Teksti suurus:

Vallavolikogu määruse muutmine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2019, 6

Vallavolikogu määruse muutmine

Vastu võetud 28.03.2019 nr 65

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Lüganuse Vallavolikogu 18.04.2018 määruses nr 17 „Lüganuse valla põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

 
 1) määruse § 24 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
,,(1) Vallavanemat asendab tema äraolekul, volituste peatumisel, samuti vallavanema tagasiastumise või vabastamise korral uue vallavanema valimiseni kõigi õiguste ja kohustustega vanim abivallavanem.“;
 2) määruse § 25 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:
“(81) Valitsuse liikme lähetusse saatmine ja valitsuse palgalise liikme puhkus vormistatakse vallavanema käskkirjaga";
 3) määruse § 34 lõiget 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(10) Hallatava asutuse palgakorralduse põhimõtted kehtestab hallatava asutuse juht põhimääruses ja õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras. Hallatava asutuse juht kooskõlastab palgakorralduse põhimõtted enne kehtestamist valitsusega, kelle seisukoht kajastatakse valitsuse istungi protokollis.“;
 4) määruse § 49 lõike 4 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) vallaeelarve;“.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees