja toetuse andmise soovi kinnitanud.

§ 8.   Lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus esitab 1 kuu jooksul toetuse andmise haldusakti teatavakstegemisest taotlejale allkirjastamiseks vormikohase lepingu, mille taotleja on kohustatud tagastama allkirjastatult 1 kuu jooksul arvates lepingu saamisest.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) pooled;
  2) poolte õigused ja kohustused;
  3) toetuse suurus ja sihtotstarve ning toetusperiood;
  4) harrastajate arv;
  5) toetuse ülekandmise tingimused;
  6) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg;
  7) sanktsioonid.

  (3) Kui toetuse taotleja ei tagasta vallavalitsusele allkirjastatud lepingut, tunnistatakse haldusakt toetuse andmise kohta kehtetuks ja taotlus jäetakse rahuldamata ning taotluse menetlus lõpetatakse.

§ 9.   Toetuse kasutamine

  (1) Toetuse saaja on toetusperioodil kohustatud kasutama toetust järgmisel sihtotstarbel:
  1) treeneri/pedagoogi personalikuludeks;
  2) harrastajate sporditegevusega/huvitegevusega seotud spordirajatiste ja/või -ehitiste üüri- või rendikuludeks;
  3) kuni 30% ulatuses harrastajate muude sporditegevusega/huvitegevusega seotud kulude katteks.

  (2) Toetusperioodil kasutamata jäänud toetuse peab toetuse saaja tagastama vallavalitsusele hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast aruande esitamise tähtaega.

  (3) Kui vallavalitsus on tuvastanud toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamata jätmise, on toetuse saajal kohustus 10 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise nõude saamist toetus tagastada.

§ 10.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus:
  1) määratud toetuse väljamaksmisele;
  2) tutvuda lepingu tingimuste rikkumise kohta koostatud protokolliga ja esitada seletusi arvamusi ja vastuväiteid.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) korraldama toetusperioodi jooksul sporditegevust vähemalt 9 kuud ja 10 päeva, millest vähemalt 10 päeva toimub spordilaager Eestis;
  2) korraldama toetusperioodi jooksul huvitegevust vähemalt 9 kuud;
  3) korraldama harrastajate sporditegevust/huvitegevust vähemalt 2 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 120 minutit;
  4) moodustama treeningrühmad/huvirühmad, mille suurus ei ületa 25 harrastajat;
  5) teavitama teovõimelist harrastajat või harrastaja seaduslikku esindajat osalustasust (õppemaksust) vabastamisest või soodustuse saamise võimalusest ja vabastama osalustasust (õppemaksust) kas 10% harrastajatest ja andma 20% harrastajatest osalustasu (õppemaksu) soodustust 50% ulatuses või vabastama osalustasust (õppemaksust) 20% harrastajatest;
  6) kasutama toetust vastavalt määruse § 9 lõikes 1 sätestatule.

§ 11.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase aruande (Lisa 1) toetuse kasutamise kohta hiljemalt 15. jaanuariks pärast toetusperioodi lõppu. Kui toetuse saajaga lõpetatakse leping toetusperioodi kestel, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele hiljemalt 1 kuu jooksul pärast lepingu lõpetamist.

  (2) Vallavalitsusel on õigus igal ajal nõuda toetuse kasutamisega seotud kuludokumente, kirjalikke seletusi ja vahearuandeid ning määrata tähtaeg nende esitamiseks.

§ 12.   Lepingu lõpetamine ja toetuse tagasinõudmine

  Kui toetuse saaja ei esita määruse § 11 nimetatud dokumente, esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta, on saadud toetust kasutanud mittesihtotstarbeliselt, jätnud kasutamata toetuse vallavalitsusele tagastamata või on muul moel lepingut rikkunud, on vallavalitsusel õigus vähendada toetust, peatada toetuse väljamaksmine ja/või lõpetada leping, toetus tagasi nõuda ja 3 järgneva aasta jooksul toetuse saajale toetust mitte anda.

§ 13.   Järelevalve lepingu täitmise üle

  (1) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Toetuse saaja on järelevalve käigus kohustatud:
  1) võimaldama järelevalve teostajale juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele (osalustasust (õppemaksust) vabastamise ja soodustuse andmisega seotud dokumendid, kassa- ja pangadokumendid toetuse kasutamise kohta, info harrastajate osalemise kohta treeningutel jms);
  2) esitama nõutud informatsiooni ja aruanded vallavalitsusele määratud tähtajaks.

  (3) Järelevalve käigus on vallavalitsusel õigus kohapeal kontrollida:
  1) treeningu/huviringi toimumist;
  2) treeningutel/huviringides osalevate harrastajate arvu vastavust lepingule ja muudele dokumentidele;
  3) muid toetuse kasutamisega seotud asjaolusid ja dokumente.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 1 ja lõike 3 kohaselt läbiviidud järelevalve kohta koostab vallavalitsus akti, millele kirjutab alla kontrolli läbi viinud järelevalve teostaja ja järelevalvetoimingus osaleja (treener/pedagoogi või toetuse saaja muu töötaja).

  (5) Järelevalve käigus avastatud lepingutingimuste olulise rikkumise või nende kordumise korral koostab vallavalitsus akti(de) alusel protokolli. Protokollis märgitakse:
  1) järelevalve teostamise aeg ja koht;
  2) järelevalve teostaja nimi ning kohalviibivate järelevalve toimingus osalejate ja selle tunnistajate nimed;
  3) järelevalvetoimingu eesmärk;
  4) järelevalve käigustuvastatud asjaolud ja toimingu käigus esitatud taotlused;
  5) järelevalvetoimingu osalise seletused, tunnistaja ütluste sisu või paikvaatluse tulemused.
Protokoll antakse toetuse saajale üle allkirja vastu või edastatakse tähtväljastusteatega.

  (6) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus rakendada sanktsioone, sh määrata vastavalt lepingule leppetrahve, ajutiselt peatada toetuse maksmine või lõpetada leping.

§ 14.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1. augustil 2012.

Lisa SPORDI- JA HUVITEGEVUSE TOETUSE KASUTAMISE ARUANNE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json