Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 17.02.2011 määruse nr 3 „Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 1

Pärnu Linnavolikogu 17.02.2011 määruse nr 3 „Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 29.03.2018 nr 10
jõustumine 01.05.2018

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 41 lõike 5 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 17.02.2011 määruses nr 3 „Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses: „Paikuse ja Lindi raamatukogud täidavad ka kooli raamatukogu funktsioone.“
2) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
3) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Pärnu linna haldusterritoorium.“
4) paragrahvi 13 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:
„(2) Haruraamatukogud on:
1) Ranna Raamatukogu;
2) Rääma Raamatukogu;
3) Aruvälja Raamatukogu;
4) Jõõpre Raamatukogu;
5) Lindi Raamatukogu;
6) Audru Raamatukogu;
7) Lavassaare Raamatukogu;
8) Tõstamaa Raamatukogu;
9) Pootsi Raamatukogu;
10) Tõhela Raamatukogu;
11) Paikuse Raamatukogu.“
5) paragrahvi 14 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
6) paragrahvi 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 17. Järelevalve
(1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab linnavalitsus.
(2) Haldusjärelevalvet rahvaraamatukogude võrgu ja maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise üle teostab Kultuuriministeerium.“

§ 2.   Kehtetuks tunnistatakse:
1) Audru Vallavolikogu 16.12.2015 määrus nr 31 „Jõõpre Raamatukogu põhimääruse“;
2) Audru Vallavolikogu 16.12.2015 määrus nr 33 „Lindi Raamatukogu põhimäärus“;
3) Audru Vallavolikogu 16.12.2015 määrus nr 30 „ Audru Raamatukogu põhimäärus“;
4) Audru Vallavolikogu 16.12.2015 määrus nr 32 „ Lavassaare Raamatukogu põhimäärus“;
5) Audru Vallavolikogu 16.12.2015 määrus nr 29 „Aruvälja Raamatukogu põhimäärus“;
6) Paikuse Vallavolikogu 17.11.2014 määrus nr 12 „Paikuse Raamatukogu põhimäärus“;
7) Tõstamaa Vallavolikogu 19.06.2009 määrus nr 84 „Tõstamaa Raamatukogu põhimäärus“;
8) Tõstamaa Vallavolikogu 19.06.2009 määrus nr 85 „Pootsi Raamatukogu põhimäärus“;
9) Tõstamaa Vallavolikogu 19.06.2009 määruse nr 86 „Tõhela Raamatukogu põhimäärus“.

§ 3.   Määrus jõustub 1. mail 2018.

Andres Metsoja
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json