Teksti suurus:

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2019, 7

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Vastu võetud 28.03.2019 nr 66

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 1.   Lüganuse Vallavolikogu 12.09.2018 määruses nr 36 „Lüganuse Vallavolikogu töökord“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) määruse § 4 lõiget 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Komisjoni koosoleku kutse, mis sisaldab koosoleku toimumise aega ja kohta, päevakorra projekti ja materjale ning koosolekule kutsutavate isikute nimesid, edastab koosoleku kokkukutsuja vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele, kutsutavatele isikutele, volikogu esimehele, volikogu komisjonide esimeestele ja vallavalitsuse kantseleile.“;
  2) määruse § 9 lõike 8 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) vallaeelarve;“;
  3) määruse § 9 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;
  4) määruse § 9 lõiget 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(13) Ühel lugemisel menetlevale eelnõule saab muudatusettepanekuid esitada kuni eelnõu lõpphääletuseni“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json