HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 38

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 29.03.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ §22 lõike 1 punkti 37 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanema poolt kaetava osa suurused, osaaja kasutamise põhimõtted, tasumise kord ja tasust vabastamise alused.

§ 2.   Lapsevanema poolt kaetava osa määra suurus

  (1) Lapsevanema poolt kaetava osa määraks lapse kohta Häädemeeste valla koolieelsetes lasteasutustes ühes kuus on 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast jooksval eelarveaastal;

  (2) Perede puhul, kus lasteasutuses käib 2 last, on lapsevanema poolt kaetava osa määraks teise lapse puhul 4% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast jooksval eelarveaastal tingimusel, et vähemalt ühe vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Häädemeeste vald.

§ 3.   Päevatasu ja osaaja kasutamine

  (1) Lapsevanema poolt kaetava päevatasu aluseks on käesoleva määruse § 2 alusel arvestatud osa määr, mis on jagatud jooksva kuu keskmise tööpäevade arvuga. Nimetatud päevatasu rakendatakse:
  1) lasteaeda esmakordselt tulevale lapsele esimesel kuul.

  (2) Osaaja kasutamiseks loetakse lasteaia koha kasutamist kindlatel päevadel nädalas/kuus. Osaaega saab rakendada vabade kohtade ja võimaluse olemasolul. Osaaja kasutamise täpsemad tingimused sätestatakse lasteaia direktori ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingus.
  1) lasteaias osaajaga koha kasutamisel tasub lapsevanem 50% § 2 kehtestatud lapsevanema poolt kaetava osa määrast.

§ 4.   Lapsevanema poolt kaetava osa tasumine

  (1) Lapsevanema poolt kaetav osa tasutakse Häädemeeste Vallavalitsuse poolt koostatud ja väljastatud arvete alusel jooksva kuu 20-ndaks kuupäevaks arvel näidatud Häädemeeste Vallavalitsuse pangakontole.

  (2) Tasumisele kuuluv summa arvestatakse vastavalt käesoleva määruse §-le 2 ja see ei sõltu lapse lasteaias kohal käidud päevade arvust kuus.

§ 5.   Lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest vabastamine

  (1) Lapsevanem vabastatakse lasteaia direktorile esitatud avalduse alusel tema poolt kaetava osa maksmisest juhul, kui perest käib lasteaias kolm või enam last, tingimusel, et vähemalt ühe vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Häädemeeste vald.

  (2) Lapsevanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel lapsevanema avalduse alusel kuni ühe kuu (kuni 31 kalendripäeva) ulatuses aastas.

  (3) Lapsevanem esitab osalustasust vabastamise avalduse kirjalikult lasteaia direktorile vähemalt 2 nädalat enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust. Avaldus peab sisaldama lapse ja lapsevanema andmeid, osalustasust vabastamise perioodi kuupäevalise täpsusega ja avalduse esitamise kuupäeva.

  (4) Vähekindlustatud peredel on lapsevanema poolt kaetava osa hüvitamiseks võimalik pöörduda Häädemeeste Vallavalitsuse poole sotsiaaltoetuste taotlemiseks ettenähtud korras.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu määrus 28.06.2006 nr. 9 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavolikogu määrus 26.02.2015 nr. 2 „Tahkuranna valla koolieelses lasteasutuses vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse 1. maist 2018.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json