Teksti suurus:

Vajangu Põhikooli põhimääruse muutmine

Väljaandja:Tamsalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2016
Avaldamismärge:RT IV, 11.05.2016, 17

Vajangu Põhikooli põhimääruse muutmine

Vastu võetud 27.04.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 alusel ning lähtudes Tamsalu Vallavolikogu 25.02.2015 otsusest nr 4 „Tamsalu Vallavalitsuse hallatava asutuse Vajangu Põhikool ümberkorraldamine“.

§ 1.   Teha Tamsalu Vallavolikogu 26.01.2011.a määrusega nr 2 kinnitatud Vajangu Põhikooli põhimääruses järgmised muudatused:

  (1) Paragrahvi 3 "Kooli tegutsemise vorm";
  1) Lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Põhikoolis toimub õpe 1.-6.klassini.
  2) Lõige 2 muudetakse järgmiselt:

Põhikooli kooliastmed on:
1) I kooliaste – 1.-3.klass;

2) II kooliaste 4.-6.klass.

  (2) Paragrahv 5 "Hoolekogu ülesanded" muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;


2) annab arvamuse põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;

3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta õppeainete nimistut, mis on sätestatud riiklikes õppekavades piirkondlikku eripäravõi kooli omapära arvestamiseks;

4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;

5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule

6) annab nõusoleku vastava ministri poolt kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;

7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;

8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;


9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
10) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;

11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;

12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;

13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;

14) annab arvamuse huvitegevuse ja pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta;

15) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;

16) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;

  (3) Paragrahvi 6 lõikes 12 lisatakse teine lause järgmises sõnastuses:

Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (4) Paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kool võimaldab põhihariduse omandamist I ja II kooliastmes.

  (5) Paragrahvi 11 esimese lause lõppu lisatakse sõnad „I ja II kooliastme jaoks“.

  (6) Paragrahvi 14 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

  (7) Paragrahv 17 "Õpilase tunnustamine" muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

(1)Haridus- ja teaduministri sätestatud tingimustel ja korras tunnustatakse õpilast õpingute jooksul. ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

(2) 1.-6. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest”, kui tema muusika- ja kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt “4” ja teiste õppeainete aastahinded “5”, käitumine eeskujulik või hea.
(3) 1.- 2.klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga “ Väga hea õppimise eest“ tema õpitulemustele ja käitumisele antud kokkuvõtvate hinnangute aluse.

  (8) Paragrahvis 19 tehakse järgmised muudatused:
  1) lõikes 1 asendatakse sõnad „Vajangu Põhikooli“ sõnaga „Kooli“.
  2) Lõikes 5 asendatakse kolmandas lauses sõnad „5,.-9.klassi“ sõnadega „1.-6.klassi“ ning neljas lause sõnastatakse järgmiselt: „Iga klass võib õpilasesindusse esitada liikmekandidaadiks 1-2 õpilast.“

  (9) Paragrahv 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 26. Põhimääruse kehtestamine ja muutmine
Põhimääruse ja selle muudatused kehtestab volikogu. Ettepaneku põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks esitab vallavalitsus, arvestades kooli hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamust.

§ 2.   Määrus jõustub 1.juulil 2016.

Toomas Uudeberg
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json