Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vinni Vallavolikogu ja Vinni Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2013, 17

Vinni Vallavolikogu ja Vinni Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 28.03.2013 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ja § 49 lõike 44 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012 määrusega nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr”.

§ 1.  Reguleerimisala


Määrusega kehtestatakse Vinni Vallvolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Vinni Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) liikmete teenistuslähetusse saatmise ja lähetuskulude hüvitamise kord.

§ 2.  Teenistuslähetus

 (1) Teenistuslähetus (edaspidi lähetus) on vallavolikogu või vallavalitsuse liikme saatmine kindlaksmääratud ajavahemikuks täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool alalise teenistuskoha asukohta. Vallavolikogu liige saadetakse lähetusse vallavolikogu esimehe korraldusel ja vallavalitsuse liige vallavanema korraldusel.

 (2) Lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

§ 3.  Lähetuse taotlemine

 (1) Lähetuse vormistamise alus on vormikohane lähetustaotlus (edaspidi taotlus), kuhu märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja asutus või üritus, kuhu lähetatakse, ning ettepanek lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määra kohta. Kutse või muu alusmaterjali olemasolul lisatakse see taotlusele.

 (2) Vallavolikogu liikme taotlus kooskõlastatakse vallavolikogu esimehega. Vallavalitsuse liikme taotlus kooskõlastatakse vallavanemaga.

§ 4.  Lähetuse vormistamine

 (1) Vallavolikogu liikme lähetus vormistatakse vallavolikogu esimehe käskkirjaga ja vallavalitsuse liikme lähetus vallavanema käskkirjaga, milles märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht, ülesanne ning lähetuskulude hüvitamise ulatus.

 (2) Välislähetuse korral märgitakse käskkirjas ka asutus või üritus, kuhu lähetatu suunatakse, ning välislähetuse päevaraha määr.

 (3) Vallavolikogu esimehe või vallavanema lähetuse korral märgitakse käskkirjas ka tema asendaja.

 (4) Üldjuhul vormistatakse käskkiri vähemalt kolm tööpäeva enne lähetuse algust.

 (5) Vallavolikogu esimehe ja vallavanema käskkirja valmistab ette ning käskkirja ja alusmaterjalid säilitab valla kantselei.

§ 5.  Avansi taotlemine

  (1) Lähetatul on õigus nõuda lähetusega kaasnevate kulude eeldatavas suuruses avanssi mõistliku aja jooksul enne lähetuse algust. Vormikohase avansi avalduse esitab vallavolikogu liige ja vallavalitsuse liige finantsteenistusele vähemalt kaks tööpäeva enne lähetuse algust.

§ 6.  Lähetuskulude hüvitamine

 (1) Lähetatule hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimustel ja korras vormikohase lähetuskulude aruande alusel.

 (2) Lähetuskulude aruande ja kulusid tõendavad dokumendid esitab vallavolikogu liige vallavolikogu esimehele ja vallavalitsuse liige vallavanemale kinnitamiseks. Kõik lähetusega seotud hüvitatavad kulud peavad olema dokumentaalselt tõendatud.

§ 7.  Lähetusdokumentide vormid


Lähetustaotluse, avansi avalduse ja lähetusaruande vormi kehtestab vallavanem.

§ 8.  Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Meelis Maine
Esimees