HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Jõgeva Lasteaia Rohutirts põhimäärus

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.03.2015, 8

Jõgeva Lasteaia Rohutirts põhimäärus

Vastu võetud 26.02.2015 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Jõgeva linna põhimääruse § 39 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Jõgeva Lasteaed Rohutirts (edaspidi lasteasutus).

§ 2.   Lasteasutuse asukoht

  Lasteasutus asub Jõgeva linnas. Lasteasutuse postiaadress on Rohu tn 8, 48307 Jõgeva.

§ 3.   Lasteasutuse liik ja haldusala

  (1) Lasteasutuse liik on lasteaed.

  (2) Lasteasutus on Jõgeva Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Lasteasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Jõgeva linna õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  Lasteasutusel on oma nimetusega pitsat ning oma logo.

§ 5.   Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  Lasteasutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Jõgeva Linnavolikogu (edaspidi volikogu).

2. peatükk STRUKTUUR. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 6.   Struktuur

  (1) Lasteasutuses on sõime- ja lasteaiarühmad.

  (2) Vajadusel võib linnavalitsus lasteasutuse direktori ettepanekul moodustada sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadusega lapsed koos teiste lastega ja erirühmi erivajadusega laste jaoks.

§ 7.   Õppekava

  (1) Lasteasutuses toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

  (2) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (3) Lasteasutuse õppekava koostavad ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (4) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (5) Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava, mille kinnitab direktor.

§ 8.   Lasteasutuse lahtiolekuajad

  (1) Lasteasutuse lahtiolekuaja kinnitab linnavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (2) Lasteasutus võib laste vähesuse tõttu ajutiselt rühmi ühendada. Lasteasutuse sulgemise kollektiivpuhkuseks otsustab linnavalitsus. Ajaks, kui lasteasutus on suletud, tagab linnavalitsus lastele kohad teises linna lasteasutuses.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 9.   Lapsed

  (1) Laste lasteasutusse vastuvõtmisel ja sealt väljaarvamisel lähtutakse linnavalitsuse kehtestatud korrast.

  (2) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 10.   Vanemad

  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
  4) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate küsimuste korral hoolekogu, direktori, linnavalitsuse või lasteasutuse üle haldusjärelevalvet teostava asutuse poole.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
  2) kinni pidama lasteasutuse kodukorrast, päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) teavitama õpetajat või lasteasutuse direktorit lapse puudumisest;
  4) tasuma lapse toidukulu ja muud kulud volikogu kehtestatud määras ja korras.

4. peatükk PERSONALI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 11.   Personal

  (1) Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja, lasteasutuse majandamist tagavad ja õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Pedagoogid on õpetajad, õppealajuhataja ning teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud.

  (3) Lasteasutuse personali koosseisu kinnitab linnavalitsus, arvestades direktori ettepanekuid.

  (4) Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 12.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ja üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuse töötajatega.

  (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate, lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (3) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse, kodukorra, töökorralduse reeglite ning ametijuhendite ja töölepingutega.

  (4) Personal loob lasteasutuses tervisliku ja turvalise keskkonna ning hoolitseb lapse tervise eest tema lasteasutuses viibimise ajal.

  (5) Personalil on keelatud avalikustada töö asjus saadud teavet lapse ja tema perekonna kohta.

§ 13.   Tervishoiutöötaja

  Lasteasutuse tervishoiutöötaja:
  1) jälgib laste tervist, lähtudes valdkonna eest vastutava ministri määrusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti;
  2) koostab valdkonna eest vastutava ministri määrusega lasteasutuse päevakavale kehtestatud nõuetele vastava lasteasutuse päevakava, mille kinnitab direktor;
  3) kontrollib laste toitlustamise vastavust valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele;
  4) nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.

5. peatükk LASTEASUTUSE JUHTIMINE 

§ 14.   Direktor

  (1) Lasteasutuse tööd juhib direktor, kelle kinnitab riigi ja Jõgeva linna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib ja täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ja kohustusi linnapea.

  (2) Lasteasutuse direktori ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

  (3) Lasteasutuse direktor on töölepingu kehtivuse ajal lasteasutuse seadusjärgne esindaja.

  (4) Lasteasutuse direktor:
  1) koostab ja esitab kooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekti Jõgeva linna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevadel, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja vajadusel esitab linnavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  2) vastutab lasteasutuse arengu ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ja eelarve täitmise eest;
  3) korraldab lasteasutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning vastutab selle heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
  4) tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma lisavolituseta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.a juhul, kui riigi või Jõgeva linna õigusaktid on sätestanud teisiti;
  5) teeb tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks eelarves selleks ette nähtud kulude piires ning tagab eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  6) vastutab lasteasutust teenindavale raamatupidajale tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
  7) teeb linnavalitsusele ettepanekuid lasteasutuse struktuuri ja personali koosseisu kohta;
  8) korraldab konkursi pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks;
  9) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab või ütleb üles töölepingud;
  10) annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  11) kehtestab lasteasutuse sisehindamise läbiviimise korra ja kinnitab sisehindamise aruande;
  12) kinnitab lasteasutuse töökorralduse ja muud reeglid ning vajadusel linna asutuste asjaajamiskorrast üksikasjalisema asjaajamisjuhise;
  13) moodustab ja komplekteerib sõime- ja lasteaiarühmad ning kehtestab nende tööaja;
  14) teeb linnavalitsusele ettepaneku sobitus- või erirühmade moodustamiseks;
  15) kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, kuulates ära hoolekogu arvamuse;
  16) kontrollib päevakavast, toitlustamis-, terviseedendus- ja tervisekaitsenõuetest kinnipidamist ning vastutab nende täitmise eest;
  17) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
  18) tagab seaduste ja muude riigi ja Jõgeva linna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  19) korraldab lasteasutusele saabunud kirjadele, märgukirjadele, selgitustaotlustele ja teabenõuetele vastamist;
  20) täidab muid temale pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

  (5) Lasteasutuse direktori äraolekul asendab teda linnapea poolt määratud isik, kui asutuse personali koosseisus puudub direktorit asendav ametikoht.

  (6) Lasteasutuse üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vajadusel.

§ 15.   Pedagoogiline nõukogu

  Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on plaanida, analüüsida ja hinnata õppe- ja kasvatustegevust ning teha direktorile, hoolekogule ja linnavalitsusele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

§ 16.   Hoolekogu

  (1) Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.

  (3) Õpetajate esindaja valib lasteasutuse pedagoogiline nõukogu.

  (4) Rühma vanemate esindaja valitakse rühma vanemate koosolekul.

  (5) Linna esindaja määrab linnavalitsus hoolekogu koosseisu kinnitamisel.

  (6) Direktor esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks kahe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (7) Hoolekogu koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega.

  (8) Hoolekogu koosseisu volitused kestavad kuni hoolekogu järgmise koosseisu kinnitamiseni.

  (9) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja(te) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) kinnitab direktori koostatud kodukorra;
  7) otsustab teisi hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (10) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

6. peatükk FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 17.   Vara

  Lasteasutuse vara kuulub Jõgeva linna omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu kehtestatud korras.

§ 18.   Eelarve

  (1) Linnavalitsus kinnitab lasteasutuse eelarve, lähtudes volikogu kinnitatud linna eelarvest ja lasteasutuse ettepanekust.

  (2) Koolieelse lasteasutuse seaduse alusel katavad lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulud osaliselt vanemad. Vanema kaetava osa määra kehtestab volikogu.

  (3) Lasteasutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras. Lasteasutuse direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama linnavalitsust.

  (4) Lasteasutus hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid linna eelarves lasteasutusele ettenähtud vahendite piires.

  (5) Lasteasutusel on õigus osutada tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestab linnavalitsus.

§ 19.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Asjaajamisel juhindub lasteasutus Jõgeva linna asutuste asjaajamiskorrast.

  (2) Lasteasutus täidab kohustuslikke õppe- ja kasvatustegevuse dokumente haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

  (3) Lasteasutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Jõgeva linna õigusaktide kohaselt.

§ 20.   Kontroll tegevuse üle

  (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab haldusjärelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel Jõgeva maavanem.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteasutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 21.   Lasteasutuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteasutuse korraldab ja kujundab ümber või selle tegevuse lõpetab volikogu otsuse alusel linnavalitsus.

  (2) Lasteasutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteasutust ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (3) Linnavalitsus on kohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:
  1) lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
  2) volikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

  (4) Lasteasutuse tegevuse lõpetamise korral tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.   Varasema põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  Jõgeva Linnavolikogu 6. veebruari 2003. a määrus nr 2 „Jõgeva Lasteaia „Rohutirts“ põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Kask
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json