Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Meremäe valla kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2014, 25

Meremäe valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 27.11.2003 nr 25
jõustumine 07.12.2003

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 36¹ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri reguleerib kaevetööde korraldamist Meremäe valla haldus-territooriumil ning on kohustuslik kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes kaevetöid teostavad.

  (2) Kaevetööd on lubatud kaeveloa alusel. Nõuetekohane kaeveluba tuleb taotleda Meremäe Vallavalitsuselt vastavalt käesolevas eeskirjas toodud korrale.

  (3) Eeskirja sätteid ei kohaldata:
  1) kaevetöödele füüsiliste või juriidiliste isikute omandis või käsutuses olevatel maa-aladel maavaldaja-omaniku poolt teostatavate tööde puhul, tingimusel, et seal ei asu teistele isikutele kuuluvaid insenerikommunikatsioone. Vastutus kaevetööde ohutu tegemise eest lasub sellisel juhul maavaldajal;
  2) kaevetöödele kalmistutel või muudel territooriumitel, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega, v.a tehnorajatiste püstitamisel või rekonstrueerimisel.

  (4) Kaevetööd tuleb teha tehnoloogiliselt võimalikult lühima aja jooksul.

  (5) Tänava või selle osa võib ajutiselt kaevetööde tegemise ajaks sulgeda vallavalitsuse loal, informeerides sulgemisest politseid ja päästeametit.

§ 2.   Mõisted

  (1) Kaevetöödeks käesolevas eeskirjas käsutatud mõistes loetakse pinnases tehtavaid töid:
  1) sügavamal kui 30 cm maapinnast;
  2) kui nende käigus rikutakse tee- või pinnakate (asfalt, sillutis, muru jne);
  3) kui planeerimise käigus muudetakse pinnase esialgset kõrgust;
  4) mis on seotud puude ja põõsaste istutamise või väljajuurimisega.

  (2) Kaevetööde tegijana mõistetakse käesolevas eeskirjas juriidilist või füüsilist isikut, kes teeb kaevetöid ja kellele väljastatakse kaevetööde luba.

  (3) Avariilised kaevetööd on kaevetööd, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud.

  (4) Tehnorajatis on inimtegevuse tulemusena maapõue või maapinnale paigaldatud torustik, pumpla, kaablivõrk, gaasijuhe jne.

  (5) Geodeetilised märgid on riikliku kaitse all olevad horisontaal- ja vertikaal-mõõdistamise koordineeritud märgid, mis on paigaldatud maapinda või hoonesse.

  (6) Kaevik on kaevetööde tulemusena maapõue moodustunud üle 30 cm sügavune tühimik/süvend.

  (7) Kaeveala on maa-ala, kus paikneb kaevik ja kaevikuga vahetult piirnev maa-ala, kus hoitakse kaevetööks vajalikke materjale, sõidukeid, masinad, mehhanisme ja seadmeid.

§ 3.   Kaevetööde lubade taotlemine ja väljastamine

  (1) Lubasid vormistab ja väljastab Meremäe Vallavalitsuse määratud ametiisik.

  (2) Loa vormistamiseks esitab kaevetööde tegija vormikohase avalduse ja asendiplaani kaevetööde tegemise kohta.

  (3) Kaevetööde luba väljastatakse tööde eest vastutavale isikule. Enne loa lõplikku vormistamist võib vallavalitsuse määratud isik kontrollida kaevetööde ettevalmistust (trassi mahamärkimine, kaevetööde tsooni tähistamine piirete ja liiklusmärkidega, jalakäijate ja veokite liikluse tingimused, vajalike materjalide ja mehhanismide olemasolu töökohal). Ebapiisava ettevalmistamise korral on vallavalitsusel õigus jätta kaevetööde luba väljastamata.

  (4) Kaevetööde tingimusi, sh tähtaega ja korda võib muuta üksnes neid seadnud ametiisik.

  (5) Vallavalitsus võib kaevetööde loa tühistada tööde ajagraafiku rikkumisel ja peatada kooskõlastuste eiramise korral tööprotsessi.

§ 4.   Kaevetööd

  (1) Kaevetööde ajal peab luba asuma kaevetööde objektil.

  (2) Kui kaevetöid teostatakse kauem kui viis ööpäeva, on kaevetööde tegija kohustatud objektile paigaldama tahvli, millel on toodud tööde teostaja nimi, telefoninumber, tööde tähtajad ja otseselt vastutava isiku nimi. Kaevetööde tsoon peab olema piiratud ja tähistatud.

  (3) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate ohutu juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele ja elukohtadele ning kinnistutele, kui see enne kaevetööd oli olemas.

  (4) Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud igasuguste vigastuste eest. Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui kaks meetrit tuleb kooskõlastada vallavalitsusega, kui ei ole reguleeritud teiste seadustega.

  (5) Kaevetööde käigus on keelatud hävitada, kahjustada või ümber paigutada geodeetilisi ja liiklusmärke. Tekitatud kahjud hüvitab kaevetööde tegija.

  (6) Ettenägematute asjaolude (tundmatu kommunikatsioon, arheoloogiline leid, lõhkekeha jne) ilmnemisel tuleb kaevetööd peatada ja sellest viivitamatult informeerida vastavaid instantse ja vallavalitsust. Kaevetööde jätkamise loa annab vallavalitsus.

  (7) Kaevetööde loa pikendamiseks peab kaevetööde tegija pöörduma vallavalitsuse poole vähemalt üks ööpäev enne planeeritud kaevetööde lõppu.

  (8) Kaevetööde teostamise kohas ilma tööde teostaja loata on keelatud:
  1) viibida kõrvalistel isikutel;
  2) mingil muul moel takistada tööde teostamist.

§ 5.   Avariitööd

  (1) Avariilisi kaevetöid võib kaevaja alustada kaeveloata.

  (2) Töid on lubatud alustada, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) vallavalitsusele on teatatud avarii asukoht ja põhjus, kaevetööde eest vastutava isiku nimi ning tööde algus- ja lõpptähtaeg;
  2) avariikohale on kutsutud kõikide asjasse puutuvate insenerkommunikatsioonide valdajad.

  (3) Kui avariiliste kaevetööde alustamise päev langeb riiklikule pühale või puhkepäevale, tuleb tööde alustamisest teatada vallavalitsusele riiklikule pühale või puhkepäevale järgneval tööpäeval.

  (4) Kui avarii kõrvaldamine nõuab aega üle 48 tunni, tuleb taotleda kaevetööde luba käesoleva eeskirja kohaselt.

  (5) Pärast avarii kõrvaldamist taastatakse pinnase kate kohe, v.a paragrahvis 6 lõikes 5 toodud põhjusel.

§ 6.   Taastamine

  (1) Kaevetöödega rikutud maa-ala taastatakse endisel kujul kogu ulatuses kaevaja kulul hiljemalt kaeveloal märgitud tähtajaks.

  (2) Kaevetöödel võib kaeviku tagasitäite materjalina kasutada ainult materjali, mis omaduste poolest sobib tee mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist. Kaeviku tagasitäidet tuleb tihendada kihtide kaupa (kihi maksimaalne paksus 30 cm).

  (3) Kaeviku täitmiseks kõlbmatud materjalid tuleb kohe ära vedada.

  (4) Taastatava asfaltkatte äär tuleb sirgeks lõigata ja kiht taastada mõlemalt poolt vähemalt 20 cm võrra laiemalt kui olid kaeviku mõõtmed.

  (5) Garantiikirja esitamisel ei nõuta ajavahemikul 1. novembrist kuni 1. maini kaevetööde järgselt katte taastamisel asfalteerimistöid. Asfalteerimistööd, mida nimetatud ajavahemikul ei tehtud, tuleb teostada hiljemalt garantiikirjas märgitud kuupäevaks.

§ 7.   Tehnorajatiste kaitse

  (1) Kaevetööde teostamise piirkonnas olevate kommunikatsioonide valdajate esindajad kutsutakse kohale (kui seda on nõutud loa kooskõlastamisel) enne kaevetööde algust. Esindaja mitteilmumisest tingitud tööseisakust tuleneva kahju eest vastutab kommunikatsiooni valdaja.

  (2) Olemasolevaid kommunikatsioone võib ümber paigutada üksnes nende valdaja loal. Teostusjoonised kommunikatsioonide ümberpaigutamise kohta tuleb esitada vallavalitsusele.

  (3) Kommunikatsioonide vigastamisel on kaevaja kohustatud sellest viivitamatult teatama valdajale. Kaevaja süül tekkinud vigastus parandatakse kaevaja kulul.

  (4) Kui tööde käigus vigastatakse tehnorajatist, mille kohta valdajal puudub täpne asukoha plaan, siis tekkinud kahju likvideeritakse rajatise valdaja kulul.

§ 8.   Kaevetööde lõpetamine

  Kaevetööd loetakse lõppenuks, kui on teostatud kõik põhi- ja taastamistööd ning territoorium on nõuetekohaselt taastatuna vallavalitsuse esindajale üle antud.

§ 9.   Lõppsätted

  (1) Käesoleva eeskirja rikkumise eest karistatakse süüdlast kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

  (2) Eeskirja täitmist kontrollivad ja kohtuvälist menetlust korraldavad Meremäe Vallavalitsus, Võru Politseiprefektuur või Võrumaa Keskkonnainspektsioon.

  (3) Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 28. aprilli 1999.a. määrus nr 11 “Kaeveloa väljastamise kord”

  (4) Määrus jõustub 07. detsembril 2003.a

Anni Lahe
Volikogu esimees

Lisa 1 Kaevetööde avaldus

Lisa 2 Kaevetööde luba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json