HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu põhimäärus

Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Tähtvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.05.2012, 21

Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu põhimäärus

Vastu võetud 17.12.2010 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 34 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Nimetus

  Asutuse nimetus on Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu (edaspidi lasteasutus).

§ 2.  Haldusala

 (1) Lasteasutus on Tähtvere vallale kuuluv õppeasutus, mis võimaldab koolieast nooremate laste hoidu ja alushariduse omandamist.

 (2) Kõrgemalseisvaks organiks on Tähtvere Vallavalitsus. Oma tegevustes lähtub lasteaed käesolevast põhimäärusest, seadustest ning nende alusel antud õigus- ja haldusaktidest.

§ 3.  Liik

  Lasteasutus on ühe asutusena tegutsev lastesõim ja lasteaed.

§ 4.  Asukoht ja tööaeg

 (1) Lasteasutus asub aadressil Pargi tee 4, Ilmatsalu alevik, 61401 Tähtvere vald, Tartu maakond.

 (2) Lasteaed on aastaringselt tegutsev asutus, mille päevase lahtioleku aja ja selle erisused otsustab Tähtvere Vallavalitsus, arvestades lasteasutuse hoolekogu ettepanekut.

§ 5.  Teeninduspiirkond

 (1) Lasteasutuse teeninduspiirkonnaks on Tähtvere valla haldusterritoorium, mis loob kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.

 (2) Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras Tähtvere vallas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

 (3) Laste lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise korra kehtestab Tähtvere Vallavalitsus.

§ 6.  Pitsat, eelarve, sümboolika ja koduleht

 (1) Lasteasutusel on eelarve, oma nimega pitsat, sümboolika ja koduleht Internetis.

 (2) Lasteasutus kasutab Tähtvere Vallavalitsuse arvelduskontosid.

§ 7.  Asjaajamiskeel ja õppekeel

 (1) Asjaajamiskeel on eesti keel.

 (2) Lasteasutuses toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles. Teises keeles võib õppe- ja kasvatustegevus lasteasutuses või lasteasutuse rühmades toimuda kohaliku omavalitsuse volikogu otsusel.

§ 8.  Haldusmenetlus

  Lasteasutuse tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate erisustega.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 9.  Tegevuse eesmärk

 (1) Koolieelne lasteasutus on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

 (2) Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

§ 10.  Põhiülesanne

  Lasteasutuse põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi ja individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
 1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
 2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

3. peatükk Õppe- ja kasvatustegevuse alused 

§ 11.  Struktuur

 (1) Lasteasutuses on sõime- ja lasteaiarühmad ning vajadusel liitrühmad, mille moodustamise otsustab lasteasutuse direktor.

 (2) Vallavalitsus võib lasteaia direktori ettepanekul moodustada lasteasutuses vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadusega lapsed koos teiste lastega, samuti erirühmi, kuhu kuuluvad erivajadusega lapsed. Võimaluse korral lähtub lasteasutus erivajadusega lapse arendamiseks vajalike tingimuste rakendamisel sobitus- või erirühmas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 50 nimetatud nõustamiskomisjoni soovitusest.

§ 12.  Õppekava

 (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega, millega kehtestatakse:
 1) lasteasutuse õppekava koostamise põhimõtted;
 2) õppe- ja kasvatustegevuse korraldus;
 3) kuue- kuni seitsmeaastase lapse eeldatavad üldoskused;
 4) valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja sisu ning kuue- kuni seitsmeaastase lapse arengu eeldatavad tulemused;
 5) lapse arengu hindamise põhimõtted.

 (3) Lasteasutuse õppekava koostavad ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates lapsevanemaid. Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

§ 13.  Õppe- ja kasvatustöö korraldus

 (1) Lasteasutusel on lasteasutuse tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning selle paikkonna, kus lasteasutus asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteasutuse tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

 (2) Lasteasutuse igal rühmal on tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse lasteasutuse õppe- ja päevakavaga.

 (3) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi koolile, kus laps asub täitma koolikohustust.

 (4) Lasteasutusel on kodukord.

 (5) Lasteasutuse ja kodu koostöös toimuvad lasteasutuses rühma lastevanemate koosolekud ning lapse õpetaja ja lastevanemate vahelised lapse arenguvestlused.

§ 14.  Lapse tervise kaitse

  Lasteasutus tagab lapse lasteasutuses viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.

4. peatükk Laste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 15.  Laste õigused

  Lastel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 16.  Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Lapsevanemal on õigus:
 1) tuua laps lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;
 4) saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
 5) saada valitud hoolekogu liikmeks vastavalt valimise korrale;
 6) pöörduda oma õiguste kaitseks lasteasutuse direktori ja pedagoogilise nõukogu, Tähtvere Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja, Tähtvere Vallavalitsuse jt õigusorganite poole.

 (2) Lapsevanem on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arendamiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
 2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
 3) tasuma lapsevanema poolt kaetava osalustasu ja toidukulu vastavalt Tähtvere Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale ja määral;
 4) informeerima lasteasutust lapse tervisehäiretest;
 5) hoidma lasteasutuse käsutuses olevat vara;
 6) informeerima rühma õpetajat lapse lasteaiast puuduma jäämisest;
 7) täitma lasteasutuse kodukorda ja kandma vastutust rikkumise eest;
 8) saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
 9) teatama kirjalikult lasteasutuse direktorile lapse lasteaiakohast loobumise soovist.

 (3) Vanemate kohustused on määratud ka muudes õigus- ja haldusaktides.

5. peatükk Lasteasutuse töötajad 

§ 17.  Lasteasutuse töötajad

  Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on:
 1) pedagoogid: õpetajad, direktor, õppeala juhataja ning teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud;
 2) tervishoiutöötaja;
 3) lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

§ 18.  Personali koosseisu määramine ja töölepingute sõlmimine

 (1) Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse direktor, lähtudes haridus- ja teadusministri määrusest lasteasutuse miinimumkoosseisu kohta ja arvestades kehtestatud õigusaktide nõudeid.

 (2) Töölepingud pedagoogide, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.

§ 19.  Konkursi korraldamine

 (1) Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteasutuse direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

 (2) Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, korraldab direktor aasta jooksul avaliku konkursi.

 (3) Kui pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita koolieelse lasteasutuse seaduse § 11 lõike 2 punkti 1 alusel kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavat pedagoogi, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta isikuga, kellel on vähemalt keskharidus.

§ 20.  Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

 (1) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus on määratud käesoleva põhimäärusega, töölepinguga (sh ametijuhendiga), töösisekorraeeskirjadega, kodukorraga ja lasteasutuse tööd koordineerivate õigusaktidega.

 (2) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arendamiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteasutuses.

 (3) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

 (4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 (5) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

6. peatükk Lasteasutuse tegevuse korraldamine 

§ 21.  Lasteasutuse direktor

 (1) Direktori ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteasutuse seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

 (2) Direktoril on koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks õigus teha tehinguid lasteasutuse varaga õigusaktidega kehtestatud korras.

 (3) Direktor kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab Tähtvere Vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse Tähtvere Vallavalitsus.

 (5) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

 (6) Direktor esitab kord aastas Tähtvere Vallavalitsusele ja hoolekogule ülevaate lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelvalveasutuse tehtud ettekirjutusest.

§ 22.  Lasteasutuse direktori ülesanded

  Lasteasutuse direktor:
 1) esindab lasteasutust ja teeb oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud käesolevas põhimääruses, õigus- ja haldusaktides ning töölepingus (sh ametijuhendis) sätestatud ülesannete täitmisele;
 2) korraldab lasteasutuse pedagoogilise nõukogu tegevust;
 3) tagab lasteasutuse hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste rakendamise lasteasutuses;
 4) esitab ühe kuu jooksul õppeaasta algusest hoolekogu koosseisu Tähtvere Vallavalitsusele kinnitamiseks;
 5) kinnitab käskkirjaga lapse rühma nimekirja arvamise ja sealt väljaarvamise vastavalt õigus- ja haldusaktidega kehtestatud nõuetele;
 6) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastava lasteasutuse õppekava, sisehindamise läbiviimise korra, töösisekorraeeskirja ja muud lasteasutuse tegevust reguleerivad dokumendid;
 7) tagab lasteasutuse hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste täitmise;
 8) otsustab personalivajaduse üle, jagab töötajate vahel tööülesanded ja -kohustused, määrab lasteasutuse töötajate koosseisu;
 9) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud ning võtab vastutusele tööülesannete ja -kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmise eest;
 10) tagab sisehindamise korraldamise lasteasutuses ja kinnitab sisehindamise aruande;
 11) korraldab isikuandmete kaitse ja teabele juurdepääsu, samuti juurdepääsupiirangute kehtestamise;
 12) esitab Tähtvere Vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele vastava lasteasutuse eelarve eelnõu;
 13) tagab lasteasutuse eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
 14) esitab Tähtvere Vallavalitsusele ja lasteasutuse hoolekogule kirjaliku ülevaate õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutusest;
 15) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 16) tagab lasteasutuse, laste ja pedagoogidega seotud andmete kandmise Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS);
 17) esitab Tähtvere Vallavalitusele lasteasutuse tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
 18) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
 19) moodustab vajadusel ajutisi nõuandvaid töögruppe ja komisjone;
 20) täidab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 23.  Lasteasutuse pedagoogiline nõukogu

 (1) Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

 (2) Pedagoogiline nõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras ja lasteasutuse direktori käskkirjaga kinnitatud töökorra alusel.

§ 24.  Lasteasutuse hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 (2) Lasteasutuse iga rühma lapsevanemad valivad õppeaasta algul hoolekogusse oma esindaja.

 (3) Lasteasutuse erinevate rühmade lapsevanemaid ei või esindada üks ja sama isik.

 (4) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma lapsevanemate esindaja ja valla esindaja.

 (5) Lasteasutuse hoolekogu pädevus ja tegutsemise kord on määratud õigusaktides ja hoolekogu põhimääruses.

 (6) Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6) otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavalitsuse otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (7) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (8) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 (9) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

§ 25.  Lasteasutuse juhtkond

 (1) Lasteasutusel on juhtkond, kuhu kuuluvad lasteasutuse direktor, õppealajuhataja ja majandusjuhataja.

 (2) Lasteasutuse juhtkond on direktorile lasteasutuse tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõuandev organ.

7. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 26.  Vara

 (1) Lasteasutuse kasutuses olevaks varaks on Tähtvere Vallavalitsuse poolt lasteasutusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar jm. Lasteasutuse kasutuses olevate esemete omanikuks on Tähtvere vald.

 (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning rahaliste kohustuste võtmine toimub õigus- ja haldusaktidega kehtestatud korras.

§ 27.  Rahalised vahendid

 (1) Lasteasutuse eelarve tulud moodustavad eraldised riigieelarvest ja Tähtvere Vallavalituse eelarvest, lapsevanema poolt kaetav osa, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ja füüsilistelt isikutelt ning tasulised tegevused.

 (2) Lasteasutuse tasulisteks tegevusteks on lasteasutuse kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine, laste toitlustamine päevakava alusel.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tegevuste hinnakiri kinnitatakse vastavalt Tähtvere Vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

 (4) Lasteasutuse raamatupidamise arvestust korraldab Tähtvere Vallavalitsuse raamatupidamine koos lasteasutuse direktoriga vastavalt õigus- ja haldusaktidele.

 (5) Lasteasutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollivad Tähtvere Vallavalitsus ja Tähtvere Vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 28.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) Lasteasutuse asjaajamine toimub vastavalt Tähtvere Vallavalitsuse kehtestatud korrale.

 (2) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

 (3) Lasteasutus koostab oma sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja lasteasutuse pidajaga ning aruande kinnitab lasteasutuse direktor.

 (4) Lasteasutus esitab eelarve täitmise aruande õigus- ja haldusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 29.  Järelevalve

 (1) Riiklikku järelevalvet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või maavanem õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

 (2) Lasteasutuse ja lasteasutuse direktori tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet vallavalitsus vastavalt õigus- ja haldusaktidele.

8. peatükk Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 30.  Lasteasutuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Lasteasutuse korraldab ja kujundab ümber ning tema tegevuse lõpetab Tähtvere Vallavolikogu õigusaktidega sätestatud alusel ja korras.

 (2) Lasteasutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, lapsevanemaid (eestkostjad, hooldajad), personali ning maavanemat vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

 (3) Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab Tähtvere Vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

9. peatükk Põhimääruse muutmine, täiendamine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 31.  Lasteasutuse põhimääruse muutmine, täiendamine ja kehtetuks tunnistamine

  Lasteasutuse põhimäärust muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Tähtvere Vallavolikogu.

10. peatükk Lõppsätted 

§ 32.  Määruse rakendamine

 (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

 (2) Tunnistada kehtetuks 17. veebruari 2006. a määrusega nr 4 kinnitatud Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu põhimäärus.

Urmas Tartes
Volikogu esimees