HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla haridusstipendiumi statuut

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 24

Lääne-Nigula valla haridusstipendiumi statuut

Vastu võetud 29.03.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab Lääne-Nigula valla eelarvest haridusstipendiumi (edaspidi „stipendium“) maksmise tingimused ja korra.

  (2) Stipendiumi taotleja peab stipendiumi taotlemise eelneva aasta 31. detsembri seisuga olema rahvastikuregistri järgne Lääne-Nigula valla elanik.

§ 2.   Stipendiumi eesmärk

  (1) Stipendiumi eesmärgiks on toetada stipendiaadi enesetäiendust ja arengut ning tunnustada Lääne-Nigula valla noorte haridusteed.

  (2) Stipendiumi saab taotleda:
  1) üldhariduskooli õpilane;
  2) kutseõppe õpilane;
  3) bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes õppiv üliõpilane.

§ 3.   Stipendiumifond

  (1) Stipendiumifond kujuneb Lääne-Nigula valla eelarve eraldistest.

  (2) Eraisikud, äriühingud ja kodanikuühendused võivad teha stipendiumifondi annetusi.

§ 4.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja Lääne-Nigula valla infolehes, valla veebilehel ja sotsiaalmeedias. Konkursiteade tuleb avaldada vähemalt 2 nädalat enne taotluste esitamise tähtaega.

  (2) Stipendiumi konkursile taotluste esitamise tähtaja määrab Lääne-Nigula vallavalitsus (edaspidi „vallavalitsus“) korraldusega.

  (3) Stipendiumi taotlemiseks tuleb taotlejal esitada:
  1) isiklik avaldus koos stipendiumi taotlemise põhjendusega. Alla 18-aastast isikut esindab stipendiumi taotlemise ja saamisega seoses tema vanem või seaduslik esindaja;
  2) õpingutulemuste väljatrükk;
  3) juhendaja soovituskiri.

§ 5.   Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumi määramisel arvestatakse:
  1) taotleja õppeedukust ning õppealaseid saavutusi, sh edukat osalemist olümpiaadidel, konkurssidel, esinemist konverentsidel, tehtud praktilisi töid jms;
  2) avaldatud publikatsioone;
  3) ühiskondlikku aktiivsust, sh Lääne-Nigula vallas;
  4) omandatava eriala olulisust ja rakenduslikku väärtust Lääne-Nigula vallale.

  (2) Võrdväärsete näitajate puhul eelistatakse taotlejat kes ei ole varem vallalt haridusstipendiumi saanud.

  (3) Stipendiumi konkursile esitatud taotluste läbivaatamiseks moodustab vallavalitsus korraldusega 5-liikmelise komisjoni. Komisjoni kaasatakse noorte esindaja, valla ettevõtjate esindaja ja haridusvaldkonna asjatundjad. Komisjon valib esimesel koosolekul enda liikmete hulgast esimehe.

  (4) Komisjon vaatab läbi laekunud dokumendid ning teeb ettepaneku stipendiumi või stipendiumite määramiseks iga kandidaadi kohta eraldi. Komisjon teeb otsused hääletades. Häälte poolitumisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl. Komisjoni koosolekud protokollitakse.

  (5) Komisjonil on õigusteha ettepanek mitme stipendiumi väljaandmiseks stipendiumifondi ulatuses.

  (6) Sobivate kandidaatide puudumisel võib komisjon teha vallavalitsusele ettepaneku stipendiumi mitte määrata.

  (7) Vallavalitsus kinnitab komisjoni ettepaneku korraldusega.

  (8) Stipendium makstakse vallavalitsuse poolt välja ühekordselt, stipendiaadi pangaarvele.

  (9) Arvestust stipendiumifondi ja stipendiumi saajate üle peab vallavalitsuse eelarve ja raamatupidamise osakond.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks Lääne-Nigula Vallavolikogu 26.02.2014. a määrus nr 17 „Lääne-Nigula valla haridusstipendiumi statuut“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json