HaridusKool

Teksti suurus:

Õpilastele sõidukulu hüvitamise ulatus ja kord

Väljaandja:Kullamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.03.2014, 46

Õpilastele sõidukulu hüvitamise ulatus ja kord

Vastu võetud 27.02.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja Eesti Vabariigi Haridusseaduse § 7 lg 2 p 8 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Määrus reguleerib sõidukulude hüvitamist õpilastele, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kullamaa vald ning kes omandavad põhi- ja keskharidust statsionaarses õppes Kullamaa vallas ja väljaspool Kullamaa valda.

§ 2.  Õpilaste sõidusoodustused

 (1) Kullamaa Keskkooli õpilastele korraldatakse sõit kooli ja koolist koju Kullamaa valla haldusterritooriumi piires tasuta.

 (2) Õpilased, kes käivad väljaspool Kullamaa valda asuvates munitsipaalkoolides, saavad taotleda sõidukulude hüvitamist samade kriteeriumite alusel, mis on sätestatud Kullamaa Vallavolikogu 27.02.2009 määruses nr. 12 „Kullamaa valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ paragrahvis 9 „Muud toetused“.

 (3) Kui sõidukulude hüvituse taotleja vastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimusele arvestatakse toetust järgmiselt:
 1) 50 % ulatuses sihtkohta ja tagasi sõitu 4 korda kuus.
 2) 100 % ulatuses, sihtkohta ja tagasi olenemata sõidukordade arvust kuus, kui hariduse omandamine toimub tervislikust seisundist tulenevalt eriõppeasutuses.

§ 3.  Sõidukulu hüvituse määramine ja väljamaksmine

 (1) Sõidukulu hüvitatakse õpilasele või tema seaduslikule esindajale.

 (2) Õpilane või tema seaduslik esindaja esitab taotluse (taotluse vorm lisatud määrusele) ja õpilase poolt kasutatud kronoloogilises järjekorras kleebitud sõidupiletid vallavalitsuse sotsiaalnõunikule hiljemalt järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks.

 (3) Sõidukulude hüvitamise võimaldamisel võetakse arvesse ainult kolmel eelmisel kuul kasutatud sõidupileteid, millel on loetav kuupäev ja hind.

 (4) Sõidukulu hüvitus makstakse välja vallavalitsuse korralduse alusel ülekandega taotleja arvelduskontole pangas või avaldaja soovil sularahana kassast.

§ 4.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kullamaa Vallavalikogu 18.12.2001 määrus nr 1.1 „Õpilaste sõidusoodustuste andmise korra kinnitamine ja kehtestamine“.
03.09.2018 12:27
Veaparandus - Kustutatud liigne tühik. Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Einar Pärnpuu
Volikogu esimees

Lisa  Taotluse vorm