EttevõtlusKaubandus

EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Müügikoha hooajalise laienduse kord

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2017, 12

Müügikoha hooajalise laienduse kord

Vastu võetud 06.04.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 6 lg 3 p 2 ja Võru Linnavolikogu 14. detsembri 2016 määruse nr 34 "Volituse andmine" § 1 alusel, arvestades "Kaubandustegevuse seadus" § 14 lg-s 3 sätestatut.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib müügikoha hooajalise laienduse (edaspidi hooajaline laiendus) kooskõlastamist ja selle paigaldamiseks loa andmist Võru linna haldusterritooriumil.

  (2) Määruses sätestatut ei kohaldata:
  1) ajutiste müügikohtade paigaldamisele avalikel üritustel;
  2) tänavakaubandusele müügipileti alusel.

§ 2.   Terminid

  Määruses kasutatakse termineid kaubandustegevuse seaduses sätestatud tähenduses. Lisaks kasutatakse määruses termineid järgmises tähenduses:
  1) müügikoha hooajaline laiendus ─ müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume asuv ja müügikoha juurde kuuluv piiritletud ala, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  2) müügikoha hooajalise laienduse inventar ─ kaubandusliku teabe tahvel, müügiriiul, müügistange, lauad/toolid, prügikast, päevavari, markiis, jahutus- ja sügavkülmkapp, valgusti, gaasisoojendi, konteinerhaljastus, atraktsioonid ja muu müügikohaga seostatav inventar;
  3) piire ─ konteinerhaljastused, aiad, taiesed ja muud linnapilti sobivad linnakujunduselemendid, mis eraldavad ajutise müügikoha või müügikoha hooajalise laienduse ülejäänud alast;
  4) hooaeg ─ kauplemiseks määratud aeg kestvusega üldjuhul kuni kuus kuud kalendriaastas.

§ 3.   Müügikoha hooajaline laiendus

  (1) Hooajalise laienduse võib paigaldada Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) loa alusel ja selles sätestatud tingimustel.

  (2) Hooajalise laienduse luba annab õiguse kasutada hooajalise laienduse alust maa-ala loal märgitud tingimustel.

  (3) Hooajalise laienduse loa võib anda kuni kolmeks hooajaks.

  (4) Loa andjal on õigus piirata hooajalise laienduse hooaja pikkust.

§ 4.   Taotluse esitamine

  (1) Loa saamiseks esitab kaupleja linnavalitsusele kirjaliku taotluse (lisa), millele on lisatud järgmised dokumendid:
  1) asendiplaan, kus on näidatud hooajalise laienduse maa-ala asukoht ja mõõdud;
  2) inventari olemasolul selle värvifoto;
  3) piirde olemasolul selle visuaalne lahend (joonis, värvifoto vms);
  4) maa omaniku kooskõlastus, kui maa omanikuks ei ole Võru linn.

  (2) Sõltuvalt hooajalise laienduse asukohast võib linnavalitsus nõuda müügikohas ja selle lähenduses:
  1) turvalisuse tagamise kava ning jäätmekäitluse korraldamise kirjeldust;
  2) muinsuskaitseameti või keskkonnaameti kooskõlastust.

§ 5.   Taotluste menetlemine

  (1) Loa annab, keeldub, muudab või tunnistab kehtetuks linnavalitsus korraldusega 21 päeva jooksul, arvates loa taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamisest.

  (2) Loa andmisel hindab linnavalitsus hooajalise laienduse sobivust linnaruumi.

  (3) Hooajalise laienduse luba ei ole võõrandatav ega üle antav.

  (4) Hooajalise laienduse loal märgitakse:
  1) kaupleja nimi;
  2) müügikoha nimi ja asukoht;
  3) hooajalise laienduse asukoht ja mõõtmed;
  4) paigaldatav inventar;
  5) hooajalise laienduse paigaldamise aeg ja hooaja pikkus;
  6) muud tingimused.

§ 6.   Loa andmisest keeldumine

  Hooajalise laienduse loa andmisest võib keelduda järgmistel juhtudel:
  1) puuduvad käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud dokumendid või esitatud taotluses või dokumentides on puudusi ja kaupleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud;
  2) tegevus hooajalisel laiendusel võib häirida vahetus läheduses elavaid või püsivalt viibivaid inimesi;
  3) hooajaline laiendus ei sobi taotletud asukohta;
  4) hooajaline laiendus on vastuolus õigusaktidega;
  5) kaupleja on esitanud taotluses või sellele lisatud dokumentides valeandmeid;
  6) kaupleja on rikkunud eelmisel hooajal hooajalise laienduse loa tingimusi ning jätnud rikkumise määratud tähtajaks kõrvaldamata;
  7) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 7.   Loa muutmine

  Hooajalise laienduse luba võib muuta:
  1) kaupleja kirjalikul taotlusel;
  2) kui ilmnevad kooskõlastuse tingimuste muutmist vajavad asjaolud.

§ 8.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Hooajalise laienduse luba tunnistatakse kehtetuks kui:
  1) taotleja on teatanud kirjalikult tegevuse lõpetamisest või taotleja on tegevuse lõpetanud;
  2) taotleja ei täida loa tingimusi;
  3) taotleja ei täida hooajalisel laiendusel õigusaktides sätestatud nõudeid.

§ 9.   Kujunduspõhimõtted ja nõuded müügikoha hooajalisele laiendusele

  Hooajalise laienduse paigaldamisel lähtutakse järgmistest kujunduspõhimõtetest ja nõuetest:
  1) müügikoha inventar paigaldatakse tänavakattele;
  2) tänavakohviku, lillekaupluse jmt suveterrassi võib piirata piirdega, kasutades statsionaarset piiret ja markeerides piiret konteinerhaljastusega või jättes piirdega piiramata sõltuvalt hooajalise laienduse konkreetsest asukohast ja ümbruskonda sobivusest;
  3) on lubatud tekstiilist või sünteetilisest tekstiilist päevavarjude, markiiside või katuste kasutamine;
  4) on soovitatav kasutada kujunduses sobivat hooajalist konteinerhaljastust (suvelillede amplid, kastid, potid jms);
  5) kujunduses ei ole soovitatav kasutada kunstlilli;
  6) ei ole soovitatav inventarina kasutada plastmassist mööblit.

§ 10.   Järelevalve

  Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostab linnavalitsus.

§ 11.   Kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Võru Linnavalitsuse 17. juuni 2011 määrus nr 15 "Hooajalise müügi korraldamine" (RT IV, 30.10.2012, 47).

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

Lisa Taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json