Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Valla eelarve reservfondi kasutamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 39

Valla eelarve reservfondi kasutamise kord

Vastu võetud 29.03.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Häädemeeste valla eelarves reservfondi moodustamise, sellest raha eraldamise ning aruandluse.

§ 2.   Reservfondi moodustamine

  (1) Häädemeeste valla reservfond moodustatakse igal eelarveaastal eelarve kulude koosseisus ja see moodustatakse vähemalt 1 % ulatuses eelarvemahust.

  (2) Reservfondi suuruse määrab Häädemeeste Vallavolikogu vallaeelarve vastuvõtmisel.

  (3) Reservfondi suurust eelarveaasta jooksul võib volikogu muuta eelarve muutmise või lisaeelarve vastuvõtmise teel.

§ 3.   Reservfondist raha eraldamise alused

  (1) Reservfondi võib üldjuhul kasutada ühekordsete kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

  (2) Reservfondist võib raha eraldada ainult sihtotstarbeliselt.

§ 4.   Reservfondi kasutamine

  (1) Reservfondi kasutamist korraldab Häädemeeste Vallavalitsus.

  (2) Reservfondist raha eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalik taotlus koos üksikasjaliku arvestuse ja põhjendusega raha kasutamise kohta.

  (3) Raha eraldamist reservfondist ühekordselt kuni 12 000 eurot otsustab vallavalitsus ja see vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (4) Raha eraldamist reservfondist ühekordselt üle 12 000 euro otsustab volikogu ja see vormistatakse volikogu otsusega.

  (5) Põhjendatud taotlused (koos eelarvega) vahendite eraldamiseks reservfondist esitatakse vallavalitsusele. Taotlusele annab soovitusliku seisukoha vastavat valdkonda kureeriv ametnik, kes valmistab ette vallavalitsuse korralduse või volikogu otsuse eelnõu.

§ 5.   Aruandlus

  (1) Eraldise saaja on kohustatud pidama raha kasutamise kohta eraldi arvestust ning kasutamata raha valla eelarvesse tagastama.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda finantseeritavalt juriidiliselt või füüsiliselt isikult eraldatud summa sihipärase kasutamise kohta dokumente

  (3) Reservfondi käsutamise kohta esitab vallavalitsus aruande vallavolikogule koos vallaeelarve täitmise aruandega või vallavolikogu igakordsel nõudmisel.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu 27.09.2012 määrus nr 6 „Häädemeeste vallaeelarve reservfondi kasutamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json