Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rae Vallavalitsuse ehitusameti põhimäärus

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2024, 10

Rae Vallavalitsuse ehitusameti põhimäärus

Vastu võetud 02.04.2024 nr 11

Ehitusameti põhimäärus kehtestatakse Rae valla põhimääruse § 52 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Ehitusamet (edaspidi amet) on Rae Vallavalitsuse struktuuriüksus, mis täidab oma pädevuse piires avaliku võimu ülesandeid.

  (2) Amet juhindub oma tegevuses õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Tegevuse eesmärk

  Ameti tegevuse eesmärgiks on projekteerimis-, ehitus- ja oma tegevusvaldkonnas tingimuste koostamine, menetluste läbiviimine ja tegevuse korraldamine Rae valla territooriumil.

§ 3.   Ameti ülesanded

  Ameti ülesanded on:
  1) valla tehis- ja looduskeskkonna kujundamise korraldamine;
  2) valdkondlike arengukavade, analüüside, eelarveprojektide ja tegevuskavade koostamises osalemine, õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja nende ettevalmistamises osalemine ning tegevuste kavandamine ja elluviimine;
  3) valla arengukavade, üld- ja teemaplaneeringute koostamises osalemine;
  4) detailplaneeringute ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute menetlemises osalemine;
  5) ehitiste, sh hoonete ja tehnovõrkude, projekteerimistingimuste, ehitusloa taotluste, ehitusteatiste, kasutusloa taotluste ja kasutusteatiste menetlemine ning muude, õigusaktidest tulenevate ehitusalaste toimingute korraldamine;
  6) reklaami paigaldamisega seotud tegevuste korraldamine;
  7) maamaksuga seotud tegevuste korraldamine;
  8) valla soojamajanduse, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengu planeerimise koordineerimine;
  9) oma valdkonnas ametile suunatud kirjade, avalduste, teabenõuete ja kaebuste läbivaatamine ning nende lahendamine;
  10) muude küsimuste menetlemine vastavalt ameti pädevusele;
  11) õigusaktidega ettenähtud valdkonna registrite ja arvestuse pidamine ning aruandluse esitamine;
  12) ameti pädevusvaldkonda puudutavate hangete korraldamises osalemine;
  13) koostöö korraldamine valdkonna riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, ettevõtjate ja ühendustega või muude puudutatud isikutega ameti ülesannete piires;
  14) era- ja juriidiliste isikute nõustamine oma valdkonda puudutavates küsimustes;
  15) tegevusvaldkonnaga seotud dokumentide arhiveerimine osas, mida ei ole reguleeritud teiste õigusaktidega.

§ 4.   Õigused

  Ametil on õigus:
  1) saada vallavolikogult, vallavalitsuselt, valla hallatavatelt asutustelt, valla osalusega äriühingutelt ning teistelt pädevatelt isikutelt põhimäärusega ettenähtud ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
  2) kontrollida oma tegevusvaldkonnas õigusaktide, vallavanema käskkirjade ja valla nimel sõlmitud lepingute täitmist;
  3) esitada vallavalitsusele ameti tegevusvaldkonda kuuluvate küsimuste kohta ettepanekuid ja õigusaktide eelnõusid;
  4) esindada valda vastavalt volituste ulatusele;
  5) sooritada toiminguid oma pädevuse piires õigusaktide alusel ja täitmiseks;
  6) kaasata oma tegevusse asjatundjaid ning tellida ekspertiise.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Amet allub valdkonda kureerivale abivallavanemale.

  (2) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametisse vallavanem.

  (3) Ameti juhataja:
  1) esindab ametit oma valdkonnas vastavalt ameti põhimäärusele või volitustele;
  2) juhib ameti tööd ning kontrollib ametile pandud ülesannete täitmist;
  3) koordineerib Ameti valdkonda puudutavas osas strateegia, tööplaani ja eelarve koostamise ning tagab nende elluviimise;
  4) teeb ettepanekuid ameti töö paremaks korraldamiseks;
  5) allkirjastab vallavalitsuse või ameti nimel dokumente vastavalt kehtivatele õigusaktidele volituste piires;
  6) annab ameti tegevusest aru vallavalitsusele ja vallavolikogule.

  (4) Ameti teenistujate, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks vallavanema kinnitatud ametijuhendiga.

§ 6.   Rakendussätted

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Sarik
vallavanem

Meeli Vaarik
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json