Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla vallavara valitsemise kord

Lääne-Nigula valla vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 22

Lääne-Nigula valla vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 29.03.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja § 34 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Lääne-Nigula vallavara valitsemise kord (edaspidi kord) reguleerib Lääne-Nigula vallale vallavara omandamist, valla omandis oleva vallavara kasutamist ja käsutamist, kolmandatele isikutele kasutusse andmist, võõrandamist ning koormamist.

 (2) Käesoleva korraga sätestatut ei kohaldata vallavara suhtes, mille valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks on riigi või Lääne-Nigula valla õigusaktidega kehtestatud erikord.

 (3) Käesolevat korda ei rakendata eluruumide kasutusse andmise kohta.

 (4) Käesolevas korras kinnisasja kohta kehtestatud sätteid kohaldatakse ka rajatistele, ehitistele, nende reaalosadele ja mõttelistele osadele ning pooleliolevatele ehitistele kuni nende aluse ja nende teenindamiseks vajaliku maatüki kandmiseni kinnistusraamatusse.

§ 2.  Vallavara

 (1) Vallavaraks käesoleva korra tähenduses on Lääne-Nigula valla omandis olevad asjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

 (2) Vallavara valdamisest, kasutamisest ja käsutamisest saadud tulu, samuti tulu, mida saadakse valla teenistuses olevate isikute tegevuse läbi lepingu alusel ning selle töö vili kuulub vallale, kui seadusest, valla õigusaktidest või nende alusel sõlmitud lepingutest ei tulene teisiti.

§ 3.  Vallavara kasutamise otstarve

 (1) Vallavara kasutatakse:
 1) avalikuks otstarbeks;
 2) valla valitsemise otstarbeks;
 3) vallale tulu saamiseks.

 (2) Avalikuks otstarbeks kasutatakse vallavara, mis on ühiskondliku olemuse tõttu kasutatav igaühe poolt või mida on mõistlik anda kasutamiseks avalikes huvides tegutsevale juriidilisele isikule (eeskätt mittetulundusühingule või sihtasutusele).

 (3) Valla valitsemise otstarbeks kasutatakse vallavara, mis on vajalik valla ametiasutustele ning ametiasutuse hallatavatele asutustele nende õigusaktidest ja põhimäärustest tulenevate ülesannete täitmiseks.

 (4) Vallavara, mida ei kasutata avalikuks otstarbeks, valitsemise otstarbeks ega ole otsustatud võõrandada, kasutatakse tulu saamiseks.

§ 4.  Vallavara valitsejad

 (1) Vallavara valitsejad on:
 1) valla ametiasutus;
 2) ametiasutuse hallatav asutus;
 3) lepingu alusel kolmandad isikud.

 (2) Vallavarale määrab valitseja Lääne-Nigula Vallavalitsus (edaspidi: vallavalitsus) korraldusega. Valla poolt omandatav vallavara loetakse selle vallavara valitseja valitsemisalas olevaks, kellele see vallavara seaduse või tehingu alusel tuleb üle anda või kes on õigustatud või kohustatud selle vastu võtma.

 (3) Vallavara valitsejad on kohustatud nende valitsemisel olevat vallavara majandama heaperemehelikult ning hoolitsema selle säilimise ja korrashoiu eest. Vallavara valitseja määrab vallavara eest varaliselt vastutavad isikud. Kui vallavara eest varaliselt vastutavat isikut ei ole määratud, on selle vallavara eest varaliselt vastutav asutuse juht.

 (4) Vallavara majandamiseks ja kindlustamiseks vajalikud kommunaalteenuste osutamise jms lepingud sõlmib selleks ettenähtud vahendite piires vallavanem või vallavanema poolt volitatud isik kui õigusaktis või vara kasutusse andmise lepingus pole kokku lepitud teisti. Lepingu vastutav täitja on vallavara valitseja.

§ 5.  Vallavara üleandmine ühelt valitsejalt teisele

  Vallavara üleandmise ühelt valitsejalt teisele otsustab vallavalitsus.

2. peatükk Vallavara omandamine ja rahaliste kohustuste võtmine 

§ 6.  Riigihanked

 (1) Asjade ostmisel, teenuste tellimisel, ehitustööde tellimisel ja ehitustööde kontsessiooni andmisel (edaspidi vallavara omandamisel) on kohustus järgida riigihangete seaduses sätestatud riigihanke korraldamise põhimõtteid.

 (2) Riigihangete seaduses nimetatud hankekorra kehtestab vallavalitsus.

§ 7.  Vallavara omandamise otsustajad

 (1) Vallavara omandamise otsustab volikogu kui:
 1) vallavara omandamine on volikogu ainupädevuses seaduse alusel;
 2) kui sellega võetakse vallale rahaliselt hinnatavaid kohustusi, mis ületavad selleks eelarves ettenähtud vahendid;
 3) sellega võetakse rahalisi kohustusi järgnevate aastate eelarvetes ja kulutuste tegemine ei lähtu valla kehtivast eelarvestrateegiast;
 4) omandatakse kinnisasi, piiratud asjaõigus, aktsiaid või osasid kui käesolevas korras pole sätestatud teisiti.

 (2) Vallavara omandamise otsustab vallavalitsus kui vallavara omandamine on jooksva aasta eelarves ette nähtud.

 (3) Vallavalitsus võib otsustada kinnisasja või piiratud asjaõiguse omandamise kui:
 1) kinnisasi omandatakse tasuta ning omandatakse olemasoleva või planeeritud avaliku tee alune või muu avaliku huvi seisukohalt oluline katastriüksus või sellega seotud piiratud asjaõigus;
 2) omandatakse kinnisasi või piiratud asjaõigus, mille omandamine on ette nähtud valla jooksva aasta eelarves investeeringu elluviimise vms projekti raames ja selleks on planeeritud eelarves vahendid.

 (4) Vallavalitsus võib erandkorras otsustada kinnisasja omandamise kui kinnisasja omandamiseks avaneb majanduslikult soodne võimalus (nt kohtutäituri oksjon) ja selle kasutamine tuleb otsustada enne järgmise korralise volikogu istungi toimumist. Sellisel juhul kooskõlastab kinnisasja omandamise volikogu eelarvega tegelev komisjon.

 (5) Vallavara omandamise otsustab vallavara valitseja (ametiasutus või hallatav asutus) jooksva aasta eelarves ettenähtud vahendite piires, kui vallavara hind ei ületa 5 000 eurot, vallavara omandamine on vajalik põhimääruse järgsete ülesannete täitmiseks ning toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud hangete korda järgides.

 (6) Riigilt saadava vallavara taotlemine ja vallale üleandmine (munitsipaliseerimine) toimub nimetatud valdkonda reguleerivates õigusaktides ettenähtud korras.

§ 8.  Vallavara omandamine pärimise või kinkimise teel

 (1) Pärimine toimub vastavalt pärimisseadusele. Pärimismenetluse viib läbi vallavalitsus.

 (2) Kingi vastuvõtmise otsustab üldjuhul vallavalitsus. Kui kingiga kaasnevad varalised õigused on väiksemad, kui sellega kaasnevad kohustused, otsustab vallale kingi vastuvõtmise või sellest loobumise volikogu.

 (3) Pärandvara ja kingi hindamise korraldab vallavalitsus. Pärandvara või kingi valdajaks jääb valla ametiasutus või hallatav asutus, kes on seaduse alusel, testamendis või kinkelepingus näidatud pärijana või kingi saajana. Kui pärijaks või kingi saajaks on Lääne-Nigula vald, määrab pärandi või kingi valdaja vallavalitsus.

§ 9.  Vallavara omandamise lepingu sõlmimine

 (1) Kinnisasja, piiratud asjaõiguse, aktsiate või osade omandamise lepingu sõlmib vallavanem või vallavanema poolt volitatud isik kui volikogu otsuses ei ole ette nähtud teisiti.

 (2) Kui vallavara omandamine kuulub vallavalitsuse pädevusse, siis allkirjastab lepingu vallavanem või vallavanema poolt volitatud isik.

 (3) Kui vallavara omandamine kuulub ametiasutuse või valla hallatava asutuse pädevusse, sõlmib vallavara omandamise lepingu või kinnitab vastava tehingu vastava asutuse juht või tema poolt volitatud isik.

3. peatükk Vallavara kasutusse andmine 

1. jagu Üldsätted 

§ 10.  Vallavara kasutusse andmine

 (1) Vallavara võib anda teisele isikule rendile, üürile või koormata seda hoonestusõiguse, kasutusvalduse või muu piiratud asjaõigusega.

 (2) Vallavara antakse teiste isikute kasutusse:
 1) enampakkumise teel;
 2) eelläbirääkimistega pakkumise teel;
 3) lihtsustatud korras pideva avaliku teavitamisega;
 4) otsustuskorras.

 (3) Vallavara kasutusse andmise viisi määrab vallavara kasutusse andmise otsustaja järgides käesolevas korras sätestatut.

 (4) Vallavara antakse kolmandatele isikutele kasutusse tähtajaliselt, välja arvatud juhul, kui on tõenäoline, et vara on vallale lähitulevikus vaja muuks otstarbeks või kui muul põhjusel on vaja jätta vallale võimalus vara kasutusleping lõpetada.

 (5) Lihtsustatud korras käesolevat korda järgimata võib vallavara kasutusse anda:
 1) ajutiseks lühiajaliseks kasutamiseks (tunniarvestuse, ajagraafiku vms alusel) vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel vallavara valitseja poolt;
 2) kui vallavara väärtus on alla 1000 euro.

 (6) Osavallas asuva vallavara kasutusse andmise korral küsitakse eelnevalt osavallakogu arvamust. Osavallakogu arvamus pole vajalik vallavara kasutusse andmisel käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhtudel.

§ 11.  Vallavara kasutusse andmise otsustajad ja tähtajad

 (1) Vallavara kasutusse andmise otsustab volikogu kui:
 1) vallavara antakse kasutusse tasuta või tavapärasest väiksema tasu eest;
 2) Vallavara antakse kasutusse otsustuskorras;
 3) Vallavara antakse kasutusse kauemaks kui 10 aastaks.

 (2) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavalitsus kui:
 1) kasutusse antava vallavara väärtus ületab 5 000 eurot;
 2) kasutusse antakse kinnisasi või ruumid tähtajaga kuni 10 aastat.

 (3) Valla ametiasutus või ametiasutuse hallatav asutus otsustab vara kasutusse andmise § 10 lõikes 5 sätestatud juhtudel.

 (4) Osavalla valitsus valla ametiasutusena võib anda vara kasutusse § 25 lõikes 1 punktis 2 sätestatud lihtsustatud korras pideva avaliku teavitamise menetlusega tähtajaga kuni 5 aastat. Vara kasutusse andmise otsustab osavallavanem korraldusega.

§ 12.  Alghinna määramine vallavara kasutusse andmisel

  Vallavara kasutusse andmise alghinna määramisel võetakse aluseks:
 1) kasutusse antava vallavara senisest kasutamisest saadav tulu;
 2) samalaadse vallavara üürimise eest saadav tulu;
 3) samalaadse varaüürimise eest tulevikus eeldatavalt saadav tulu;
 4) piirkonna keskmine turuhind;
 5) vajadusel ekspertide hinnangud;
 6) muud asjaolud, mida peetakse oluliseks.

§ 13.  Vallavara kasutusse andmise lepingu sõlmimine

 (1) Vallavara kasutusse andmise lepingu sõlmib otsuse või korraldusel alusel vallavara valitseja nimel selle asutuse juht, kelle valitsemisel kasutusse antav vallavara on, kui vallavara kasutusse andmise otsuses ei sätestata teisti.

 (2) Vallavara kasutuslepingus peab olema ära näidatud:
 1) lepingu liik (üürileping, rendileping, tasuta kasutamise leping vms);
 2) lepingu sõlmimise aluseks olev õigusakt;
 3) andmed kasutusse antava vara kohta (nimetus, asukoht, koosseis ja muud vara iseloomustavad näitajad);
 4) andmed vara kasutusse saaja kohta;
 5) lepingu tähtaeg;
 6) vara kasutusotstarve;
 7) vara üleandmise ja tagastamise tähtajad ja kord;
 8) vara kasutamise eest makstava tasu suurus ja tasumise kord;
 9) varaga seonduvate kulutuste kandmise ja maksude tasumise kohustuste jaotus;
 10) vara korrashoiu- ja hoolduskohustuste jaotus;
 11) kasutusse antud vara suhtes parenduste tegemise lubatavus, kord ja hüvitamine;
 12) kasutusse andmise eritingimused vastavalt kasutusse andmise haldusaktile;
 13) sanktsioonid lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral;
 14) vara allkasutusse andmise tingimused ja kord;
 15) tagatisraha suurus lepingust tulenevate nõuete tagamiseks kasutusse andjale;
 16) lepingu ülesütlemise alused;
 17) muud vajalikud tingimused.

 (3) Vallavalitsus võib kinnitada vara kasutusse andmise lepingute tüüpvormid.

 (4) Kasutusele antava vara üleandmine kasutajale ning vara tagastamine fikseeritakse kahepoolse vara üleandmis-vastuvõtmisaktiga, milles fikseeritakse andmed vara koosseisu ja seisukorra kohta.

 (5) Vallavara valitseja kontrollib kasutusse andmise lepingu täitmist ja on kohustatud võtma tarvitusele kõiki seaduslikke meetmeid vältimaks vallale kahju tekitamist.

2. jagu Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras 

§ 14.  Vallavara tasuta või tavalisest väiksema tasu eest kasutusse andmine

  Vallavara võib lähtudes valla avalikest huvidest anda kasutusse tasuta või tavalisest väiksema tasu eest. Avalikku huvi tuleb kasutusse andmise otsuses põhjendada. Tasuta või tavapärasest madalama hinnaga kasutusse andmine on üldreeglina põhjendatud käesoleva eeskirja § 15 lg 1 p. 1 kuni 3 sätestatud juhtudel.

§ 15.  Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

 (1) Vallavara võib anda otsustuskorras kasutusse:
 1) valla osalusega äriühingutele;
 2) sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, mille asutajaks või liikmeks vald on või mis tegutsevad piirkonnas avalikes või kogukonna huvides (nt külaseltsid, kultuuriseltsid, spordiklubid vms);
 3) piirkonnas olulist ja vajalikku teenust pakkuvatele füüsilistele ja juriidilisele isikutele;
 4) kui vallavara on vajalik tööde tegemiseks või teenuste osutamiseks, mille teostaja leidmiseks on vald korraldanud hanke või konkursi ning hanke või konkursi võitja soovib sõlmida selle vallavara kasutuslepingu;
 5) vallaga äriruumide kasutuslepingut omavale isikule tema majandustegevuse laiendamiseks täiendava äriruumi taotlemisel tingimusel, et täiendav äriruum asub juba kasutatava äriruumi vahetus läheduses ning ei ole sellest suurem;
 6) muudel juhtudel lähtudes kaaluvast avalikust huvist.

 (2) Otsustuskorras kasutusse andmisel tuleb eelnevalt hinnata kasutusse andmise otstarbekus samale kasutajale olemasolevas turusituatsioonis, sealhulgas teiste isikute huvi selle vallavara kasutamise vastu ning ausa konkurentsi tagamine.

 (3) Vallavara kasutamise tasu suuruse määramisel peab arvestama samas piirkonnas samal otstarbel ja seisukorras ning samadel tingimustel kasutatava vallavara tasumäärasid.

3. jagu Vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras 

§ 16.  Enampakkumine

 (1) Enampakkumise korras antakse kasutusse vallavara, mille kasutusotstarve ei ole piiritletud ning vallavara kasutamine ei ole seotud eriliste lisatingimustega.

 (2) Enampakkumise eesmärk on võimalikult suure tulu saamine.

 (3) Vastavas otsuses või korralduses sätestatakse:
 1) kasutusse antav vallavara nimetus ja asukoht;
 2) enampakkumise liik ja korraldaja;
 3) alghind;
 4) vallavara kasutusse andmise tähtaeg;
 5) muud vajalikuks peetavad tingimused.

§ 17.  Enampakkumise teade

  Enampakkumise korras vallavara kasutusse andmise teade avaldatakse valla veebilehel, maakonna ajalehes ja vajadusel üleriigilises ajalehes vähemalt 10 päeva enne enampakkumise läbiviimist ning vastavas otsuses või korralduses ning teates peab olema märgitud:
 1) enampakkumise korraldaja;
 2) kasutusse antava vallavara nimetus, asukoht ja lühiiseloomustus, kinnisvara puhul ka maatüki suurus ja sihtotstarve;
 3) enampakkumise läbiviimise koht ja aeg;
 4) kasutusse andmise alghind;
 5) enampakkumise viis;
 6) enampakkumise ja lepingu tingimustega tutvumise aeg ja koht;
 7) nõutavad dokumendid pakkumisest osavõtja kohta;
 8) osalemise osavõtutasu ja vajadusel tagatisraha suurus, tasumise tähtaeg ja viis.

§ 18.  Enampakkumisele mineva vallavara alghinna määramine

 (1) Alghinna määramisel lähtutakse käesolevas määruses sätestatust.

 (2) Teistkordsel enampakkumisel võib otsustaja alghinda alandada.

§ 19.  Enampakkumise viisid

  Enampakkumine viiakse läbi avalikult, kas suulise või kirjaliku enampakkumisena vastavalt käesoleva määruse 6. peatükis sätestatud avaliku enampakkumise läbiviimise korrale.

§ 20.  Otsuse tühistamine

  Kui parima pakkumise teinud isik ei ole määratud tähtajaks sõlminud kasutusse andmise lepingut, on vallavara kasutusse andmise otsustajal õigustehtud otsus tühistada ja kutsuda lepingulistesse suhetesse paremuselt järgmise pakkumise teinud isik või korraldada uus pakkumine.

§ 21.  Enampakkumise tulemuste kinnitamine

  Enampakkumise tulemused kinnitab ja vallavara kasutusse andmise otsustab vallavalitsus.

4. jagu Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras 

§ 22.  Eelläbirääkimistega pakkumine

 (1) Eelläbirääkimistega pakkumine on vallavara kasutusse andmise viis, kus teatud lisatingimuste täitmine on sama oluline kui kasutusse andmisest saadav tasu.

 (2) Lisatingimuseks on rentniku kohustus teha kasutusse antava vallavara suhtes või selle abil teatud tööd või osutada teatud teenust või teatud tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole otseselt seotud kasutusse antava vallavaraga või tagada omavalitsusele kui teenust osutavale isikule ligipääs varale või selle osale niipalju kui see on vajalik teenuse osutamiseks.

 (3) Eelläbirääkimistega pakkumine viiakse läbi vastavalt käesoleva määruse 6. peatüki 4. jaos sätestatud korrale.

 (4) Eelläbirääkimistega pakkumise korraldamise otsustab volikogu, kui kasutusse antakse kinnisvara tähtajaga üle 10 aasta või kasutusse antava vallavara väärtus on üle 30 000 euro. Muul juhul langetab otsuse vallavalitsus. Vastavas otsuses või korralduses sätestatakse:
 1) kasutusse antav vallavara nimetus ja asukoht;
 2) eelläbirääkimiste korraldaja;
 3) tasu alghind ja kõrvaltingimused;
 4) vallavara kasutusse andmise tähtaeg;
 5) muud vajalikuks peetavad tingimused.

§ 23.  Eelläbirääkimistega pakkumise korras vallavara kasutusse andmise teade

  Eelläbirääkimistega pakkumise korras vallavara kasutusse andmise teade avaldatakse valla veebilehel, maakonna ajalehes ja vajadusel ühes üleriigilises ajalehes vähemalt 10 päeva enne pakkumiste esitamise tähtaega ning otsuses või korralduses ja teates peab olema märgitud:
 1) kasutusse antava vallavara nimetus, asukoht ja lühiseloomustus, kinnisvara puhul ka maatüki suurus, sihtotstarve ja kehtivad kitsendused;
 2) eelläbirääkimiste korraldaja;
 3) lisatingimused ja kasutusse andmise tasu algsuurus;
 4) nõutavad dokumendid pakkumisest osavõtja kohta;
 5) pakkumiste esitamise koht, tähtaeg (kuupäev, kellaaeg), pakkumiste avamise koht ja aeg;
 6) millal ja kus saab kasutusse andmise tingimustega, vallavara kasutusotstarbe osas tehtavate piirangutega ja pakkumise võitja väljaselgitamise alustega tutvuda;
 7) osavõtutasu suurus ja tagatisraha suurus, tasumise tähtaeg ja viis/tingimused.

§ 24.  Eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine

  Eelläbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitab ja vallavara kasutusse andmise otsustab vallavalitsus.

5. jagu Vallavara kasutusse andmine lihtsustatud korras pideva avaliku teavitamisega 

§ 25.  Vallavara kasutusse andmine lihtsustatud korras pideva avaliku teavitamisega

 (1) Pideva avaliku teavitamisega võib vallavara kasutusse anda kui:
 1) vallavara kasutusse andmine enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras on nurjunud. Vallavara kasutusse andmisel on kasutusse andmise tingimused samad, mis algses kasutusse andmise otsuses. Tingimuste üle võib pidada läbirääkimisi. Kui läbirääkimiste tulemusena on vara kasutusse andmise eelduseks algsest otsusest leebemad tingimused, siis tuleb vara kasutusse andmiseks uutel tingimustel nõusolekut küsida vallavara kasutusse andmise otsustajalt;
 2) kasutusse antakse üksikuid mitteeluruume kasutamise tähtajaga kuni 5 aastat ja kasutuslepingu lõpetamise etteütlemise tähtajaga mitte üle 1 kuu. Vara kasutusse andmisel on aluseks kehtiv turuhind. Vara kasutusse andmise tingimused kehtestab vara kasutusse andmise otsustaja korralduse või käskkirjaga.

 (2) Vallavara kasutusse andmise kuulutus avaldatakse alaliselt valla veebilehel ja/või avalikus kinnisvaraportaalis. Pakkumisi võib hakata esitama 7 päeva möödumisel teate avaldamisest ja lepingu sõlmimise õigus on pakkujal, kes esitab esimesena nõuetele vastava pakkumise.

 (3) Kui pakkumise esitab üheaegselt (sama kalendripäeva jooksul) kaks või enam pakkujat, siis korraldatakse nende vahel suuline või kirjalik enampakkumine käesolevas korras sätestatud tingimustel.

4. peatükk Vallavara võõrandamine 

1. jagu Üldsätted 

§ 26.  Vallavara võõrandamine

 (1) Vallavara võõrandamine on vallavara tasu eest või tasuta teise isiku omandisse andmine.

 (2) Vallavara võib võõrandada, kui:
 1) vallavara ei ole enam avalikuks otstarbeks ega valitsemise otstarbeks vajalik;
 2) vallavara kasutamine ilma võõrandamiseta ei ole võimalik, põhjendatud või on vallale kahjulik;
 3) vallavara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
 4) muudel seaduses ja volikogu poolt ettenähtud juhtudel.

§ 27.  Vallavara võõrandamise viisid

  Vallavara võõrandatakse:
 1) avaliku enampakkumise korras;
 2) eelläbirääkimistega pakkumise korras;
 3) otsustuskorras;
 4) volikogu otsusel muul viisil.

§ 28.  Vallavara alghinna määramine võõrandamisel

  Vallavara võõrandamise alghinna määramisel võetakse aluseks:
 1) eksperdi antud hinnang;
 2) vallavara eeldatav turuväärtus;
 3) vallavara erilised tunnused;
 4) muud asjaolud, mida peetakse oluliseks.

§ 29.  Vallavara võõrandamise otsustamine

 (1) Vallavara võõrandamise otsustab volikogu:
 1) võõrandatakse kinnisasi, piiratud asjaõigused või vallale kuuluvaid aktsiaid või osasid või võõrandatava vallavara turuväärtus on suurem kui 30 000 eurot;
 2) Vara võõrandatakse tasuta või alla omahinna;
 3) vara võõrandatakse otsustuskorras va juhul kui vara tegelik väärtus on alla 5000 euro.

 (2) Vallavara võõrandamise otsustab vallavalitsus kui vallavara tegelik väärtus on 1000 eurot kuni 30 000 eurot või alla 5000 eurose väärtusega vallavara võõrandatakse otsustuskorras.

 (3) Vallavara valitseja võib otsustada vallavara võõrandamise kui selle väärtus on kuni 1000 eurot. Hallatava asutuse eest korraldab vallavara võõrandamise ametiasutus.

 (4) Vallavara võõrandamise lepingu ja võõrandamisel tagatise nõudmise korral hüpoteegi seadmise lepingu sõlmib vallavalitsus. Lepingu allkirjastab vallavanem või tema poolt volitatud isik.

 (5) Vallavara võõrandamise otsuses peab olema ära näidatud:
 1) võõrandatava vallavara nimetus, asukoht ja põhinäitajad, aktsiate ja osade müügi korral müüdavate aktsiate arv ja nimiväärtus ning osa suurust iseloomustavad andmed;
 2) vallavara võõrandamise viis ja korraldaja;
 3) vallavara müügihind või alghind;
 4) osavõtutasu ja tagatisraha suurus;
 5) vallavara tasuta või alandatud hinna eest võõrandamisel põhjendus;
 6) makse- ja muud olulised müügilepingu tingimused.

 (6) Osavallas asuva vallavara võõrandamise korral küsitakse eelnevalt osavallakogu arvamust.

 (7) Vallavara võõrandamise lepingu allkirjastab kinnisasjade, piiratud asjaõiguste, aktsiate ja osade korral vallavanem või vallavanema poolt volitatud isik, teiste juhtudel vallavara valitseja.

§ 30.  Vallavara tasuta võõrandamine

  Vallavara võib tasuta võõrandada, kui:
 1) vallavara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
 2) võõrandamine on ette nähtud seaduses või volikogu õigusaktidega sätestatud korras;
 3) vallavara võõrandatakse heategevuslikel, tervishoiu, hariduse või hoolekande eesmärkidel;
 4) vallavara on füüsiliselt ja moraalselt vananenud, väärtus on tühine.

§ 31.  Otsustuskorras vallavara võõrandamine

  Otsustuskorras võib võõrandada vallavara, kui:
 1) võõrandatav vallavara võib rikneda või hävida enne enampakkumise lõpuleviimist;
 2) vallavara omandaja pakub (osutab) vallale kohaliku omavalitsuse seadusjärgsete põhiülesannete täitmiseks vajalikke töid või teenuseid;
 3) ostjaks on võõrandatava asja suhtes kehtivat kasutuslepingut omav isik või vara on kaasomandis;
 4) vallavara väärtus on alla 5000 euro;
 5) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

§ 32.  Vallavara võõrandamine otsustuskorras pideva avaliku teavitamisega

 (1) Kui vallavara võõrandamine enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras on nurjunud, siis võib vallavara võõrandamise kuulutuse avaldada alaliselt avalikus interneti portaalis ja valla veebilehel.

 (2) Vallavara võõrandamisel otsustuskorras pideva avaliku teavitamisega on võõrandamise tingimused samad, mis algses võõrandamise otsuses. Tingimuste üle võib pidada läbirääkimisi.

 (3) Kui läbirääkimiste tulemusena on vara võõrandamise eelduseks algsest võõrandamise otsusest leebemad tingimused, siis tuleb vara võõrandamiseks uutel tingimustel nõusolekut küsida vallavara võõrandamise otsustajalt.

§ 33.  Varaga tutvumine

  Pärast teate avaldamist tagab vallavalitsus informatsiooni kättesaadavuse müüdava vallavara ja müügilepingu põhitingimuste kohta ning võimaluse tutvuda müüdava varaga kohapeal.

2. jagu Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumise korras 

§ 34.  Avalik enampakkumine

  Avalik enampakkumine on vallavara müügi viis, kus müügileping sõlmitakse isikuga, kes on pakkunud kõige kõrgema ostuhinna ja nõustub kehtestatud lisatingimustega, kui need on kehtestatud.

§ 35.  Avaliku enampakkumise viisid

  Avalik enampakkumine viiakse läbi kas suulise või kirjaliku enampakkumisena vastavalt käesoleva määruse 6. peatükis sätestatud avaliku enampakkumise läbiviimise korrale.

§ 36.  Avaliku enampakkumise teade

 (1) Avaliku enampakkumise kohta avaldatakse teade valla koduleheküljel, maakonna ajalehes ja vajadusel ühes üleriigilises ajalehes vähemalt 10 päeva enne enampakkumise toimumist.

 (2) Kodulehel avaldatavas võõrandamise teates tuleb avaldada vähemalt järgmised andmed:
 1) müüdava vallavara nimetus ja asukoht;
 2) kinnisvara puhul ka maatüki suurus, sihtotstarve ja kehtivad kitsendused;
 3) aktsiate ja osade müügi korral aktsiaseltsi nimi, asukoht, registrikood, müüdavate aktsiate arv, liik, nimiväärtus ja protsent aktsiate koguarvust; osaühingu puhul osade arv, osa suurus ja osakapitali suurus;
 4) vallavara mõttelise osa müümisel kaasomaniku õigused;
 5) müügi korraldaja;
 6) enampakkumise läbiviimise vorm (suuline, kirjalik);
 7) müügi alghind;
 8) suulise enampakkumise korral selle toimumise aeg ja koht;
 9) kirjaliku enampakkumise korral pakkumiste esitamise koht, tähtaeg ja kord ning pakkumiste avamise koht, päev ja kellaaeg;
 10) osavõtutasu ja tagatisraha suurus ning selle tasumise kord;
 11) millal ja kus saab vallavara müügitingimustega tutvuda;
 12) ostuhinna tasumise kord ja tähtajad ning järelmaksuga ostuhinna tasumise korral nõutavad lepingu täitmise tagatised.

 (3) Ajalehes väldatava teate puhul tuleb avaldada vähemalt § 36 lõike 2 punktides 1, 8, 9, 11 nimetatud andmed koos viitega valla kodulehe aadressile.

§ 37.  Enampakkumise tulemuste kinnitamine

  Enampakkumise tulemused kinnitab ja vallavara võõrandamise otsustab vallavalitsus.

§ 38.  Müügilepingu sõlmimine

  Enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping kolme kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates.

§ 39.  Otsuse kehtetuks tunnistamine

  Kui parima pakkumise teinud isik ei ole määratud tähtajaks sõlminud müügilepingut, on vallavara võõrandamise otsustajal õigustehtud otsus kehtetuks tunnistada ja kutsuda lepingulistesse suhetesse paremuselt järgmise pakkumise teinud isik või korraldada uus pakkumine. Võitja poolt sissemakstud tagatisraha sellisel juhul ei tagastata.

3. jagu Vallavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras 

§ 40.  Eelläbirääkimistega pakkumine

 (1) Eelläbirääkimistega pakkumine on vallavara müügi viis, mida rakendatakse siis, kui teatud lisatingimuste täitmine on sama oluline kui müügihind.

 (2) Lisatingimusteks võivad olla:
 1) teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
 2) investeeringute suurus;
 3) keskkonnaalaste tingimuste täitmine;
 4) muud müügi otsustaja kehtestatud tingimused.

 (3) Eelläbirääkimistega pakkumine viiakse läbi vastavalt käesoleva määruse 6. peatüki 4. jaos sätestatud korrale.

§ 41.  Vallavara võõrandamise eelläbirääkimistega pakkumise teade

  Eelläbirääkimistega pakkumise korras vallavara võõrandamise teade avaldatakse valla koduleheküljel, maakonna ajalehes vähemalt 10 päeva enne pakkumiste esitamise tähtaega ning otsuses või korralduses ja teates peab olema märgitud:
 1) võõrandatava vallavara nimetus, asukoht ja lühiseloomustus, kinnisvara puhul ka maatüki suurus ja sihtotstarve;
 2) eelläbirääkimiste korraldaja;
 3) lisatingimused ja alghind;
 4) nõutavad dokumendid pakkumisest osavõtja kohta;
 5) pakkumiste esitamise koht, tähtaeg (kuupäev, kellaaeg), pakkumiste avamise koht ja aeg;
 6) millal ja kus saab võõrandamise tingimustega, vallavara kasutusotstarbe osas tehtavate piirangutega ja pakkumise võitja väljaselgitamise alustega tutvuda;
 7) osavõtutasu suurus ja tagatisraha suurus, tasumise tähtaeg ja viis/tingimused.

§ 42.  Eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine

  Eelläbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitab ja vallavara võõrandamise otsustab vallavalitsus.

5. peatükk Avaliku enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise kord 

1. jagu Üldsätted 

§ 43.  Avaliku enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha

 (1) Osavõtutasu suuruse määrab otsustaja ning seda ei tagastata ühelegi isikule ja arvestatakse pakkumise kulude katteks.

 (2) Tagatisraha suuruse määrab vallavara võõrandamise otsustaja, selle suurus on kuni 10% vallavara alghinnast kuid mitte vähem kui 25 eurot.

 (3) Mittevõitnud osalejatele tagastatakse makstud tagatisraha 15 päeva jooksul peale pakkumise tulemuste kinnitamist vallavalitsuse poolt.

 (4) Isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise või tulemuste kinnitamata jätmise, tagatisraha ei tagastata.

§ 44.  Enampakkumise võitja

 (1) Enampakkumise võitjaks on pakkumises kõrgeima summa pakkunud osaleja. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse pakkumise, korraldatakse nende vahel seitsme päeva jooksul täiendav enampakkumine.

 (2) Täiendavate pakkumiste alghinnaks on varem pakutud kõrgeim summa. Kui üks varem pakkumises osalejatest ei osale täiendavas pakkumises, on võitja teine võrdse pakkumise teinud osaleja. Kui ka täiendav pakkumine ei selgita võitjat, korraldatakse täiendavaid pakkumisi kuni võitja väljaselgitamiseni.

 (3) enampakkumise võitja on kohustatud 15 päeva jooksul enampakkumise toimumise päevast, tasuma pakutud summa Lääne-Nigula Vallavalitsuse või kokkulepitud notari deposiitarvele arveldusarvele.

§ 45.  Tulemuste kinnitamine või enampakkumise nurjunuks tunnistamine

 (1) Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata 15 päeva jooksul arvates enampakkumise toimumise päevale järgnevast päevast.

 (2) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumine tunnistatakse nurjunuks.

 (3) Enampakkumine loetakse enampakkumise korraldaja ettepanekul nurjunuks, kui:
 1) on rikutud enampakkumise ettevalmistamise korda;
 2) oluliselt rikuti enampakkumise läbiviimise korda;
 3) enampakkumisel viibivad isikud ei allu enampakkumise läbiviija korraldustele, eiravad läbiviimise korda;
 4) pärast enampakkumise läbiviimist selgub, et lepingu sõlmimise õiguse omandanud isik on esitanud valeandmeid ning suuruselt teise pakkumise teinud isik ei ole enam huvitatud lepingu sõlmimisest;
 5) enampakkumisel ei olnud nõutud arv osalejaid;
 6) osavõtjate vahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise käiku.

 (4) Enampakkumise nurjunuks tunnistamist tuleb põhjendada.

§ 46.  Tulemustest teatamine

 (1) Enampakkumisel osalenutele teatatakse enampakkumise tulemuste kinnitamisest või kinnitamata jätmisest tähitud kirjaga või muul sobival viisil, teatades samas võitjale lepingu sõlmimise kuupäeva.

 (2) Teate vastuvõtmisest keeldumisel või mõjuva põhjuseta määratud tähtajal lepingu sõlmimisele mitteilmumisel kaotab enampakkumise kinnitatud võitja õiguse lepingu sõlmimiseks. Tagatisraha sellisel juhul kinnitatud võitjale ei tagastata.

 (3) Lepingu sõlmimisel muutub tagatisraha lepingujärgseks makseks ja selles ulatuses tehakse tasaarvestus.

2. jagu Suuline enampakkumine 

§ 47.  Suulise enampakkumise avatuks kuulutamine

  Enampakkumist korraldava komisjoni (enampakkumise korraldaja) esimees või aseesimees (edaspidi enampakkumise läbiviija) kuulutab suulise enampakkumise ettenähtud ajal ja kohas avatuks, seejärel tutvustab ta komisjoni liikmeid ja tema poolt määratud protokollijat ning teeb ruumis viibijatele ettepaneku registreerida end enampakkumisest osavõtjana.

§ 48.  Enampakkumisest osavõtjate registreerimine

 (1) Enampakkumisest osa võtta soovijad või nende esindajad esitavad nõutud dokumendid. Peale seda registreeritakse nad osavõtjate lehel, millele kantakse osalejate nimed, nende elu- või asukohad ning annavad allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise korrast ja lepingu tingimustest ning vara seisukorrast. Esindajad esitavad vastava volikirja. Kui osavõtutasu ja tagatisraha oli lubatud tasuda ka kohapeal, siis antakse enampakkumisest osa võtta soovijatele võimalus osavõtutasu ja tagatisraha tasumiseks enne enampakkumise algust.

 (2) Isikud, kes ise või kelle volitatud esindajad ei nõustu andma käesolevas paragrahvis lõikes 1 ettenähtud allkirja või ei tasu osavõtutasu ja tagatisraha või ei esita tõendeid nende tasumise või nõutud pangagarantii olemasolu kohta, enampakkumisele ei lubata.

 (3) Kui enampakkumisele ei ilmunud ühtegi osalejat või kui ilmunud osalejat (osalejaid) ei lubata pakkumisest osa võtta, loeb vallavarakomisjon enampakkumise nurjunuks.

§ 49.  Registreerimisnumber

  Enampakkumisele lubatud isikule väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta osaleb kuni enampakkumise lõpuni.

§ 50.  Reeglite tutvustamine

  Enne pakkumiste esitamist tutvustab enampakkumise läbiviija enampakkumise reegleid ja kaebuste (protestide) esitamise korda ning teatab osalejate arvu, nende registreerimise numbrid ja enampakkumise sammu (minimaalse pakkumise määra). Reeglitega nõustumist kinnitavad osavõtjad allkirjaga.

§ 51.  Pakkumiste esitamine

 (1) Pakkumist alustatakse alghinnast. Enampakkumisest osavõtja annab enampakkumise läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast enampakkumise läbiviijalt selleks vastava loa saamist. Pakkumised tehakse täiseurodes. Enampakkumise läbiviija teatab osaleja numbri ja pakkumise suuruse.

 (2) Enampakkumise käik ja tulemused fikseeritakse pakkumiste lehel.

§ 52.  Korraldustele allumine

  Kõik osalejad ja saalis viibijad on kohustatud enampakkumise ajal alluma enampakkumise läbiviija korraldustele. Enampakkumise läbiviijal on õigus nõuda korrarikkujate lahkumist, kui nad teistkordselt on rikkunud enampakkumise reegleid või ei ole täitnud läbiviija korraldusi. Vallavarakomisjonil on õigus lugeda enampakkumine nurjunuks, kui osalejad ei täida enampakkumise läbiviija korraldusi.

§ 53.  Pakkumiste lõpetamine

 (1) Enampakkumise läbiviija kuulutab pakkumise lõppenuks pärast kõrgeima pakutud rendi- või ostuhinna kolmekordset teatamist.

 (2) Osavõtja, kelle pakutud rendi- või ostuhind oli kõrgeim, annab enne lahkumist pakkumiste lehele allkirja selle kohta, et ta kohustub peale enampakkumise tulemuste kinnitamist võtma rendile enampakkumisel olnud vallavara või maksma vallavara eest pakutud hinda. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse rendi- või müügilepingu sõlmimiseks ning tagatisraha talle ei tagastata.

§ 54.  Pakkumiste protokoll

 (1) Enampakkumise kohta koostatakse protokoll, milles fikseeritakse alghind, minimaalse pakkumise määr, pakkumisel väljakujunenud rendi või ostu hind ja rendi- või müügilepingu sõlmimise õiguse omandanud isiku andmed. Kui enampakkumise nurjumist põhjustav asjaolu leiab aset enampakkumise läbiviimisel, kantakse see protokolli. Protokollis peab kajastuma ka suuruselt teise pakkumise teinud osavõtja.

 (2) Protokollile kirjutavad alla enampakkumise läbiviija ja protokollija.

 (3) Protokolli lahutamatuteks lisadeks on osavõtjate registreerimise leht ja pakkumiste leht.

§ 55.  Kaebuste esitamine

  Kaebused suulise enampakkumise läbiviimise kohta esitatakse enampakkumise päevale järgneva kolme tööpäeva jooksul kirjalikult vallavalitsusele.

3. jagu Kirjalik enampakkumine 

§ 56.  Kirjalikul enampakkumisel osalemine

 (1) Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab osaleja enampakkumise korraldajale kinnise ümbriku, millele on märgitud enampakkumisele pandud objekti nimetus ja asukoht.

 (2) Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) täielikke andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht) ja kontaktisiku sidevahendi numbrit;
 2) nõusolekut osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel või müüdava vallavara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
 3) kinnitust, et pakkuja on varaga tutvunud ja ei esita müügilepingu sõlmimisel ja selle järgselt pretensioone või nõudeid;
 4) dokumenti ettenähtud osavõtutasu ja vajadusel tagatisraha tasumise või nõutud pangagarantii kohta. Osavõtutasu ja tagatisraha tasumist tõendava dokumendi puudumine ei ole pakkumuse tagasilükkamise aluseks kui vallavalitsuse pangakonto andmed võimaldavad tuvastada, et summad olid nõuetekohaselt ja tähtaegselt tasutud;
 5) sõnade ja numbritega kirjutatud pakutud rendisummat või arvulist pakkumissummat ostuks;
 6) rendi puhul tegevusalasid, millega rendipinnal kavatsetakse tegeleda;
 7) pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, juriidilise isiku esindaja puhul volikirja.

 (3) Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta kehtestatud nõuetele, enampakkumises ei osale.

§ 57.  Pakkumiste registreerimine

  Pakkumiste kinnised ümbrikud registreeritakse vastavalt nende saabumise järjekorrale kuupäevaliselt ja kellaajaliselt vallavalitsuse kantseleis.

§ 58.  Pakkumiste avamine ja protokolli koostamine

 (1) Varem väljakuulutatud kohas ja kuupäeval ning kellaajal avab enampakkumise korraldaja ümbrikud vastavalt nende saabumise järjekorrale. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumiste esitajad ja nende esindajad. Enampakkumise läbiviija viseerib kõik pakkumised ning kannab nad pakkumiste lehele.

 (2) Pakkumise kohta koostatakse protokoll, mille lahutamatuks osaks on pakkumiste leht ning need saadetakse pakkumisele järgneva 3 tööpäeva jooksul pakkumisest osavõtjatele.

 (3) Kui enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist, loeb enampakkumise korraldaja enampakkumise nurjunuks.

§ 59.  Pakkumised, mida arvesse ei võeta

  Pakkumisi, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta teates sätestatud tingimustele, arvesse ei võeta. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumise kohta tehakse enampakkumise protokolli märge arvesse võtmata jätmise põhjuste kohta.

§ 60.  Kaebuste esitamine

  Kaebused kirjaliku enampakkumise läbiviimise kohta esitatakse kirjalikult vallavalitsusele kolme tööpäeva jooksul peale protokolli kättesaamist.

§ 61.  Kirjaliku enampakkumise korraldamine elektroonilise oksjonina

 (1) Kirjaliku enampakkumise võib läbi viia elektroonilise oksjonina selleks ettenähtud avaliku interneti portaali kaudu.

 (2) Kirjaliku enampakkumise korraldamisel elektroonilise oksjonina viib enampakkumise korraldaja enampakkumise läbi konkreetse interneti portaali kasutustingimustel, lähtudes käesolevas korras sätestatust ulatuses, mis ei ole vastuolus elektroonilise oksjoni mõttega ja oksjoni läbiviimiseks kasutatava interneti portaali kasutustingimustega.

 (3) Elektroonilise oksjoni korraldamisel võib enampakkumise korraldaja jätta enampakkumise läbiviimise komisjoni määramata. Kui komisjoni ei ole määratud, täidab korraga määratud komisjoni ülesandeid enampakkumise korraldaja või korraldaja poolt selleks volitatud isik.

 (4) Elektroonilise oksjoni korraldamisel võib enampakkumise korraldaja anda kokkuleppega enampakkumise protokolli koostamise kohustuse üle kolmandale isikule.

4. jagu Eelläbirääkimistega pakkumine 

§ 62.  Pakkumise esitamine

 (1) Pakkumisest osa võtta soovija peab tegema pakkumise nii renditasu või ostuhinna kui ka kõigi lisatingimuste suhtes ning esitama kõik nõutavad dokumendid või tagatised tehtud pakkumise täitmiseks.

 (2) Pakkumised esitatakse kirjalikult ümbrikus, kus peale lõikes 1 nimetatu peavad olema täielikud andmed pakkuja kohta (nimi, isikukood, aadress; registrikood, asukoht, esindajate volikirjad; dokument osavõtutasu tasumise kohta jms) ning tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta.

§ 63.  Pakkumiste avamine

 (1) Pakkumiste ümbrikud avab enampakkumise korraldaja pakkumise teates nimetatud kohas ja ajal. Pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla enampakkumise läbiviija ja protokollija.

 (2) Isikuid, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, läbirääkimistele ei lubata.

 (3) Pakkumiste ja eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ja teistele pakkumise esitajatele ei avaldata. Avalikustada võib pakkumiste arvu ja mitu neist vastas nõuetele.

§ 64.  Eelläbirääkimistele kutsumine ja pakkumise vormistamine

 (1) Eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud isikud.

 (2) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise või teatab pakkumisest loobumisest.

 (3) Võrdväärsete pakkumiste korral antakse võitja väljaselgitamiseks nendele pakkujatele võimalus seitsme päeva jooksul oma pakkumisi täiendada.

 (4) Pakkumise kohta koostatakse protokoll, mille lahutamatuks osaks on pakkumiste leht ning väljavõte protokollist saadetakse pakkumisele järgneva kolme tööpäeva jooksul pakkumisest osavõtjatele.

§ 65.  Kaebuste esitamine

  Kaebused eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise kohta esitatakse kirjalikult vallavalitsusele kolme tööpäeva jooksul peale protokolli kättesaamist.

6. peatükk Vallavara koormamine 

§ 66.  Vallavara koormamise mõiste

  Vallavara koormamine on valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku kasutusõiguse (servituudi), reaalkoormatise, ostueesõiguse või hoonestusõiguse seadmine.

§ 67.  Reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine

 (1) Valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine on lubatud, kui see toimub:
 1) selleks seadusest tulenevat õigust omava isiku nõudel ja kasuks;
 2) avalikes huvides.

 (2) Valla omandis olevale kinnisasjale seab reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse volikogu.

§ 68.  Isikliku kasutusõiguse seadmine

 (1) Valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine on lubatud, kui:
 1) see toimub selleks seaduslikku õigust omava isiku nõudel ja kasuks;
 2) see toimub avalikes huvides.

 (2) Isikliku kasutusõiguse seadmise otsustab:
 1) vallavalitsus, kui see toimub vastaval kinnisasjal asuva tehnovõrgu või –rajatise omaniku kasuks;
 2) muudel juhtudel volikogu.

 (3) Isiklik kasutusõigus seatakse tasu eest või tasuta. Tasuta isikliku kasutusõiguse seadmine võib toimuda seaduses sätestatud juhtudel või arengukavas kajastatud avalikest huvidest lähtuvalt . Isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmib vallavanem.

§ 69.  Hoonestusõiguse seadmine

 (1) Hoonestusõigust võib seada enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras.

 (2) Hoonestusõiguse seadmise otsustuskorras otsustab:
 1) volikogu - hoonestamata munitsipaalmaa koormamisel;
 2) vallavalitsus - hoonestusõiguse seadmisel munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks.

§ 70.  Hoonestusõiguse seadmise ettevalmistamine

 (1) Hoonestusõiguse seadmise hoonestamata munitsipaalmaale algatab ning vajalikud materjalid valmistab ette vallavalitsus oma algatusel või huvitatud isiku taotlusel.

 (2) Hoonestusõiguse seadmise ettevalmistamisel vallavalitsus:
 1) korraldab kehtestatud planeeringut arvestades kinnisasjale katastriüksuse moodustamise sellele hoonestusõiguse seadmise eesmärgil;
 2) teeb ettepaneku hoonestusõiguse aastatasu kohta.

 (3) Hoonestusõiguse seadmiseks vajalike ettevalmistustööde lõppedes võtab volikogu vastu otsuse hoonestusõiguse seadmiseks. Hoonestusõiguse seadmise otsus peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) hoonestusõigusega koormatava maa suurus, asukoht, sihtotstarve ja katastritunnus;
 2) hoonestusõiguse aastatasu algsuurus;
 3) hoonestusõiguse seadmise tingimused;
 4) hoonestamise tingimused (katastriüksuse sihtotstarve, lubatud ehitiste arv krundil, ehitis(t)e lubatud suurim ehitusalune pind, ehitis(t)e lubatud kõrgus ja hoonestamise tähtaeg);
 5) hoonestusõiguse seadmise viis (enampakkumine või otsustuskord);
 6) enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise viis (suuline või kirjalik) ja avalduste esitamise tähtaeg, mis ei või olla lühem kui 15 päeva teate ilmumise päevast arvates;
 7) osavõtutasu ning tagatise suurus ja tasumise kord;
 8) lepingu sõlmimiseks nõutavad tagatised;
 9) enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise läbiviija nimi.

 (4) Teadaanne hoonestusõiguse seadmisest enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras avaldatakse valla kodulehel ja vajadusel üleriigilises ajalehes vähemalt 15 päeva enne avalduste esitamise tähtpäeva.

 (5) Hoonestusõiguse seadmise kuulutus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
 1) pakkumise läbiviija nimi;
 2) pakkumise viis;
 3) hoonestusõigusega koormatava maa suurus, asukoht ja sihtotstarve;
 4) hoonestusõiguse aastatasu algsuurus ja hoonestusõiguse tähtaeg;
 5) hoonestamise tingimused ja hoonestamise tähtaeg;
 6) avalduste esitamise koht, aeg ja viis;
 7) osavõtutasu ja tagatisraha suurus ning tasumise kord;
 8) enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise tingimustega tutvumise aeg ja koht.

§ 71.  Hoonestusõiguse seadmise enampakkumine

 (1) Enampakkumisel või konkursil võivad osaleda kõik isikud, kes on tasunud osavõtutasu ja tagatisraha ning on oma kirjalikus avalduses nõustunud hoonestusõiguse tingimustega.

 (2) Enampakkumisel või konkursil osalemiseks esitab taotleja pakkumise korraldajale kirjaliku avalduse kuulutuses märgitud tähtajaks. Avalduses peab olema kirjutatud:
 1) taotleja nimi ja isikukood, juriidilise isiku nimi, asukoht ja registrikood;
 2) selgesõnaline nõusolek hoonestusõiguse tingimustega;
 3) pakutava hoonestusõiguse aastatasu suurus.

 (3) Hoonestusõiguse seadmise enampakkumine viiakse läbi kas suulise või kirjaliku enampakkumisena. Enampakkumise läbiviimisel kohaldatakse käesoleva korra paragrahve, mis sätestavad enampakkumise korra, arvestades erisust, et pakkumise objektiks on hoonestusõiguse tasu.

§ 72.  Hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

  Hoonestusõiguse seadmisel eelläbirääkimistega pakkumise korras kohaldatakse käesoleva korra paragrahve, mis sätestavad eelläbirääkimistega pakkumise korra, arvestades järgmisi erisusi:
 1) pakkumise objektiks on hoonestusõiguse aastatasu;
 2) alghind tehakse pakkujatele teatavaks;
 3) kui pakkumisest osavõtjale antakse õigus ettepanekute tegemiseks töö või teenuse täpsete tehniliste või muude tingimuste kohta, peab pakkumine sisaldama täpseid andmeid pakutavate tehniliste ning muude tingimuste ja projektide kohta;
 4) pärast pakkumiste läbivaatamise lõppu esitab pakkumise läbiviija pakkumised koos omapoolse arvamusega vallavalitsusele;
 5) parima pakkumise väljaselgitamisel arvestatakse peale hoonestusõiguse tasu suuruse pakkujate poolseid tingimusi töö tegemiseks või teenuse osutamiseks, pakkujate eelnevat kogemust, oskusi ja vilumust ning töö või teenuse erilist tähendust ja iseloomu.

§ 73.  Enampakkumise ja konkursi tulemuste kinnitamine

 (1) Hoonestusõiguse seadmise enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 15 päeva jooksul pärast pakkumise tulemuste väljaselgitamist.

 (2) Enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise tulemusi ei kinnitata kui enampakkumise ettevalmistamisel ja läbiviimisel rikuti oluliselt selle läbiviimise korda.

§ 74.  Hoonestusõiguse leping

  Enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise järel või pärast otsuse või korralduse vastuvõtmist hoonestusõiguse seadmiseks otsustuskorras sõlmib vallavanem või vallavalitsuse volitatud esindaja hoonestusõiguse seadmise lepingu ja reaalkoormatise seadmise lepingu ning vajadusel hüpoteegi seadmise lepingu ning asjaõiguslepingud hoonestusõiguse, reaalkoormatise ja hüpoteegi kandmiseks kinnistusraamatusse.

7. peatükk Vallavara mahakandmine ja nõuete hindamine 

§ 75.  Vallavara mahakandmine

 (1) Vallavara kuulub mahakandmisele:
 1) kui vallavara on muutunud kasutamiskõlbmatuks ning selle võõrandamine ei ole võimalik;
 2) kui ilmneb erinevusi olemasoleva vallavara ja raamatupidamisandmete vahel ning võib põhjendatult eeldada, et selline puudujääk ei ole kõrvaldatav.

 (2) Vallavara mahakandmise aluse tekkimisel on vallavara valdaja kohustatud koostama akti, milles näidatakse mahakandmisele kuuluva vallavara täpne koosseis, bilansiline maksumus mahakandmise põhjus ja hävitamise viis ning puudujäägi korral ka tarvitusele võetud meetmed.

 (3) Vallavara hävitamise kohta koostab vallavara valdaja akti, mis peab sisaldama andmeid hävitamise kulude ja viisi kohta, samuti andmeid vallavara hävitamisest saadud materiaalsete väärtuste kohta.

 (4) Vallavara mahakandmise otsustab:
 1) volikogu, kui vallavara jääkmaksumus on suurem kui 30 000 eurot;
 2) vallavalitsus, kui vallavara jääkmaksumus on väiksem kui 30 000 eurot.

 (5) Kui vallavara ei ole säilinud, vallavara mahakandmise vajadus tuleneb seadusest või audiitori põhjendatud ettepanekust, otsustab vallavara mahakandmise vallavalitsus ning informeerib sellest volikogu.

§ 76.  Nõuete hindamine ja nõudest loobumine

 (1) Nõudeid hinnatakse vastavalt raamatupidamise seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele.

 (2) Nõuded võlgniku suhtes esitab valla nimel kohtulikus ja kohtuvälises korras vallavalitsus.

 (3) Kui valla vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olevad dokumendid on puudulikud, võib nõude esitamisest, hagist või sissenõude täitmisele pööramisest loobumise otsustada:
 1) volikogu, kui nõue on suurem kui 5000 eurot;
 2) vallavalitsus, kui nõue on väiksem kui 5000 eurot.

 (4) Vallavalitsusel on õigus sõlmida võlgnikuga kokkuleppeid nõude vähendamiseks, kui see on konkreetseid asjaolusid arvestades põhjendatud või vallale kasulik.

8. peatükk Järelevalve 

§ 77.  Vallavara valitsemise kontroll

  Käesoleva korra täitmist kontrollivad volikogu revisjonikomisjon ning vallavalitsuse eelarve ja raamatupidamise osakond.

9. peatükk Rakendussätted 

§ 78.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
 1) Kullamaa Vallavolikogu 05.12.2008 määrus nr 26 „Kullamaa vallavara valitsemise kord“;
 2) Martna Vallavolikogu 12.12.2001 määrus nr 17 „Martna valla vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord“ ja 24.03.2004 määrus nr 28 „Vallavara enampakkumisega müügikorra kinnitamine“;
 3) Lääne-Nigula Vallavolikogu 17.04.2014 määrus nr 26 „Lääne-Nigula valla vallavara valitsemise kord“;
 4) Noarootsi Vallavolikogu 22.02.2016 määrus nr 55 „Noarootsi valla vallavara valitsemise kord“;
 5) Nõva Vallavolikogu 18.05.2012 määrus nr 4 „Nõva vallavara valitsemise kord“.

§ 79.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json