SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 11

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Vastu võetud 28.03.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkt 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 16, haldusreformi seaduse § 12 lõike 7, § 16 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9², § 14¹ lõike 4², Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“, mis on jõustunud 01.07.2017, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 89 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 46 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 47 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 42 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 43 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu punkti 8.3.2, Peipsiääre valla valimiskomisjoni 22.10.2017 otsuse nr 15 „Peipsiääre Vallavolikogu liikmete registreerimine“, mille alusel tekkis uus Peipsiääre vald 23.10.2017 ehk Peipsiääre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval ja Vara valla põhimääruse punkti 33.1. alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Peipsiääre valla sotsiaalteenuste loetelu ja sotsiaalteenuste taotlemise ja osutamise tingimused ja kord.

  (2) Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. Sotsiaalteenuste võimaldamise eesmärgiks on aidata kaasa inimeste toimetulekuvõime toetamisele ja nende elukvaliteedi säilimisele.

  (3) Sotsiaalteenustele on õigus abivajaval isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi on Peipsiääre vallas, v a vältimatu sotsiaalabi andmine, mida korraldab see kohaliku omavalitsuse üksus, kelle haldusterritooriumil isik abi vajamise ajal viibib.

  (4) Määruses kirjeldatud osutatavate sotsiaalteenuste loetelu ei ole ammendav ning määrusega reguleeritud kord laieneb kõigile sotsiaalhoolekande seaduses või käesolevas määruses kirjeldatud sotsiaalteenustele, mille taotlemise ja osutamisega seonduv ei ole reguleeritud eraldi õigusaktidega.

§ 2.   Sotsiaalteenused

  Peipsiääre vallas osutatakse alljärgnevaid sotsiaalteenuseid:
  1) koduteenus;
  2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) täisealise isiku hooldus;
  5) isikliku abistaja teenus;
  6) varjupaigateenus;
  7) turvakoduteenus;
  8) sotsiaaltransporditeenus;
  9) eluruumi tagamine;
  10) võlanõustamisteenus;
  11) lapsehoiuteenus;
  12) asendushooldusteenus;
  13) järelhooldusteenus;
  14) vältimatu sotsiaalabi;
  15) täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused.

§ 3.   Koduteenus

  (1) Koduteenuse eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenuse määramise otsustab vallavalitsus haldusaktiga.

  (3) Koduteenuse osutamise korra kehtestab Peipsiääre vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) määrusega.

§ 4.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

  (1) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Üldhooldusteenusele suunamise ja teenuse eest tasumise otsustab vallavalitsus haldusaktiga lähtudes teenuse taotleja majanduslikust võimekusest.

  (3) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise korra kehtestab vallavolikogu.

§ 5.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenuse eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Last kasvatavale isikule tugiisiku teenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

  (3) ) Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema.

  (4) Tugiisiku teenuse määrab vallavalitsus haldusaktiga, milles sätestatakse abi saaja, teenuse osutaja, kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud, eesmärk ja teenuse maht ning teenuse eest tasumise põhimõtted ja aruandlus.

§ 6.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Teenuse eesmärk on hoolduse tagamine täiealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) ) Hooldaja on isik, kes vabatahtlikkuse ja vastastikkuse kokkuleppe alusel hooldab ja abistab hooldust vajavat isikut. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded hooldatavale vajaliku kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamisel.

  (3) Hooldajaks ei määrata isikut, kellel on sügav või raske puue, või kes ei suuda isiklikult hooldada hooldust vajavat isikut talle vajalikul moel.

  (4) Üldjuhul ei määrata hooldajaks hooldatava perekonna liiget, sest tulenevalt põhiseadusest ja sotsiaalkaitse põhimõtetest hoolitseb perekond oma abivajavate liikmete eest.

  (5) Abivajaduse tuvastamisel seatakse hooldus ja määratakse hooldaja vallavalitsuse haldusaktiga kuni hooldusvajaduse äralangemiseni.

  (6) Hooldatavale on teenus tasuta, hooldajale makstakse hooldajatoetust kooskõlas sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrale.

§ 7.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

  (2) Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

  (3) Puudega lapsele määratakse isikliku abistaja teenus rehabilitatsiooniplaani alusel.

  (4) Isikliku abistaja teenus on tasuline.

  (5) Isiklik abistaja määratakse haldusaktiga, milles sätestatakse abi saaja, teenuse osutaja, kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud, eesmärk ja teenuse maht ning teenuse eest tasumise põhimõtted ja aruandlus.

§ 8.   Varjupaigateenus

  (1) Varjupaigateenuse eesmärk on täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma, ajutise ööbimiskoha võimaluse tagamine. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Varjupaigateenus on sisseostetav teenus teenust osutavatelt asutustelt.

  (3) Varjupaigateenus on teenuse saajale tasuline. Teenust saama õigustatud isik osaleb teenuse eest tasumisel vastavalt oma majanduslikule võimekusele ning teenuseosutaja kehtestatud hinnakirjale.

§ 9.   Turvakoduteenus

  (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus ning teavitada isikut teistest abisaamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (2) Turvakoduteenus tagatakse perioodiks, mis on vajalik teenust saama õigustatud isiku turvalisuse tagamiseks ning edasise elu korraldamiseks.

  (3) Turvakoduteenus on teenuse saajale tasuta.

  (4) Turvakoduteenus on sisseostetav teenus teenust osutatavatelt asutustelt.

§ 10.   Sotsiaaltransporditeenus

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste seaduse § 2 lõikes 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Teenuse saamiseks peab isik üldjuhul esitama vähemalt kolm tööpäeva enne teenuse vajadust vallavalitsusele mistahes viisil taotluse, millest nähtub teenuse vajaduse aeg, sihtkoht või marsruut ja põhjus. Tellimus on kokku lepitud, kui vallavalitsus on kinnitanud teenuse osutamise aja kuupäevaliselt ja kellaajaliselt.

  (3) Sotsiaaltransporditeenus on tasuline.

§ 11.   Eluruumi tagamine

  (1) Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Isikuid, kellel on puuetega inimeste seaduse tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel. Eluruumi kohandamise aluseks on vastavate spetsialistide koostatud eluruumi kohandamise eksperthinnang.

  (3) Eluruumi tagamise teenuse tagab vallavalitsus üldjuhul munitsipaalomandis olevate eluruumide kasutusele andmisega.

  (4) Eluruumi tagamise teenus on tasuline. Määratud teenuse hinda käsitletakse eluruumi üürina või eluasemekuludena. Kõrvalkulude suurus sõltub kolmandate isikute osutatud teenuste tegelikust maksumusest ning vajalikest kuludest elamu hoolduseks.

  (5) Eluruumi tagamise teenuse osutamise korra kehtestab vallavolikogu.

§ 12.   Võlanõustamisteenus

  (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Võlanõustamisteenus on teenuse saajale tasuta.

  (3) Võlanõustamisteenus on sisseostetav teenus teenust osutatavatelt asutustelt.

§ 13.   Lapsehoiuteenus

  (1) Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

  (2) Lapsehoiuteenust võimaldatakse
  1) 1,5 kuni 3 aastase lapse vanematele nende nõusolekul lasteaiakoha asemel;
  2) kuni 18 aastase raske või sügava puudega lapsele.

  (3) Lapsehoiuteenuse eest tasub üldjuhul vanem. Vallavalitsus võib toetada vanemaid lapsehoiuteenuse eest tasumisel.

  (4) Lapsehoiuteenuse osutamise korra kehtestab vallavolikogu.

§ 14.   Asendushooldusteenus

  (1) Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

  (2) Teenust rahastatakse valla eelarvest ja asendushooldusel oleva lapse sissetulekutest.

  (3) Asendushoolduse osutamise korra kehtestab vallavolikogu.

§ 15.   Järelhooldusteenus

  (1) Järelhoolduse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine, kus vallavalitsus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

  (2) Teenust rahastatakse valla eelarvest ning järelhooldusel oleva isiku sissetulekutest.

  (3) Järelhoolduse osutamise korra kehtestab vallavolikogu.

§ 16.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Vältimatu sotsiaalabi eesmärk on tagada isikule (sh ajutiselt Eestis viibivale välismaalasele), kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

  (2) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

  (3) Vältimatu sotsiaalabi teenuste osutamise kulud kantakse valla eelarvest ja on isikule tasuta.

  (4) Ajast, mil isiku rahvastikuregistri andmetel väljaspool Peipsiääre valda registreeritud elukoha omavalitsusele või välisriigi esindusele on teatatud isiku vältimatu sotsiaalabi vajadusest, osutatakse vältimatut sotsiaalabi ja muid teenuseid kooskõlastatult isiku registreeritud elukoha omavalitsuse või vastava välisriigi esindusega ning teenuse osutajal on õigus nõuda tehtud kulutuste hüvitamist.

§ 17.   Muud täiendavad sotsiaalteenused

  (1) Vallavalitsus aitab võimalusel kaasa täiendavate sotsiaalteenuste osutamisele lähtuvalt isiku abivajadusest.

  (2) Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
  1) psühholoogi nõustamisteenus;
  2) eripedagoogi nõustamisteenus;
  3) logopeediteenus;
  4) perelepitusteenus;
  5) kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine;
  6) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine;
  7) erihoolekandeteenus;
  8) viipekeele tõlketeenus;
  9) toiduabi;
  10) omasteta surnud isiku matmise korraldamine;
  11) muud toetavad teenused.

  (3) Täiendavate sotsiaalteenuste osutamine ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmine toimub rahaliste vahendite olemasolul.

  (4) Teenusele suunatakse isiku taotluse või sotsiaaltööspetsialisti ettepanekul.

  (5) Täiendava sotsiaalteenuse hinna kinnitab teenuse osutaja. Täiendava sotsiaalteenuse eest tasumiseks võib vallavalitsuse korralduse alusel teenuse kasutajale määrata sotsiaalteenuse toetust.

§ 18.   Sotsiaalteenuse taotlemine

  Teenuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus, milles kajastub:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
  2) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
  3) sotsiaalteenuse liik või taotletav abi ja abi taotlemise põhjus;
  4) taotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

§ 19.   Sotsiaalteenuste võimaldamise alused

  (1) Sotsiaalteenuste võimaldamisel võetakse aluseks isiku abivajaduse ulatus. Isiku abivajaduse ja sellele vastava abi selgitab välja piirkonna sotsiaaltööspetsialist.

  (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekuvõimet ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
  1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
  2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

  (3) Isiku toimetulekuvõime ja abi- või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse hindamisinstrumenti ning vajadusel ning isiku nõusolekul kaasatakse perearst, teisi spetsialiste või suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole isiku vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks.

  (4) Isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi, rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

§ 20.   Sotsiaalteenuste määramine ja korraldamine

  (1) Vallavalitsus otsustab teenuse osutamise või korraldamise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (2) Otsus teenuse osutamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotleja teatavaks hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

§ 21.   Sotsiaalteenuste finantseerimine ja teenuste eest tasumine

  (1) Sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse täielikult või osaliselt Peipsiääre valla eelarvest sotsiaalkaitseks ettenähtud vahenditest või riigieelarvest Peipsiääre vallale sihtotstarbeliselt eraldatud vahenditest ning teenust saavate isikute poolt.

  (2) Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku majanduslikust võimekusest.

  (3) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud juhtudel teenust saav isik vabastada osaliselt või täielikult teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

  (4) Sotsiaalteenuse eest tasumiseks võib teenuse saajale määrata sotsiaalteenuse toetust Vallavalitsuse korralduse alusel.

  (5) Teiste kohalike omavalitsuste elanikele on Peipsiääre valla poolt osutatavad teenused täielikult tasulised.

§ 22.   Teenuse andmise peatamine või lõpetamine

  (1) Teenuse andmine peatatakse või lõpetatakse, kui
  1) kui seda soovib teenuse saaja;
  2) teenuse saaja surma korral;
  3) kui teenuse saaja ei võimalda teenuse osutajal täita teenuse osutamiseks vajalikke ülesandeid;
  4) kui teenuse saaja on käesoleva korra või seaduse järgi kaotanud õiguse teenuse saamiseks;
  5) muudel juhtudel, kui on teada, et teenuse saaja toimetulek on tagatud muul viisil.

  (2) Teenuse osutamine lõpetatakse teenuse andmise peatamist või lõpetamist tingivate asjaolude tekkimisele järgnevast päevast.

  (3) Teenuse saaja on kohustatud vallavalitsusele teatama asjaoludest, mis toovad kaasa määratud teenuse osutamise peatamise või lõpetamise hiljemalt 5 tööpäeva jooksul nende asjaolude tekkimisest. Nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus alusetult osutatud teenusele tehtud kulutused tagasi nõuda.

§ 23.   Järelevalve ja kaebuste lahendamine

  (1) Sotsiaalteenuste nõuetele vastavust jälgib ja sotsiaalteenuseid saavate isikute kaebusi lahendab vallavalitsus.

  (2) Valla eelarvest rahastatava teenuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul Peipsiääre vallavalitsusele või Tartu Halduskohtule.

§ 24.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks
  1) Vara Vallavolikogu 30.03.2016 määrus nr 10 „Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord Vara vallas“;
  2) Vara Vallavolikogu 21.12.2012 määrus nr 17 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise alused ja kord“;
  3) Alatskivi Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 10 „Alatskivi valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord“:
  4) Kallaste Linnavolikogu 13.01.2014 määrus nr 1 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“.

§ 25.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

Lisa Hindamisinstrument

Lisa Kliendi tagasiside teenusele

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json