SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 37

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.03.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksusele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 4 lõike 2 alusel.

1. peatükk Sotsiaalkaitse korraldus 

1. jagu Üldsätted 

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega sätestatakse Häädemeeste valla (edaspidi vald) eelarvest sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

§ 2.   Sotsiaalhoolekandelise abi eesmärk ja mõisted

  (1) Sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu abi ja muu abi andmine, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

  (2) Sotsiaaltoetus on isikule makstav rahaline hüvitis.

  (3) Sotsiaalteenus on isikule osutatav mitterahaline soodustus.

  (4) Vältimatu abi on elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule osutatav sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

§ 3.   Sotsiaalhoolekandega hõlmatus

  (1) Sotsiaalhoolekandelist abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Häädemeeste vald või isikul, kelle rahvastikuregistri järgset elukohta ei saa kindlaks määrata, kuid kes abi vajamise ajal viibib Häädemeeste valla haldusterritooriumil.

  (2) Kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega võib sotsiaalhoolekandelist abi osutada isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Häädemeeste vallas.

  (3) Isikul kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Häädemeeste vald, on õigus taotleda vältimatut abi, kui ta viibib abi vajamise ajal Häädemeeste valla haldusterritooriumil.

  (4) Ajutiselt Eestis viibivale välismaalasele korraldab vältimatu sotsiaalabi andmist Häädemeeste Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus), kui isik abi vajamise ajal viibib Häädemeeste valla haldusterritooriumil.

§ 4.   Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:
  1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
  2) aluseks võetakse isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenev kõrvalabi vajaduse ulatus;
  3) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  4) nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
  5) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
  6) kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
  7) isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Sotsiaalhoolekandelise abi võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist;
  8) abimeetmed isikule tagatakse võimalikult kättesaadaval moel.

2. jagu Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemise ja osutamise tingimused ja kord 

§ 5.   Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemine

  (1) Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitab isik või tema esindaja Häädemeeste Vallavalitsusele avalduse ning vajadusel kuludokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse väljaselgitamiseks.

  (2) Vallavalitsus võib sissetulekust sõltuva toetuse taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente taotleja majandusliku olukorra kindlaks tegemiseks.

§ 6.   Hindamiskohustus ja otsus abi andmise kohta

  (1) Abi saamiseks Häädemeeste Vallavalitsuse poole pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi selgitab välja vallavalisuse sotsiaaltöötaja (ametnik) ning kõik valla teenistuses olevad isikud on kohustatud andma sellele ametnikule vajalikku teavet ja abi.

  (2) Juhul kui ametnik saab võimalikust abivajadusest teada teisiti, kui isikult endalt, alustab ta abivajaduse hindamist isiku teavitamisega.

  (3) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
  1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
  2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

  (4) Abi andmise otsustab Häädemeeste Vallavalitsus, vallavalitsuselt vastavad volitused saanud pereabikomisjon või ametnik. Pereabikomisjon tegutseb vallavalitsuse poolt kehtestatud töökorra alusel.

  (5) Sotsiaalteenuse osutamine või mitteosutamine isikule otsustatakse haldusakti või halduslepinguga eelkõige juhul kui sotsiaalteenuse osutamise tingimused määratakse kindlaks Häädemeeste Vallavalitsuse ja sotsiaalteenuse saaja või Häädemeeste Vallavalitsuse, sotsiaalteenuse saaja ja kolmanda isiku koostöös.

§ 7.   Tasu sotsiaalteenuse eest

  (1) Sotsiaalteenusele kehtestab hinna teenuse osutaja. Häädemeeste Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt osutatavatele sotsiaalteenustele kehtestab hinna Häädemeeste Vallavalitsus.

  (2) Hinna määramisel tuleb kehtestada ka tasu tingimused ja suurus.

  (3) Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast. Võrdse kohtlemise printsiibist lähtudes on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

  (4) Tasu võtmise ja selle suuruse otsustab Häädemeeste Vallavalitsus, ametnik või komisjon, kellele vallavalitsus selle pädevuse on andnud.

  (5) Teenust osutaval asutusel on õigus üksikjuhtudel tasu põhjendatult vähendada, kui vallavalitsus on temale selle õiguse andnud.

  (6) Isikule, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Häädemeeste vallas, kuid kasutab valla poolt osutatavat sotsiaalteenust, vald tasu osas soodustusi ei tee.

  (7) Sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse vallaeelarvest sotsiaaltoetusteks ja sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest.

§ 8.   Tähtajad sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel

  (1) Häädemeeste Vallavalitsus otsustab sotsiaalhoolekandelise abi andmise kümne tööpäeva jooksul isikult taotluse ja kõigi vajalike lisadokumentide saamisest või muu sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või tingimuse täitmisest arvates. Abi osutamiseks täiendavate oluliste andmete väljaselgitamise vajaduse korral teavitatakse isikut taotluse menetlemise aja pikenemisest.

  (2) Sotsiaalhoolekandelise abi andmise või mitteandmise otsus tehakse isikule või tema seaduslikule esindajale teatavaks avalduses soovitud viisil.

  (3) Häädemeeste Vallavalitsus maksab sotsiaaltoetuse välja 30 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (4) Sotsiaaltoetus makstakse isiku avalduses näidatud arvelduskontole, sularahas või isiku nõusolekul tema kirjaliku avalduse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel kolmanda isiku arvelduskontole Eestis.

3. jagu Alusetult saadu tagastamine 

§ 9.   Sotsiaalhoolekandelise abi kulutuste tagasinõudmine

  (1) Häädemeeste Vallavalitsus nõuab seaduses sätestatud juhtudel isikult talle sotsiaaltoetusena alusetult makstud rahasumma ja sotsiaalteenuse osutamisega alusetult tehtud kulutused osaliselt või täielikult tagasi.

  (2) Häädemeeste Vallavalitsusel on sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks alusetult tehtud kulutuste tagastamisega viivitamise korral õigus nõuda tasumata summalt viivist võlaõigusseaduse § 113 alusel.

4. jagu Vaidemenetlus 

§ 10.   Vaide esitamine

  Isik, kes leiab, et sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel tehtud otsuse või toiminguga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide Häädemeeste Vallavalitsusele.

2. peatükk Sotsiaaltoetused 

1. jagu Üldsätted 

§ 11.   Sotsiaaltoetuste liigid

  Häädemeeste valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused jagunevad sissetulekust mittesõltuvateks ja sissetulekust sõltuvateks sotsiaaltoetusteks.

§ 12.   Sotsiaaltoetuste taotlemise õiguse tekkimine

  (1) Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib isikul toetuse faktiliseks aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või muu tingimuse täitmisest arvates.

  (2) Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib, kui isiku või pere sissetulek pereliikme kohta ühes kuus on alla 1,5-kordse riikliku toimetuleku piiri.

2. jagu Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 13.   Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused on:

  Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused on:
  1) matusetoetus;
  2) sünnitoetus;
  3) eakate sünnipäevatoetus;
  4) toetus I klassi õppima asunud laste vanematele;
  5) jõulutoetus;
  6) erakorraline toetus;
  7) hooldajatoetus.

§ 14.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse isiku surma korral, kelle rahvastikuregistri järgne viimane elukoht oli Häädemeeste vald, matusekulude osaliseks kompenseerimiseks.

  (2) Matusetoetust makstakse matusekorraldaja (edaspidi taotleja) avalduse ja surmatõendi alusel. Avaldus toetuse taotlemiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul alates surma registreerimisest. Toetuse taotlemisel kohustub taotleja kandma matusega seotud kulud.

  (3) Matusetoetust ei maksta:
  1) teadmata kadunud isiku surnuks tunnistamise korral;
  2) kui matusekulud kannab Häädemeeste Vallavalitsus.

  (4) Omavalitsuse poolt omasteta või tundmatute surnute matmise korraldamiseks tehtud kulutused kaetakse 100% ulatuses vahenditest, mis on riigieelarvest määratud kohaliku omavalitsuse üksusele matuse korraldamise kulude katmiseks.

  (5) Matusetoetuse määra kehtestab Häädemeeste Vallavalitsus igaks eelarveaastaks vastavalt eelarvelistele vahenditele.

§ 15.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal, kui tema elukohaks rahvastikuregistri andmetel on enne lapse sündi või lapsendamist vähemalt üks aasta (12 kalendrikuud) Häädemeeste vald ja laps on sünni registreerimisest alates kantud rahvastikuregistri järgi Häädemeeste valla elanikuks.

  (2) Lapsendamise korral makstakse sünnitoetust juhul, kui lapsendamine toimub enne lapse üheaastaseks saamist. Lapsendatud lapse elukoha määramisel lähtutakse elukoha aadressist, mis kantakse rahvastikuregistrisse peale lapsendaja kandmist vanemana lapsendatava sünniakti.

  (3) Paragrahvis 15 lõikes 1 loetud tingimustele mittevastavusel võib erandkorras mõjuvate põhjuste olemasolul toetust maksta osaliselt või täies ulatuses.

  (4) Mitmike sünni või lapsendamise korral makstakse sünnitoetust vastavalt sündinud või lapsendatud laste arvule.

  (5) Sünnitoetust makstakse lapsevanema avalduse ja sünnitõendi alusel.

  (6) Mitterahalise toetusena tehtav kingitus lapsele antakse üle beebipäeval.

  (7) Toetuse määra kehtestab Häädemeeste Vallavalitsus igaks eelarveaastaks vastavalt eelarvelistele vahenditele.

§ 16.   Eakate sünnipäevatoetus

  (1) Eakate sünnipäevatoetust makstakse eakatele vallaelanikele alates 75-ndast eluaastast iga viie ja nulliga lõppeva juubelisünnipäeva puhul, kui eaka rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Häädemeeste vald. Eaka tegelik elukoht võib erineda juhul, kui eakas on väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel.

  (2) Toetust ei maksta, kui vald osaleb eaka vallaelaniku hoolekandeasutuse kulude tasumisel.

  (3) Toetuse suuruse kinnitab Häädemeeste Vallavalitsus igaks eelarveaastaks vastavalt eelarvelistele vahenditele.

§ 17.   Toetus I klassi õppima asunud laste vanematele

  (1) Toetust makstakse ühele lapsevanematest või lapse seaduslikule esindajale kelle laps asub õppima Häädemeeste valla kooli I klassi.

  (2) Väljaspool Häädemeeste valda asuvate koolide I klassi õppima asuva õpilase ühele vanemale või tema seaduslikule esindajale tingimusel, et tema ja lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Häädemeeste vallas.

  (3) Toetuse määra kehtestab Häädemeeste Vallavalitsus igaks eelarveaastaks vastavalt eelarvelistele vahenditele.

§ 18.   Jõulutoetus

  (1) Jõulutoetust antakse kommipaki vormis kõigile Häädemeeste haridusasutustes õppivatele laste ja rahvastikuregistri järgi Häädemeeste vallas elavatele eelkooliealistele lastele.

  (2) Jõulutoetusena antava kommipaki väärtuse otsustab Häädemeeste Vallavalitsus vastavalt eelarveaastaks eraldatud vahenditele.

§ 19.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetust makstakse taotleja vormikohase avalduse alusel raske või sügava puudega isiku hooldajale erivajadustest tulenevalt isiku igapäevase kõrvalabi, juhendamise ja järelvalve tagamise eest.

  (2) Hooldajatoetuse määramist ja maksmist reguleerib Häädemeeste Vallavolikogu vastavasisuline määrus.

  (3) Hooldajatoetuse määra kinnitab Häädemeeste Vallavalitsus igaks eelarveaastaks vastavalt eelarvelistele vahenditele.

3. jagu Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 20.   Sissetulekust sõltuvad toetused

  Sissetulekust sõltuvad toetused on:
  1) toidutoetus;
  2) arendustegevuse toetus;
  3) ühekordne toetus;
  4) hooldustoetus;
  5) täiendav sotsiaaltoetus.

§ 21.   Toidutoetus

  (1) Toidutoetus määratakse koolieelses lasteasutuses käiva lapse ja üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiva kuni 19-aastase õpilase toidukulu osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

  (2) Toidutoetuse määramisel võetakse aluseks koolieelse lasteasutuse või kooli kinnitatud toidupäeva maksumus.

  (3) Toidutoetus makstakse koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse või lapsevanema arvele.

  (4) Toetust makstakse vastavalt Häädemeeste valla eelarveliste vahendite olemasolule.

§ 22.   Arendustegevuse toetus

  (1) Arendustegevuse toetust makstakse üldharidus- või huvikoolis õppiva Häädemeeste valla registris oleva lapse vanemale koolis või kooli poolt korraldatavate last arendavate tegevustega (ekskursioon, teater, näitus jms) seotud kulude kompenseerimiseks kas osaliselt või täielikult.

  (2) Kui vanem ei ole esitanud avaldust toetuse saamiseks, on avalduse esitamise õigus ka haridusasutuse pedagoogil.

  (3) Toetust makstakse vastavalt Häädemeeste valla eelarveliste vahendite olemasolule.

§ 23.   Ühekordne toetus

  (1) Ühekordset toetust makstakse toimetulekuraskustesse sattunud üksikisikutele või peredele hädavajalike ja/või erakorraliste kulude katmiseks põhjendatud taotluse alusel, kui pere enda sissetulekutest ja muudest ressurssidest ei piisa pere toimetuleku tagamiseks.

  (2) Ühekordset toetust makstakse juhul, kui toetuse taotleja abivajadust ei ole võimalik rahuldada mõne teise toetuse või pakutava teenuse kaudu.

  (3) Ühekordset toetust määratakse:
  1) transpordikulude hüvitamiseks – arsti saatekirja või raviasutuse teatise ja kuludokumentide alusel raviasutuses käimise transpordikulude osaliseks hüvitamiseks;
  2) haridusega seotud kulude katmiseks;
  3) toetus haridusasutuses käiva lapse prillide ostukulu osaliseks hüvitamiseks – kuludokumentide alusel kuni 18-aastase lapse prilliklaaside maksumuse hüvitamiseks üks kord aastas;
  4) toetus igapäeva toimetulekuks hädavajalike abivahendite hankimiseks;
  5) toetust makstakse muudel eelpool nimetamata põhjustel, mis aitavad oluliselt kaasa perekonna ja/või isiku iseseisva toimetuleku säilitamisele või hoidmaks ära abituse süvenemise.

  (4) Häädemeeste Vallavalitsus võib põhjendatul juhul toetuse maksta kolmandale isikule.

  (5) Ühekordset toetust makstakse vastavalt Häädemeeste valla eelarveliste vahendite olemasolule.

§ 24.   Hooldustoetus

  (1) Hooldustoetust makstakse seadusjärgsete ülalpidajateta Häädemeeste valla registris olevale täisealisele isikule kelle hooldusteenuse vajadus on tõendatud vastavasisuliste dokumentidega (puudeastme otsus, geriaatriline hindamine, vallavalitsuse poolt läbi viidud hooldusvajaduse hindamine vms dokument) hooldusteenuse eest tasumiseks.

  (2) Erandjuhtudel võidakse hooldustoetust maksta, kui seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, vanuse, töötuse või majanduslike ja toimetulekuraskuste tõttu ei ole suutelised oma ülalpidamiskohustust täitma või kui seadusjärgsetelt ülalpidajatelt on ülalpidamiskohustuse täitmist ebamõistlik nõuda.

  (3) Hooldustoetuse arvestamisel võetakse leibkonna sissetulekute arvutamisel arvesse ka taotlejast eraldi elava pereliikme sissetulekud juhul, kui viimane on perekonnaseaduse järgi kohustatud üleval pidama toetuse taotlejat või taotleja ülalpidamisel olevaid isikuid.

  (4) Hooldusteenusel viibiv isik tasub ise ülalpidamiskuludeks kuni 90% oma pensionist ja riiklikest või muudest toetustest ning puudu jääva osa tasub vallavalitsus.

  (5) Hooldustoetust ei maksta, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustustega isikute omandis on rahalisi vahendeid, vallas- või kinnisasju, mis võimaldavad hooldusteenuse eest tasuda või mida saab kasutada viisil, mis võimaldab tagada isiku ülalpidamise.

§ 25.   Täiendav sotsiaaltoetus

  (1) Täiendavat sotsiaaltoetust makstakse tasandusfondist sotsiaaltoetuste ja –teenuste korraldamiseks eraldatud vahenditest.

  (2) Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine on suunatud eelkõige toimetulekutoetuse saajate toimetuleku parandamisele eesmärgiga aidata kaasa nende naasmisele avalikule tööturule.

  (3) Vahendite piisavuse korral võib täiendavat sotsiaaltoetust maksta ka teistele abivajajatele samadel alustel sissetulekust sõltuvate toetustega.

3. peatükk Sotsiaalteenused 

1. jagu Üldsätted 

§ 26.   Sotsiaalteenuste liigid

  Häädemeeste Vallavalitsuse poolt korraldatavad sotsiaalteenused on:
  1) koduteenus;
  2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) isiku hooldus;
  5) isikliku abistaja teenus;
  6) varjupaigateenus;
  7) turvakoduteenus;
  8) sotsiaaltransporditeenus;
  9) eluruumi tagamine ja kohandamine;
  10) võlanõustamisteenus;
  11) lapsehoiuteenus;
  12) asendus- ja järelhooldusteenus;
  13) muu tugiteenus.

2. jagu Koduteenus 

§ 27.   Koduteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Koduteenus on Häädemeeste valla poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenuseid osutatakse Häädemeeste Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

3. jagu Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 

§ 28.   Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk ja sisu

  Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on Häädemeeste valla poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

§ 29.   Üldhooldusteenuse osutamine

  Juhul, kui vallavalitsus määrab isikule väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse, koostab vallavalitsus haldusakti või sõlmib teenuse saaja ja teenuse osutajaga kirjaliku halduslepingu, milles sätestatakse muu hulgas kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku turvalisuse ja toimetuleku hooldusteenuse kasutamise ajal.

4. jagu Tugiisikuteenus 

§ 30.   Tugiisikuteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Tugiisikuteenus on Häädemeeste valla poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine koostöös last kasvatava isikuga. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

§ 31.   Tugiisikuteenuse osutamine

  (1) Teenuse osutamise tingimuste kohta sõlmib vallavalitsus tugiisiku ja teenuse saaja või tema esindajaga kirjaliku halduslepingu, milles määratletakse kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud.

  (2) Tugiisikuteenust osutatakse volikogu poolt kehtestatud tingimustes ja korras.

5. jagu Isiku hooldus 

§ 32.   Isiku hoolduse eesmärk ja sisu

  (1) Täisealise isiku hooldus on Häädemeeste valla poolt korraldatav sotsiaalteenus täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Erandjuhtudel on lubatud osutada isiku hoolduse teenust alaealise isiku puhul, eelkõige erivajadustega lapse hoolduseks.

  (3) Hooldust teostab vallavalitsuse poolt määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul.

  (4) Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded.

  (5) Isiku hoolduse teenust osutatakse volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 33.   Perekonnas hooldamise teenuse osutamine

  Juhul, kui Häädemeeste Vallavalitsus määrab isiku hooldamisele perekonda, kelle liikmete hulka ta ei kuulu, sõlmib vallavalitsus hooldajaga kirjaliku halduslepingu isiku hooldamiseks perekonnas.

6. jagu Isikliku abistaja teenus 

§ 34.   Isikliku abistaja teenuse eesmärk ja sisu

  (1) Isikliku abistaja teenus on Häädemeeste valla poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

  (2) Isikliku abistaja teenust osutatakse volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 35.   Isikliku abistaja teenuse osutamine

  Teenuse osutamise tingimuste kohta sõlmib vallavalitsus isikliku abistaja ja teenuse saaja või tema esindajaga kirjaliku halduslepingu.

7. jagu Varjupaigateenus 

§ 36.   Varjupaigateenuse eesmärk ja sisu

  (1) Varjupaigateenus on Häädemeeste valla poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Ametnik teavitab valla poole pöördunud isikut, kes tema hinnangul vajab varjupaigateenust, võimalustest seda teenust saada ning abistab teda teenusega seotud asjaajamistes.

8. jagu Turvakoduteenus 

§ 37.   Turvakoduteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Turvakoduteenus on Häädemeeste valla poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut, samuti täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (3) Ametnik teavitab valla poole pöördunud isikut, kes tema hinnangul vajab turvakoduteenust, võimalustest seda teenust saada ning abistab teda teenusega seotud asjaajamistes.

9. jagu Sotsiaaltransporditeenus 

§ 38.   Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk ja sisu

  Sotsiaaltransporditeenus on Häädemeeste valla poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit.

§ 39.   Sotsiaaltransporditeenuse korraldamine

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab isik esitama vallavalitsusele kirjaliku või suulise avalduse, kus on märgitud teenuse soovija isikuandmed, sõidu marsruut ning teenuse taotlemise põhjus.

  (2) Avaldus teenuse kasutamiseks Pärnu maakonnas esitatakse vähemalt viis tööpäeva enne ja väljaspool Pärnu maakonda teenuse kasutamiseks vähemalt seitse tööpäeva enne teenuse saamist.

  (3) Sotsiaaltransporditeenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel ja Eesti Vabariigi territooriumil.

10. jagu Eluruumi tagamine 

§ 40.   Eluruumi tagamise ning kohandamise teenuse eesmärk ja sisu

  (1) Eluruumi tagamine on Häädemeeste valla poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Õigus teenusele on vähekindlustatud lastega peredel, tuleõnnetuses kodu kaotanud peredel, eakatel või puudega isikutel, kellel puuduvad perekonnaseaduses sätestatud ülalpidamiskohustusega isikud, vanglast vabanenutel ja asenduskodust iseseisvasse ellu astunutel.

  (3) Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistatakse eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel (edaspidi eluruumi kohandamise teenus).

  (4) Eluruumi kohandamise või sobiliku eluruumi leidmise teenus on sotsiaalteenus puudega isikule lähtudes tema puudest, eesmärgiga tagada isikule võimalikult iseseisev või vähese kõrvalabi vajadusega järgnevate toimingute tegemine:
  1) hügieenitoimingud;
  2) söömine ja toidu valmistamine;
  3) liikumine eluruumi piires, eluruumi sisenemine ja väljumine;
  4) häireolukordade tuvastamine ja neist teavitamine.

  (5) Eluruumi kohandamise teenuse osalise kompenseerimise aluseks on vastavate spetsialistide poolt koostatud eluruumi kohandamise vajaduse eksperthinnang ning eluruumi kohandamise vähemalt kaks hinnapakkumist.

  (6) Õigus eluruumi kohandamise teenusele on üksi elavatel vähekindlustatud liikumis-, nägemis- või kuulmispuudega isikutel, kellel puuduvad perekonnaseaduses sätestatud ülalpidamiskohustusega isikud.

  (7) Eluruumi kohandamise teenuse rahastamise piirmäära kehtestab vallavalitsus haldusaktiga, iga juhtumi kohta eraldi, kuid mitte rohkem kui 50% teenuse maksumusest.

  (8) Eluruumi tagamise teenust osutatakse volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

11. jagu Võlanõustamisteenus 

§ 41.   Võlanõustamisteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Võlanõustamisteenus on kohaliku Häädemeeste valla poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel. Vältida uute võlgnevuste tekkimist, lahendada muid võlgnevusega kaasnevaid probleeme ning parandada teenusevajaja edasist iseseisvat toimetulekuvõimet.

  (2) Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

  (3) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel.

12. jagu Lapsehoiuteenus 

§ 42.   Lapsehoiuteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada sügava või raske puudega lapse hooldusõigust omava või last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses sätestatule.

  (2) Lapsehoiuteenuse osutaja tagab käesoleva paragrahvi lõikes üks nimetatud isikute asemel lapse hooldamise.

§ 43.   Lapsehoiuteenuse osutamine

  (1) Häädemeeste Vallavalitsus koostöös teenust vajava isiku ja teenuseosutajaga koostab ja sõlmib teenuse osutamise halduslepingu, määrates selles kindlaks lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused, milleks on vähemalt teenuse osutamise aeg ja koht.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada lapsehoiuteenuse osutamise vastavat pädevust omavale eraõiguslikule juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.

13. jagu Asendus- ja järelhooldusteenus 

§ 44.   Asendus- ja järelhooldusteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Asendushooldusteenuse eesmärgiks on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

  (2) Järelhooldusteenuse eesmärgiks on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

§ 45.   Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamine

  (1) Halduslepinguga võib volitada asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, ametiasutuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

  (2) Häädemeeste Vallavalitsus koostöös teenust vajava isiku ja teenuseosutajaga koostab teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates sellega kindlaks teenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tegevused, milleks on vähemalt teenuse osutamise maht.

14. jagu Muud tugiteenused 

§ 46.   Muu tugiteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Muu tugiteenuse eesmärk on osutada kliendile vajalikku eelpool kirjeldamata teenust, mis toetab isiku ja tema perekonna arengut ja toimetulekut.

  (2) Muu tugiteenuse täpsem sisu ja osutamise tingimused tulenevad vallavalitsuse hinnatud teenusevajadusest ja lepitakse kokku juhtumipõhiselt.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 47.   Üleminekusaätted

  Enne käesoleva määruse vastuvõtmist ühinemiseelsetes omavalitsustes kehtinud toetusmäärade alusel väljamakstud sünnitoetuse ja matusetoetuse vähemmakstud summade vahe kompenseeritakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018 vastavalt Häädemeeste Vallavalitsuse kehtestatud 2018. aastal kehtivatele toetusmääradele.

§ 48.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavolikogu 30.03.2016 määrus nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu 10.03.2016 määrus nr 2 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“.

§ 49.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018.

  (2) Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json