EttevõtlusKaubandus

EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Tänavakaubanduse kord

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2017, 14

Tänavakaubanduse kord

Vastu võetud 06.04.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse "Kaubandustegevuse seadus" § 17 lg 4 ja Võru Linnavolikogu 14. detsembri 2016 määruse nr 33 "Müügipileti hinna kehtestamine ja volituse andmine" § 2 ja § 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib tänavakaubanduse korda Võru linnas.

  (2) Määruses sätestatut ei kohaldata:
  1) ajutiste müügikohtade paigaldamisele avalikel üritustel;
  2) ajutise müügikoha paigaldamisele maa-alale, mis ei ole Võru linna omandis.

§ 2.   Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid kaubandustegevuse seaduses sätestatud tähenduses. Lisaks kasutatakse määruses termineid järgmises tähenduses:
  1) tänavakaubandus ─ kauba või teenuse müük linnavalitsuse poolt lubatud kohas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu;
  2) kandekaubandus ─ kauba jaemüük, mis toimub käest, käsikorvist, kandelaualt või muust müüja poolt kantavast või liigutatavast inventarist, kus müüja pakub kaupa ning peatub ainult kauba müügiks;
  3) müügikoha inventar (edaspidi inventar) ─ telk, ratastel müügilett, kaubandusliku teabe tahvel, müügiriiul, müügistange, lauad/toolid, prügikast, päevavari, markiis, jahutus- ja sügavkülmkapp, valgusti, gaasisoojendi, konteinerhaljastus, atraktsioonid ja muu müügikohaga seostatav inventar.

§ 3.   Tänavakaubandus

  (1) Võru linnas on lubatud tänaval kaubelda (tänavakaubandus):
  1) müügipileti alusel Tamula supelrannas vastavalt lisas 1 näidatud müügikohtades jäätise, karastusjookide, kodumaiste marjade ja puuviljadega, ajalehtede ja suveniiridega;
  2) ilma müügipiletita Võru linnakalmistul vastavalt lisas 2 näidatud müügialal lillede, pärgade, küünalde ja muu kalmistuga seostatava kaubaga;
  3) ilma müügipiletita Vabaduse väljakul vastavalt lisas 3 näidatud müügialal lilledega.

  (2) Kandekaubandus on lubatud müügipileti alusel lähtuvalt avalikust huvist linnale kuuluval maa-alal.

§ 4.   Taotluse esitamine müügipileti saamiseks

  Müügipileti saamiseks esitab kaupleja linnavalitsusele kirjaliku taotluse (lisa 4), millele on lisatud järgmised dokumendid:
  1) inventari olemasolul selle värvifoto;
  2) kandekaubanduse korral kauplemiseks kasutatava inventari värvifoto.

§ 5.   Müügipileti väljastamine

  (1) Müügipileti väljastab, väljastamisest keeldub või tunnistab kehtetuks linnavalitsuse määratud ametnik.

  (2) Müügipileti väljastamisel hindab linnavalitsuse määratud ametnik müügikoha sobivust linnaruumi.

  (3) Taotlused menetletakse laekumise järjekorras.

  (4) Juhul kui, taotluse menetlemisel selgub, et soovitud asukohta ei ole võimalik müügipiletit väljastada, kuid on olemas vaba müügikoht teises kohas ja taotlejale see sobib, on müügipileti väljastajal õigus pakkuda eelisjärjekorras taotlejale vaba kohta.

  (5) Müügipilet ei ole võõrandatav ega üle antav.

  (6) Müügipilet väljastatakse hiljemalt 7 tööpäeva jooksul, arvates müügipileti taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamisest.

  (7) Müügipileti eest on taotleja kohustatud tasuma hiljemalt 3 tööpäeva jooksul, arvates müügipileti väljastamisest.

§ 6.   Müügipileti väljastamisest keeldumine

  (1) Müügipileti väljastamisest võib keelduda kui:
  1) tänavakaubandus või kandekaubandus ei vasta käesoleva määruse paragrahv 8 sätestatud nõuetele;
  2) kaupleja on esitanud taotluses valeandmeid;
  3) tänavakaubandus või kandekaubandus on vastuolus muude õigusaktidega;
  4) tänavakaubanduseks määratud aladel on müügikohad täitunud;
  5) kaupleja on rikkunud eelneval hooajal maa-ala kasutamise tingimusi ning jätnud rikkumised määratud tähtajaks kõrvaldamata.

  (2) Müügipileti väljastamisest keeldumine otsustatakse hiljemalt 7 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 7.   Müügipileti kehtetuks tunnistamine

  Müügipileti võib tunnistada kehtetuks eelkõige, kui taotleja:
  1) on teatanud kirjalikult soovist müügipilet kehtetuks tunnistada;
  2) on tegevuse lõpetanud;
  3) ei ole müügipileti eest tasunud 3 tööpäeva jooksul, alates müügipileti väljastamisest.

§ 8.   Nõuded müügikohale ja kujunduspõhimõtted

  Müügikoha paigaldamisel lähtutakse järgmistest nõuetest ja kujunduspõhimõtetest:
  1) on lubatud päevavarjude või markiiside vm tekstiilist varjude kasutamine. Andmed nende värvilahenduse, suuruse ja konstruktsiooni kohta esitatakse taotluses;
  2) kioskina kasutatava ajutise müügikoha juurde ei ole lubatud paigutada eraldiseisvaid külmikuid;
  3) ei ole lubatud ladustata ajutisel müügikohal tänavale tühja taarat, kaubakaste jms;
  4) inventaris on kohustuslik kasutada kaubandusliku teabega infotahvlit ettevõtja kohta.

§ 9.   Kohustused tänaval kauplemisel

  Kauplejal on kohustus kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipilet alles hoidma kuni kauplemise lõpuni ja määratud ametniku poolt nõudmisel esitama selle kontrollimiseks.

§ 10.   Järelevalve

  Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostab Võru Linnavalitsus.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

Lisa 1 Asendiplaan Tamula rannas

Lisa 2 Asendiplaan Võru linnakalmistul

Lisa 3 Asendiplaan Vabaduse väljakul

Lisa 4 Taotlus müügipileti väljastamiseks

/otsingu_soovitused.json