HaridusKool

Teksti suurus:

Saku Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2023, 1

Saku Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 31.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva korraga sätestatakse õpilaste Saku Gümnaasiumi (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord (edaspidi kord) osas, mida ei reguleeri haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.

  (2) Kool avalikustab korra avaliku teabe seaduse alusel kooli tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel.

  (3) Korras määratakse vastuvõtmistaotluse vorm ja esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, vastuvõtu korraldus, muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord.

2. peatükk Põhikooli vastuvõtt 

§ 2.   Vastuvõtu taotlemine

  (1) Õpilase vastuvõtmist 1.–3. kooliastmesse (1.–9. klass) võib taotleda õppeaasta jooksul iga koolikohustusliku õpilase vanem või seaduslik esindaja.

  (2) Koolikohustuslikust east noorema lapse (6-aastase) kooli vastuvõtmist võib vanem taotleda sel juhul, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on õppima asumise soovist teavitanud vallavalitsust enne õppima asumise aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast 1. maid, saab vastuvõtmist taotleda vabade kohtade olemasolul.

  (3) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või seaduslik esindaja taotluse isikustatud Saku valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO (edaspidi ARNO) või toob paberil kooli kantseleisse. Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist (selle olemasolul);
  2) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust (v.a. 1. klassi astujad);
  3) 1. klassi astujate puhul koolivalmiduskaart (selle olemasolul);
  4) digifoto e-õpilaspiletile;
  5) ametlikult kinnitatud hinnetelehe ja klassi tunnistuse koopia taotluse esitamisel õppeperioodi kestel.

  (4) Paberkandjal taotluse esitamisel (lisatud) lisatakse taotluse esitaja ja alaealise sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte.

  (5) Paberkandjal tervisekaardi (selle olemasolul) esitab õpilase vanem või seaduslik esindaja kooli astumisel kooli meditsiiniõe kabinetti või kantseleisse.

  (6) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning digifoto e-õpilaspiletile.

  (7) 1. klassi astujate taotluste esitamise aeg on 2. mai kuni 1. juuni. 1. klasside esialgsed nimekirjad koostatakse 10. juuniks. Direktor kinnitab 1. klasside nimekirjad hiljemalt 30. augustil.

§ 3.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotlus registreeritakse ARNO-s. Vastuvõtmise kinnitab kool. Otsus tehakse teatavaks taotluse esitajale ARNO taotluses märgitud e-posti aadressile.

  (2) Vaba koha olemasolul võib vanema või seadusliku esindaja taotluse alusel anda koha väljaspool Saku valda elavale õpilasele.

  (3) Vastuvõtmisest keeldumisest teatatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul ARNO taotluses esitatud vanema või seadusliku esindaja e-posti aadressile, selle puudumisel elukoha aadressile.

  (4) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul määrab õppenõukogu klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust.

3. peatükk Gümnaasiumi vastuvõtt 

§ 4.   Vastuvõtu taotlemine

  (1) Gümnaasiumi vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse omandanud või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isik.

  (2) Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem/seaduslik esindaja või täisealine õpilane taotluse ARNO-s. Taotlusele lisatakse:
  1) 9. klassi lõputunnistuse andmed (10. klassi astujad) päringu kaudu EHISe keskkonnast;
  2) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust (11. ja 12. klassi astujad);
  3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist (selle olemasolul);
  4) digitaalne foto õpilaspileti jaoks;
  5) ametlikult kinnitatud hinnetelehe ja klassi tunnistuse koopia taotluse esitamisel õppeperioodi kestel.

  (3) Paberkandjal taotluse esitamisel (lisatud) lisatakse taotluse esitaja ja alaealise sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte.

  (4) Paberkandjal tervisekaardi (selle olemasolul) esitab vastuvõtu taotleja kooli astumisel kooli meditsiiniõe kabinetti või kantseleisse.

  (5) Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi vastu 11. ja 12. klassidesse ning 10. klassidesse õppeperioodi jooksul. Vastuvõtu aluseks on vestlus kooli direktori ja õppejuhiga ning õppekavade võrdlus. Varem läbitud õppekava peab võimaldama õpilasel õppeaasta lõpuks Saku Gümnaasiumi õppekavas ettenähtud kursuste omandamise.

  (6) Gümnaasiumiastmesse ei võeta vastu mitterahuldavate kursusehinnetega õpilasi.

§ 5.   Vastuvõtt 10. klassi

  (1) Gümnaasiumiastmes komplekteeritakse kolm 10. klassi.

  (2) 10. klassid komplekteeritakse vastavalt pingereale ja õpilaste matemaatikakursuse (lai/kitsas) valikule. Laia matemaatika kursuse klassi kandideerimisel peab matemaatika sisseastumistest või põhikooli lõpueksam olema sooritatud vähemalt 70% tulemusele.

  (3) Pingerea moodustamise aluseks on:
  1) pingerea algusesse paigutatakse õpilased, kes võetakse gümnaasiumi 10. klassi ilma sisseastumistestita;
  2) 9. klassi kokkuvõtvate hinnete (õppeveerandite või trimestrite või poolaasta) aritmeetiline keskmine teisendatuna kümnepunktiskaalasse;
  3) sisseastumistestide tulemused teisendatud kümnepunktiskaalasse.

  (4) Sisseastumistestist on vabastatud 10. klassi kandideerija:
  1) kellel 9. klassi kokkuvõtvate hinnete aritmeetiline keskmine on 5,0 ja käitumine väga hea;
  2) kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadide piirkondlikes voorudes saavutanud 1.–3. koha või osalenud aineolümpiaadide üleriigilistes voorudes.

  (5) Sisseastumistesti sooritamisest vabastamisest teavitatakse kirjalikult õpilast pärast sisseastumistestidele registreerumise tähtaja lõppu.

  (6) Gümnaasiumi 10. klassi kandidaatide pingeritta ei võeta õpilasi, kelle sisseastumistestide koondtulemus jääb alla 50%-i maksimaalsest võimalikust koondtulemusest.

  (7) Gümnaasiumi 10. klassi kandideerija vanem või täisealine õpilane peab esitama taotluse ARNO-s pärast 9. klassi lõputunnistuse kättesaamist (hiljemalt 27. juuniks). 9. klassi lõputunnistuse andmeid taotluse juurde on võimalik esitada ARNO-s päringu kaudu Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS).

§ 6.   Sisseastumistest 10. klassi

  (1) Sisseastumistest 10. klassi toimub märtsis või aprillis ja täpne toimumise aeg, registreerumise vorm ning tähtaeg teatatakse iga õppeaasta 2. poolaasta alguses kooli veebilehel.

  (2) Sisseastumistest koosneb matemaatika, inglise keele, eesti keele ja loodusainete testist. Sisseastumistestide ülesanded on koostatud põhikooli riikliku õppekava põhjal ja teemavaldkonnad avalikustatakse HARNO veebilehel ning dubleeritakse kooli veebilehel.

  (3) Sisseastumistesti tulemused, 10. klassis õppekoha pakkumine ning õppekoha pakkumise korral toimuva tutvumisvestluse aeg tehakse õpilasele ja vanemale kirjalikult teatavaks hiljemalt 30 päeva jooksul pärast sisseastumistesti toimumist.

  (4) Lapsevanemal või täisealisel õpilasel tuleb 10. klassis õppekoha vastuvõtmine kinnitada hiljemalt 25. maiks.

  (5) 9. klassi õpilasel on haiguse korral võimalus sooritada sisseastumistesti järeltest testi läbiviija poolt kindlaksmääratud ajal.

§ 7.   10. klassi vastuvõtmise otsustamine ja otsusest teatamine

  (1) Mitterahuldava aastahinde või alla 50% tulemusega (mitterahuldav hinne) lõpueksami soorituse korral tühistab kool õppekoha pakkumise ja õpilast ei võeta vastu 10. klassi õpilaste nimekirja.

  (2) Tekkinud pingerea põhjal (§ 5 lõige 3) otsustab kooli direktor õpilase 10. klassi vastuvõtu pärast taotluse ja põhikooli lõputunnistuse esitamist. Järgmise õppeaasta 10. klasside nimekiri kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 30. juunil.

  (3) Kooli vastuvõtmisest või sellest keeldumisest, näidates ära keeldumise põhjuse, teavitatakse õpilase vanemat või täisealist õpilast kirjalikult hiljemalt 1. juuliks.

  (4) Pärast 30. juunit 10. klassi tekkinud vabade õppekohtade täitmiseks tehakse õppekoha pakkumine pingereas järgmisele õpilasele.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saku Vallavalitsuse 26. veebruar 2020 määrus nr 3 „Saku Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marti Rehemaa
vallavanem

Katre Reilent
jurist vallasekretäri ülesannetes

Lisa Vastuvõtu taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json