Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kuressaare linna kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Kuressaare Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.05.2016, 14

Kuressaare linna kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 28.04.2016 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36¹ ja § 662 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks kaevetööde korra Kuressaare linna haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid teostavatele isikutele.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata kaevetööl eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel juhul, kui need ei ole avalikus kasutuses, seal ei asu teistele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja –rajatisi ning ei ole tegemist nende ehitamise või remondiga.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) kaevetöö on:
a) süvendi kaevamine sügavamal kui 30 cm algsest maapinnast;
b) töö, mille tegemisel eemaldatakse tee- või pinnakate (asfaltbetoon, sillutis, murukate jne) ja mis ei ole teehoiutöö ehitusseadustiku mõistes;
c) puude istutamine või väljajuurimine;
d) ehitusgeoloogilised puurimistööd;
  2) kaevetöö tegija – isik, kes teostab kaevetööd;
  3) kaevetöö tellija – isik, kes ehitustööde teostamisel, tehnovõrkude rajamisel või mõnel muul põhjusel vajab kaevetöö teostamist;
  4) tehnovõrgu ja rajatise omanik – isik, kelle omanduses on tehnovõrgud ja -rajatised;
  5) avariiline kaevetöö – kaevetöö, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on edasilükkamatu;
  6) loakomisjon – töörühm, mis annab loa kaevetööde teostamiseks ja võib teha ettepanekuid kaevetöö tingimuste kohta. Komisjoni moodustamise otsustab ja töökorra ning koosseisu kinnitab Kuressaare Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus);
  7) kaeveloa taotlus – linnavalitsuse kinnitatud vormikohane blankett, mis täidetakse ja esitatakse kaevetöö tegija poolt;
  8) kaeveluba – luba, mis annab õiguse kaevetöö tegemiseks, määrab tingimused ja tähtaja;
  9) omanikujärelevalve – tegevus projekti või teetööde kirjeldusele vastavate ehitus- ja remonditööde nõuetekohase kvaliteedi tagamiseks, samuti tehniliste dokumentide vormistamise tagamiseks ja kontrollimiseks;
  10) omanikujärelevalvet teostav isik – isik, kes võib teostada teehoiutööde järelevalvet ehitusseadustiku mõistes;
  11) võra projektsioon – plaanil näidatakse vastava tingmärgiga puuvõra ulatus maapinnal, kus on puu elutegevuse tagamiseks piisav juurekava.

§ 3.   Kaevetöö teostamise üldnõuded

  (1) Kaevetööd on lubatud teostada kaeveloa alusel. Kui kaevetöö kaasneb ehitamisega ehitusseadustiku mõistes, peab eelnevalt olema vormistatud ehitusluba või ehitusteatis.

  (2) Teel teehoiuväliseid või teehoiutöid tegev juriidiline või füüsiline isik kannab täielikku vastutust kooskõlastatud tehnoloogia, tähtaegade, kvaliteedi ja liiklusohutuse nõuete täitmise eest. Tööde alustamisest teel peab töö tegija kirjalikult (e-meil) või telefoni teel informeerima tee omanikku kaks päeva enne tööde alustamist.

  (3) Omanikujärelevalve kaevetööle tellib ja rahastab kaevetöö tellija.

  (4) Teel või tänaval liikluse korraldamisel tuleb lähtuda standardist EVS 613-2001 ja Majandus- ja taristuministri 13.07.2015. a määrusest nr 90 “Liikluskorralduse nõuded teetöödel”.

  (5) Kaevetöö võimaldamise teedel ja tänavatel määrab teehoiukava. Teehoiukava koostab ning kaasajastab linnavalitsus.

  (6) Ehitusgeoloogilisi töid teostatakse kooskõlas ehitusseadustikuga. Ehitusgeoloogilisteks puurimistöödeks tuleb taotleda kaeveluba ning esitada koos avaldusega geodeetiline alusplaan, kuhu on kantud rajatavate puuraukude võišahtide asukohad. Ehitusgeoloogiliste tööde aruanded esitatakse kaeveloa lõpetamisel linnavalitsusele.

  (7) Kaevetöö tuleb teostada tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul, teekatet ja haljastust vähimal kahjustaval viisil.

  (8) Loakomisjon võib nõuda kaevetöö tegemist kinnisel meetodil, et säilitada väärtuslikku kõrghaljastust. Puude kahjustamisel elujõuetuseni on loakomisjonil õigus nõuda puude asendusistutuse korraldamist kaevetöö tegija kulul.

  (9) Teedelt väljakaevatud materjal tuleb kohe vedada loakomisjoni poolt ettenähtud ladustamisplatsidele.

  (10) Kaevetööde käigus kahjustatud kõnnitee äärekivid ja muud ehitiste osad tuleb asendada uutega.

§ 4.   Kaeveloa taotlemine

  (1) Kaevetöö loa taotleja esitab linnavalitsusele kaeveloa taotluse, mis sisaldab:
  1) andmeid kaevetöö teostaja kohta;
  2) andmeid kaevetöö tellija kohta;
  3) andmeid kaevetöö omanikujärelevalvet teostava isiku kohta;
  4) kaevetöö ala aadressi või asukohakirjeldust;
  5) kaevetöö alguse ja lõpu kuupäeva;
  6) andmeid projektdokumentatsioonidest;
  7) andmeid tee või tänava sulgemise vajaduse kohta.

  (2) Loakomisjonil on õigus mõjuval põhjusel nõuda lisaks täiendavaid dokumente ja kooskõlastusi.

§ 5.   Kaeveloa vormistamine ja väljastamine

  (1) Nõuetele vastava taotluse ja sellele lisatud vajalike dokumentide põhjal otsustab loakomisjon kaeveloa andmise või loa andmisest keeldumise 10 tööpäeva jooksul.

  (2) Komisjonil on õigusteha ettepanekuid kaevetöö tegemise aja, võimalike eritingimuste ja täiendavate kooskõlastuste suhtes.

  (3) Kaeveluba ei väljastata kaevetöö tegijale, kellel on:
  1) eelnevalt tähtajaliselt lõpetamata kaks või enam kaeveluba;
  2) tähtajaliselt on täitmata järelevalvet teostava ametiisiku poolt tehtud ettekirjutus, kõrvaldamata puudused, rikkumised, täitmata nõuded seoses omavolilise kaevamisega, tasumata kahjunõuded, trahvid või asendustäitmise tasud;
  3) teede ja tänavate sulgemise maksu võlgnevus.

  (4) Kaevetöö tegija, tellija ja kaeveloa väljastaja koostavad vajadusel enne kaevetöö alustamist kolmepoolse akti teekatte, äärekivide, muldkeha, teekraavide, truupide, teemaa, rajatiste ja haljastuse seisukorra kohta ja tehakse digitaalfotod.

  (5) Kaeveluba väljastatakse järelevalvet teostava ametiisiku poolt 5 tööpäeva jooksul peale loakomisjoni otsust, aga mitte enne loakomisjoni poolt kehtestatud täiendavate tingimuste täitmist.

  (6) Kaevetööde tegija, kes on taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul kaks või enam korda rikkunud kaevetööde eeskirja, ei väljastata kaeveluba ühe aasta jooksul arvates teisest rikkumisest.

§ 6.   Kaevetöö teostamine

  (1) Kaevetöö tegemise ajal peavad ehitusprojekt ja kaeveluba olema töö teostamise kohas. Kaevetöö töökohale tuleb üles panna infotahvel lähtuvalt käesoleva eeskirja § 3 lõige 4 nõuetest.

  (2) Kaevetöö puhul, millega kaasneb üldkasutatava tänava, väljaku, tee, pargi või puhkeala või selle osa sulgemine, peab kaevetöö tegija tasuma teede ja tänavate sulgemise maksu linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Kaevetöö arheoloogilise kultuurikihi või inimluude avastamisel on kaevetöö tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha puutumatul kujul ning viivitamatult informeerima Muinsuskaitseametit ning järelevalvet teostavat isikut, kellel on õigus peatada arheoloogilise kultuurikihi hävingut põhjustav kaevetöö.

  (4) Lõhkekeha(de) leidmisest tuleb viivitamatult informeerida päästeteenistust.

  (5) Kaevikutest väljapumbatava vee juhtimine kanalisatsiooni või kaevekoha ümbrusesse tuleb eelnevalt kooskõlastada Kuressaare Veevärk AS-iga ja/või maa-ala valdajaga.

  (6) Kaevetöö tegija tagab tolmu- või lumetõrje, kui kaevetöö tegemisel tekib tolmu või on takistatud lumetõrje tegemine.

  (7) Enne kaeviku tagasitäitmist peab kaevetöö tegija tagama paigaldatud tehnorajatise digitaalse teostusmõõdistamise topo-geodeetiliste mõõdistustööde õigust omava isiku poolt ja vastavalt mõõdistustöödele esitatud nõuetele.

  (8) Materjale, töövahendeid, pinnast jm ei ole lubatud ladustada tehnovõrkude kaevude, põõsaste ja peenarde peale ega puude võra projektsioonialale. Puistematerjali ladustamisel kivisillutisele või murule pannakse alla isoleeriv kangas.

§ 7.   Tee katendi taastamine

  (1) Kaevetöö taastamisel tuleb lähtuda Majandus- ja taristuministri 03.08.2015.a määrusest nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedinõuded”.

  (2) Kõnniteega ja jalg- ja jalgrattateega (edaspidi kõnnitee) risti või diagonaalis tehtavate kaevetööde korral taastatakse kõnniteede pinnakatted risti kõnniteega kogu kõnnitee laiuses.

  (3) Piki kõnniteed tehtava kaevetöö korral taastatakse kõnniteede pinnakatted kogu kõnnitee laiuselt, vajadusel vahetatakse välja ka äärekivid.

  (4) Sõidutee suhtes risti või diagonaalis tehtava kaevetöö korral taastatakse asfaltkatte pealmine kiht asfaldilaoturi või samaväärse tehnoloogiaga ning pikivuuk ei tohi paikneda sõidujäljes. Alla viie aasta vanuse katte pealmine kiht taastatakse kogu sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid on tehtud.

  (5) Kui tänavaga ristisuunaliselt rajatavate tehnorajatiste telgede vahe on alla 15 m, tuleb asfaltkatte pealiskiht nende kohal taastada ühise paigana.

  (6) Piki sõiduteed tehtava kaevetöö korral taastatakse asfaltkatte pealmine kiht asfaldilaoturi või samaväärse tehnoloogiaga ning pikivuuk ei tohi paikneda sõidujäljes. Pikivuugi asukoht viiakse sõiduraja keskele või sõiduraja piirile. Alla viie aasta vanuse asfaltkatte pealmine kiht taastatakse kogu sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid on tehtud.

  (7) Tänava, väljaku, parkla või selle osa pikisuunalise kaevetöö korral tuleb kaeviku serva ja äärekivi või tänavakatte serva vaheline alla ühe meetri laiune teekate eemaldada ning paigaldada sinna uus teekate koos vajaliku aluskihiga.

  (8) Looduskivisillutised ja tehiskivisillutised taastatakse vähemalt ühe meetri laiuselt üle kaeviku serva.

  (9) Vajunud kaevupäis korrastatakse järgmiselt: asfaltkatte pealmine kiht taastatakse vähemalt 0,5 meetri ulatuses ning pikivuuk ei tohi paikneda sõidujäljes. Pikivuugi asukoht viiakse sõiduraja keskele või sõiduraja piirile.

  (10) Juhul kui tee taastamisel rikutakse äärekivi, siis tuleb paigaldada uus äärekivi vähemalt samaväärsest materjalist.

  (11) Kaevekoha võib liiklemiseks avada pärast teekatte taastamist või ajutiste betoonkivide paigaldamist kuni taastamiseni. Betoonkivid paigaldatakse nii piki- kui põikikaevetesse kogu väljalõike ulatuses. Betoonkive võib kaevekoha ajutise katendina hoida kuni üks kuu, pärast 15. oktoobrit paigaldatud kive võib hoida kuni 15. maini. Ajutine katend peab olema tugev, püsiv ja teega samas tasapinnas.

  (12) Kaevetöö tellija, kaevetöö tegija ja tehnovõrgu omanik vastutavad solidaarselt teekatte ja haljastuse taastamistööde kvaliteedi eest vähemalt 60 kuu jooksul pärast taastamistööde vastuvõtmist. Ajutise taastamise korral hoiab katet korras kaevetöö tegija. Eraõiguslike isikute omandis olevatel maa-aladel võivad maaomanik ja kaevetöö tegija kaevekoha taastamise või korrashoiu osas kokku leppida ka teisiti.

  (13) Taastamistööde eritingimuste kohta, mis erinevad käesolevas paragrahvis toodust, koostatakse akt. Akti allkirjastavad:
  1) järelevalvet teostav ametiisik;
  2) tee või tänava valdaja;
  3) omanikujärelevalvet teostav isik.

§ 8.   Avariitöö teostamine

  Tehnovõrkude avarii korral võib kaevetööd alustada ilma kaeveloata järgmistel tingimustel:
  1) saadetud on teade linnavalitsusele avarii põhjuste, kaevetöö tegija ja töö algusaja äranäitamisega;
  2) avariikohale on kutsutud või avariikoha skeem on kooskõlastatud kõikide läheduses asuvate tehnovõrkude valdajatega;
  3) kaevetöö tellija on vormistanud avariitööde akti. Akti vormi kehtestab linnavalitsus.

§ 9.   Tehnovõrkude ja haljastuse kaitsmine kaevetöödel

  (1) Olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb kaevetöö teha neid valdavate võrguettevõtetega kooskõlastatult.

  (2) Olemasoleva tehnovõrgu vigastamisest tuleb viivitamatult selle valdajale teatada. Vigastusega tekitatud kahju hüvitamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (3) Tehnovõrgu, mida ei ole märgitud projektdokumentatsioonis, avastamisel tuleb töö katkestada kuni olukorra selgitamiseni tehnovõrgu valdajaga. Olemasolevat tehnovõrku võib ümber paigutada üksnes selle omaniku loal ja kooskõlastatud projekti alusel.

  (4) Keelatud on hävitada, vigastada või kooskõlastamata ümber paigutada piirimärke, liikluskorraldusvahendeid ja geodeetilisi märke. Hävitatud või vigastatud märgid taastatakse kaevetöö tegija kulul. Märgi ümberpaigutamise vajadusel tuleb uus asukoht kooskõlastada projektdokumentatsioonis.

  (5) Haljastuse kaitsmiseks kaevetöö tegemisel on nõutav:
  1) võra projektsiooni alal paigaldada puudele tüvekaitsed;
  2) puude raie, okste kärpimise ja üle 4cm läbimõõduga juurte läbilõikamise kooskõlastamine haljastusspetsialistiga;
  3) lähemal kui 2 m puutüvest kaevetöö teostamine käsitsi;
  4) võra projektsioonialal alates kaeve avamisest tehnovõrgu või ehituselemendi paigaldamiseni teostada töö võimalikult lühikese aja jooksul, vältides puujuurte külmumist ja/või kuivamist;
  5) paljastunud juurte kastmine kuivaperioodil kuivamise ja katmine külmaperioodil külmumise vältimiseks.

  (6) Kaevetööde tegemisel rakendatavad haljastuse kaitsmise ja taastamise täpsemad nõuded kehtestab linnavalitsus.

§ 10.   Kaevetöö lõpetamine ja lõpetamise vormistamine


  Kaevetöö on lõpetatud, kui:
  1) kaevetööga rikutud maa-ala on nõuetekohaselt taastatud ja korrastatud ning üle antud maa-ala omanikule/valdajale;
  2) tee kohta on linnavalitsusele esitatud:
  3) tehnorajatiste teostusdokumentatsioon paberil ja digitaalsel
  4) koostatud ja allkirjastatud on akt maa-ala omaniku/valdaja poolt taastamistööde vastuvõtmise kohta.

§ 11.   Vastutus

  (1) Kaevetöö ohutuse eest vastutab kaevetöö tegija. Eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

  (2) Eeskirja rikkumisel on järelevalvet teostaval ametiisikul õigus tööd peatada ja/või teha ettekirjutusi, rakendada sunnivahendeid.

  (3) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad linnavalitsuse poolt määratud ametiisikud.

  (4) Kaevetööga tekitatud kahju hüvitab kaevetöö tegija vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 12.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 24. aprilli 2008. a määrus nr 11 „Kuressaare linna kaevetööde eeskiri”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Takkis
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json