HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Luunja valla õpetajate ja haridusasutuste töötajate töötasustamise alused

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.03.2015, 1

Luunja valla õpetajate ja haridusasutuste töötajate töötasustamise alused

Vastu võetud 26.02.2015 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 75 lg 3, 4, § 82 lg 3, § 76, haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ ning haridusministri 26.08.2002 määrus nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Luunja valla haridusasutuste õpetajate ja töötajate töötasude määrasid.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Õpetajate ja tugispetsialistide töötasustamisel tuginetakse nende vastavusele kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele.

  (2) Õpetajate töötasustamisel rakendatakse vähemalt riiklikult kehtivat õpetaja alampalga määra.

§ 3.   Töötasustamise alused ja palgamäärad

  (1) Õpetaja kvalifikatsiooninõuetele mittevastava õpetaja palgamäär ei tohi ületada ametikohale riiklikult kehtestatud alampalga määra.

  (2) Kooli õppealajuhataja palgamäär on vähemalt 20% kõrgem õpetajale riiklikult kehtestatud palga alammäärast ja lasteaia õpealajuhataja palgamäär on vähemalt 10% kõrgem õpetajale riiklikult kehtestatud palga alammäärast.

  (3) Haridusasutuse juhi palga kinnitab vallavanem.

  (4) Logopeedi, eripedagoogi ja psühholoogi palgamäär vastab vähemalt õpetajale riiklikult kehtestatud palga alammäärale.

  (5) Treeneri, ringijuhi ja pikapäevarühma õpetaja palgamäär on vähemalt 70% õpetajale riiklikult kehtestatud palga alammäärast.

  (6) Kõrgharidusega lasteaiaõpetaja palgamäär on kuni 90% õpetajale riiklikult kehtestatud palga alammäärast. Keskeriharidusega lasteaiaõpetaja palgamäär on kuni 90% kõrgharidusega lasteaiaõpetaja palgamäärast. Atesteerimata lasteaiaõpetaja palgamäär on 80% kõrgharidusega lasteaiaõpetaja palgamäärast. Lasteaia vanemõpetaja palgamäära otsustab koolieelse lasteasutuse direktor.

  (7) Lasteaia õpetaja-abi palgamäär on kuni 70% kõrgharidusega lasteaiaõpetaja palgamäärast.

  (8) Käesoleva määruse § 3 nimetamata töötajatega sõlmib töötasu kokkuleppe haridusasutuse direktor. Töötasude kokku leppimisel peab direktor arvestama asutusele tööjõukuludeks eraldatud vahenditega.

  (9) Kavastu Algkooli-Lasteaia direktori töötasu koosneb seadusest tulenevate kontakttundide andmise eest algkooli osas vastavalt õpetajale riiklikult kehtestatud palga alammäärale ja võrdsetes osades lasteaia ja kooli juhtimistasust.

§ 4.   Lisatasud

  (1) Haridusasutuse juhil on õigus eelarvevahendite olemasolul ja vastavalt asutuses kehtestatud korrale määrata kõigile asutuse töötajatele lisatasusid.

  (2) Lisatasu asutuse juhile määratakse vallavanema käskkirjaga, kus on ära toodud, mille eest lisatasu määratakse.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Luunja vallavolikogu 28.02.2013 määrus nr 13 „Luunja valla pedagoogide töötasustamise alused”.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2015.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json