HaridusKool

Teksti suurus:

Jõelähtme valla haridusasutuste arengukava kinnitamise ning selle täitmisest aruandmise kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2020, 36

Jõelähtme valla haridusasutuste arengukava kinnitamise ning selle täitmisest aruandmise kord

Vastu võetud 06.02.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3, Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruse nr 71 ”Jõelähtme valla põhimäärus” § 34 lõike 9, Jõelähtme Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 11 ”Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud küsimuste lahendamiseks vallavalitsusele volituste andmine” § 1 punkti 11 alusel.

§ 1.   Arengukava koostamine

  (1) Järjepideva arengu tagamiseks koostab Jõelähtme valla munitsipaalharidusasutus (edaspidi haridusasutus) arengukava.

  (2) Arengukava koostamisel lähtutakse Jõelähtme valla arengukavast ja valla eelarvestrateegiast ning arvestatakse sisehindamise aruandes välja toodud haridusasutuse tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega.

  (3) Haridusasutuse direktori (edaspidi direktor) eestvedamisel koostatakse haridusasutuses arengukava eelnõu koostöös hoolekogu ja pedagoogide esindusega, üldhariduskoolides ka õpilasesindusega (selle olemasolul). Vajadusel kaasatakse arengukava koostamisel eksperte.

§ 2.   Nõuded arengukavale

  (1) Arengukava on haridusasutuse kohustuslik dokument, mis koostatakse vähemalt kolmeks aastaks.

  (2) Arengukavas kavandatud arendustegevuste elluviimiseks vajalikud kulutused on kooskõlas Jõelähtme valla eelarvestrateegiaga.

  (3) Arengukavas määratakse:
  1) hetkeolukorra ülevaade (sh tugevused, nõrkused, probleemid, vajadused);
  2) haridusasutuse arenduse põhisuunad ja –valdkonnad;
  3) arengukava uuendamise kord;
  4) koolieelse lasteasutuse arengukavas - tegevuskava kolmeks aastaks.

§ 3.   Arengukava kinnitamine ja avalikustamine

  (1) Direktor esitab arengukava eelnõu arvamuse andmiseks hoolekogule, õppe- ja pedagoogilisele nõukogule, üldhariduskoolides lisaks õpilasesindusele (selle olemasolul).

  (2) Direktor esitab Jõelähtme Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) arengukava eelnõu koos väljavõtetega hoolekogu, õppe- või pedagoogilise nõukogu, üldhariduskoolides lisaks õpilasesinduse (selle olemasolul) asjakohastest protokollidest.

  (3) Vallavalitsuse poolt heakskiidetud arengukava eelnõu avalikustab direktor haridusasutuse kodulehel. Avalikustamise kestus peab olema vähemalt kaks nädalat.

  (4) Igaühel on õigus avalikustamise kestel esitada kirjalikke ettepanekuid arengukava eelnõule.

  (5) Arengukava eelnõu avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta koostab direktor kokkuvõtte, mille esitab koos arengukava eelnõuga arvamuse avaldamiseks hoolekogule, õppe- või pedagoogilisele nõukogule ning üldhariduskoolidede puhul õpilasesindusele (selle olemasolul) ja seejärel koos ettepanekute kokkuvõttele tehtud seisukohtadega vallavalitsusele kaks kuud enne kehtiva arengukava perioodi lõppu.

  (6) Arengukava kinnitab vallavalitsus.

  (7) Haridusasutuse arengukava tutvustab vallavalitsuse istungil direktor.

§ 4.   Arengukava muutmine ja selle täitmisest aruandmine

  (1) Haridusasutus teostab sisehindamist, hinnates arendustegevuste tulemuslikkust.

  (2) Direktor annab kord aastas vallavalitsuse hariduse valdkonna juhtivale spetsialistile ülevaate arengukava täitmisest, millele lisab vajadusel põhjendatud ettepanekud arengukava muutmiseks.

  (3) Haridusasutuse arengukava muutmisel lähtutakse selle koostamise põhimõtetest.

  (4) Haridusasutuste direktor korraldab arengukava avalikustamise haridusasutuse veebilehel.

  (5) Vähemalt kord arengukava perioodi kestel annab direktor ülevaate arengukava täitmisest vallavolikogu haridusküsimustega tegelevale komisjonile.

Andrus Umboja
vallavanem

Leho Kure
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json