KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2014, 4

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 26.03.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 7 lg 1, ja § 22 lg 362 alusel, loomakaitseseaduse § 5 lõike 3, loomatauditõrje seaduse § 11 lg 1 ja Põllumajandusministri 24.07.2008. a määruse nr 76 “Lemmikloomade pidamise nõuded” alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise korra Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses on koer või kass.

§ 2.   Mõisted

  Käesoleva eeskirja tähenduses on:
  1) loom - koer ja kass;
  2) loomapidaja - looma eest vastutav isik, kellele kass või koer kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb loomapidamisega rendi- või muu õigussuhte alusel loomaomanikuga;
  3) hulkuv loom - loom, kes viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema valduses olevat territooriumi või kes on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
  4) teenistuskoer - koer, kes on saanud erialase koolituse vastavalt koerajuhtide põhikursuse õppele ja omab vastavat kvalifikatsiooni ja keda kasutatakse politseis, piirivalves, päästeteenistuses või pimeda juhtkoerana;
  5) avalik koht - igasugune territoorium, rajatis, hoone, ruum või sõiduk, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav;
  6) häirimine - kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  7) ohustamine - kaaskodanike elu, vara või tervist ohtu seadev või kahjustav tegevus;
  8) Narva-Jõesuu linna lemmikloomade registri registripidaja - Narva-Jõesuu Linnavalitsus (registritöötleja - linnavalitsuse poolt määratud isik);

§ 3.   Loomapidamise nõuded

  (1) Looma võib pidada loomapidajale kuuluvas ehitises või territooriumil, mis on piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääse ning kus on loodud tingimused, mis vastavad lemmikloomade pidamise nõuetes sätestatule. Koera pidamisel ketis ei ole territooriumi piiramine kohustuslik juhul kui on välistatud looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimine.

  (2) Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on ta kohustatud määrama looma heaolu eest vastutava isiku.

  (3) Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul.

  (4) Looma toitmine ning pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil on keelatud.

  (5) Loomapidamine ei tohi rikkuda avalikku korda, ohustada ega häirida kaaskodanikke või teisi loomi.

  (6) Keelatud on looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu või välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (7) Keelatud on looma hukkumist, vigastamist või loomale kannatusi põhjustav tegu, kui see ei ole tingitud vajadusest looma ravida või veterinaarsest menetlusest.

  (8) Koera pidamine
  1) aastaringselt võib õues pidada vaid sellist koera, kes on kohastunud pidevaks õues olemiseks;
  2) välistingimustes peetaval koeral peab olema kuut või loomale ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuv muu ruum või ehitis;
  3) selles paragrahvis sätestatud nõudeid kohaldatakse ka koerale ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuva muu ruumi või ehitise suhtes;
  4) kuudi suurus, ehitus ja varustatus peavad olema koerale sobivad. Kuudi seinad, katus ja põrand ei tohi tuult läbi lasta ning peavad vajaduse korral olema varustatud soojusisolatsiooniga. Kuudi põhi peab asuma maapinnast kõrgemal;
  5) kuudi sissepääsuava peab sobima seal peetava koera suurusega ning ei tohi põhjustada koerale vigastusi. Sissepääsuava varustatakse vajaduse korral sobiva kattega, mis kaitseb koera ebasoodsate ilmastikutingimuste eest;
  6) kuudi põrand tuleb hoida puhta ja kuivana;
  7) koeral peab kuudis olema magamisalus;
  8) ketis peetava koera kaelarihm ei tohi olla metallist ega poov;
  9) kui koera kett on kinnitatud jooksutrossile, peab koer saama liikuda piki trossi 10 m ulatuses ja vähemalt 2 m laiuselt kummalegi poole;
  10) kui koera kett on kinnitatud muule sobivale vahendile, peab koer saama liikuda vähemalt 40 m2 ulatuses;
  11) kui koera kett on metallist, siis peab keti ja jooksutrossi või muu sobiva vahendi ühenduskoht olema sellisest materjalist, mis koera liikumise ajal ei tekitaks koera häirivat heli;
  12) koera kett peab paiknema nii, et oleks välistatud selle keerdumine puu või muu eseme ümber;
  13) koerale tuleb tagada võimalus rahuldada liikumisvajadust, arvestades tema suurust ja temperamenti.

  (9) Kassi pidamine
  1) kassi pidamise ruumis või ehitises peab olema kassile sobiv varustus küünte teritamiseks ning liivakast väljaheidete jaoks;
  2) toas või muus suures ruumis kassi pidamise korral peab ruumi pindala kassi kohta olema vähemalt 1 m2, kusjuures ruumi kogupindala peab olema vähemalt 5 m2;
  3) puuris või muus selletaolises ruumis kassi pidamise korral peab puuri pindala kassi kohta olema vähemalt 1 m2. Kui samas puuris peetakse mitut kassi, peab puuri pindala iga kassi kohta olema vähemalt 0,7 m2.

§ 4.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Loomapidaja võib avalikus kohas viibida loomaga, kes on nõuetekohaselt vaktsineeritud ja registreeritud. Avalikus kohas on keelatud viibida nakkusohtliku loomaga.

  (2) Avalikus kohas viibides peab koer olema kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse tagamiseks kuni 1,5 m jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suukorvis.

  (3) Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga avalikus kohas viibida koerte treenimisaladel ning inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada. Avalikus kohas on lubatud jalutusrihmata viibida teenistuskoeral teenistusülesannete täitmisel.

  (4) Ühistranspordis peab koer olema rihma otsas ja kandma suukorvi. Sülekoera ja kassi võib hoida ka kinnises korvis või spetsiaalses transpordikastis või -puuris, mis ei ole loomale ohtlik.

  (5) Koera võib jätta lahtipääsemist välistaval moel kinniseotuna ja vajaduse korral suukorviga avalikku kohta ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kui sellega ei ohustata koera tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse.

  (6) Loomapidajal on keelatud:
  1) lubada lemmikloomal reostada avalikku kohta, sealhulgas hoonete ja korterelamute ühiskasutuses olevaid ruume;
  2) lubada lemmikloomal viibida avalikus kohas (s.h. kauplustes, toitlustusasutustes, ametiasutustes, spordiväljakutel, laste mänguväljakutel, liivakastides, kalmistul),
  3) viibida lemmikloomaga avalikus supelrannas alates 1.maist – 30.septembrini;
  4) viibida lemmikloomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituse läbiviimist või on korraldaja poolt keelatud;
  5) ujutada ja pesta looma avalikes supelrandades ning supluskohtades, kus puudub nimetatud tegevust lubav silt.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 2 - 4 sätestatud nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

§ 5.   Loomapidaja on kohustatud:

  1) tähistama sissepääsu tema omandis või valduses olevale territooriumile sildiga koera olemasolu kohta ning tagama etteteatamise korral ametiülesannet täitvate isikute ohutu liikumise territooriumil. Kui territoorium on kaasomandis, tuleb tagada territooriumi õiguslikul alusel kasutajate ja nende külaliste ohutu pääs territooriumile;
  1) tähistama sissepääsu tema omandis või valduses olevale territooriumile sildiga koera olemasolu kohta ning tagama etteteatamise korral ametiülesannet täitvate isikute ohutu liikumise territooriumil. Kui territoorium on kaasomandis, tuleb tagada territooriumi õiguslikul alusel kasutajate ja nende külaliste ohutu pääs territooriumile;
  2) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ning piisavas koguses vett ja toitu;
  3) tagama, et loom ei reostaks üldkasutatavaid kohti (trepikojad, välistrepid ja selle ümbruses olev maa-ala, üldkasutatavad ruumid, kõnniteed, pargid, mängu- ja spordiväljakud jne);
  4) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid ning heakorra eeskirjas sätestatud nõudeid, sh koristama väljaheited oma looma järelt;
  5) tagama, et loomapidamisega ei kaasneks naabrite rahu rikkumine;
  6) tagama, et loom ei pääseks inimesi hammustama või muud kahju tekitama;
  7) korraldama looma kadumisel viivitamata looma otsimise;
  8) looma haigestumise või teadmata põhjusel suremise korral pöörduma veterinaararsti poole haigestumise või surma põhjuse väljaselgitamiseks;
  9) teatama koheselt veterinaararstile inimest või teist looma hammustanud loomast;
  10) laskma vaktsineerida kolme kuu vanuse looma marutaudi vastu ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
  11) tagama koera ja kassi varustamise mikrokiibiga ja registreerimise Narva-Jõesuu Linnavalitsuse lemmikloomade registris;

§ 6.   Hulkuvad loomad

  (1) Narva-Jõesuu linnas korraldab hulkuvate loomade püüdmist Narva-Jõesuu Linnavalitsus. Juhul, kui on võimalik kinnipüütud looma omanik hiljem tuvastada, kannab looma püüdmise ja pidamisega seotud kulud omanik.

  (2) Püütud loomad paigutatakse varjupaika, kus neid hoitakse 14 päeva arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda. Peale 14 päeva möödumist on õigus loom anda uuele loomapidajale või hukata.

§ 7.   Narva-Jõesuu linna lemmikloomade register (edaspidi register)

  (1) Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgid on:
  1) registreeritud koerte, kasside ja teiste lemmikloomade üle arvestuse pidamine;
  2) koerte ja teiste lemmikloomade kohta informatsiooni väljastamine;
  3) registreeritud järelevalveta koera või muu lemmiklooma omanike kiire leidmine ning lemmiklooma tagastamine omanikule;
  4) registri registripidaja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus (registritöötleja - linnavalitsuse poolt määratud isik).

  (2) Loomade registreerimine
  1) Koer ja kass tuleb registreerida Narva-Jõesuu linna lemmikloomade registris viie päeva jooksul arvates päevast, mil ta sai kolme kuuseks.
  2) Vanem kui kolmekuune koer või kass, kes ei ole eelnevalt registreeritud, tuleb registreerida viie päeva jooksul arvates omandamise päevast. Kui koer või kass on eelnevalt registreeritud, siis kohustub uus loomaomanik teavitama lemmikloomade registri registritöötlejat looma omaniku vahetumisest ja edastama uue omaniku andmed viie päeva jooksul looma omandamise päevast.

  (3) Looma registreerimiseks esitab loomapidaja registritöötlejale järgmistega andmetega taotluse:
  1) loomaomaniku ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber ja elukoht;
  2) looma tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värv, eritunnused või looma kirjeldus, vaktsineerimise tõend, viimase vaktsineerimise kuupäev;
  3) registreerimise taotlusele lisatakse lemmiklooma passi koopia.

  (4) Looma registreering kehtib 20 aastat, mille järel registrikanne kustutatakse.

  (5) Koera või kassi kadumisest või surmast peab omanik 14 päeva jooksul teatama registritöötlejale.

  (6) Registrisse kantavad lemmiklooma andmed on:
  1) järjekorranumber - tarkvara poolt omistatav looma registrikande identifikaator;
  2) registreerimisnumber - volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber-(mikrokiip)
  3) nimi;
  4) sünniaeg;
  5) sugu;
  6) tõug või tõuta koera puhul koera välimuse lühikirjeldus;
  7) muu eritunnus;
  8) asukoht;
  9) kiibi paigaldanud veterinaararsti nimi;
  10) viimase vaktsineerimise kuupäev;
  11) viimase kande teinud isiku nimi ja kande kuupäev

  (7) Registrisse kantavad loomaomaniku andmed on:
  1) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) nimi;
  3) elukoht;
  4) telefoninumber ja e-posti aadress;

  (8) Registriandmete esitaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

  (9) Registritöötleja võtab lemmiklooma registreerimisel omanikult kirjaliku nõusoleku andmete avaldamise kohta.

  (10) Registrisse andmete esitamise kohta peab arvestust registritöötleja.

  (11) Avastatud ebaõiged andmed parandatakse.

  (12) Registrisse andmete kandmine, muutmine või kustutamine on tasuta.

§ 8.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Andmete väljastamine registrist on tasuta.

  (2) Registrist väljastab andmeid registritöötleja, talle esitatud avalduse alusel, kuhu on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (3) Avalduse võib esitada:
  1) kirjalikult;
  2) elektrooniliselt.

  (4) Kui andmete kasutamine on põhjendatud, väljastatakse soovitud andmed kirjaliku ja elektroonilise päringu korral kolme tööpäeva jooksul alates avalduse laekumisest.

  (5) Andmete kasutamist loetakse põhjendatuks, kui:
  1) avalikus kohas järelevalveta lemmiklooma leidnud isik soovib lemmiklooma tagastada omanikule;
  2) avalikus kohas ilma järelevalveta viibinud loom on põhjustanud kahju.

  (6) Registrist ametlike väljavõtete saamise õigus on registritöötlejal.
Ametliku väljavõtte korral kuuluvad avaldamisele kõik registris sisalduvad andmed, kui päringus ei ole määratud teisiti.

  (7) Andmete väljastamise kohta peetakse elektroonilist kanderaamatut, kuhu märgitakse kellele, millal, mis põhjusel ja millised andmed on väljastatud.

  (8) Registriandmete kaitsmine ja säilitamine
  1) Andmetele juurdepääsu haldamine on registripidaja ülesanne.
  2) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registripidaja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (9) Registri likvideerimise otsustab Narva-Jõesuu Linnavolikogu ning registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.
  1) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, linnavalitsuse arhiivi või nende hävitamiseks. Linnavolikogu määrab üleandmise või hävitamise tähtaja;
  2) andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 9.   Vastutus ja menetlus

 
  1) Koerte ja kasside pidamise eeskirja nõuete rikkumise eest eeskirja rikkujat karistatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.
  2) Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 p 1 sätestatule kohaldatakse käesoleva määruse rikkumisel karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.
  3) Käesoleva määruse kohtuväline menetleja on: Narva-Jõesuu linnavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet.
  4) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Narva-Jõesuu linnavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Koerad ja kassid on vaja varustada mikrokiibiga ja registreerida Narva-Jõesuu linna lemmikloomade registris hiljemalt 31.12.2014.

  (2) Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu Linnavolikogu 01.04.2003 määrusega nr 26 § 1 lg 3 kinnitatud "Koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Heiki Johannes
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json