Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kastre valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse esitamise kord

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 31

Kastre valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse esitamise kord

Vastu võetud 06.03.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 1; § 37 lg 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 ning Kastre valla põhimääruse alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kastre valla eelarve (edaspidi eelarve) koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse esitamise kord (edaspidi kord) sätestab Kastre valla eelarve ülesehituse, koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja aruandluse põhimõtted ning seda rakendatakse koos kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ning teiste eelarvet reguleerivate õigusaktidega.

 (2) Käesolev Kastre Vallavolikogu poolt kehtestatud kord on täitmiseks kohustuslik Kastre Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavatele asutustele (edaspidi asutus).

§ 2.  Eelarve sisu

 (1) Eelarve sisuks on eelarveaastal vallale laekuvate kõikide tulude ning nende arvel valla ülesannete täitmiseks ettenähtud väljaminekute määratlemine vastavalt valla põhimäärusele, arengukavale ja teistele õigusaktidele.

 (2) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 (3) Eelarve kinnitatakse üheks eelarveaastaks.

 (4) Eelarve koosneb osadest ja on kassapõhine. Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine.

 (5) Eelarves planeeritakse põhitegevuse kuluna reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks. Reservfondi kasutamise korra kehtestab volikogu.

 (6) Eelarveosad on:
 1) põhitegevuse tulud;
 2) põhitegevuse kulud;
 3) investeerimistegevus;
 4) finantseerimistegevus;
 5) likviidsete varade muutus.

 (7) Põhitegevuse tulude eelarveosas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:
 1) maksutulud;
 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
 3) saadavad toetused tegevuskuludeks;
 4) muud tegevustulud.

 (8) Põhitegevuse kulude eelarveosas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:
 1) antavad toetused;
 2) personalikulud;
 3) majandamiskulud;
 4) muud tegevuskulud.

 (9) Majandustehingutega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos kaupade ja teenuste maksumusega.

 (10) Investeerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:
 1) põhivara soetus (-);
 2) põhivara müük (+);
 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+);
 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-);
 5) osaluste soetus (-);
 6) osaluste müük (+);
 7) muude aktsiate ja osade soetus (-);
 8) muude aktsiate ja osade müük (+);
 9) antavad laenud (-);
 10) tagasilaekuvad laenud (+);
 11) finantstulud ja finantskulud (+).

 (11) Investeerimistegevuse eelarveosas jaotatakse põhivara soetus omakorda tegevusalade lõikes.

 (12) Finantseerimistegevuse eelarve jaotatakse vähemalt järgmisteks liikideks:
 1) laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel (+);
 2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel (-).

 (13) Likviidsete varade muutuse eelarveosa jaotatakse järgmisteks liikideks:
 1) raha- ja pangakontode saldo muutus;
 2) rahaturu – ja intressifondide aktsiate ja osakute saldo muutus;
 3) soetatud võlakirjade saldo muutus.

 (14) Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma, nimetatakse eelarve tulemiks. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega.

 (15) Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga.

 (16) Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne.

 (17) Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne.

§ 3.  Eelarvestrateegia

 (1) Eelarvestrateegia on arengukavaga seotud iseseisev dokument. Valla eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

 (2) Valla eelarvestrateegia koostatakse eelseisva nelja eelarveaasta kohta.

 (3) Eelarvestrateegia koostamist korraldab vallavalitsus.

 (4) Valla eelarvestrateegias esitatakse:
 1) valla majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks;
 2) valla eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud ja eeldatavad põhitegevuse kulud, investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused ja investeeringud koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega, eeldatav finantseerimistegevuse maht ning likviidsete varade muutus;
 3) ülevaade vallavalitsuse ja temast sõltuvate üksuste majandusolukorrast;
 4) vallavalitsuse ja temast sõltuvate üksuste põhitegevuse tulem ja tegelik netovõlakoormus eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks prognoositav iga aasta lõpu seisuga.
 5) täiendavate tegevuste nimekiri, mida rahastatakse kavandatud tulude ületamise korral.

 (5) Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid, vallavalitsuse tegevusvaldkondade eest vastutavad isikud ja kohalikust omavalitsusest sõltuvate üksuste juhid esitavad taotlused eelarvestrateegiasse vallavalitsusele hiljemalt 10. augustiks.

 (6) Vallavalitsus esitab eelarvestrateegia eelnõu vallavolikogule hiljemalt 30. septembriks.

 (7) Volikogu kinnitab eelarvestrateegia määrusega hiljemalt oktoobrikuu istungil.

 (8) Vallavalitsus esitab Rahandusministeeriumile ettenähtud vormil eelarvestrateegia kohta andmed tegevusvaldkondade lõikes eelarveaastale eelneva aasta 30. oktoobriks.

 (9) Eelarvestrateegia ning volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid eelarvestrateegia menetlemise kohta avaldatakse valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul eelarvestrateegia vastuvõtmisest arvates.

§ 4.  Eelarve eelnõu koostamine

 (1) Eelarve eelnõu koostamist juhib vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsus kehtestab eelarveprojekti koostamise ajakava, tingimused ja taotlusvormid.

 (3) Struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste juhid koostavad eelarveprojekti taotlused koos seletuskirjaga lähtudes valla arengukavast, asutuste tegevus- või arengukavadest käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt ning esitavad need vallavalitsusele hiljemalt 31. oktoobriks.

 (4) Teised juriidilised ja füüsilised isikud esitavad taotlused, kus on ära märgitud ürituse, töö või muu tegevuse täpne kirjeldus koos kogumaksumusega, valla eelarvest taotletavad summad, samuti kaasfinantseerimine, vallavalitsusele hiljemalt 31. oktoobriks.

 (5) Taotluste koostamisel peavad koostajad:
 1) tagama kehtivatest seadustest, eelarvestrateegiast, arengukavast ning volikogu ja valitsuse õigusaktidest kinnipidamise;
 2) lähtuma efektiivsuse põhimõttest.

 (6) Taotluste läbivaatamisel hinnatakse kulude põhjendatust ja otstarbekust ning nende vastavust õigusaktidele, valla arengukavale ning asutuste tegevuskavadele.

§ 5.  Eelarve eelnõu esitamine, menetlemine ja vastuvõtmine

 (1) Vallavalitsus koostab valla eelarve projekti vastavalt § 2 lõigetes 5-13 fikseeritud liigendusele ning esitab selle koos seletuskirjaga eelarveaasta eelneva aasta 1. detsembriks volikogule ning suunatakse seejärel eelarve komisjonile läbivaatamiseks.

 (2) Eelnõule lisatakse seletuskiri, milles esitatakse vähemalt järgmine informatsioon:
 1) selgitused ja põhjendused käesoleva korra § 2 lõike 6 kirjeldatud detailsuses eelnenud aasta, jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta kohta;
 2) ülevaade arengukavas ja muudes arengudokumentides kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest;
 3) ülevaade eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega;
 4) ülevaade ja selgitused eelarve projektis ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta (kui neid eksisteerib)
 5) muu oluline informatsioon eelarveaasta kohta.

 (3) Volikogu eelarvekomisjon analüüsib eelarveprojekti ning esitab kirjalikult vallavalitsusele omapoolsed seisukohad ja ettepanekud. Ettepanekule lisab selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Ettepaneku läbivaatamisel kuulatakse ära vallavalitsuse arvamus.

 (4) Volikogus eelarve eelnõu menetlemise käigus eelnõu muutmise ettepanekud esitatakse kirjalikult enne eelarve teist lugemist. Muudatusettepanekule lisab selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Eelarve menetlemise käigus ei pea vallavalitsus arvestama neid muudatusettepanekuid, mis suurendavad eelarve kulude kogusummat ja millele pole näidatud katteallikaid.

 (5) Eelarve vastuvõtmiseks korraldatakse vallavolikogu istungitel vähemalt kaks lugemist. Volikogu võib teise lugemise järel samal istungil eelarve vastu võtta.

 (6) Eelarve võtab volikogu vastu määrusega.

 (7) Vastuvõetud eelarve koos seletuskirjaga avalikustatakse valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul.

 (8) Valla veebilehel avalikustatakse eelarve (ka lisaeelarve) menetlemist käsitlevad volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid.

 (9) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

§ 6.  Lisaeelarve

 (1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Vallavolikogu kinnitatud eelarve muutmiseks eelarve kogumahu suurenemisel või vähenemisel või vajadusel muuta varem eelarves määratud väljaminekute otstarvet, algatab vallavalitsus eelarve muutmise mitte hiljem kui kuu enne eelarveaasta lõppu.

 (2) Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta.

 (3) Eelarveaastal täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste tulude lülitamise vallaeelarve tuludesse ja väljaminekutesse korraldab vallavalitsus, informeerides sellest volikogu.

 (4) Eelarve tulude alalaekumise või viibimise korral on vallavalitsusel õigus piirata iga asutuse eelarves ettenähtud väljaminekute tegemist ja vajadusel esitada volikogule negatiivne lisaeelarve.

 (5) Lisaeelarvet menetletakse vähemalt volikogu ühel istungil, ühel lugemisel.

 (6) Lisaeelarvet ei koostata, kui:
 1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata;
 2) väljaminekud vähenevad ja see ei ole tingitud sissetulekute vähenemisest;
 3) sissetulekud vähenevad ja samas summas vähenevad ka väljaminekud;
 4) sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra.

 (7) Lisaeelarve avalikustatakse valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist.

§ 7.  Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal

 (1) Eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine jooksval eelarveaastal kavandatakse kas eelarvega, kui see on eelarveaastaks vastuvõtmata, või lisaeelarvega.

 (2) Eelarve või lisaeelarvega võib kavandada eelmisel aastal tegemata jäänud väljaminekuid, kui need tulenevad:
 1) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või väljakuulutatud riigihankest;
 2) põhivara soetamiseks sõlmitud sihtfinantseerimise lepingust;
 3) sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest.

 (3) Ülekantud väljaminekuid võib kasutada eelmise aasta eelarves määratud otstarbeks.

§ 8.  Eelarve täitmine

 (1) Eelarve täitmist ja raamatupidamist korraldab vallavalitsus. Eelarve täitmine on sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine ning tehingud varade ja kohustustega, samuti nende kohta arvestuse pidamine vastavuses eelarve koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtetega.

 (2) Vallavalitsusel, hallatava asutuse juhtidel ja teistel tegevusvaldkondade eest vastutavatel isikutel on õigus võtta rahalisi väljaminekuid nõudvaid kohustusi ainult neile eelarves selleks ettenähtud kulude piires.

 (3) Kui eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib kuni eelarve vastuvõtmiseni teha alanud eelarveaasta igas kuus väljaminekuid 1/12 ulatuses eelmise aasta eelarvest, kui need on kavandatud alanud eelarveaasta eelarve eelnõus vähemalt samas mahus.

 (4) Kui alanud eelarveaasta eelarve eelnõus on väljaminekud kavandatud võrreldes eelmise aasta eelarve vastavate väljaminekutega väiksemas mahus, võib vallavalitsus teha neid väljaminekuid 1/12 ulatuses alanud eelarveaasta eelnõus kavandatust.

 (5) Vallavalitsus võib teha eelarve eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg saabub enne eelarve vastuvõtmist ja need tulenevad:
 1) seadusest, seaduse alusel antud õigusaktist või volikogu õigusaktist;
 2) enne eelarveaasta algust kohustuse täitmiseks sõlmitud lepingust;
 3) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või väljakuulutatud riigihankest;
 4) põhivara soetamiseks sõlmitud sihtfinantseerimise lepingust;
 5) sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest;
 6) kohtuotsusest.

 (6) Eelarve ja lisaeelarve ning eelarve täitmise andmed esitatakse rahandusministri kehtestatud tingimustel ja vormidel Rahandusministeeriumile igale kvartalile järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.

 (7) Eelarve täitmise aruanne avalikustatakse valla veebilehel iga kuu 15. kuupäevaks eelmise kuu viimase kuupäeva seisuga.

§ 9.  Eelarve vahendite kasutamise kontroll ehk finantskontroll

 (1) Finantskontroll on tegevus, mille käigus hinnatakse eelarve rahaliste vahendite kasutamise seaduslikkust, sihipärasust ja otstarbekust.

 (2) Finantskontrolli teostab revisjonkomisjon.

 (3) Finantskontrolli eesmärgiks on tagada:
 1) õigusaktidest kinnipidamine;
 2) vallavara kaitstust raiskamisest, ebasihipärasest kasutamisest, ebakompetentsest juhtimisest ja muust sarnasest tingitud kahju eest;
 3) vallavara ja eelarve rahaliste vahendite kasutamise kohta tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumine, säilitamise ja avaldamine.

§ 10.  Majandusaasta aruande koostamine, kinnitamine ja avalikustamine

 (1) Majandusaasta aruanne koostatakse vastavalt raamatupidamise seadusele, riigi raamatupidamise üldeeskirjale ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele.

 (2) Majandusaasta aruande osad on:
 1) tegevusaruanne;
 2) raamatupidamise aastaaruanne;
 3) eelarve täitmise aruanne.

 (3) Vallavalitsus esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks. Majandusaasta aruandele lisatakse vandeaudiitori aruanne ja vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta.

 (4) Enne majandusaasta aruande kinnitamist volikogus vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse volikogule. Aruandes avaldab revisjonikomisjon, kas toetab vallavalitsuse koostatud majandusaasta aruande kinnitamist. Lisaks annab revisjonikomisjon aruandes ülevaate oma tegevuse kohta.

 (5) Volikogu kinnitab heakskiidetud majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks otsusega.

 (6) Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse protokolliline otsus, revisjonikomisjoni aruanne ja volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avalikustatakse valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul pärast nende kinnitamist volikogus.

§ 11.  Finantsdistsipliini meetmed

 (1) Põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe aruandeaasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne.

 (2) Netovõlakoormus võib ulatuda kuni 60 protsendini aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

 (3) Netovõlakoormus võib ületada käesoleva paragrahvi lõikes 3 kehtestatud piirmäära välisabi sildfinantseerimiseks võetud võlakohustuste kogusumma võrra.

§ 12.  Nõuded varadele ja kohustustele

 (1) Likviidseid varasid ei tohi fondidesse paigutada.

 (2) Börsiettevõtete aktsiaid ei tohi soetada.

 (3) Võlakohustusi võib võtta ainult investeeringuteks või olemasolevate võlakohustuste refinantseerimiseks.

 (4) Arvelduskrediiti või lühiajalist laenu käibevahendite juhtimiseks võib võtta ainult tingimusel, et see makstakse aasta lõpu seisuga tagasi.

§ 13.  Rakendussätted

 (1) Tühistada Mäksa Vallavolikogu 21.05.2012 määrus nr 7 „Mäksa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord“.

 (2) Tühistada Haaslava Vallavolikogu 12.10.2012 määrus nr 47 „Haaslava valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord“.

 (3) Tühistada Võnnu Vallavolikogu 03.05.2012 määrus nr 8 „Võnnu valla eelarve menetlemise kord“.

 (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json