Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hoolekandeasutuse „Sügis“ põhimäärus

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.09.2016, 30

Hoolekandeasutuse „Sügis“ põhimäärus

Vastu võetud 31.03.2015 nr 26
RT IV, 11.04.2015, 4
jõustumine 14.04.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2016RT IV, 13.04.2016, 516.04.2016
30.08.2016RT IV, 09.09.2016, 1012.09.2016

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 35 lõike 2 alusel ja kooskõlas „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 17 lõikega 1, § 23 lõikega 1, § 87 lõikega 1, § 77 lõikega 1, § 94 lõikega 1.
[RT IV, 13.04.2016, 5 - jõust. 16.04.2016]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Hoolekandeasutuse „Sügis“ tegutsemise alused, asutuse eesmärk, struktuur ja teenused, asutuse hoolekogu, personali ja direktori ülesanded ning pädevus, majandamise alused.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Hoolekandeasutus „Sügis“ (edaspidi asutus) on Sillamäe Linnavalitsuse hallatav asutus, mille kaudu osutatakse sotsiaalteenused.

  (2) Asutuse aadress on Geoloogia tn 18, 40232 Sillamäe, Ida-Viru maakond.
[RT IV, 09.09.2016, 10 - jõust. 12.09.2016]

  (3) Asutusel on oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (4) Asutus juhindub oma tegevuses „Sotsiaalhoolekande seadusest“ ning muudest sotsiaalvaldkonda reguleerivatest Eesti Vabariigi ja Sillamäe linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Asutuse eesmärk

  Asutuse tegevuse eesmärk on isikule toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

§ 4.   Asutuse ülesanded

  Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
  1) päevakeskustes teenuste osutamine;
  2) koduteenuste osutamine vastavalt linnavalitsuse poolt kehtetstatud koduteenuste osutamise tingimustele ja korrale, sealhulgas kodus elavatele puuetega isikutele päevase hooldamise korraldamine;
  3) vajadusel toetava elamise, igapäeva elu toetamise teenuse osutamine (Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel);
  4) sotsiaalnõustamise (isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks) korraldamine;
  5) hooldamise korraldamine, sealhulgas:
a) täisealistele isikutele, kes vaimsete või kehaliste puuete tõttu vajavad abi oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel;
b) täisealiste teovõimeliste ja piiratud teovõimega isikute hoolekandeasutustesse paigutamise korraldamine ja neile osutatavate hoolekandeteenuste järelevalve;
  6) eestkostja ülesannete täitmine linnavalitsuse korralduse alusel;
  7) omasteta surnu matmise korraldamine linnavalitsuse korralduse alusel;
  8) Sillamäe Linnavolikogu poolt kehtestatud Sillamäe linna omandis olevate eluruumide valitsemise, kasutamise ja käsutamise korras sätestatud toimingute teostamine sotsiaalteenusena üürile antavate eluruumi taotluste menetlemisel;
  9) ettepanekute esitamine Sillamäe linna arengukavasse;
  10) informatsiooni kogumine, töötlemine ja edastamine linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale vanurite probleemide ja ettepanekute esitamine nende lahendamise kohta;
  11) teenuste osutamisel asutus on kohustatud võimalikult säilitama hoolealuse eneseväärikuse ja toetama hoolealuse võimalikult iseseisvat toimetulekut.

§ 5.   Asutuse struktuur

  Asutuse ülesannete elluviimine toimub erinevate osakondade tegevuse kaudu. Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised üksused:
  1) põhiosakond;
  2) avahooldusosakond;
  3) päevakeskused;
  4) erihoolekandeosakond.
[RT IV, 13.04.2016, 5 - jõust. 16.04.2016]

§ 6.   Põhiosakonna teenused

  Põhiosakonna teenused on:
  1) sotsiaalnõustamine;
  2) psühholoogi nõustamine;
  3) täisealiste isikute eestkostja aruande täitmise tasuline nõustamine.

§ 7.   Avahooldusosakonna teenused

  Avahooldusosakonna teenused hõlmavad toimetulekut ja sotsiaalset heaolu toetavaid teenuseid, mida pakutakse oma kodus elavale eakale või puuetega isikutele, sealhulgas:
  1) koduteenus;
  2) isikliku abistaja teenus;
  3) tugiisiku teenus;
  4) pesu pesemise teenus;
  5) tehniliste ja hügieeni abivahendite taotlemise ning soodustingimustel eraldamise teenus.

§ 8.   Päevakeskuste teenused

  Päevakeskused pakuvad ise toimetulevatele eakatele ning puuetega isikutele võimalust aktiivselt vaba aega veeta, pakkudes lisaks huvitegevusele ka muid toimetulekut toetavaid ja soodustavaid teenuseid, sealhulgas pesu pesemise teenust, tehniliste ja hügieeni abivahendite taotlemise ning soodustingimustel eraldamise teenust.

§ 81.   Erihoolekandeosakonna teenused

  Erihoolekandeosakonna teenused osutatakse täisealistele isikutele, kellel psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi, sealhulgas toetatud elamise teenus ja igapäevaelu toetamise teenus.
[RT IV, 13.04.2016, 5 - jõust. 16.04.2016]

§ 9.   Asutuse personal

  (1) Asutuse personali ülesanne on tagada asutuse häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine.

  (2) Töötamine asutuses toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadusandlusega.

  (3) Personali tööandjaks on Sillamäe linn, keda töösuhetes esindab asutuse direktor.

  (4) Asutuse direktor teeb ettepaneku linnavalitsusele personalikoosseisu kinnitamiseks ning kinnitab palgamäärad, lähtudes asutuse eelarvest.

  (5) Personali konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks asutuse põhimääruse, töötaja töölepingu, tööülesannete kirjelduse ja reeglitega töökorraldusele, mis on kooskõlas tööõigus- ning muude õigusaktidega.

§ 10.   Direktor

  (1) Asutust juhib direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss Sillamäe Linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.
[RT IV, 13.04.2016, 5 - jõust. 16.04.2016]

  (3) Direktorit asendab puhkusel või töölähetuses olemise ajal ning haigestumise korral direktori määratud ulatuses põhiosakonna töötaja, kellele see on direktori käskkirjaga ülesandeks pandud.

  (4) Asutuse direktor:
  1) korraldab asutuse tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele, käesolevale põhimäärusele ja töölepingule;
  2) juhib ja suunab asutuse tööd ning analüüsib töö tulemusi, tagab asutuse tulemusliku funktsioneerimise ja arenemise;
  3) juhib asutuse finants-majanduslikku tegevust;
  4) esindab asutust vastavuses talle antud pädevusele;
  5) sõlmib, muudab ja lõpetab personaliga töölepinguid, kinnitab personali tööülesannete kirjeldused ja asutuse reeglid töökorraldusele ning teeb need personalile teatavaks allkirja vastu, teostab tööandja õigusi ja kohustusi, juhib ja suunab personali tööd;
  6) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju ja korraldusi;
  7) koostab asutuse eelarve projekti ja aruandluse ning esitab need õigusaktidega ettenähtud tähtaegadel ja korras linnavalitsusele linnaeelarve koostamiseks ning vastutab linnaeelarve täitmise eest asutuse osas;
  8) tagab asutuse valitsemisele antud linnavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  9) juhib ja suunab asutusesisest elu, analüüsib töö tulemusi ja kavandab asutuse arengusuunad;
  10) käsutab asutuse valitsemisele antud vara linnavolikogu poolt kehtestatud korras;
  11) on hoolekogu ja linnavalitsuse ees aruandekohustuslik;
  12) teeb ettepanekuid tasuliste teenuste hindade kehtestamiseks ja korraldab tasuliste teenuste aruandluse;
  13) teeb seadusest ja asutuse põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks tehinguid ning sõlmib lepinguid vastavuses Sillamäe linna põhimäärusega ja asutuse eelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  14) ei tohi linnavalitsuse loata teha tehinguid juriidiliste isikutega, mille liikmeks, osanikuks või aktsionäriks ta on, ega oma lähisugulaste ega lähihõimlastega. Lähisugulasena käsitatakse vanavanemat, vanemat, venda, õde, last ja lapselast, lähihõimlasena abikaasat, tema vanemat, venda, õde ja last;
  15) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 11.   Asutuse hoolekogu

  (1) Linnavolikogule ja linnavalitsusele asutuse töö korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, asutuse töö hindamiseks ja muude asutuse tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse asutuse hoolekogu.

  (2) Asutuse hoolekogus on vähemalt kolm liiget.

  (3) Asutuse hoolekogu koosseisu kinnitab asutuse direktori ettepaekul linnavalitsus neljaks aastaks.

  (4) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja sekretäri.

  (5) Hoolekogul on õigus saada asutuse direktorilt oma ülesande täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente.

  (6) Hoolekogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui neli korda aastas.

  (7) Hoolekogu on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt pooled liikmed, sealhulgas esimees.

  (8) Hoolekogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega.

  (9) Hoolekogu otsused protokollitakse ja saadetakse asutuse direktorile ja linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale.

  (10) Asutuse direktor osaleb sõnaõigusega hoolekogu istungitel, kuid ei ole hoolekogu liige.

§ 12.   Hoolekogu pädevus

  Hoolekogu:
  1) avaldab arvamust asutuse perspektiivsete töösuundade kohta;
  2) kuulab kord aastas asutuse direktori sisulise tegevuse ja majandusaruande;
  3) avaldab arvamust asutuse aasta tegevuskava ja eelarve projekti kohta;
  4) teeb vajadusel ettepanekuid asutuse põhimääruse muutmiseks;
  5) avaldab arvamust tasuliste teenuste hindade kohta enne kehtestamist;
  6) teeb ettepanekuid asutuse töö parandamiseks ja arenguks.

§ 13.   Majandamise alused

  (1) Asutuse vara on Sillamäe linna omand, mis on antud asutuse sihtotstarbelisse kasutusse. Vara valitsemine toimub Sillamäe linna põhimäärusega kehtestatud korras.

  (2) Asutuse eelarve kinnitab linnavolikogu Sillamäe linna eelarve koosseisus, alaeelarve kinnitab linnavalitsus.

  (3) Asutus saab rahalisi vahendeid riigieelarvest, linna eelarvest, laekumistest sihtfondidest, annetustest ning asutuse põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

  (4) Asutuse poolt osutavate tasuliste teenuste hinnad kehtestab linnavalitsus.

  (5) Asutuse raamatupidamise arvestust teostab linnavalitsuse hallatav asutus Linna Raamatupidamine oma põhimääruses ja „Sillamäe linna raamatupidamise sise-eeskirjas“ ettenähtud korras ning vastavalt „Raamatupidamise seadusele“.

  (6) Asutuse tegevuse üle teostab järelevalvet linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja.

  (7) Asutuse tegevust revideerivad linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond, linnavalitsuse rahandusosakond ja linnavalitsuse volitatud ametnikud.

§ 14.   Asutuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Sillamäe Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

§ 15.   Asutuse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  (1) Asutuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Sillamäe Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks asutuse hoolekogule.

§ 16.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json