Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 42

Harku Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 29.03.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Harku Vallavolikogu 28.06.2012. aasta määruse nr 9 „Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord“ paragrahvi 2 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Toetuse taotlemiseks esitatakse Harku Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) Harku valla taotluste esitamise elektroonilises keskkonnas (SPOKU) vormikohane taotlus. Erandkorras on taotlust võimalik esitada ka paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna. Taotluse vormi(d) kinnitab vallavalitsus. Teave taotlemise tingimuste ja vormi kohta avaldatakse Harku valla veebilehel www.harku.ee.“

§ 2.   Harku Vallavolikogu 31.07.2014. aasta määruse nr 12 „Õpilasele sõidusoodustuse andmise kord“ paragrahvi 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Sõidusoodustuse saamiseks esitab õpilase seaduslik esindaja või täisealiseks saanud õpilane Harku Vallavalitsusele Harku valla taotluste esitamise elektroonilises keskkonnas (SPOKU) vormikohase taotluse. Erandkorras on taotlust võimalik esitada ka paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna. Taotluse vorm sisaldab andmeid, mis on aluseks omaosaluse tasumisest vabastamisele.“

§ 3.   Harku Vallavolikogu 26.01.2017. aasta määruses nr 2 „Harku valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ (edaspidi määrus) tehakse järgmised muudatused:
(1) Määruse paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:
„17) SPOKU – Harku valla taotluste esitamise ja menetlemise keskkond.“


(2) Määruse paragrahvi 7 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Reovee kohtkäitlusloa saamiseks esitab kinnistu omanik või valdaja vallavalitsusele SPOKU kaudu eeskirja lisas 1 toodud vormi kohase taotluse (edaspidi taotlus). Erandkorras on taotlust võimalik esitada ka paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna.“


(3) Määruse paragrahvi 15 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Purgimisloa saamiseks esitatakse vallavalitsusele SPOKU kaudu eeskirja lisas 3 toodud vormikohane taotlus. Erandkorras on taotlust võimalik esitada ka paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna.“

§ 4.   Harku Vallavolikogu 25.10.2012. aasta määruse nr 18 „Korterelamu renoveerimise toetamise kord“ paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Harku Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotlus Harku valla taotluste esitamise elektroonilises keskkonnas (SPOKU). Erandkorras on taotlust võimalik esitada ka paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna.“

§ 5.   Harku Vallavolikogu 26.06.2014. aasta määruse nr 11 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Harku valla haldusterritooriumil“ paragrahvi 11 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Loa taotlus esitatakse vallavalitsusele Harku valla taotluste esitamise elektroonilises keskkonnas (SPOKU). Erandkorras on taotlust võimalik esitada ka paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna.“

§ 6.   Harku Vallavolikogu 28.06.2012. aasta määruse nr 10 „Projektipõhise tegevuse toetamise kord Harku vallas“ paragrahvi 12 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Harku Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) Harku valla taotluste esitamise elektroonilises keskkonnas (SPOKU) vormikohane taotlus. Erandkorras on taotlust võimalik esitada ka paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna. Taotluse vormi(d) kinnitab vallavalitsus. Teave taotlemise tingimuste ja vormi kohta avaldatakse Harku valla veebilehel www.harku.ee.“

§ 7.   Harku Vallavolikogu 28.08.2014. aasta määruse nr 16 „Maamaksu toetuse suurus ja andmise kord“ paragrahvi 5 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Taotlus esitatakse vallavalitsusele valla veebilehel avaldatud vormis digitaalselt allkirjastatuna või Harku valla taotluste esitamise elektroonilises keskkonnas (SPOKU). Eeltoodud vormile mittevastav taotlus vaadatakse läbi, kui taotlus sisaldab kõiki korras nõutud andmeid.“

§ 8.   Harku Vallavolikogu 25.08.2011. aasta määruse nr 15 „Kogukonna arengule suunatud tegevuse kaasfinantseerimistoetuste kord“ paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt kinnitatud vormikohane eeltaotlus Harku valla taotluste esitamise elektroonilises keskkonnas (SPOKU). Erandkorras on taotlust võimalik esitada ka paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna.“

§ 9.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalle Palling
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json