Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kiviõli Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2019, 12

Kiviõli Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 28.03.2019 nr 64

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Asutuse nimi

 (1) Lüganuse vallas kultuuritegevust korraldava asutuse nimi on Kiviõli Rahvamaja (edaspidi rahvamaja).

 (2) Inglise keeles on rahvamaja nimi Kiviõli People´s House.

 (3) Vene keeles on rahvamaja nimi народный дом Кивиыли.

§ 2.  Rahvamaja tegevuspiirkond ja aadress

 (1) Rahvamaja tegevuspiirkond on Lüganuse valla haldusterritoorium.

 (2) Rahvamaja ametlik postiaadress on Ida-Virumaa, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Rahvamaja tn 2.

§ 3.  Rahvamaja õiguslik seisund

 (1) Rahvamaja on Lüganuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

 (2) Rahvamaja juhindub on tegevuses rahvamaja põhimäärusest, Eesti Vabariigi seadustest ja teistest kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

§ 4.  Pitsat, sümboolika ja eelarve

 (1) Rahvamajal on valla vapi ja oma nimega pitsat.

 (2) Rahvamaja finantseeritakse Lüganuse valla eelarvest. Rahvamajal on valla eelarve oma alaeelarve. Rahvamaja kasutab oma eelarvelisi vahendeid üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

§ 5.  Asjaajamise alused

 (1) Rahvamaja asjaajamiskeel on eesti keel.

 (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub rahvamaja asjaajamist reguleerivatest õigusaktidest.

2. peatükk RAHVAMAJA TEGEVUS JA ÜLESANDED 

§ 6.  Ülesanded

  Rahvamaja ülesanded on:
 1) pakkuda võimalusi suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks;
 2) korraldada ruumide ja inventari rentimist ning nende kasutamist;
 3) korraldada ja aidata korraldada Lüganuse vallas toimuvaid massiüritusi, festivale, kontserte, teatrietendusi, kursuseid ja seminare, näitusi ja näitusmüüke ning teisi kultuuriprojekte;
 4) edendada kohalikku kultuurielu, säilitada ja arendada rahvakultuuri;
 5) vahendada professionaalset kultuuri ja kunsti;
 6) aidata korraldada noorsootööd;
 7) anda oma pädevuse piires konsultantsioone ja metoodilist abi;
 8) organiseerida taidlus- ja huviringide tööd;
 9) edendada kultuurikontakte;
 10) luua ning pakkuda esinemisvõimalusi kollektiividele ja üksikisikutele;
 11) teavitada avalikkust rahvamajas toimuvatest sündmustest ja üritustest;
 12) Lüganuse valla ja ümberkaudsete omavalitsuste elanike kultuurialane teenindamine, Lüganuse vallas tegutsevate klubide, seltside, huviringide jms tegevuse toetamine.

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 7.  Rahvamaja personal

 (1) Rahvamaja töötajate koosseisu kinnitab rahvamaja direktori ettepanekul vallavalitsus.

 (2) Rahvamaja struktuuris vaba ametikoht täidetakse rahvamaja direktori otsusel konkursi korras või läbirääkimiste teel.

§ 8.  Direktor

 (1) Rahvamaja tööd juhib direktor.

 (2) Direktori vaba ametikoht täidetakse konkursi korras. Konkursi läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

 (3) Direktori kinnitab ametisse Lüganuse Vallavalitsus korraldusega. Rahvamaja direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb töölepingu üles Lüganuse Vallavanem.

 (4) Direktor:
 1) tagab rahvamaja põhimääruses ettenähtud eesmärgi ja ülesannete täitmise, kannab vastutust rahvamaja üldseisundi, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
 2) tegutseb rahvamaja nimel ja esindab seda oma pädevuse piires kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsilise ja juriidiliste isikutega, sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui füüsiliste isikutega;
 3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärgi ja ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
 4) täidab seadustest tulenevaid, volikogu ja valitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid juhtimis- ja haldamisalaseid ülesandeid;
 5) juhib rahvamaja igapäevast tegevust;
 6) koostab rahvamaja struktuuri ja töötajate koosseisud ning esitab vallavalitsusele kinnitamiseks;
 7) sõlmib, muudab ja ütleb üles rahvamaja töötajatega töölepingud ning määrab nende töötasu;
 8) annab välja käskkirju rahvamaja tegevuse korraldamiseks ning ülesannete täitmiseks ning kontrollib nende täitmist;
 9) juhib rahvamaja majandus- ja finantstegevust, esitab vallavalitsusele rahvamaja eelarve eelnõu, tagab eelarve täitmise ning vastutab selle eest;
 10) käsutab rahvamaja vara ja eelarvelisi vahendeid kooskõlas seadustega, volikogu ja valitsuse õigusaktidega ning kinnitatud eelarvega;
 11) täidab muid talle õigusaktidega pandud kohustusi.

 (5) Direktorit asendab tema äraolekul isik, kes on direktori käskkirjaga nimetatud direktori ülesannetesse. Kui seda pole võimalik teha, siis asendab direktorit vallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 9.  Õigused ja kohustused

 (1) Oma ülesannete täitmiseks on rahvamajal õigus:
 1) saada vajalikku teavet ja andmeid piirkonna omavalitsustelt;
 2) osaleda riigisiseste ja rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses;
 3) viia läbi tasulisi üritusi;
 4) korraldada üritustel toitlustamist;
 5) kasutada tema kasutusse antud riigi- ja munitsipaalvara sihtotstarbeliselt;
 6) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on tarvilikud käesolevas põhimääruses püstitatud ülesannete täitmiseks;
 7) saada käesolevas põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ja informatsiooni seda valdavatelt asutustelt ja organisatsioonidelt;
 8) vastavalt vajadusele moodustada ja reorganiseerida oma ülesannete paremaks täitmiseks komisjone ja töögruppe.

 (2) Volikogu ja valitsuse õigusaktid on rahvamajale täitmiseks kohustuslikud.

4. peatükk VARA JA FINANTSEERIMINE 

§ 10.  Vara ja finantseerimine

 (1) Rahvamaja valdab, kasutab ja käsutab tema kasutusse ja käsutusse antud Lüganuse valla vara käesoleva põhimäärusega seatud eesmärkide täitmiseks, vastavalt õigusaktides sätestatule.

 (2) Rahvamaja finantseeritakse Lüganuse valla eelarvest. Rahvamaja eelarve kinnitab volikogu valla eelarve osana ja selle täitmist kontrollib vallavalitsus.

 (3) Rahvamaja eelarve tuludeks on:
 1) eraldised Lüganuse valla eelarvest;
 2) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
 3) tasuliste teenuste osutamisel saadud tulud, üüritulud ja piletitulud omatuluna.
Rahvamaja tulud on Lüganuse valla eelarve tulud.

 (4) Rahvamaja raamatupidamisarvestust korraldab vallavalitsuse rahandusosakond.

 (5) Haldusjärelevalvet rahvamaja tegevuse üle teostab vallavalitsus.

5. peatükk TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 11.  Rahvamaja tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

 (1) Rahvamaja tegevuse ümberkorraldamise või lõpetamise otsustab Lüganuse Vallavolikogu.

 (2) Rahvamaja tegevuse ümberkorraldamist või lõpetamist korraldab Lüganuse Vallavalitsus.

6. peatükk RAKENDUSÄTTED 

§ 12.   Rahvamaja põhimääruse kinnitamine ja muutmine

 (1) Rahvamaja põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks Lüganuse Vallavolikogu.

 (2) Põhimääruse või selle muutmise eelnõu töötab välja rahvamaja direktor või vallavalitsus.

§ 13.   Rakendussätted

 (1) Kiviõli Linnavolikogu 28.01.2010 määrus nr 8 „Kiviõli Rahvamaja põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees