Teksti suurus:

Lüganuse valla kaevetööde eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2019, 8

Lüganuse valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 28.03.2019 nr 67

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde tegemist Lüganuse valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavatel aladel ja on kohustuslik täitmiseks kõikidele kaevetöid teostavatele isikutele.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata kaevetöödele kalmistutel, riigi metsamaal ega maa-aladel, kus kaevetööd on reguleeritud teiste õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Kaevetöö on:
  1) kaevamine sügavamale kui 30 cm maapinnast;
  2) töö, mille tegemise käigus eemaldatakse tee- või pinnakate ja mis ei ole teehoiutöö ehitusseadustiku tähenduses;
  3) puude ja põõsaste istutamine või väljajuurimine sügavamal kui 30 cm;
  4) tehnovõrgu või -rajatise ehitamine, remontimine, rekonstrueerimine;
  5) ehitusgeoloogilised puurimistööd;
  6) kaevetöö tegija – füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb või kellele on väljastatud kaeveluba;
  7) avariiline kaevetöö – kaevetöö, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mille tegemist ei saa edasi lükata;
  8) vastutav isik – kaevetöö tegija poolt määratud isik, kes vastutab kaevetööde läbiviimise eest objektil. Kui vastutavat isikut ei ole määratud, on vastutavaks isikuks kaevetöö tegija. Vastutavale isikule kohaldatakse ehitusseadustikus sätestatud ettevõtja pädevust;
  9) tehnorajatis ja -võrk – maapõue või maapinnale paigaldatud (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustik, elektroonilise side või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis);
  10) kaevik – kaevetöö tulemusena maapõue moodustunud üle 30 cm sügavusega süvend;
  11) kaeveala – kaevik ja sellega vahetult piirnev lähiala;
  12) kaeveloa taotlus – vormikohane blankett, mille täidab ja esitab kaevetöö tegija vallavalitsusele;
  13) kaeveluba – vormikohane luba, mis annab õiguse kaevetöö tegemiseks sellel märgitud kohas, tähtajal ja tingimustel;
  14) kaeveloa väljastaja – vallavalitsuse volitatud ametiisik;
  15) kaevis – looduslikust olekust eemaldatud mistahes pinnas või setendi tahke osis;
  16) teostusmõõdistamine – rajatud tehnovõrgu digitaalne mõõdistus enne kaeviku tagasitäitmist;
  17) geodeetiline märk – riikliku kaitse all olevad kohtkindlalt maapinnale, maapõue, ehitisse või suurde piisava stabiilsusega loodusliku kivisse paigaldatud ja tähistatud rajatis;
  18) topo-geodeetiline plaan – digitaalse mõõdistamise teel mõõtkavas koostatud olemasoleva situatsiooni ja maa-aluste tehnovõrkudega plaan.

§ 3.   Kaevetööde teostamise üldnõuded

  (1) Kaevetöid on lubatud teha kaeveloa alusel, välja arvatud avariiliste kaevetööde alustamisel. Kaevetöö teostamise kohas peab olema tagatud võimalus esitada kaeveluba, ehitusprojekt, tehnovõrkude kooskõlastused, töö teostamise ajagraafik ning vajadusel raieluba.

  (2) Kui kaevetöö kaasneb ehitusloa kohustusliku ehitamisega ehitusseadustiku tähenduses, asendab ehitusluba kaeveluba.

  (3) Kui kaevetöö kaasneb ehitusteatise esitamise kohustusega ehitamisele, tuleb taotleda kaeveluba.

  (4) Ehitise planeerimiseks, projekteerimiseks ja ehitamiseks vajalike pinnasekihtide ning maapõue andmete saamiseks tehtavateks ehitusgeoloogilisteks puurimis- või kaevetöödeks tuleb taotleda kaeveluba.

  (5) Ehitusgeoloogilise uuringu tegija on kohustatud ehitusgeoloogilise uuringu aruande esitama ehitisregistrile 10 päeva jooksul uuringu aruande valmimise päevast arvates.

  (6) Kaevetöö tuleb teostada kaeveloal näidatud tähtaja jooksul. Põhjendatud juhul võib kaevetöö tegija taotleda loa pikendamist. Tähtaja pikendamisel kantakse uus tähtaeg kehtivale kaeveloale.

  (7) Asfaltbetoonkattega või pinnatud kattega avalikult kasutatavate teedega ristuva tehnovõrgu rajamisel on avatud kaevetöö keelatud, välja arvatud erakorraliselt olemasoleva tehnovõrgu avarii korral.

  (8) Kaevetöö tegija on kohustatud tee taastamisel lähtuma tee ehitamise normidest ja nõuetest ning taastama kaevekoha olemasoleva teega samatüübilise kattega. Kaevetöö tegija vastutab kaevekoha teekatte ja haljastuse taastamistööde kvaliteedi eest kahe aasta jooksul pärast kaevetööde lõppemist.

  (9) Kaevetööde tegija peab kaevetööde tegemisel tagama jalakäijate ja sõidukite ohutu juurdepääsu üldkasutatavatele hoonetele, elamutele ning kinnistutele, kui need juurdepääsud enne kaevetööd olemas olid.

  (10) Üle ühe ööpäeva kestvate kaevetööde puhul tuleb kaeveala tähistada vähemalt ühe teabetahvliga, millele märgitakse:
  1) kaevetöö nimetus;
  2) kaevetöö tegija nimi ja kontakttelefon;
  3) kaevetöö eest vastutava isiku nimi ja kontakttelefon;
  4) töö alguse ja lõpptähtpäev;

  (11) Kaevetöödel avalikult kasutataval maa-alal peab kaevetöö välisel ajal kaevik ja sellega vähemalt 1,0 m ulatuses piirnev maa-ala olema ümbritsetud ohupiiretega ning tähistatud liikluskorraldusvahenditega vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale standardile EVS 613-2001 (muudatus EVS 613:2001/A1:2008) ja pimedal ajal olema valgustatud. Kaevetöö ala tähistamine ainult piiramislindiga on keelatud.

  (12) Kaevis ja kaeviku täitmiseks vajalik materjal tuleb ladustada ja ümbritseda piiretega selliselt, et see ei sega liiklejaid. Kaevaja ei tohi sulgeda, tõkestada või ohustada liiklust mis tahes esemete, sõidukite või veostega, v.a juhul, kui selleks on teeomaniku poolt väljastatud luba.

  (13) Vallavalitsusel on õigus vajadusel nõuda kaevaja kulul ümbersõidutee ehitamist, selle sõidukorras hoidmist kaevetööde ajal ning pärast kaevetööde lõppemist ümbersõidutee likvideerimist ja selle alla jäänud maa-ala ümbersõidutee ehitamiseelse seisundi taastamist.

  (14) Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (lõhkekeha, kultuuriväärtuslik leid või arheoloogiline kultuurkiht, geodeetilisele plaanile kandmata tehnovõrk vms) peab kaevetööd kohe seiskama ja informeerima Vallavalitsust, vajadusel Ida päästekeskust või Muinsuskaitseametit.

  (15) Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest.

  (16) Kaevikust väljapumbatavat vett on keelatud juhtida sõidu- või kõnniteele, väljakule või platsile. Vett on lubatud immutada haljasalale kui selleks on vallavalitsus loa andnud. Vee juhtimine sademevee või ühiskanalisatsiooni süsteemi võib toimuda vee-ettevõtte loal.

§ 4.   Tehnorajatise ja -võrgu ehitamine

  (1) Tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks tuleb kaeveloa taotlus esitada kui ehitamine ei ole ehitusloakohustuslik tegevus.

  (2) Ehitada tuleb ehitusprojekti kohaselt, järgides ehitise ja ehitamise kohta kehtivaid nõudeid. Kaeveloa taotlemisel esitatav ehitusprojekt peab vastama ehitusprojektile esitatavatele nõuetele.

  (3) Ehitusprojekt kooskõlastatakse kaevetöö alal asuvate tehnovõrkude omanike või valdajatega ning maa-ala omanikuga enne kaeveloa taotluse esitamist.

  (4) Muinsuskaitse objektide, looduskaitseobjektide ja kultuurimälestiste kaitsevööndis tuleb kavandatavad kaevetööd ja asjakohased projektid kooskõlastada Muinsuskaitseameti või Keskkonnaametiga enne kaeveloa taotluse esitamist.

  (5) Paralleelselt avalikult kasutatava teega tehnovõrkude rajamisel tuleb need kavandada selliselt, et tehnovõrgu või -rajatise kaitsevööndi piir jääks vähemalt 1,0 m kaugusele teekatte servast, vähendamaks katete lõhkumist tehnovõrkude avariide likvideerimise, remonditööde ja uute tarbijate liitumise korral.

  (6) Liiklusohutuse tagamiseks ja kõrghaljastuse säilitamise huvides ning eesmärgiga välistada asfaltkattega või pinnatud teede läbikaevamist, tuleb projektiga uute rajatavate ja rekonstrueeritavate tehnorajatiste paigaldamisel eelistada kinnist meetodit.

2. peatükk KAEVELUBA 

§ 5.   Kaeveloa taotlemine, väljastamine, pikendamine, peatamine ja väljastamisest keeldumine

  (1) Kaeveloa saamiseks esitab kaevetöö tegija vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1) vähemalt 10 päeva enne kavandatud tegevuse algust.

  (2) Kaevetöö tegija võib esitada digiallkirjaga taotluse elektrooniliselt vallavalitsuse e-posti aadressil.

  (3) Kaeveloa taotlusele lisatakse asjakohasel juhul:
  1) tehnovõrgu või -rajatise tellija kinnitatud ja vajalike kooskõlastustega ehitusprojekt;
  2) topo-geodeetiline alusplaan, kuhu on kantud rajatavate puuraukude, kaevude võišahtide asukohad;
  3) kaevetööde asendiplaan;
  4) olemasolevate tehnovõrkude omanike või valdajate tehnilised tingimused, kui ehitusprojekti esitamise kohustust ei ole;
  5) taotlus liikluse ajutise piiramise või sulgemise ning transpordi ümberkorralduse kohta koos liikluskorralduse ajutise skeemiga;
  6) puude ja põõsaste istutamise või juurimise korral asendiplaan;
  7) andmed kaevetöö käigus ära veetava kaevise või lammutusprahi üleandmise või ladustamiskoha kohta;
  8) linnade ja alevike territooriumil puude raie korral raieluba või raieloa taotlus;
  9) geodeetilise märgi omaniku luba märgi kaitsevööndis kaevetööde tegemiseks.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda kaeveloa andmiseks täiendavaid dokumente (ehitusteatise või kaevetööde ajagraafiku esitamist, tehnovõrkude plaane, skeeme, joonised jne).

§ 6.   Kaeveloa väljastamine

  (1) Vormikohase kaeveloa (lisa 2) väljastab, pikendab ja peatab vallavalitsuse volitatud ametnik 7 tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

  (2) Kaeveluba väljastatakse e-postiga kaevetöö tegijale taotluses näidatud aadressil.

  (3) Kaeveloa väljastajal on kaeveloa väljastamisel õigus seada eritingimusi, sealhulgas:
  1) nõuded kaevetööde tehnikale või tehnoloogiale;
  2) nõuded kattete taastamisel;
  3) nõuded haljastuse taastamisel;
  4) piirata kaevetööde tegemist kindlatel kellaaegadel;
  5) nõuda liikluse ümberkorraldamist ja ümbersõidutee rajamist;
  6) nõuda teostusmõõdistamise esitamist.

  (4) Kaeveloale kantakse järgmised andmed:
  1) kaeveloa väljastaja andmed;
  2) kaeveloa väljastamise kuupäev;
  3) kaeveloa number;
  4) kaevetööde tegija andmed;
  5) kaevetööde asukoht;
  6) kaevetööde põhjus;
  7) kaevetööde kestus;
  8) kaevetööde eest vastutava isiku andmed;
  9) vajadusel omanikujärelevalvet teostava isiku andmed;
  10) vajadusel eritingimused.

§ 7.   Kaeveloa pikendamine

  (1) Kaevetööde tegijal on õigus nõuda põhjendatud juhul kaeveloa pikendamist. Kaeveloa tähtaja pikendamiseks üle kaeveloas märgitud tähtpäeva peab kaevetöö tegija esitama kaeveloa väljastajale kirjaliku taotluse koos põhjendusega hiljemalt üks ööpäev enne kaeveloal märgitud kaevetööde lõpptähtpäeva.

  (2) Kaeveloa väljastaja kannab kaeveloale uue tähtaja ja väljastab pikendatud kaeveloa taotlejale või e-postiga taotluses näidatud aadressile.

§ 8.   Kaeveloa peatamine

  (1) Kaeveloa väljastajal on õigus peatada tema poolt välja antud kaeveloa alusel tehtavad tööd juhul, kui ilmneb oht inimese elule või tervisele või looduskeskkonnale või kui ilmneb, et ehitusprojektist, kooskõlastustingimustest ning kehtivatest õigusaktidest ei ole kinni peetud.

  (2) Kaeveloa kehtivus peatatakse kuni tööde vastavusse viimiseni kehtivate õigusaktidega.

  (3) Kaeveloa peatamisest tuleb kaevetööde tegijat teavitada esimesel võimalusel. Teade edastatakse e-postiga taotluses näidatud aadressil.

§ 9.   Kaeveloa väljastamisest või pikendamisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus võib jätta põhjendatul juhul kaeveloa andmise ja pikendamise taotluse rahuldamata ja keelduda kaeveloa väljastamisest.

  (2) Kaeveloa andmise taotlus jäetakse eelkõige rahuldamata siis, kui:
  1) avaldusele ei ole lisatud § 5 lõigetes 3 ja 4 nõutud dokumente;
  2) kaevetööde tegemine on lubatud ehitusloaga;
  3) kaevetööd kavandatakse eraomandis olevale kinnistule.

  (3) Kaeveloa pikendamise taotlus jäetakse eelkõige rahuldamata siis, kui:
  1) taotlus on jäetud põhjendamata;
  2) kaevetööde tegija on süüliselt rikkunud käesoleva eeskirja nõudeid.

3. peatükk KAEVETÖÖ KORRALDAMINE 

§ 10.   Nõuded kaevealale

  (1) Kaevetöö ala tuleb vajadusel ümbritseda ohutuspiiretega ja tähistada liikluskorraldusvahenditega (pimedal ajal peavad ohutuspiirded olema valgustatud).

  (2) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate ohutu juurdepääs üldkasutatavatele aladele ja hoonetele ning elukohtadele, kui need olid enne sulgemist olemas.

  (3) Kaevetöö teostamise kohas peab olema tagatud võimalus esitada kaeveluba, ehitusprojekt, tehnovõrkude kooskõlastused, töö teostamise ajagraafik ning vajadusel raieluba.

  (4) Kaeviku nõlvus peab olema rajatud selliselt, et oleks tagatud nõlvade varisemiskindlus.

  (5) Kaeviku täitmiseks ja teekatte taastamiseks vajalik materjal tuleb ladustada selliselt, et see võimalikult vähe takistaks liiklemist. Tagasitäiteks sobiv pinnas tuleb koguda eraldi, vältimaks selle segunemist aluspinnasega.

  (6) Materjale, töövahendeid, pinnast jm ei tohi ladustada tehnovõrkude kaevude, puude, põõsaste peale ega vastu.

  (7) Kaevetöö käigus süvendist väljapumbatav vesi tuleb suunata torustiku abil sademevee ärajuhtimise kanalisatsiooni või kraavi, kooskõlastades selle eelnevalt piirkonna vee-ettevõtjaga. Kaevetöö alaga piirnevale alale võib vett juhtida vaid maa omaniku või valdaja nõusolekul.

  (8) Kaevetöö vahetus läheduses asuvate puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest.

  (9) Projektis märkimata tehnovõrgu avastamisel peab vastutav isik katkestama koheselt kaevetöö ning informeerima sellest vallavalitsust. Töid võib jätkata pärast tehnovõrgu valdaja kindlakstegemist ning vajalikke kooskõlastuste saamist.

  (10) Olemasolevate tehnovõrkude ümberpaigutamine on lubatud ainult nende omaniku/valdaja kirjalikul nõusolekul.

§ 11.   Nõuded kaevetööl kasutatavale tehnikale

  (1) Keelatud on üldjuhul kaevetööl kasutada mehhanisme ja sõidukeid, mille rattad, roomikud, toed, koorem või muud osad võivad rikkuda teekatet või teerajatisi. Selliste mehhanismide ja sõidukite kasutamine teedel toimuva töö korral on lubatud ainult vallavalitsuse volitatud isiku nõusolekul.

  (2) Mehhanisme ja sõidukeid, mis võivad rikkuda teekatet, võib kaevetöö asukohta transportida vaid eritranspordiga (treiler vms).

§ 12.   Keskkonnakaitse

  (1) Vältida tuleb õli või mootorikütuse või muude keskkonda saastavate ainete sattumist teekattele või haljasalale. Seadme või mehhanismi rikke korral teele sattunud õli või mootorikütus tuleb koheselt absorbendiga katta ja ära koristada.

  (2) Kaevetöö käigus reostatud pinnase avastamisel on kaevetöö tegija kohustatud töö peatama ja informeerima koheselt seisukoha võtmiseks keskkonnateenistust ja vallavalitsust.

  (3) Kaevetööde käigustekkivad asfaltbetooni ja pindamise lammutusjäägid tuleb viia prügilasse või anda üle jäätmekäitlejale.

§ 13.   Muinsuskaitse

  Juhul, kui kaevetöö käigus ilmneb kultuurikihi, vanade ehituskonstruktsioonide, ilmselgelt kultuuriväärtus omava leiu vms olemasolu, tuleb kaevetöö katkestada ja sellest koheselt informeerida Muinsuskaitseametit ning kaeveloa andjat.

§ 14.   Tee sulgemine

  (1) Ajutise ümbersõidutee ja ajutise ühissõidukite peatuse ehituse korraldab kaevetöö tegija omal kulul.

  (2) Tee võib sulgeda pärast ajutise ümbersõidutee liikluseks avamist.

  (3) Ajutise ümbersõidutee hoiab korras ja vastutab selle seisundi eest kaevetöö tegija.

  (4) Pärast kaevetöö lõppu likvideerib kaevetöö tegija ajutise ümbersõidutee ja heakorrastab maa-ala endisel kujul.

§ 15.   Avariikaevetöö

  (1) Avariikaevetöö on töö, mis on vajalik tehnovõrgu avarii likvideerimiseks juhul, kui:
  1) avarii ohustab inimesi, ehitisi või keskkonda;
  2) kaevetööga alustamisega viivitamine seab ohtu vastava teenuse nõuetekohase osutamise;
  3) avarii ohustab liiklemist.

  (2) Avariikaevetöö teostamiseks ei ole nõutav kaeveloa olemasolu, kui töö teostatakse ja kaevik täidetakse 24 tunni jooksul. Avariikaevetöö korral lõpetatakse taastamise tööd hiljemalt 1 kuu jooksul. Avariikaevetöödel perioodil 1. novembrist kuni 1.aprillini tuleb teekatte ja haljastus taastada 1. maiks.

  (3) Enne avariikaevetöö alustamist selgitatakse välja töö teostamise kohas paiknevad võimalikud tehnovõrgud ja nende valdajad/omanikud.

  (4) Avariikaevetööd võib alustada kaeveloata, teavitades sellest vallavalitsust e-posti teel. Teates märgitakse ära avariikaevetöö asukoht, põhjus, töö alguse- ja lõpetamise aeg ning vastutava isiku andmed.

  (5) Avariikaevetöö ajaks võib liikluse ümber korraldada, teavitades sellest vallavalitsust.

  (6) Avariikaevetöö koht tuleb ümbritseda ohupiiretega ja tähistada ning pimedal ajal valgustada.

  (7) Avariikaevetöö kestmisel üle ühe ööpäeva, peab kaevetöö tegija taotlema kaeveloa.

§ 16.   Geodeetiliste märkide ja liiklusmärkide kaitsmine

  (1) Kaevetöödel on keelatud hävitada, kahjustada või ümber paigutada geodeetilisi märke või liiklusmärke ilma märgi omaniku loata.

  (2) Geodeetilise märgi kaitsevööndis on geodeetilise märgi omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib kahjustada geodeetilist märki ja selle tähistust või takistada sellele juurdepääsu.

§ 17.   Kaevetöö lõpetamine, rikutud maa-ala taastamine

  (1) Kaevetöö lõpetamisel on kaevetöö tegija kohustatud kaevetöö käigus rikutud maa-ala taastama käesoleva eeskirja ja kaeveloa erinõuete kohaselt.

  (2) Kui kaevetöö käigustõsteti ümber tehnovõrk või -rajatis, on kaevetööde tegija kohustatud tellima selle tehnovõrgu osa teostusmõõdistuse pädevalt isikult. Teostusmõõdistus tuleb esitada hiljemalt ühe kuu jooksul kaevetööde lõppemisest digitaalselt vallavalitsusele.

  (3) Teekatte alla jääva süvendi täitmist alustatakse trassi põhja tihendamisest enne tehnovõrgu paigaldamist. Süvend täidetakse pinnasega kihtide kaupa, igat kihti tihendades.

  (4) Sõidutee rikutud asfaltbetoonkatte tuleb taastada asfaldilaoturiga ja tihendada rulliga.

§ 18.   Haljastuse taastamine

  Haljastuse taastamisel pärast süvendi tagasitäitmist, kasutatakse ära varem kooritud muld ning kaetakse taastatav maa-ala vähemalt 10 cm paksuse huumusmulla kihiga, külvatakse muruseeme ja rullitakse. Haljastuse taastamisel on lubatud kasutada muruvaipa või -mättaid, millele tehakse kasvumullast aluskiht. Puude juurte piirkonnas tehakse tagasitäide kasvumulla kihina, mille kõrgus ei tohi olla kõrgemal puu juurekaelast. Murupind ei tohi oma kõrguse tõttu takistada sademevee äravoolu teekattelt.

§ 19.   Teekatte taastamine

  (1) Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, sealhulgas uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind, samuti liitekohad puhastatakse ja krunditakse bituumeniga või muu selleks ettenähtud vahendiga. Liitekohad töödeldakse hiljem liiva või muu puisteainega.

  (2) Kaevetöö tegija taastab ja korrastab lõhutud, rikutud või paigast nihkunud äärekivid ning tehnovõrkude kaevud ja kaaned.

  (3) Taastatava asfaltkatte äär tuleb lõigata sirgeks ja asfaldikiht taastada mõlemalt poolt vähemalt 25 cm võrra laiemalt kui süvendi mõõtmed.

  (4) Kui liiklus on vaja avada enne teekatte täielikku taastamist või kui ilmastikust tingituna ei ole võimalik teekatet või haljastust taastada nõuetekohaselt, taastab kaevetöö tegija selle ajutiselt. Kaevetöö tegija hoiab ajutise teekatte omal kulu sõidukõlbulikuna kuni teekatte lõpliku taastamiseni. Lõplik taastamine talvise kaevetöö korral peab olema teostatud hiljemalt 1. maiks.

  (5) Tee või parkla osa, mille kate ei ole nõutavas korras taastatud, peab olema kaevetöö tegija poolt kuni taastamiseni tähistatud liikluskorraldusvahenditega.

§ 20.   Kaevetööde lõppemine

  (1) Kaevetööd loetakse lõppenuks, kui:
  1) kaevetöödel rikutud maa-ala on nõuetekohaselt taastatud;
  2) kaevetöödel rikutud teekate on taastatud;
  3) kaevetööde lõppemisest on vallavalitsust teavitatud e-posti vahendusel.

  (2) Kaevetöö lõppemisel on Lüganuse Vallavalitsusel õigus nõuda kaeveala ülevaatust koos kaevetööde tegijaga. Ülevaatuse tulemused fikseeritakse ülevaatuse aktiga.

  (3) Kaeveluba kehtib kuni kaeveloale märgitud tööde lõpptähtajani.

§ 21.   Taastamistöö garantii

  (1) Taastamistööle peab kaevetöö tegija andma vähemalt 2-aastase garantii kaevetöö lõppemise päevast arvates.

  (2) Garantiiaja kestel ilmnevad defektid kõrvaldab kaevetöö tegija vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks omal kulul.

  (3) Kui kaevetöö tegija ei ole garantiiajal ilmnenud puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud, võib vallavalitsus rakendada sunnivahendit või teha taastamistööd asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

4. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 22.   Kaevetööde üle teostatav järelevalve ja vastutus

  (1) Käesolevast eeskirjast kinnipidamise ning tee ja haljastuse taastamise üle teostab järelevalvet vallavalitsus. Järelevalve teostaja omab õigust teha ettekirjutusi, andes rikkujale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Ettekirjutuse tähtaegselt täitmata jätmise korral võib rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

  (2) Vastutuse käesoleva eeskirja rikkumise eest, kui sellega põhjustati oht inimese elule või tervisele või looduskeskkonnale, sätestab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66².

  (3) Kaevetöö tegija kannab täielikku vastutust ohutustehnika, tähtaegade, kvaliteedi, liiklusohutuse ning ehitusprojekti ja selle juurde kuuluvatest kooskõlastustest tulenevate nõuete täitmise eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (4) Kolmandatele isikutele tekitatud varalise kahju hüvitab kaevetöö tegija faktilises ulatuses vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (5) Puude ja põõsaste kahjustamisel on vallavalitsusel õigus nõuda kaevetöö tegijalt haljastuse taastamist või kahju hüvitamist kahe aasta jooksul pärast kaevetöö lõppemist.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Määruste kehtetuks tunnistamine ja määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Püssi Linnavolikogu 14.05.2009 määrus nr 47 “Püssi linna kaevetööde eeskiri”.

  (2) Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 03.03.2003 määruse nr 3 „Sonda valla eeskirjade kinnitamine ja kehtestamine § 1 punkt 1.3 ja lisa 3 „Kaevetööde eeskiri“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Kiviõli Linnavolikogu 11.09.2008 määrus nr 49 „Kiviõli linna kaevetööde eeskirja kehtestamine“.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees

Lisa 1  Kaeveloa taotluse vorm

Lisa 2 Kaeveloa vorm

/otsingu_soovitused.json