Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Puude raiumiseks loa andmise kord Harku vallas

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 51

Puude raiumiseks loa andmise kord Harku vallas

Vastu võetud 29.03.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise eesmärk

  (1) Puu raie- ja hoolduslõikusloa (edaspidi raieluba) andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib puu raieks ja/või hoolduslõikuseks loa taotlemist, loa väljaandmist ning loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist Harku vallas üldplaneeringu järgsel tiheasustusalal.

  (2) Korda ei kohaldata puude raiele kasvavas metsas metsaseaduse tähenduses ja viljapuude raiele.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) puu – kõrghaljastuses hästi väljakujunenud tüvega puitaim, mille rinnasdiameeter on üle 8 cm;
  2) rinnasdiameeter – puu või puude tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
  3) raie – puude langetamine koos sellega kaasnevate eel- ja järeltöödega;
  4) asendusistutus – maha raiutava puu või puude asemele istutatav puu, puud või põõsad;
  5) raierahu periood – ajavahemik lindude pesitsemise ajal (aprilli algusest juuli lõpuni), mil vallavalitsus võib keelata puu raie või hoolduslõikuse kohtades, kus pesitsevad linnud;
  6) vesivõsu – uinuvast või lisapungast arenenud väheharunenud võsu;
  7) hoolduslõikus – puu võra hooldamiseks ja kujundamiseks teostatav lõikus, mille käigus puud ei likvideerita ja säilitatakse puu elujõulisus;
  8) väärtuslik puu – väärtusklassi I ja II kuuluvad puud;
  9) väärtusklass I – eriti väärtuslik puu, mis on haruldane Eesti dendroflooras, omab ajaloolist või kultuuriloolist tähtsust, samuti loodus- ja/või muinsuskaitse all olev puu;
  10) väärtusklass II – puu, mis on elujõuline ja ökoloogiliselt suurt tähtsust omav puu, olles seejuures taksoni kohta suurte või keskmiste dimensioonidega (mõõtmetetga) ja/või tähelepanuväärsete dekoratiivsete iseärasustega. Haljastusplaani (istutusskeemi) järgi istutatud haljastuspuu ning elujõuline okaspuu.

2. peatükk Raieloa taotlemine ja väljaandmine 

§ 3.   Puu raieloa andmise tingimuste ja korra põhimõtted

  (1) Raieluba ei ole vaja taotleda järgmistel juhtudel:
  1) alla 8 cm rinnasdiameetriga puude raieks;
  2) kuivanud puude, okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks ja vallavalitsuse poolt tellitud puude hoolduslõikuseks valla poolt hooldatavatel aladel;
  3) tormiheite, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist nõudvale puule või oksale.

  (2) Vallavalitsus võib loa andmisel seada täiendavaid kõrvaltingimusi raiutud puu käitlemise, puu hoolduslõikuse, puu asendusistutuse korraldamise, istutatud puu hooldamise osas, samuti raie keelamise osas raierahu perioodil.

§ 4.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik, tema esindaja või volitatud isik (edaspidi taotleja).

  (2) Raieloa saamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus Harku valla kodulehel oleva taotluste esitamise ja menetlemise keskkonna kaudu www.harku.ee/iseteenindus.

  (3) Raieloa taotlusele lisatakse:
  1) kinnistu asendiplaan või ehitusloa koopia, kui raieõigust taotletakse ehituse alla jääva(te)le puu(de)le;
  2) ühistu olemasolul ühistu üldkoosoleku protokoll, ühistu puudumisel kaasomanike kirjalik nõusolek;
  3) esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja või volitatud isik;
  4) dendroloogi hinnang, kui taotlus esitatakse väärtuslikumale puu liigile või põlispuule;
  5) naaberkinnistu omaniku kirjalik nõusolek puu raiumiseks, kui puu asub kahe kinnistu piiril.

§ 5.   Raieloa andmine

  (1) Raieloa annab Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) nimel arendus- ja haldusosakond (edaspidi osakond), kes:
  1) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning vajadusel palub taotlejal kõrvaldada ilmnenud puudused ja/või esitada täiendavaid dokumente (nt dendroloogi hinnangut, haljastusprojekti vms) ja/või selgitusi;
  2) hindab kavandatud raie põhjendatust kaasates vajadusel vastava valdkonna eksperte;
  3) vajadusel hangib täiendavad kooskõlastused (juhul, kui objekt paikneb kaitsealal või piirangualal) loodusobjekti või kaitseala valitsejalt, muinsuskaitseametilt, elektriõhuliinide või sideliinide valdajalt või muu ametilt;
  4) teostab puu ülevaatuse ja märgistab vajadusel raiumisele kuuluva puu looduses;
  5) võib puu raieks loa andmisel seada kõrvaltingimusi, sealhulgas käesoleva korra peatükis 4 sätestatud puu asendusistutuse kohustuse.

  (2) Raieluba antakse või selle andmisest keeldutakse 30 kalendripäeva jooksul raieloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

§ 6.   Raieloa vormistamine

  (1) Raieluba vormistatakse raieloa vormil.

  (2) Raieluba antakse kuni taotluses märgitud ajani, kuid mitte kauem kui üks aasta.

  (3) Raieloa kehtivuse lõppemisel tuleb taotleda uus raieluba.

§ 7.   Raieloa andmisest keeldumine

  Osakond võib raieloa andmisest keelduda kui:
  1) puu on terve ja elujõuline ning ei varjuta valgust, ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust jne) ning avalikus kohas liikujaid;
  2) soovitakse raiuda puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
  3) puu kasvab kaitsealusel alal või muude piirangute alal ning vastava kaitseala valitsejalt ei ole saadud kooskõlastust;
  4) tellitud dendroloogilise hinnangu või ekspertiisiga on hinnatud puu elujõuliseks või hoolduslõikuse puhul ei soovitata lõikust teostada;
  5) hoolduslõikuse puhul halveneksid lõikuse tagajärjel puu kasvutingimused pöördumatult, lõikusmeetod ei sobi konkreetsele puuliigile või vegetatsiooniperioodist lähtudes ei ole õige aeg puu hoolduslõikuseks;
  6) raiumine või lõikamine kahjustaks väärtuslikke loodus- ja kultuurmaastikke, rohevõrgustikku või rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avalike huvidega;
  7) taotleja ei ole õigustatud taotlust esitama;
  8) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  9) taotleja on jätnud täitmata varasema määratud asendusistutuse kohustuse;
  10) kinnistu või suurema ala, kus puu kasvab, osas on käimas planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks - kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa andmiseni;
  11) taotleja ei ole määratud tähtajaks kõrvaldanud taotluses esinenud puudusi või esitanud täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  12) taotleja on soovinud teostada raiet raierahu perioodil.

§ 8.   Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  Osakonnal on õigus peatada raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada, kui:
  1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) ilmneb, et puude raiumisel rikutakse raierahu perioodi;
  3) puu kasvukoha kinnistule antud ehitusluba tunnistatakse kehtetuks;
  4) ilmnevad asjaolud, mis raieloa andmise ajal ei olnud teada ja mis võivad tingida raieloa hilisema kehtetuks tunnistamise;
  5) ilmneb, et raiutud on raieloas väljatoodud puudele lisaks täiendavalt puid.

3. peatükk Eritingimused 

§ 9.   Tormiheide ja tormimurd

  (1) Erandkorras võib puud raiuda raieloata, kui on tekkinud avariiolukord ning raieloa taotlemisel tekib oht inimese elule, tervisele või varale.

  (2) Tormiheite, -murru korral ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule raieluba ei vormistata. Taotleja teatab vallavalitsusele maha kukkunud või ohtlike puude arvu, liigid, diameetrid ja täpse asukoha enne puu(de) raiumist, lisades fotomaterjali sündmuspaigast.

  (3) Osakond fikseerib eelmises lõikes nimetatud puu likvideerimise, kontrollides vajadusel sündmuspaigal olukorra vastavust kirjeldatule.

§ 10.   Raie keelamine raierahu perioodil

  Lindude pesitsemise ajal võib keelata puu raiumist ning hoolduslõikust ja puistutes raiumist kohtades, kus on registreeritud pesitsevaid linde. Vastav eritingimus märgitakse raieloale.

§ 11.   Raiutud puu käitlemine

  (1) Raiutud puu käitlemise ja raiumiskoha korrastamise korraldab raieloa saaja.

  (2) Osakond võib kehtestada eritingimused raiutud puu käitlemisele, näiteks keelata raiejäätmete põletamise tuleohtlikul perioodil või elumajade ja/või sotsiaal- ning haridusasutuste vahetus läheduses. Vastavad eritingimused märgitakse raieloale.

4. peatükk Asendusistutus 

§ 12.   Puu asendamise tingimus

  (1) Osakond võib raieloa kõrvaltingimusena nõuda raiutava puu asendamist (edaspidi asendusistutus).

  (2) Asendusistutuse kohustust rakendatakse:
  1) kui soovitakse raiuda tervet ja elujõulist puud ning osakond ei pea raie keelamist otstarbekaks;
  2) ehitusaluse raie kõrvaltingimusena.

  (3) Osakonnal on õigus määrata asendusistutuse aeg ja koht. Võimaluse korral tehakse asendusistutus endises asukohas või selle läheduses, arvestades asjaõigusseaduses sätestatud naabrusõigusi ning avalikku huvi.

  (4) Asendusistutust või täiendavat istutust ei tehta hoonetele ja naaberkinnistutele lähemale kui 5m ja trassidele või tehnovõrkudele lähemale kui 2m. Kui puu võra läbimõõt on täisealisena suurem kui 5 m, tuleb istutuskaugust vastavalt suurendada.

  (5) Osakonnal on õigus määrata tingimused asendusistutuse istikute osas (näiteks istikute liik, kõrgus, võra läbimõõt jms.).

  (6) Asendusistutuse kohustus ning selle ulatus märgitakse raieloale.

§ 13.   Asendusistutuse arvestamine

  (1) Üldjuhul määratakse asendusistutus põhimõttel, et iga raiutava puu asemel istutatakse üks uus samaväärne puu.

  (2) Järgmiste puude korral lähtutakse allpool toodud erisustest:
  1) loodus-ja/või muinsuskaitse all oleva puu raie korral istutatakse iga raiutava puu kohta kolm uut puud;
  2) väärtuslike puude korral istutatakse iga raiutava puu kohta kaks uut puud.

§ 14.   Asendusistutuse korraldamine

  (1) Asendusistutuse korraldab kinnistul raieloa taotleja, muudel juhtudel koordineerib, korraldab ja peab arvestust osakond.

  (2) Asendusistutuseks kohustatud isik tagab raieloas nõutud kõigile asendatud puudele vajalikud kasvutingimused istutusele järgneva 5 aasta jooksul.

  (3) Kõik asendusistutuse kulud kannab raieloa saaja.

5. peatükk Rakendus- ja lõppsätted 

§ 15.   Vastutus

  (1) Järelevalvet määruse täitmise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsusel on järelevalve teostamisel õigus:
  1) nõuda raieloa omanikult või ilma raieloata raie puhul kinnistu omanikult järelevalve teostamiseks vajalikke andmeid ja dokumente;
  2) teha dokumentide saamiseks või käesoleva määruse rikkumise kõrvaldamiseks raieloa omanikule või ilma raieloata raie puhul kinnistu omanikule või valdajale ettekirjutusi;
  3) tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie korral trahvida rikkujat lähtudes looduskaitseseaduse § 73 lõigetest 1 ja 2.

§ 16.   Varasemate raielubade kehtivus

  Enne määruse jõustumist väljastatud raieload kehtivad kuni nendel märgitud tähtaja lõpuni.

§ 17.   Määruse rakendamine

  (1) Harku Vallavolikogu 28.10.2010 määrus nr 15 „Puude raieloa andmise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalle Palling
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Taotlus raieloa saamiseks

Lisa 2 Raieluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json