Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri

Väljaandja:Kuressaare Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.05.2016, 13

Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri

Vastu võetud 03.05.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg 3 ja § 12 lg 1 ja Kuressaare Linnavolikogu 27. august 2015. a määruse nr 8 „Pädevuse delegeerimine“ § 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Kuressaare linna territooriumil asuvate avalikult kasutatavate teede, tänavate, parklate, väljakute, parkide, puhkealade (edaspidi tänavad) või nende osa sulgemise korra avalike ürituste korraldamise, samuti ehitus- ja remonditööde puhul.

  (2) Tänava sulgemiseks või osaliseks sulgemiseks loetakse olukord, kui puudub võimalus tänava täielikuks või osaliseks avalikuks kasutamiseks. Tänava sulgemiseks ei loeta lühiajalist osalist tänava sulgemist tänavarajatiste hoolduseks või teehoiutööde teostamiseks.

  (3) Tänava sulgeja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevusest tuleneb tänava või selle osa sulgemise vajadus.

  (4) Tänava sulgeja on kohustatud tasuma tänava sulgemise maksu vastavalt Kuressaare Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) määrusele “Teede ja tänavate sulgemise maks”.

§ 2.   Tänava ajutise sulgemise loa taotlemine

  (1) Tänava ajutise sulgemise loa taotleja esitab linnavalitsusele vormikohase tänava ajutise sulgemise loa taotluse, mis sisaldab:
  1) andmeid tänava sulgeja kohta;
  2) liikluseks suletud ala aadressi või asukohakirjeldust;
  3) sulgemise alguse ja lõpu kuupäeva ning kellaaega;
  4) sulgemise põhjuse äranäitamist;
  5) andmeid tänava sulgemisega kaasneva liikluskorralduse korraldamise eest vastutava isiku kohta;
  6) sulgemisest teavitamise kava.

  (2) Tänava sulgeja lisab vajadusel tänava ajutise sulgemise loa taotlusele liikluskorralduse skeemi, mis on koostatud vastavalt kehtivatele liikluskorralduse nõuetele.

§ 3.   Tänava sulgemise loa andmise pädevus

  (1) Kuressaare Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) otsustab tänava sulgemiseks loa andmise oma korraldusega kui:
  1) tänav suletakse avaliku ürituse läbiviimiseks või ettevalmistamiseks;
  2) tänava sulgemisega kaasneb maksusoodustuse või –vabastuse andmise või liikluse ümberkorraldamise kulude kandmisest vabastamise otsustamine;
  3) on tegemist sulgemise ajalisest kestvusest, iseloomust jne tuleneva mittetavapärase sulgemisega.

  (2) Ülejäänud juhtudel annab loa tänava sulgemiseks linnavalitsuse moodustatud tänavate sulgemise taotluste läbivaatamise komisjon (edaspidi loakomisjon). Loakomisjoni töökorra kehtestab linnavalitsus.

§ 4.   Tänava sulgemise loa andmine ja väljastamine

  (1) Nõuetele vastava taotluse ja sellele lisatud vajalike dokumentide saamisel otsustab linnavalitsus või loakomisjon tänava sulgemise loa andmise või loa andmisest keeldumise 10 tööpäeva jooksul.

  (2) Pärast loa andmise otsustamist väljastatakse taotlejale viie tööpäeva jooksul tänava ajutise sulgemise luba.

§ 5.   Tänava sulgemise loa andmisest keeldumine

  Linnavalitsuse või loakomisjoni põhjendatud otsusega võib jätta loa tänava sulgemiseks andmata:
  1) isikutele, kes on rikkunud käesoleva eeskirja nõudeid;
  2) isikutele, kes on jätnud tasumata maksu tänava sulgemise eest linnavolikogu kehtestatud määrades ja korras;
  3) kui sulgemine takistab oluliselt varem loa saanud tänava sulgemise läbiviimist või esineb muu tänava sulgemist takistav tegur.

§ 6.   Tänava sulgeja kohustused

  Tänava sulgeja on kohustatud:
  1) informeerima avalikkust sulgemisest vastavalt esitatud teavitamise kavale;
  2) paigaldama liikluskorraldusvahendid vastavalt kooskõlastatud skeemile;
  3) paigaldama ettekirjutusel täiendavad liikluskorraldusvahendid;
  4) tagama sulgemispiirkonnas heakorra nõuetest kinnipidamise;
  5) võimaldama tänava sulgemise kohal tutvuda sulgemise loaga;
  6) sulgemise lõppedes avama koheselt tänava liikluseks.

§ 7.   Tänava sulgemine avariitööde korral

  (1) Avariitöö on vältimatu ja kiireloomuline töö ehitise, seadme või tehnosüsteemi ootamatu purunemise, rikke või eelpool nimetatud asjaolude tagajärjel tekkinud kahjustuse kõrvaldamiseks.

  (2) Avariitöö korral on ehitise omanik või valdaja kohustatud olukorrast operatiivselt informeerima Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuri Kuressaare politseijaoskonda, Päästeameti Lääne päästekeskust ja linnavalitsust, paigaldama avariikohale vajalikud piirded, valgustuse ja tagama liiklusohutuse ning asuma avariid kõrvaldama. Kui avariipiirkonda läbivad ühistranspordiliinid, on kohustus informeerida ka vastavaid ühistranspordiliine teenindavaid ettevõtteid.

§ 8.   Tänava sulgemise pikendamine

  Tänava sulgemise kestuse ettenägematul pikenemisel võib tänava sulgemise luba pikendada samadel alustel, tehes loale vastava märkuse.

§ 9.   Vastutus eeskirja rikkumise eest

  Eeskirja rikkujad kannavad vastutust õigusaktidega ettenähtud korras.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Kallas
linnapea

Eero Lapp
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json