Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Peipsiääre valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 10

Peipsiääre valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Vastu võetud 28.03.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, jäätmeseaduse § 711 lõike 1, haldusreformi seaduse § 12 lõike 7, § 16 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9², § 14¹ lõike 4², Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“, mis on jõustunud 01.07.2017, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 89 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 46 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 47 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 42 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 43 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu punktide 4.6 ja 6.2., mille alusel jääb kuni omavalitsuste ühinemise teel moodustunud valla sümboolika kinnitamiseni kasutusse Vara valla vapp ja lipp ning kuni uue valla põhimääruse kehtestamiseni tegutseb vald Vara valla põhimääruse alusel; Peipsiääre valla valimiskomisjoni 22.10.2017 otsuse nr 15 „Peipsiääre Vallavolikogu liikmete registreerimine“, mille alusel tekkis uus Peipsiääre vald 23.10.2017 ehk Peipsiääre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

§ 1.   Registri asutamine ja pidamise eesmärk

  (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega „Peipsiääre valla jäätmevaldajate register” (edaspidi register) ning kehtestatakse registri pidamise põhimõtted.

  (2) Register on kohaliku omavalitsuse andmekogu, mille asutamise ja kasutamisele võtmise eesmärgid on:
  1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate kohta;
  2) arvestuse pidamine jäätmevedajate kohta;
  3) arvestuse pidamine jäätmetekkekohtade (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht), jäätmemahutite ja jäätmeliikide kohta;
  4) Peipsiääre vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve tegemiseks.

§ 2.   Registri omanik ja asutaja

  (1) Registri omanik on Peipsiääre vald.

  (2) Registri asutaja on Peipsiääre vallavolikogu.

§ 3.   Registri pidamine

  Register on digitaalselt peetav andmekogu. Kinnistute ja kinnistuomanike andmed ning aadressandmed koostatakse olemasolevate valla ja/või riigi registrite baasil.

§ 4.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Peipsiääre Vallavalitsus (ametiasutusena).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri pidamist;
  2) teeb järelevalvet registri pidamise üle;
  3) annab volitatud töötlejale juhiseid registri pidamisel antud ülesannete täitmiseks;
  4) kontrollib volitatud töötleja ning andmete esitaja poolt sisestatud teabe õigsust;
  5) vastutab andmete töötlemise ja andmete väljastamise õiguspärasuse eest;
  6) korraldab andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele;
  7) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  8) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
  9) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Vastutava töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad töötajad ning nende volitused ja ülesanded määratakse ametijuhenditega.

§ 5.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus.

  (2) Volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse andmekogudest.

  (3) Volitatud töötleja registri pidamisel:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
  2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  3) teeb registris muudatused ja parandused;
  4) informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat;
  5) esitab järelepärimisi jäätmevedajatele;
  6) rakendab meetmeid andmekaitse, andmete juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  7) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
  8) osaleb registri arendamises ja juurutamises;
  9) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, mille parandamine ei ole tema pädevuses, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri pidamisel tekkinud probleemidest.

§ 6.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsuse teenistujatele ning jäätmetekkekohtade osas jäätmevedajale.

  (2) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

  (3) Registrist andmete saamiseks esitatakse registri volitatud töötlejale avaldus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (4) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 7.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
  1) kliendi tüüp;
  2) nimi;
  3) isikukood;
  4) elukoht;
  5) telefon;
  6) e-mail;
  7) seos jäätmetekkekohaga (kas omanik või üürnik).

  (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
  1) aadress;
  2) piirkond;
  3) katastritunnus;
  4) jäätmetekkekoha tüüp;
  5) elanikke;
  6) kortereid;
  7) lisainfo;
  8) jäätmetekkekoha staatus;
  9) ajutine vabastus (vabastuse ajavahemik; otsuse kuupäev ja number; otsuse link; otsuse fail (id));
  10) muutmise kuupäev;
  11) unikaalne tunnus (EVALD-i ID);
  12) ühiskasutuse unikaalne viit (EVALD-i viit).

  (3) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekkekoha infona järgmised andmed:
  1) leping;
  2) vedu;
  3) lepingu sõlmija;
  4) sõlmija aadress;
  5) sõlmija telefon;
  6) sõlmija e-mail;
  7) viimane andmete muutmise kuupäev;
  8) jäätmevedaja viit;
  9) ühiskasutuse põhiobjekti jäätmevedaja viit.

  (4) Registrisse kantakse konteinerite kohta järgmised andmed:
  1) teenindusperiood;
  2) konteineri tüüp;
  3) jäätmeliik;
  4) teenindussagedus päevades;
  5) omandistaatus;
  6) maht liitrites;
  7) arv.

  (5) Registrisse kantakse jäätmeveo asukohainfona järgmised andmed:
  1) maaüksuse nimi;
  2) tänav;
  3) majanumber;
  4) täpsustav aadress;
  5) postiindeks;
  6) asum.

  (6) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Kaardile on märgitav kogumisvahendi täpne asukoht krundil.

§ 8.   Registrisse andmete esitamine

  (1) Jäätmevedajad esitavad kord nädalas vastavalt kokku lepitud automaatsele andmevahetusstandardile jäätmevaldajate kaupa andmed jäätmevedaja poolt jäätmekäitluskohta üle antud jäätmekoguste kohta.

  (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

§ 9.   Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) jäätmevaldaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
  2) jäätmevedaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
  3) vallavalitsusele laekunud alusdokumentide alusel.

  (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid nii vastutav kui ka volitatud töötleja, kes informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 10.   Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Andmete õigsust kontrollib volitatud töötleja.

  (2) Kui esitatud andmed on ebaõiged, nõuab volitatud töötleja jäätmevedajalt õigete andmete esitamist.

  (3) Registrisse sisestatud ebaõiged andmed parandab vastutav töötleja, lähtudes teistest registritest saadud andmetest ning teavitab vajaduse korral nendest jäätmevedajat, kelle piirkonnas andmed (aadressid) on muutunud.

§ 11.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teevad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 12.   Andmete säilimise tagamine

  (1) Registri turvaklass on K1T1S1.

  (2) Registri vastutav ja volitatud töötleja tagavad organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmetega registri andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse.

§ 13.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Peipsiääre Vallavolikogu.

  (2) Register likvideeritakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

  (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmine toimub volitatud töötleja poolt volitatud töötleja vastutusel.

  (5) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse akt.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Alatskivi Vallavolikogu 27. novembri 2014 .a määrus nr 16 ,,Alatskivi valla jäätmevaldajate registri põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Vara Vallavolikogu 28.jaanuari 2015.a määruse nr 3,,Vara valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Kallaste Linnavolikogu 26.augusti 2015.a määruse nr 9 ,,Kallaste linna jäätmevaldajate registri põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json